FOJAB rekryterar ny kontorschef i Stockholm

FOJAB rekryterar ny kontorschef i Stockholm

Den 1 februari börjar arkitekt Ylva Åborg som kontorschef på FOJAB i Stockholm. Hon kommer att ingå i företagsledningen och ansvara för utvecklingen av Stockholmskontoret. I bagaget har hon med sig mångårig ledarskapserfarenhet och ett starkt hållbarhetsengagemang.

Ylva Åborg kommer närmast från LINK Arkitekter där hon varit biträdande regionchef och gruppchef. Innan dess var hon kontorschef på Alessandro Ripellino Arkitekter.

Ylva har arbetat med fastighetsutveckling på uppdrag av flertalet av Sveriges större fastighetsutvecklare och för olika kommuner. Hon är en van processledare och har parallellt med arkitektarbetet alltid arbetat med verksamhetsutveckling.

Som kontorschef på FOJAB blir det Ylva Åborgs uppgift att leda den fortsatta utvecklingen av Stockholmskontoret.

– Fojab håller en hög arkitektonisk nivå och är starka inom flera områden som jag vill arbeta vidare med. Jag ser möjligheter att växa inom exempelvis inredning, skola och fastighetsutveckling med omhändertagande och utveckling av befintliga byggnader och miljöer. Att dessutom få jobba vidare med att skapa förutsättningar för medarbetarna att utvecklas och trivas är väldigt motiverande, säger Ylva Åborg och fortsätter:

– Vår bransch står inför stora förändringar i och med klimatomställningen, och jag ser i FOJAB alla de rätta förutsättningarna. Att medarbetarna trivs betyder så mycket för kreativiteten. Innovationskraft hänger ihop med att ha kul på jobbet och vara trygg med sina kollegor.

FOJAB har idag närmare 150 anställda och kontor i Malmö, Stockholm och Helsingborg. Stockholmskontoret startade 2013 och har sedan dess stadigt vuxit. Ylva Åborg tar över kontorschefstjänsten efter Jens Larsson, som i höstas fick en ny roll som marknadsområdeschef.

– Ylva Åborg och FOJAB känns som en perfekt matchning! Ylva är en kunnig arkitekt, väl etablerad i Mälardalen och med ett driv att skapa positiv förändring. Hon blir en tillgång både för våra kunder och medarbetare, säger Karin Fagerberg, operativ chef på FOJAB.

 

För mer information kontakta gärna
Karin Fagerberg, operativ chef
karin.fagerberg@fojab.se +46 705 27 46 15

Ylva Åborg, kontorschef FOJAB Stockholm
ylva.aborg@fojab.se

FOJAB ritar nytt boendekoncept

FOJAB ritar nytt boendekoncept

Bo lite mindre, få mycket mer är temat för ett helt nytt konceptboende som FOJAB ritar åt Ikano Bostad. I Malmö byggs ett stadskvarter med starka hållbarhetsförtecken och en osedvanlig rikedom av sociala möjligheter.

Konceptet är framtaget med framtidens boende för ögonen och bygger på små privata ytor parat med generöst utformade gemensamma rum och delade servicefunktioner. Boendeformen riktar sig inte till en specifik ålder, utan vänder sig till alla som attraheras av livsstilen hållbart, hälsosamt och gemensamt.

– En stor del av vårt sociala liv sker i hemmen. Samtidigt är det dyrt att bo. Vi har tagit fram en boendeform för dem som inte vill lägga alla pengarna på en stor lägenhet, men ändå slippa tumma på det sociala umgänget. Det är en utmaning att bygga smått i Sverige eftersom många regler är anpassade för det traditionella boendet, säger Stefan Johansson, ansvarig arkitekt på FOJAB.

Byggmässigt ger det hållbarhetsfördelar som mindre materialåtgång och mindre uppvärmning. Konceptet innebär också att man i större utsträckning än i traditionella boendeformer delar på tjänster som exempelvis städning, wifi, försäkring, möbler och mobilitet.

– Vi kallar vårt co-livingkoncept för FlexHem. Det är ett kvadratsmart boende där vi försöker hålla nere både boendekostnad och påverkan på klimatet genom yteffektiva, lite mindre bostäder, smarta delningslösningar, medvetna materialval och flera gemensamma ytor. Gemenskap är en viktig del i konceptet och det blir ett mer hållbart sätt att leva och bo på, säger Lotta Sjödin, strategisk innovations- och utvecklingsledare på Ikano Bostad.

Kvarteret byggs i stadsdelen Elinegård i Malmö. Byggnadens kärna utgörs av ett mobilitetshus som ska ombesörja parkeringsbehovet för många av de boende i området. Mobilitetshuset kläs in på tre sidor av bostäder, och den fjärde får en fasad av klättrande grönska.

Lägenheterna – både hyresrätter och bostadsrätter blandat – är effektivt planerade och flexibelt möblerbara. Vid bostadsentréerna finns en lobby med sociala ytor och tvättlounge, och uppe på taket stora, välutrustade kök. På takterrassen, som i sin gestaltning påminner om en stadsdelspark eller ett stadsdelstorg, finns växthus, plats att umgås, odla och leka, solpaneler och fler utrymmen som de boende kan boka.

Projekteringen inleds i januari 2022.

Vinnovapengar för att öka livskvalitet i städer

Vinnovapengar för att öka livskvalitet i städer

Vilken roll spelar vatten och grönska för städers motståndskraft mot klimatförändringar och för människors livskvalitet? Det ska FOJAB undersöka inom ramen för projektet WiCiD. Vinnova har beviljat totalt fem miljoner kronor i stöd.

Idag är det svårt att få till en samlad, effektiv och framsynt stadsplanering när det gäller vatten. Fokus ligger ofta på problem som behöver hanteras i form av översvämningar eller torka. Vattnets positiva inverkan på invånarna är inte lika klarlagd.

Det ska det bli ändring på.

Projektet WiCiD (Water in City Design, Solutions for wicked planning problems) tar fasta på vattnet som en resurs snarare än ett problem. Det tvååriga projektet som nu fått stöd av Vinnova är ett samarbete mellan DHI Sverige AB, FOJAB, Zenta AB, Chalmers, Göteborgs stad, VA Syd, Lunds kommun, Göteborgsregionens Kommunalförbund och Tyresö kommun.

FOJABs del i projektet handlar om att tillsammans med Chalmers undersöka hur vatten och grönska kan öka städers motståndskraft mot klimatförändringar och hur design av gröna och blå miljöer kan stärka sociala värden.

– Grönska fungerar som kolsänkor, förbättrar luftkvaliteten, reducerar buller och sänker temperaturen i städer. Nu ska vi också undersöka hur vatten och grönska i stadsmiljöer kan bidra till exempelvis jämlikhet, verka identitetsskapande eller påverka känslan av tillhörighet, säger Magdalena Hedman, arkitekt och projektledare för WiCiD på FOJAB.

WiCiD ska resultera i ett digitalt verktyg som underlättar för stadsplanerare i kommuner att ta vara på vattnets alla kvaliteter. Ett syfte är också att bygga ut den sociala konsekvensanalysen (SKA) med ökade kunskaper kring blå och gröna miljöer.

– På så sätt kan klimatanpassningen av våra städer gå från att vara en dyr utmaning till att istället vara en del av utvecklingen av en mer hälsosam, samutnyttjad stad, säger Magdalena Hedman på FOJAB.

 

Vinnovas motivering lyder:
”Projektet bedöms kunna bidra till att anpassa den byggda miljön samt stärka resiliensen i våra samhällen inför de negativa konsekvenser som ett förändrat klimat för med sig.”

Komplext pussel bakom vackra vårdmiljöer

Komplext pussel bakom vackra vårdmiljöer

Ombyggnaden av Norra Flygeln på Helsingborgs lasarett är klar, däribland en ny barnavdelning. Vid årsskiftet ska all verksamhet ha flyttat in i lokalerna som fått tydligt fokus på patienternas, personalens och anhörigas behov.

FOJAB har sedan tidigare ritat ombyggnaden av Östra Flygeln med bland annat neonatalavdelning. Nu är även Norra Flygeln klar med tre generella vårdavdelningar, BB/gynekologiavdelning och barnavdelning – en ombyggnad på 12 000 kvadratmeter fördelade på fem våningsplan.

– Det har varit ett komplext pussel att lägga med många funktioner på en liten yta, berättar Anna Hjort, uppdragsansvarig arkitekt på FOJAB.

Det ska finnas plats för avancerad teknik och rummens utformning och placering ska vara ett stöd för personalen i deras arbete. De behöver utrymme kring sängar och toaletter, överblick över de olika rummen och smidig access till exempelvis materialförråd. Samtidigt ska vårdmiljöerna verka lugnande och välkomnade för patienter och anhöriga.

En viktig utgångspunkt vid ombyggnaden – utöver funktionaliteten – har varit att skapa generösa utblickar och rikligt med dagsljus, som ger personalen och patienterna direktkontakt med utemiljön och möjlighet att följa dygnets rytm och årstidernas växlingar.

Färger och materialval har tagits fram i samarbete med FOJABs inredningsarkitekt Åsa Jönsson. Rummen är grupperade två och två med en färgsättning som följer med ut i korridoren, vilket underlättar orienteringen.

– Ambitionen har varit att gestalta en visuell helhet som är tidlös och åldras vackert, säger Åsa Jönsson.

På barnavdelningen är rummen extra stora med plats för både föräldrar och syskon att sova över. Här har konstnären Maria Bajt ansvarat för utsmyckningen, och har skapat en unik miljö med kraftdjur, starka kulörer och magisk natur. Redan utanför avdelningen hittar man djurspår på väggarna, längre in ett lekrum vars glasväggar gömmer några av kraftdjuren i högt svajande gräs likt en savann. Varje vårdrum har ett eget kraftdjur som ska inge barnet trygghet och beskydd under sjukhusvistelsen.

Inflyttning har redan skett i Norra Flygelns tre översta våningsplan. Avdelningen för BB/gyn flyttar in i december och barnavdelningen vid årsskiftet.

Kontorskvarter lockar med berlinska innergårdar

Kontorskvarter lockar med berlinska innergårdar

Mitt i centrala Stockholm utvecklar FOJAB tillsammans med fastighetsägaren Castellum ett attraktivt kvarter där moderna kontor, historiska verkstadsmiljöer och handel möts kring sammanlänkade publika innergårdar. Inspirationen kommer från Paris och Berlin.

På fastigheten Öskaret 1 vid Torsgatan står idag Ferdinand Bobergs hus från 1906, ritat åt Gasverket och Stockholms vattenledningsverk. FOJAB fick i uppdrag att renovera den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden och utveckla det till ett modernt kontorshus. Men också att ta fram förslag på hur den resterande delen av fastigheten kan bidra till stadsutvecklingen i Stockholms stad.

Tre nya byggnader
I förslaget som nu varit på samråd tillförs tre nya byggnader med en tillkommande yta på cirka 10 000 m2 ljus BTA. Husen får sex våningar plus en indragen takvåning – en skala som passar väl in i omgivningarna. De övre våningarna avses för kontor, medan bottenvåningarna får en högre takhöjd och publikt innehåll. Kvarterets nav blir innergårdarna som kopplas samman genom portiker och passager. Inspirationen är hämtad från Berlin och Paris.

– Något liknande finns inte i Stockholm idag, säger Per Wilhelmsson, projektutvecklare på Castellum. Utformningen är ambitiös och vi kommer att arbeta aktivt med att få in rätt innehåll när det gäller restauranger och butiker, så att kvarteret blir ett besöksmål i sig.

Den nya kvartersstrukturen stärker kopplingarna både till Hälsobrunnsgatan och Torsgatan med fler öppningar in i och mellan husen. Det kommer att ge nya rörelsemönster, ett helt annat folkliv, och knyta stadsdelarna Norrmalm och Vasastan närmre varandra. Hälsobrunnsgatan breddas med en ny trottoar och får en mer stadsmässig karaktär.

Avstamp i historien
Gestaltningsmässigt inspireras de nya byggnaderna av platsens historia i exempelvis material, fasadrytm, våningshöjd och fönsterformer. Samtidigt speglar de sin tid med annorlunda proportioner och tekniker. Relieferna på Ferdinand Boberg-huset återkommer men med ett modernt uttryck.

– Det är ovanligt att det finns så mycket yta att arbeta med i centrala Stockholm och ambitionsnivån från Castellum är hög. Husen, innergårdarna och gatumiljön kommer att ge nytt liv åt en idag ganska förbisedd plats, säger Sergio Barba, arkitekt på FOJAB.

Bygglov för Docks – nytt landmärke i Malmö

Bygglov för Docks – nytt landmärke i Malmö

I inloppet till hamnen kommer Malmös nya landmärke Docks att resa sig. Ett bostadskvarter ritat av FOJAB åt JM med två slanka byggnadskroppar som från vissa vinklar tycks smälta samman. Nu är bygglovet klubbat.

Med sina karaktäristiskt avsmalnande torn om 26 respektive 18 våningar kommer Docks att sätta sin prägel på Malmös skyline. Västra hamnen och Dockan har utvecklats från industri- och varvsområde till en stadsdel med bostäder, kontor och handel, och det nya landmärket är en viktig pusselbit i omvandlingen.

De båda tornen vinklar sig för att möta olika stadsrum och markerar samtidigt Dockplatsen nedanför. Tornen landar i en bas om fyra våningar med publika utrymmen för service, butiker och restauranger i markplan.

– Den öppna bottenvåningen ger förutsättningar för möten – en korspollinering av boende och stadsliv, säger Joachim Lundquist, ansvarig arkitekt på FOJAB.

Det blir totalt 157 bostäder i huset och på basens tak anläggs en trädgård för de boende i form av terrasser med ett grönskande strandlandskap. Huskropparna kläs med balkonger som får en vädertålig och robust fasad av varmgalvaniserat stål. Skarvarna spelar med balkongkanternas rytm och på de norra fasaderna veckas stålet likt saltkristaller. Uttrycket är skarpt, nyanserat och förankrat i platsens historia.

– Höghus är en del av hur vi upplever staden. Med hjälp av avlägsna fasader uppfattar vi rymd och atmosfär, och på natten tillkommer ljuspunkter i stadsbilden. Fasaden på Docks kommer att fånga ljus och skugga på ett ständigt skiftande sätt, dag som natt, säger Joachim Lundquist.

Yttre och inre skiljer sig markant åt i Docks. Innanför den kyligare fasaden möts boende och besökare av varma ljussättningar och trä. Även här går associationen till sjöfart och de många fartyg som en gång byggdes på Kockumsvarvet, vars metallskrov dolde ombonade träkajutor.

Spill och uttjänt material blir vacker p-hus-fasad

Spill och uttjänt material blir vacker p-hus-fasad

Gamla fiskenät, kasserade glasskivor eller spillet från utstansad plåt – kan det bli fasaden på ett nybyggt hus? Det utforskar FOJAB åt Parkering Malmö, i arbetet med ett nytt mobilitetshus i stadsdelen Hyllie.

Parkering Malmö ska bygga ett parkeringshus i Hyllie med fasad i återbrukat material. FOJAB har fått uppdraget att rita byggnaden och därmed hitta produkter som kan återbrukas som byggmaterial till den cirka 2 400 kvm stora fasadytan. Flera rivningsprojekt har undersökts liksom möjligheten att använda olika metallfraktioner i samarbete med Stena Recycling.

En förhoppning är att kunna använda glasskivorna som nu tas ner från Orkanen, en av Malmös universitetsbyggnader. Lunds tekniska högskola har engagerats för att genomföra tester och utreda om glaset går att använda. Glaset kompletteras med stålskelett från tillverkningsindustrin, alltså resterna som blir kvar när man stansat ut former ur plåt. Av stålskeletten kan det bli vackra mönster.

– Vi har scoutat runt i Skåne för att hitta tänkbara material och samarbetspartners. Svårigheten är att inte veta säkert vilka material som finns att tillgå. Eller exakt hur hålbilden i en plåt ser ut. Det utmanar hela designprocessen, säger Anders Eriksson Modin, arkitekt och utvecklingschef på FOJAB.

– Det är ett nytt sätt att arbeta, att helt och hållet utgå från det som redan finns och hitta tänkbara användningsområden. Det ställer nya krav inte bara på oss som arkitekter, utan på hela samhället att bättre tillgängliggöra olika material för återbruk. Det behövs också modiga beställare som Parkering Malmö, som vågar utforska nya metoder att utveckla det cirkulära byggandet, säger Petra Jenning, arkitekt och innovationsledare på FOJAB.

– Istället för att se byggnader som förvaring av innehåll, kan man se på dem som en bank av material. Man har ett stort värde i byggnaden om man använder det försiktigt och kan återanvända det igen, säger Annika Fernlund, fastighetsutvecklare på Parkering Malmö.

Byggprocessen kommer att följas och delfinansieras av det Vinnova-finansierade forskningsprojektet ”Centrum för cirkulärt byggande”, även kallat ”CCBuild”. Syftet är att se hur användningen av återbrukade byggprodukter påverkar designprocessen.

Parkeringshuset beräknas vara klart för invigning första kvartalet 2024.

Portalbyggnad i Karlskronas nya stadsdel invigs

Portalbyggnad i Karlskronas nya stadsdel invigs

Nu invigs Karlskronas World Trade Center, portalbyggnaden i den nya centrala stadsdelen Pottholmen. En femvånings kontorsbyggnad med fasad i veckad cortenstål, som anspelar på områdets industrihistoria.

Pottholmen är i färd med att omvandlas från slutet bangårdsområde till Karlskronas nya entré. Med World Trade Center, ritad av FOJAB i samarbete med fastighetsägaren OBOS Kärnhem, får staden en ny mötespunkt på strategiskt läge intill resecentrum och järnvägstorget.

– Jag är stolt över att OBOS Kärnhem kan bidra till att skapa ett nav för näringslivet i regionen och WTC Karlskrona blir en symbol för regionens nytänkande och framåtanda. Tillsammans med FOJAB har vi skapat en modern och flexibel kontorsbyggnad med stort miljöfokus, säger Malin Svensson, vd för OBOS Kärnhem.

De bärande arkitektoniska elementen är hämtade från omgivningarna: varvet, militärhistorien och skärgården. Byggnaden har formen av ett klassiskt stadskvarter med enkla volymer kring en lummig innergård. Fasadens komposition lånar från Karlskronas historiska gatubilder, samtidigt som ett band av låga fönster skapar ljusa, behagliga rum.

– Vi vill ta vara på utsikten mot havet och grönskan. Den djupt veckade fasaden skuggar sig själv, så man slipper jalusier. Samtidigt blir det en vacker skuggverkan på fasaden som gör den levande, säger ansvarig arkitekt Stefan Johannson på FOJAB.

Det rustika och robusta cortenstålet förankrar huset till platsen, med anspelningar både till Falu rödfärg och stadens historia av båtbyggande och varvsindustri.

– Stålet tål kustklimatet bra och kommer bara att bli vackrare med åren, säger Stefan Johansson.

FOJAB stärker sin position i Öresundsregionen

FOJAB stärker sin position i Öresundsregionen

Rebecca Saaby Mehlum blir kontorschef för FOJAB i Helsingborg. Inrättandet av den nya chefstjänsten är ett led i FOJABs satsning på Helsingborgsmarknaden.

FOJAB är ett av Sveriges ledande arkitektkontor med närmare 150 anställda. Huvudkontoret ligger i Malmö och kontor finns även i Stockholm och Helsingborg. FOJAB tar en allt större plats på Helsingborgsmarknaden med omnejd, en utveckling som nu matchas med en förstärkning av chefsorganisationen.

Rebecca Saaby Mehlum, som varit på FOJAB i Helsingborg sedan kontoret öppnade 2014, lämnar tjänsten som ateljéchef och blir kontorschef med ett tydligare mandat att driva verksamheten.

– Det är en spännande region att verka i! Vi ser en stor tillväxt både i Helsingborg och i kommunerna omkring. Genom att stärka ledningen kan vi bättre positionera och profilera oss, och vi får en tydlighet gentemot våra kunder, säger Rebecca Saaby Mehlum, kontorschef FOJAB Helsingborg.

– Det är en signal till Helsingborgsmarknaden att den är viktig för oss. Rebecca Saaby Mehlum och kollegorna på Helsingborgskontoret har stor kunskap och kännedom om Helsingborgsregionen – in i Halland och Småland – som vi vet uppskattas av våra kunder. Nu ger vi vårt Helsingborgskontor förutsättningar att bli ännu mer offensivt, säger Daniel Nord, vd på FOJAB.

 

För mer information kontakta gärna

Daniel Nord, vd
daniel.nord@fojab.se +46 706 87 88 82

Rebecca Saaby Mehlum, kontorschef Helsingborg
rebecca.saaby@fojab.se +46 706 81 58 30

FOJAB stöttar Jernhusen i klimatarbetet

FOJAB stöttar Jernhusen i klimatarbetet

Jernhusen har utsett tjugo aktörer med hållbarhetskompetens som ska bistå i företagets klimatarbete. FOJAB är en av dem som nu tecknar ramavtal med det statliga fastighetsbolaget.

Jernhusen ska halvera användningen av köpt energi på sina fastigheter från 2008 till 2030, och bli helt klimatneutrala 2045. För att nå sina mål behöver fastighetsbeståndet kontinuerligt utvecklas. Det kan handla om utredningar i tidiga skeden, detaljplanearbete, ombyggnation samt till- och nybyggnation.

FOJAB är ett av tjugo aktörer som har utsetts att stötta och utveckla Jernhusen i detta arbete.

FOJAB har lång erfarenhet av att utveckla stationsmiljöer och ett gediget hållbarhetskunnande. Med sina drygt 140 medarbetare och kontor i Malmö, Helsingborg och Stockholm kan FOJAB erbjuda en bred palett av olika kompetenser – en fördel i komplexa projekt och multidisciplinära samarbeten.

– Vi är väldigt glada över samarbetet med Jernhusen och att kunna bistå med vår kompetens. På FOJAB arbetar vi gärna nära våra beställare, för vi vet att förtroende och förståelse för varandra är avgörande om man vill nå långt i klimatarbetet. Vi går in i samarbetet med förhoppningen om spännande projekt där vi tillsammans kan ta hållbarhetsarbetet till en ny nivå, säger Daniel Nord, vd på FOJAB.

Fabriken – när ett plus ett blir mer än två

Fabriken – när ett plus ett blir mer än två

Passion, ambition och relation. Tre nyckelbegrepp som visar hur vi arbetat med Fabriken – och hur vi jobbar på FOJAB. För att skapa framtidens hållbara byggnader och miljöer krävs ett nära samarbete mellan arkitekt, byggherre och beställare. Utmaningarna vi står inför är så komplexa att vi behöver varandra.

För oss är goda relationer grunden. Förtroende för varandra och varandras kompetenser är något som byggs upp över tid. Vi har gjort en film som visar vi hur vi tillsammans med våra samarbetspartners Otto Magnusson och HUB Park tar oss an hållbarhetsutmaningarna i Fabriken, ett kombinerat kontors- och mobilitetshus i Hyllie. Där summan blir mer än delarna. Se filmen och bli inspirerad!

FOJAB tävlar med Cobe om stationsbyggnad i Göteborg

FOJAB tävlar med Cobe om stationsbyggnad i Göteborg

Hur den nya stationsbyggnaden Mittuppgången på Göteborg Central ska se ut avgörs i en prestigefylld arkitekttävling. FOJAB har i team med Cobe, WSP och Crowd Dynamics utsetts att deltaga i ett parallellt uppdrag.

Den nya Mittuppgången blir stationsområdets port mot norr, med ett strategiskt läge vid foten av Nya Hisingsbron. Stationsbyggnaden blir huvudentré till Västlänken och en länk mellan regiontåg, centralstationen och stadens kollektivtrafik. Byggnaden ska även inrymma publika lokaler och kontor.

Jernhusen och Göteborgs stad anordnar parallella uppdrag för utformningen. 28 team deltog i prekvalificeringen och fyra team har nu utsetts att deltaga i den fortsatta tävlingen. Bidragen ska redovisas i december och det vinnande förslaget presenteras i januari.

Teamet där FOJAB ingår leds av Köpenhamnsbaserade arkitektkontoret Cobe och i teamet deltar även konsultföretagen WSP och Crowd Dynamics. De andra arkitektkontoren som kvalificerat sig är Dorte Mandrup A/S, Erséus Arkitekter och Reiulf Ramstad Arkitekter AS.

– Det är naturligtvis väldigt roligt att bli prekvalificerad för den här typen av nyckelprojekt med stor betydelse för Göteborgs utveckling, och en bra möjlighet för oss som kontor att etablera oss på Göteborgsmarknaden. Vi på FOJAB har goda erfarenheter av att jobba med Göteborgs stad, då vi tog fram stadsutvecklingsprogrammet för just stationsområdet. Gestaltningen av Mittuppgången, som en av de viktigaste noderna, blir en naturlig fortsättning på det arbetet, säger Daniel Nord, vd för FOJAB.

FOJAB utformar nya Malmöstadsdelen på Jägersro

FOJAB utformar nya Malmöstadsdelen på Jägersro

FOJAB har utsetts att gestalta den nya stadsdelen på Jägersro i Malmö. På platsen för travområdet ska Öresundsregionens mest hållbara stadsdel ta form.  

SMT Malmö Exploatering AB och Malmö stad anordnade i våras ett parallellt uppdrag för att få fram förslag på övergripande struktur för den framtida stadsdelen, med plats för cirka 5000 bostäder. FOJAB med samarbetspartnerna IVL Svenska Miljöinstitutet, Ramboll och Calluna valdes ut att deltaga som ett av tre arkitektkontor.

– Uppgiften var mycket komplex och den ställde krav på både bred kompetens och lång erfarenhet. Av de tre kontoren som deltog i de parallella uppdragen, har vi nu valt FOJABs förslag som grund för fortsatt planering, säger Ulrika Lindmark, vd SMT Malmö Exploatering AB.

Stadsbyggnadsidén fokuserar på tre stråk som knyter samman stadsdelen med omkringliggande områden, och som möts i en stor central park. Ett urbant stråk blir stadsdelens kommersiella tyngdpunkt med handel, service, bazaarer och loppisar. Urbana byar med myllrande gränder och grönska möjliggör för möten och lokal gemenskap.

– Vi uppskattar särskilt att FOJABs förslag är så väl förankrat på platsen och i Malmö. Vi tycker också att de lyckats mycket väl med att skapa en hållbar stadsdel med plats för mycket trygghet och gemenskap. De har verkligen i boendemiljöer, gröna oaser och platser för samvaro lyckats gestalta vår vision om att Jägersro ska bli Öresundsregionens mest hållbara stadsdel, säger Ulrika Lindmark.

– Det är med stolthet och glädje som vi tar oss an nästa steg i Jägersros utveckling. Strukturplanen innebär att flera nya värden, stråk och funktioner tillförs östra Malmö, som så väl behövs och som kommer att innebära en stor förändring för staden, säger ansvariga arkitekten Magdalena Hedman på FOJAB.

Strukturplanen kommer att bearbetas under hösten och presenteras för kommunen i december, varpå planprogramarbetet inleds. Preliminär första inflyttning i det nya området är 2028.

FOJAB ritar för en bättre cancervård i Kalmar

FOJAB ritar för en bättre cancervård i Kalmar

Nu påbörjas projekteringen av den nya onkologikliniken på Länssjukhuset i Kalmar. FOJAB ritar ny-, om- och tillbyggnaden som ska bidra till en bättre och mer sammanhållen cancervård och mer tillgänglig strålbehandling. Även utemiljön gestaltas av FOJAB.

Region Kalmar har sagt ja till en ny-, om- och tillbyggnad för onkologi och strålbehandling som omfattar totalt 6300 kvm. Investeringen uppgår till cirka 423 miljoner kronor. Den nya femvåningsbyggnaden innehåller två nya strålningsbunkrar, rum för PET-CT, administrativa lokaler och behandlingsenhet för cytostatikabehandling. FOJAB har gjort systemhandlingarna och påbörjar nu projekteringen.

Tekniktung verksamhet
Den tekniktunga verksamheten ställer speciella krav på lokalerna. Strålkanoner kräver metertjocka väggar och PET-CT-rummet där radioaktiva ämnen hanteras måste separeras från övriga rum.

– Viktigast är att logistiken fungerar, både horisontellt och vertikalt. Rummen med all sin utrustning ska vara väldisponerade – inte bara enskilt utan också i förhållande till varandra, säger Anna Hjort, projektansvarig arkitekt på FOJAB med lång erfarenhet av att arbeta med vårdbyggnader.

Välkomnade rum
Förutom att vara patientsäker och funktionell ska inomhusmiljön upplevas behaglig och välkomnande. Rikligt med dagsljus och generösa utblickar ska skapa lugn och ge möjlighet att följa dygnets rytm och årstidernas växlingar. Även kulörer och material väljs med stor omsorg.

– Det ska både vara en bra upplevelse för patienten och en bra miljö för personalen. Funktionellt och vackert, säger Anna Hjort.

Mustig grönska
I FOJABs team arbetar även landskapsarkitekter med området kring onkologibyggnaderna. Malin Ingemarsdotter berättar om gestaltningsidéerna:

– Vi har arbetat med John Bauer som inspiration, lite mystiskt och mustigt med intensiv skogsliknande grönska och porlande vatten. De tre innergårdarna ska upplevas framför allt inifrån och kvälls- och nattetid kan man få fina effekter genom belysning på väggar och i träd.

Den nya onkologikliniken ska vara färdigprojekterad våren 2022 och stå färdig 2026.

FOJAB växer i Stockholm – ny strategisk tjänst inrättas

FOJAB växer i Stockholm – ny strategisk tjänst inrättas

FOJAB tar allt större plats på Stockholmsmarknaden. För att bättre kunna möta efterfrågan och växa ytterligare inrättas en ny strategisk tjänst i kontorsledningen. Jens Larsson lämnar posten som kontorschef för att bli marknadsområdeschef. Samtidigt inleds rekryteringen av en ny kontorschef.

Med sina drygt 100 medarbetare i Malmö och knappt 20 i Helsingborg är FOJAB ett av Skånes största arkitektkontor. Sedan Stockholmskontoret bildades 2013 har det stadigt vuxit.

FOJAB i Stockholm sysselsätter idag cirka 25 medarbetare och den breda kompetensen tillåter uppdrag i alla skalor, från stadsutveckling till inredning, från tidiga skeden till bygghandling. FOJAB är idag delaktigt i flera av huvudstadsregionens stora utvecklingsprojekt, såsom Årstafältet, Barkarbystaden och Norra Djurgårdsstaden.

För att möta den ökade efterfrågan anställs under hösten flera nya arkitekter och för att kunna utveckla kontoret ytterligare utökas även kontorsledningen. Nuvarande kontorschef Jens Larsson får ett nyinrättat uppdrag som marknadsområdeschef i Stockholm. Hans uppgift blir att leda och utveckla marknadsarbetet på Stockholmskontoret, utveckla nya affärsmöjligheter och arbeta långsiktigt med att identifiera nya projekt och kunder.

– Jens känner Stockholmsmarknaden väl och har en utomordentlig förmåga att se möjligheter och hitta utvecklingsområden. Med den nya ledningsstrukturen kan vi kraftsamla både internt och externt för att höja ribban ytterligare och bli ännu synligare på en oerhört intressant marknad, säger Daniel Nord, vd på FOJAB.

– Det har varit en spännande resa att under sex år som kontorschef fått möjligheten att, tillsammans med alla duktiga medarbetare, driva Stockholmskontorets utveckling till där vi är idag, säger Jens Larsson. Nu är det dags att växla upp och ta kontoret till nästa nivå. En utökning av kontorsledningen kan ge precis det momentum vi behöver för att kunna ta nästa steg. I min nya roll ser jag fram emot att kunna fokusera ännu mer på tillväxt och projektskapande samt att tillsammans med våra kunder utveckla fantastisk arkitektur.

Rekryteringen av en ny kontorschef har inletts. Processen leds av FOJABs operativa chef Karin Fagerberg, som även går in som tf kontorschef i Stockholm till dess att den nya kontorschefen är på plats.

 

För mer info kontakta gärna
Jens Larsson, marknadsområdeschef Stockholm
jens.larsson@fojab.se,  +46 761 – 65 61 63

För frågor om tjänsten som kontorschef i Stockholm
Karin Fagerberg, operativ chef och tf kontorschef
karin.fagerberg@fojab.se, +46 705 27 46 15

Från mentalsjukhus till attraktiv stadsmiljö

Från mentalsjukhus till attraktiv stadsmiljö

Hur bevarar man en gammal institutionsmiljö samtidigt som man gör den relevant för dagens behov? I S:t Larsparken i Lund har FOJAB hjälpt fastighetsägaren Hemsö att hitta utvecklingsmöjligheter. I höst sätts spaden i marken för en ny idrottshall.

– Det finns mycket som är värt att bevara i parken, men samtidigt vill vi utveckla den så att det inte känns som ett museum, förklarar arkitekt Elise Lindahl. Vi har arbetat mycket med mellanrummen mellan byggnaderna, så att vi tillför kvaliteter utan att inkräkta på den på många sätt unika miljön.

– FOJAB har bidragit jättemycket i visions- och strategiarbetet och gett oss en bra grund att stå på. Att vi har kunnat jobba långsiktigt under tio års tid gör att det blir bra, säger Robert Cardell, projektutvecklare på Hemsö.

Mer liv och rörelse

Mentalsjukhusområdet anlades på 1870-talet och växte med nya byggnader nästan varje årtionde. Var och en är de avtryck av sin tid, men gestaltningsmässigt sammanbundna av det karaktäristiska röda teglet. Sedan sjukhuset avvecklades i samband med psykiatrireformen på 1990-talet har byggnaderna successivt fått nytt innehåll. Idag huserar många friskolor här, från förskola till gymnasium.

– I strategiarbetet identifierade vi vad S:t Lars är och ska vara, och vilka hål vi måste fylla. Ett sådant var att det behövs liv och rörelse i parken även kvällstid, berättar Robert Cardell.

Det resulterade i två detaljplaner, som FOJAB bistått Hemsö med att ta fram, som utvecklar dagens – och morgondagens – verksamheter.

Bostäder och publika verksamheter

Den ena detaljplanen möjliggör för cirka 8900 kvadratmeter bostäder samt cirka 2600 kvadratmeter lokaler för verksamhet, kontor och/eller utbildning. Platsen intill Höje å har varit något av en baksida, men utvecklas i planen till en attraktiv boende- och arbetsmiljö i hjärtat av parken.

Den andra detaljplanen rymmer en idrottsanläggning, Växthuset, som börjar byggas i höst. Den kommer att fyllas av skolelever dagtid, men blir med sitt stora gym och två padelbanor även ett dragplåster kvällstid för närområdets invånare.

Idrottshallen kommer att fungera som som en entrébyggnad till parken, upplyst som en lykta. Den blir också en hämta-och-lämna-plats för skolbarn som körs med bil till och från de många skolorna i området – en logistisk utmaning idag. Gestaltningsmässigt anknyter byggnaden till omgivningen med sitt röda tegel, men får sitt eget kontemporära uttryck.

– Den blinkar till parkens övriga byggnader, men tar steget vidare, säger Elise Lindahl.

Växthusets idrottsanläggning beräknas stå klar vid årsskiftet 2022/23.

Malmösamarbete ger eko i Europa

Malmösamarbete ger eko i Europa

– Vi skapar något unikt i Malmö, som kommer att uppmärksammas inte bara i Sverige utan även i Europa.
Det säger Anders Eriksson Modin, arkitekt och utvecklingschef på FOJAB, i ett samtal om samarbete som arbetsmetod för att lösa klimatutmaningar i byggbranschen.

­ – Säger du samverkan går jag härifrån.

Anders Eriksson Modin inleder vårt samtal med att berätta ett minne från Almedalen, ett år då detta ord florerade ymnigt i seminarierna, föredragen och paneldebatterna. Till slut fick en av åhörarna nog.

– Och visst, samverkan ses ofta som lösningen på allt. Men när det gäller ett så stort problem som klimatpåverkan i byggskedet, som omfattar en hel bransch – då behöver också hela branschen vara med och lösa det, säger han.

Blandningen en styrka

Lokal Färdplan Malmö 2030, LFM30, är ett initiativ för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö med över 160 anslutna aktörer. Målet är klimatneutralitet till år 2030. Till 2035 är målet satt ännu högre: då ska Malmös byggsektor vara klimatpositiv.

Anders Eriksson Modin driver en av de sju arbetsgrupperna, klimatneutrala byggmaterial, tillsammans med Pauline Strandberg de Bruijn, materialforskare på LTH. I gruppen finns också byggherrar, entreprenörer, konstruktörer, miljökonsulter, producenter och leverantörer.

– Blandningen är en av styrkorna. Det är ovanligt att hela värdekedjan sitter vid samma bord på det här sättet. Ju fler perspektiv desto bättre och desto mer oväntade svar får man. Och inte minst ger det upphov till spännande samarbeten, säger Anders.

Kunskapsspridning ett huvudsyfte

Alla är ju experter på sin del. Men tillsammans hittar man nya sätt att arbeta med olika kombinationer av material för att få ut mesta möjliga klimatnytta för pengarna.

– Ta en beställare som vill bygga ett miljöhus. Vi kan undersöka om exempelvis trä samarbetar med hampaisolering för att åstadkomma en minskad klimatpåverkan. Kanske söker vi innovationsstöd för att testa och prototypa i liten skala, räkna på och verifiera klimatnyttan. Utan LFM30 är sannolikheten stor att byggherren hade gjort som den brukar.

Det huvudsakliga arbetet i gruppen handlar om att sprida kunskap om EPD-data, miljövarudeklaration, och hur man gör smarta materialval. Ny kunskap sprids genom seminarier, rundabordssamtal eller genom PM som skickas ut till de anslutna medlemsföretagen. Somligt är öppet även för utomstående att ta del av.

Klimatbudget

Hållbarhetsarbetet inom byggsektorn har länge haft fokus på minskat klimatutsläpp i driftskedet. Där har man kommit ganska långt. Men i byggskedet har klimatutsläppen tvärtom ökat. Förklaringen ligger bland annat i en globaliserad industri och handel.

– Vi använder stål som utvinns i Sverige, valsas i Tyskland och bockas i Kina, säger Anders och fortsätter:

– Jag skulle vilja att alla projekt hade en klimatbudget på samma sätt som man idag sätter upp en ekonomisk budget. Hur får man ut så mycket klimatnytta som möjligt? Precis som man resonerar med affärsnyttan.

Högt tempo i gruppen

Intresset för klimatberäkningar ökar i byggbranschen och många är nyfikna på det som sker i Malmö. LFM30 har tagit fram en metod för att räkna på en byggnads klimatbelastning. Alla medlemmar har förbundit sig att vidta konkreta åtgärder för att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser. Det finns ett starkt engagemang och driv hos alla.

– Vi vet var vi är och vart vi ska och det är högt tempo på vägen. I Malmö kommer det att genomföras fyrtio klimatpositiva projekt inom ett par år bara. Det kommer att uppmärksammas inte bara i Sverige utan i hela Europa. Och det är tack vare LFM30. En viktig nyckel till framgång har varit att få alla aktörer i värdekedjan att prata med varandra.

Jägerspark – historisk stadsdel i modern tappning

Jägerspark – historisk stadsdel i modern tappning

På Jägersro i Malmö ska en ny stadsdel byggas med plats för 5000 bostäder, arbetsplatser, handel, skolor och förskolor. Nu presenterar FOJAB sitt förslag på hur en hälsosam, urban stadsdel med historiska inslag i modern tappning kan se ut. 

FOJAB är ett av tre arkitektkontor som har fått i uppdrag att ta fram en övergripande struktur för hur det framtida Jägersro ska utformas.

Stadsbyggnadsidén i FOJABs förslag bygger på en lättorienterad struktur med tre stråk som knyts ihop med den omkringliggande staden och möts i stor central park. Stadsdelen karaktäriseras av generösa inslag av grönska och vatten, bland annat en eko-pool som det går att bada i – en attraktion som kan locka Malmöbor från andra delar av staden.

Det urbana stråket blir stadsdelens kommersiella tyngdpunkt med entrétorg för handel, service, bazaarer och loppisar. De offentliga platserna är genomarbetade och välkomnande.

Historiska strukturer

Jägersro är en stadsdel som många Malmöbor har en koppling till och minnen från. I FOJABs förslag tillvaratas flera av de historiska strukturerna, men de ges ett nytt intressant innehåll och är på så vis med och formar den nya stadsdelens identitet och historia.

Exempelvis kan den ikoniska läktarbyggnaden bevaras och omvandlas till stadsdelens Gröna terrass. Den så kallade Aktivitetsloopen minner om den tidigare travbanan, men har utvecklats till ett rörelsestråk med fokus på folkhälsa och med generösa ytor för träning i olika former. Domartornet i områdets mitt omvandlas till tehus.

Urbana byar

– Vi vill skapa en skön hemmakänsla med plats för många möten i stadsdelen. Det gör vi genom grannskapsenheter, urbana byar, med stora möjligheter för en lokal gemenskap, förklarar Magdalena Hedman, uppdragsansvarig arkitekt på FOJAB.

Den urbana byn karaktäriseras av en sammanhållen byggnadstypologi, en samlande urban gröning och en rik, inre miljö av myllrande gränder och grönska. I den urbana byn är det tydliga gränser mellan offentliga och privata mellanrum.

Hållbart

Det blågröna Jägerspark är i FOJABs förslag en klimatnetural stadsdel som byggs för att klara av både hundraårsregn och en medeltemperaturökning. Grönska direkt utanför dörren uppmuntrar till hållbara val. Delning av lådcyklar gör det lätt att låta bilen stå och ta med sig varor från leveranspoolen till sig själv och grannen. Växthuset kan kombineras med en plugg- och jobbhub där det är lätt att studera eller arbeta hemifrån och nätverka över generationsgränser. Skolorna i stadsdelen ligger i anslutning till parken eller naturområdet i öster vilket ger attraktiva, tysta och trygga miljöer.

De tre förslagen granskas nu av en utvärderingsgrupp bestående av beställaren SMT Malmö Expoatering AB, Malmö stad och sakkunniga. Sveriges Arkitekter leder utvärderingsprocessen. Vid årsskiftet ska en färdig idé presenteras.

FOJAB ritar signaturkvarter i Barkarbystaden

FOJAB ritar signaturkvarter i Barkarbystaden

I hjärtat av Barkarbystaden kommer ett formstarkt stadskvarter att uppföras, med pampig fasad och detaljer som hämtat inspiration från områdets gamla flyghangarer. FOJAB har ritat det vinnande förslaget åt Wallenstam efter parallella uppdrag.

Barkarbystaden växer fram som en ny regional stadskärna i huvudstadsområdet. Bostadskvarteret med lokaler i bottenplan som FOJAB har ritat åt Wallenstam är ett av de mest centrala. Det blir det första som möter resenärer från tunnelbanan.

– Det ska kännas som när man kommer upp ur metron i Paris eller U-bahn i Berlin. Man ska mötas av en stad, säger Jens Larsson, ansvarig arkitekt på FOJAB.

Den känslan har fått sätta tonen för kvarterets ena halva, den som vetter ut mot torget. Här karaktäriseras byggnaden av en stadsmässighet, med representativa fasader och indragna balkonger som ger en behaglig rytm och som bidrar till torgets liv och rörelse.

I den höga sockelvåningen finns butikslokaler och kring bostadsentréerna märks influenserna från Barkarbys flygplats i form av hangarformade valv. Formen återkommer i krönet, men då upp-och-ner-vänd.

– I FOJABs förslag kommer sockel, kropp och krön fram väldigt fint, vilket också var ett önskemål från kommunen. De tre upphöjda huskropparna gör sig bra i kvarteret och anpassar sig fint till platsen, säger Julia Jakobsson, projektutvecklare på Wallenstam.

Kvarterets andra halva präglas av småskalighet med enklare fasader i putsade varma kulörer. De båda olika gestaltningskaraktärerna hålls ihop av en sammanhållen form som accentueras i två av hörnen och mitt på torgsidan.

Lägenheterna, både hyres- och bostadsrätter, är effektivt planerade med möblerbarhet, utblickar och stora balkonger som ledord.

– En bra kombination av fin gestaltning och praktisk genomförbarhet, säger Julia Jakobsson på Wallenstam.

Byggstart är planerad till hösten 2022.

FOJAB utvecklar kulturarv i Blekinge skärgård

FOJAB utvecklar kulturarv i Blekinge skärgård

Statens fastighetsverk har utsett Mattias Hedberg Ek, arkitekt på FOJAB, till husarkitekt för Karlskronas skärgårdsöar. Det nyinrättade uppdraget handlar till stor del om att göra skärgårdsbyggnaderna mer tillgängliga för allmänheten.

Öarna med sina byggnader är landmärken och symboler för Karlskrona och berättar om hur örlogsstaden och dess viktiga hamn skyddats. Flera av anläggningarna är statliga byggnadsminnen. Tidigare har husarkitektuppdraget för öarna ingått i ett samlat uppdrag för hela Karlskrona, som Statens fastighetsverk nu väljer att dela upp på tre.

Bred kompetens
– Vi märker att intresset för Blekinges skärgård bara växer och vi sitter på en oslipad diamant i dessa öar. Vi hade flera kvalificerade sökande till uppdraget, där Mattias Hedberg Ek var den som ansågs mest lämplig och med en bra konsultgrupp i ryggen, säger Maria Nordh, fastighetschef SFV Syd.

Mattias Hedberg Ek är arkitekt på FOJAB och har sedan tidigare uppdrag för Statens fastighetsverk som slottsarkitekt på Bäckaskog slott i nordöstra Skåne och husarkitekt för Residenset i Kristianstad. Han kommer att leda en generalkonsultgrupp från FOJAB som består av landskapsarkitekt Caroline Hertzman, inredningsarkitekt Ewa Jeppsson, sakkunnig inom tillgänglighet Maria Listrup, ansvarig för Bas-P Lars Nilsson samt underkonsulter.

 

Tillgängliggöra för besökare
Uppdraget i Karlskrona skärgård handlar mycket om att öppna upp de unika miljöerna för besökare. Exempelvis att det ska finnas en brygga där båtar kan förtöja, att behovet av utrymningsvägar är tillgodosett, eller större insatser som installation av solceller på Utklippan för att säkra elförsörjningen.

– Fler ska kunna uppleva de fantastiska miljöerna i Karlskronas skärgård. Många av byggnaderna på öarna är inte speciellt enkla att uppleva idag och vi kommer att arbeta för att utveckla dem för besökare. Vi kommer att tillföra nya värden till de gamla kulturbyggnaderna, säger Mattias Hedberg Ek.

Ansvar för helheten
  – Statens fastighetsverk är en viktig kund för oss, vi vill självfallet vara med och bidra till vårt gemensamma kulturarv. FOJAB har under lång tid varit engagerat i olika uppdrag för SFV, men sedan 2000-talets början har det vuxit fram en tydlig vilja hos oss att ta ett större ansvar för projektens helhet, som har lett till fler och större generalkonsultuppdrag. Vi har en ambition att bredda oss ytterligare inom kulturmiljövård och det här är ett steg i den riktningen, säger FOJABs vd Daniel Nord.

Uppdraget varar i tre år, med möjlighet till förlängning i ytterligare sex år.

Kulturhistorisk institution görs om till bostäder

Kulturhistorisk institution görs om till bostäder

Från 1800-talslaboratorium till bostäder för 2000-talet – en av Lunds äldsta institutionsbyggnader har respektfullt ritats om av FOJAB. Nu startar försäljningen av lägenheterna, där extremt höga krav har ställts på omvandlingen.

Mitt i Kulturkvadranten i Lund, ett stenkast från Domkyrkan, ligger det anrika kvarteret Maria Magle. På 1200-talet fanns här en kyrka, i flera hundra år efter att kyrkan rivits var det en kyrkogård på tomten och 1863 byggdes kemiska institutionen. 1959 överläts huset till historiska institutionen men sedan 2014 har det stått tomt.

Hållbar resursanvändning
– Det finns inte mycket nyproduktion i centrala Lund, så det här är en fantastisk möjlighet. Ett projekt som tar tillvara byggnadens potential både i form av historik och läge. Inte minst är det ett hållbart nyttjande av resurser, säger Stefan Andersson, projektutvecklare på Midroc, beställare och byggherre.

– Vi valde att samarbeta med FOJAB eftersom de har erfarenhet av liknande projekt. Det har också varit värdefullt för projektet att ha samma arkitekt hela vägen, från tidigt detaljplaneskede till kommande bygghandlingar.

Huset upptar hela kvarteret och är byggt kring en grön innergård. Med sin gula tegelfasad från Lomma Tegelbruk och sockel i sandsten från Hardeberga stenbrott är byggnaden arkitekturhistoriskt representativ för 1800-talet. Det handslagna teglet, den regelbundna fönstersättningen, och det skivtäckta plåttaket finns kvar, liksom de ovanligt många skorstenarna som minner om en verksamhet där ventilation var extra viktig.

Gått försiktigt fram
För att huset ska kunna stå sig i hundra år till har en grundlig översyn av murverket gjorts, fönster har varsamt öppnas upp till fönsterdörrar och tidstypiska attribut återskapas med hänsyn till det som huset och Kulturkvadranten representerar. Andreas Blomberg, ansvarig arkitekt på FOJAB, berättar om arbetet:

– Huset har en avskalad och enkel gestaltning, därför har den också hållit så väl över tid. Vi har gått försiktigt fram och arbetat med huset på dess villkor. Stommen är intakt och den befintliga höga nivån på materialitet matchas eller förhöjs.

– Av kulturhistoriska skäl rör vi inte det som inte behöver röras. Patinan på tegelstenarna får vara kvar, den oxiderade ytan är både fin att se på och skyddar stenen. Vi kompletterar skadade fogar med samma åsfog som ursprungligt. Fönster bevaras och vi kompletterar med nya portar och dörrar, och glasdörrar i samma kvalitet och uttryck.

Elegant smide
Det största arkitektoniska tillskottet exteriört är nya utvändiga balkonger, entrétrappor, räcken och loftgång som utförs i elegant svartmålat smide.

För att förhöja den visuella och taktila upplevelsen även invändigt kompletteras interiören med vackra ursprungliga detaljer samtidigt som nya moderna material och detaljer av hög arkitektonisk och materialmässig kvalitet tillförs.

Komponenter från kulturlager
Ansvarig för utemiljön är Josephine Philipsen, landskapsarkitekt på FOJAB:

– Vi har plockat upp komponenter från olika kulturlager på platsen, som återkommer i ny tappning. Det fanns exempelvis tidigare en brunn på gården, den plockas upp och återgestaltas i form av en vattenspegel. Spåren av en kyrkomur kommer att synas som en grövre linje i markbeläggningen. Gatstenarna återanvänds i en ny stensättning som inspirerats av motiv på golvbeläggningen i kyrkan, solkors, som påträffades vid en tidigare arkeologisk undersökning. Solkorset återkommer också i planteringarna.

 

Projekt: Kv Maria Magle, Lund.
Status: Beräknad inflyttning vintern 2022.
Beställare: Midroc
Arkitekt: FOJAB
Projektgrupp FOJAB: Andreas Blomberg, Nina Torstensson, Mirelle Landerberg, Josephine Philipsen.

Maxad lärmiljö när FOJAB bygger skola

Maxad lärmiljö när FOJAB bygger skola

FOJAB har utvecklat ett nytt koncept för att rita kunskapsmiljöer. Den första grundskolan som byggs helt enligt arbetssättet är Mörrums nya skola med spännande arkitektur i barnens skala och lärandemiljöer bokstavligen in i minsta hörn.

Kompetensområde Kunskapsmiljöer på FOJAB arbetar med skolor och lärmiljöer för barn, unga och vuxna. Charlotte Kristensson ansvarar för ett team med både bredd och spets som har möjlighet att ta sig an projekten från den allra första fasen ända fram till färdig projektering.

Delaktighet och förankring
Att finnas med tidigt i processen är en av framgångsfaktorerna för att kunna bygga en riktigt bra skola, menar Charlotte Kristensson. När det gäller Mörrum var hon själv med redan på det allra första idéstadiet. Hon utredde Karlshamns kommuns lokalbehov i ett längre perspektiv, och kunde då konstatera att det behövdes en helt ny skola i Mörrum som var bättre anpassad efter verksamheten, istället för de många små som fanns vid tillfället.

FOJAB fick uppdraget och redan från start arbetade teamet nära politiker, tjänstemän, pedagoger och eleverna själva – också det en nyckelfaktor. Att bygga skolor är en komplex process med många berörda och FOJABs skolteam arbetar med olika processverktyg för idéutveckling, delaktighet och förankring.

– Vi lägger mycket kraft på att ta fram en projektvision som alla står bakom. När vi sedan presenterar förslaget är alla med på tåget, förklarar Charlotte.

Inga korridorer
FOJAB förankrar gestaltningen i forskning om inlärning och utveckling. I Mörrum hölls workshops med lärarna, där bland annat kunskapen om trygga hörn fångades upp. Det handlar om att hörn ofta är uppskattade ytor i skolan, de känns trygga, men om de störs av dörrar där folk springer ut och in fungerar de sämre som lärmiljö.

– Arkitektur spelar roll. Den fysiskt byggda miljön är pedagogiska verktyg och en katalysator för lärande och utveckling.

FOJABs team strävar efter att maxa det Charlotte kallar lärmiljöfaktorn, att utnyttja kvadratmetrarna på bästa sätt. Att bygga hus är dyrt, så det gäller att minimera varje utrymme som går åt till oväsentligheter.

– Mörrums nya skola är den första skola vi byggt helt utan korridorer! Här finns en minimum av kommunikationsytor, i det närmaste allt är lärmiljö.

Anpassa ytan efter verksamheten
Det där med yta är inte okomplicerat. En skola ska tillfredsställa många behov och inte sällan har verksamheten en lång önskelista på vad den nya byggnaden bör innehålla. Det är inte alltid lätt att dra gränsen, att säga vad som är nödvändigt och inte. Men då kan FOJABs arkitekter hjälpa till. FOJAB har utvecklat ett verktyg för att beräkna lokalbehovet utefter verksamhetsbehovet.

– Det är ett sätt att optimera utrymmet utifrån läroplanen och beräkningen brukar tas emot med tacksamhet från beställarens sida.

Trygga hemvister och rumslig variation
Mörrums nya skola är en grundskola för årskurs F-6, med plats för 550 elever. En utmaning var att skolan inte skulle kännas för stor. Lösningen blev att bryta upp den stora huskroppen i sex mindre byggnadsvolymer med flera entréer och hemvister. Från hemvisterna tar man sig vidare till de gemensamma utrymmena – i strumplästen eftersom allt hänger ihop.

– Skolor idag byggs ofta med en enda stor huvudentré. Då är det lång väg för eleverna att ta sig till sina hemvister, och man ska ut och in flera gånger om dagen. Vår slogan var ”När du öppnar dörren är du framme”. Det ger en omedelbar närhet mellan ute och inne, och en betydligt tryggare miljö.

I den traditionella skolan är alla rum lika stora, men i Mörrum finns en bred variation som bättre möter dagens pedagogiska behov.

Flexibel användning av lokaler är alltid en viktig parameter för FOJAB och en betydelsefull hållbarhetsaspekt. En lokal som kan användas av flera olika verksamheter vid olika tidpunkter är både ekonomiskt och klimatmässigt smart. I Mörrum är de gemensamma lokalerna, såsom verkstäder, kökslab och matsal, placerade så att de enkelt ska kunna hyras ut exempelvis till föreningar och annan kommunal verksamhet i Mörrum.

– Kunskapsmiljöer är viktiga mötesplatser som också bidrar till att öka den sociala hållbarheten i samhället.

Rörelseglädje utgångspunkten
FOJAB ritar inte bara skolbyggnaden i Mörrum utan ansvarar även för inredning och utemiljö. Barnen har tecknat, byggt modeller och spelat in filmer som varit underlag för landskapsarkitekternas arbete med skolgården. Rörelseglädje är utgångspunkten och bygger på forskning som visar att inlärning stöds av rörelse. Rörelsefaktorn, ett verktyg som FOJAB utvecklat tillsammans med Riksidrottsförbundet, används i utformningen.

– Vi tänker alltid på den kompletta lärmiljön. Mörrums skola är ett fint exempel på hur slutresultatet blir när vi kan arbeta enligt processens alla steg. Med samarbete och delaktighet från start till mål, med samverkanslösningar för ökad hållbarhet och en upplevelserik arkitektur som bidrar till barnens lärande. Det blir juvelen i kronan, säger Charlotte Kristensson.

 

Vill du veta mer? Kontakta gärna
Charlotte Kristensson
charlotte.kristensson@fojab.se, tel +46 727 18 88 44

 

FOJAB sätter Mellbystrand på kartan

FOJAB sätter Mellbystrand på kartan

Med höga arkitektoniska kvaliteter och starka hållbarhetsinslag som bidrar till samhällsutvecklingen tog FOJAB hem markanvisningstävlingen för Mellbystrands centrum. Förslaget knyter an till ortens historia och andas glädje och lekfullhet i både volymer och färgsättning.
– Vi vill få fram sommarkänslan året runt, säger arkitekt Anders Lundin.

Halländska Mellbystrand var en gång en blomstrande badort. Samhället är uppbyggd kring fritidshus från förra sekelskiftet, med Strandhotellet från 1927 som social mittpunkt. Men Mellbystrand har på senare tid tappat servicefunktioner och besökare till grannorterna och centrum är till stor del idag obebyggt.

Laholms kommun utlyste 2020 en markanvisningstävling med fokus på att höja den långsiktiga attraktiviteten och skapa miljöer som ger ett mervärde till samhället. Förslaget från FOJAB arkitekter och Hamiltone Fastigheter AB fick högst poäng både för hållbarhet och gestaltning.

­– Det här har varit efterfrågat under lång tid och kommer att lyfta Mellbystrand tillbaka till hur det en gång var, i termer av attraktivitet och rykte. Nya typer av bostäder gör det möjligt för fler att bosätta sig i fina Mellbystrand, det är väldigt positivt, säger Mikael Lennung, mark- och exploateringsstrateg i Laholms kommun.

– Man säger lite för ofta att något är unikt, men det är väldigt ovanligt att få vara med och forma en helt ny centrumstruktur. Det har varit inspirerande att arbeta tillsammans med FOJAB för att identifiera det som en gång varit tongivande för platsen och vad som kan bli det nya Mellbystrand, säger Elijah Hamilton, beställare och entreprenör.

FOJABs förslag Strandparken utgår från Mellbystrands identitet som badort med småskalig friliggande bebyggelse. Kvarteret är väl sammanhållet men har en uppbruten struktur med förskjutningar mot huvudgatan som ger utrymme för uteserveringar och mötesplatser. Huskropparna varierar i olika höjder, volymer och kulörer – en lekfull träarkitektur i en färgskala som associerar både till historien och till sommar, sol och hav.

– Vi har inspirerats av kustsamhällen i Danmark och på västkusten för att få fram det livliga, glada och brokiga, berättar Anders Lundin, ansvarig arkitekt på FOJAB.

Mellanrum mellan husen skapar visuella och fysiska kopplingar till parken nedanför och ger en känsla av gränder som i äldre små kuststäder. Ett intilliggande torg blir en viktig del i sammankopplingen mellan stranden, det gamla strandhotellet och parken.

Hållbarhetstanken är genomgående i Strandparken. Materialen som föreslås – träfasader och ekobetongstomme – är tåliga och slitstarka, miljömärkta och gärna lokalt producerade. Taken förses med solceller. Både bostäder och verksamhetslokaler är flexibla för förändrade framtida behov. Den sociala hållbarheten stärks genom bostäder i olika skalor och utföranden som attraherar boende i olika åldrar och med olika ekonomiska förutsättningar.

I små gemensamma bodar, som härmar formspråket på strandens badhytter, finns plats för exempelvis verkstäder, växthus eller cykelförråd, vilket skapar möjligheter för samvaro, samutnyttjande, delningsekonomi och återbruk. Ett stråk med våtmark för dagvattenhantering gör kvarteret motståndskraftigt mot eventuella översvämningar.

Nu väntar markanvisningsavtal och detaljplanearbete. Byggnation är planerad under 2023–2024, med inflyttning under 2024.

Boende intar ett av Lunds mest spännande kvarter

Boende intar ett av Lunds mest spännande kvarter

84 lägenheter och knappt någon är den andra lik. Nu är det inflyttning i de sista lägenheterna i Aromalund, ett nytt bostadskvarter i centrala Lund som ritats av FOJAB. Arkitekturchef Joachim Lundquist berättar om ett av de mest spännande bostadskvarteren i Lund just nu:

– Det här är ett bostadsprojekt där FOJABs arkitekturfilosofi – Platsen, Människan, Formen ­– har fått göra stort avtryck. I Aromalund har prestigelöshet, laganda och en stor kreativ frihet varit framgångsfaktorer. Och en gemensam lust att skapa något utöver det vanliga. Och de boende har funnits med i tanken hela vägen från detaljplan till färdig bostad.

Bostadsområdet ligger intill Kung Oscars bro, just där stenstaden i centrum möter de gröna villakvarteren i väster och där det en gång låg en äppelodling. 67 av de 84 lägenheterna är helt unika i sin gestaltning. 22 är i etage och flera har ett loft. Alla (utom en etta) har minst en balkong eller uteplats. Bostädernas utformning utgår från fyra olika karaktärer, som bygger på fyra olika idéer om boende:

  • Familjär funktion innehåller funktionella stadslägenheter med stora ljusa entréer.
  • Stilfull samvaro med stora, eleganta sällskapsytor.
  • Klassisk komposition utgår från sekelskiftets paradvåning.
  • Kreativt koncept är innovativa lägenheter med stadsradhuskänsla.

Respektive karaktär har applicerats på var och en av de fem olika huskropparna, och avspeglar sig i allt från planlösningar och trapphus till uteplatser och gatumiljö. Kvarteret blir varierat, men hålls ihop av att husen går ton i ton, i färgsättning och material.

– Att jobba med en stark form är jätteviktigt för oss för att lyckas skapa en tydlig identitet. Formen ska också spegla innehållet och vara grundad i en tydlig tanke. Det ser vi inte minst på Aromalund där exteriör och interiör samspelar naturligt och där både material och känsla följer som en röd tråd utifrån och in, säger Joachim Lundquist.

Malmö får ett nytt centrum

Malmö får ett nytt centrum

Grönskande bostadskvarter som en utpost mot åkrarna. En park med stora naturvärden. Och ett nytt centrum för hela Malmöstadsdelen Bunkeflostrand. Nu är detaljplanen antagen för Gottorp, den sista länken i ett stråk som knyter samman staden både genom bebyggelse och natur.

FOJAB har varit med från början, från tidiga workshops med Malmö stad och Skanska, där målen sattes för områdets utveckling och gestaltning, via planprogram till den färdiga detaljplanen.

Variation och kontraster
Området kring Gottorps gård ligger i Bunkeflostrand i södra Malmö, på gränsen mellan tätort och åkermark, och planen rymmer cirka 550 bostäder.

– Vår idé för stadsutvecklingen i området är att det ska vara tryggt och bekvämt med närhet till både vardagsservice och rekreation. Bebyggelsen ska vara blandad, med både flerbostadshus och småhus, och tilltala en bred grupp av människor med olika behov och förutsättningar. Området blir rikt på variation och kontraster med platser som uppmuntrar lek och rörelse. Det fina läget intill Ekostråket tas tillvara och hela Gottorpsområdet präglas av ett hållbarhetstänk, säger Magdalena Hedman, ansvarig arkitekt på FOJAB.

Efterlängtat centrum
Ett nytt centrum byggs i kvarter kring ett stadsdelstorg, som blir en naturlig mötesplats inte bara för de boende i området utan för hela Bunkeflostrand. Här finns plats för både lek och uteservering. Planen möjliggör exempelvis mataffär, bibliotek, vårdcentral, apotek, gym, kafé.

– Idag tar många bilen till närliggande Hyllie för att göra sina ärenden. Nu får de 10 000 invånarna i Bunkeflostrand service och mötesplatser på gång- eller cykelavstånd. Det blir lättare att bo och leva hållbart även i den här delen av Malmö, säger Magdalena Hedman.

Ett konstverk som lockar till lek och interaktion föreslås på torget, gärna med vatten i någon form. Många av idéerna för platsens innehåll och utformning kommer från ett dialogarbete med boende i Bunkeflostrand.

Småstadskaraktär
Kvarteren kring centrum byggs i tegel och med sadeltak och har en tydlig småstadskaraktär. Kvarteren längre ut från centrum hämtar i sin tur inspiration från trädgårdsstaden med tydliga entrésidor och grönska, gärna med häckar i tomtgränserna för ett lummigt intryck.

Ett finmaskigt gatunät med bra koppling till grönskan i och kring området håller samman bebyggelsen och knyter an till omgivningarna. Stråken bidrar till att befolka och aktivera området.

Del av Ekostråket
Söder om bostadskvarteren anläggs en park som angränsar till Ekostråket, grönområdet som sträcker sig från Pildammsparken i centrum till Bunkeflo strandängar vid Öresund. Själva Ekostråket bildar i Gottorp ett cirka 14 hektar stort natur- och rekreationsområde, där öppna gräsmarker växlar med trädbevuxna skogsmiljöer.

Lunds nya ridhus en hållbar satsning på unga

Lunds nya ridhus en hållbar satsning på unga

Två sammanbyggda ridhus, där fyra lektioner kan hållas samtidigt och med gott om plats för tävlingar, och ett stall för femtio hästar med direkt koppling till hagarna utanför. Det är FOJABs plan för Lunds nya ridhus. Nu är bygglovshandlingarna inlämnade.

– Det är en anläggning som har miljö och hälsa i fokus, både elevernas, personalens och hästarnas, säger arkitekt Mats Molén. Och det är en väldigt bra tävlingsarena.

I det öppna slättlandskapet norr om Lund kommer den nya ridanläggningen att lysa. Väggarna är transparenta och ljuset flödar ut på kvällarna. Ridanläggningen har kommit ett steg närmare förverkligande, när bygglovshandlingarna nu har lämnats in till kommunen för granskning och beslut.

Frigående hästar
På det 12 hektar stora området ryms enligt förslaget ett hästskoformat stall, två ridhus med bland annat omklädningsrum och kafé, en utomhusbana och rasthagar. Runt hela området är planerat en cirka 1,5 km lång ridväg. I stallet finns plats för femtio hästar och utsläppet till hagarna sker direkt från hästboxen.

 Ofta är hagarna en bit bort, men här ligger stallet mitt i. Varje box har sin egen dörr i ytterväggen rakt ut i hagen, säger Mats Molén som har ritat flera ridanläggningar.

Plats för träning och tävling
I ridhuset ­– som egentligen är två sammanbyggda separata ridhus ­– kan fyra lektioner hållas samtidigt. Eller träning i det ena och tävling i det andra, då det ena ridhuset försetts med läktare och domartorn.

 Det finns en ambition från kommunens sida att satsa på flickdominerade aktiviteter och här får vi en modern anläggning som fyller våra behov och som främjar en bra verksamhet. Och det går enkelt att ta sig dit till med cykel eller buss, säger Johan Rygge Zellbi, projektledare på Lundafastigheter.

Trä som inger trygghet
Ridhusflyglarna ligger i vinkel mot en gårdsplan med en utomhusbana. Här märks kopplingen till de skånska gårdarna och fälten utanför. Byggnaderna är okonstlade i synliga, uttrycksfulla konstruktioner och material som är lätta att förstå och som ska förmedla en känsla av trygghet.

 Det är en bruksarkitektur med kända former och enkla material som man ska känna igen sig i. Trä ger en känsla av vänlighet och trygghet, en förnimmelse av barndomens snickrande, säger Mats Molén.

Lundafastigheter beräknar att ridhuset är klart att tas i bruk i början av 2023.

Klartecken för Nya stationsstaden i Karlshamn

Klartecken för Nya stationsstaden i Karlshamn

Vid stationen i Karlshamn ska en helt ny stadsdel ta form. Nya stationsstaden kommer att rymma runt 500 bostäder och FOJAB har gjort ett stadsutvecklingsprogram för hela området. Nu har kommunstyrelsen gett klartecken till detaljplanering av etapp 1.

Med Pengaberget i ryggen och i soligt sydvästläge alldeles intill järnvägsstationen ska den nya stadsdelen växa fram. I gestaltningsarbetet har vi hämtat inspiration från den äldre bebyggelsen i stadens centrum.

Karlshamn är till stora delar en välbevarad rutnätsstad med fina miljöer. Den fysiska stadsbilden är uppbyggd av raka, parallella gator som bildar kvarter med tydliga in- och utsidor och härligt grönskande innergårdar. I arbetet med nya stationsstaden har vi utgått från gaturummets bestämda hierarki och varit noga med att ansluta till den befintliga bebyggelsen på ett respektfullt sätt.

500 bostäder och service
När godshanteringen vid järnvägsstationen flyttar finns det plats för en helt ny stadsdel. Söder om dagens järnvägsspår ska nya kvarter med bostäder, arbetsplatser och service växa fram, från Stationsvägen i söder till Regeringsgatan i norr.

Platsen ligger centralt men känns idag ganska avsides. Den nya stadsdelen kommer att binda ihop staden på ett tydligare sätt. Omkring 500 bostäder planeras, allt från radhus till olika typer av flerbostadshus. Det blir en stadsdel som kan attrahera människor med olika behov och önskemål kring sitt boende.

I området kommer också att finnas publika verksamheter som ska bidra till att vitalisera stadsdelen alla tider på dygnet. En förhoppning är att det leder till att området bli en tryggare plats, när fler människor rör sig i området både dagtid och kvällstid.

Hållbart, trivsamt och förankrat i staden
I nära samarbete med  Karlshamns kommun, Trafikverket och Blekingetrafiken har en ny trafiklösning tagits fram och stort fokus har legat på att skapa en bra bytespunkt för kollektivtrafik och hållbara trafikslag. Det ska vara lätt för alla resenärer att byta mellan tåg och buss, och en pendlarparkering med enkel access till stationen planeras.

Karlshamn har en hög ambition för stadsdelen. Nya stationsstaden kommer inte bara att bli en hållbar och trivsam stadsdel, utan även en plats som har sin tydliga förankring i Karlshamns unika karaktär och identitet. Här balanseras olika intressen och det är precis det som bra stadsplanering ska handla om. Målsättningen är tydlig: Nya stationsstaden ska vara en stadsdel där både där både befintliga och nya Karlshamnsbor kan trivas.

Detaljplanearbetet påbörjas våren 2021 och väntas ta två år. Nya stationsstaden kommer att byggas ut successivt inom en tidsperiod från 5–15 år från byggstart.

 

Fler bilder från Nya stationsstaden

Sveriges snyggaste kontor ligger i Lund

Sveriges snyggaste kontor ligger i Lund

Stil, arbetsmiljö och nytänkande står i fokus när lokalnytt.se utser Sveriges Snyggaste Kontor. I år gick priset till Axis nya huvudkontor i Lund, en kontorsbyggnad skapad med tanke på trivsel och en uppskattad arbetsplats för 1 300 personer. Bakom projektet står FOJAB, Landén Krantz och Light Bureau.

24 mars korades Sveriges Snyggaste Kontor och Axis stod som stolt vinnare. Tillsammans med FOJAB, Landén Krantz och Light Bureau har Axis delat en tydlig vision, vilket märks på slutresultatet.

– Det känns härligt. På en svår, urban plats har vi lyckats skapa ett landmärke med fantastiska värden, både utanpå och inuti. Med Axis Grenden har vi lyckats få materialitet i både hus och inredning att tala samma språk och belysningen förstärker de valda gestaltningsgreppen, säger Andreas Jentsch, ansvarig arkitekt på FOJAB.

Axis nya huvudkontor ligger på Ideon-området i Lund, en forskningsby i utkanten av staden som just nu genomgår en spännande utveckling. Med ljus Ölandskalksten, träribbor i ask, ett rundat, mjukt formspråk och många naturliga utblickspunkter ger byggnaden en ombonad och välkomnande känsla.

– Tanken är att kontoret ska upplevas lite som ett hem på jobbet, med gott om ytor för de anställda att mötas, träna tillsammans och umgås med varandra. Vi ville skapa en byggnad som uppmuntrar till upplevelser, rörelse och arbetsglädje, säger Andreas.

Utsikt, gym och uppvärmt cykelgarage
Husets huvudentré är placerad i kvarterets hörn och innanför öppnar sig ett stort, ljust gemensamt entrétorg med plats för utställningar, möten och mingel. En generös trappa leder till Axis restaurang och vidare upp till den gemensamma, gröna innergården. Högst upp finns en skylounge och en väl tilltagen takterrass med 360 graders utsikt över det skånska landskapet. För att locka de anställda att ta trappan istället för hissen finns generösa glaspartier på varje våning som hela tiden belönar dig med en ny vy över staden och slätten. Varje anställd får dessutom en egen Axis-cykel som kan cyklas rakt ner i ett uppvärmt garage med dusch- och omklädningsrum, och alldeles intill ligger ett luftigt gym med glastak.

– Trivsel har varit ett ledord i arbetet och huset bjuder på enastående kvaliteter, tack vare Axis höga ambitionsnivå. Som arbetsgivare har Axis dessutom vågat sticka ut hakan. I en tid då de flesta väljer aktivitetsbaserade kontorslösningar satsar Axis på välutrustade cellkontor med öppningsbara fönster. De anställda får möjlighet att stänga sina dörrar och jobba ostört, vilket många uppskattar, säger Andreas.

En levande fasad
Husfasaden består av en tung naturstensklädd bas som övergår i lätta glasfasader inramade av vita, vinklade plåtlameller. När du rör dig längs byggnaden förändras intrycket – lamellernas vinkling skapar en illusion av rörelse: fasaden stängs, öppnas upp och stängs igen i takt med att perspektivet ändras.

– Fasaden är väldigt high-tech och kan uppskattas av alla, inte bara av de som jobbar i huset. Den urbana utsidan kontrasterar fint mot den sinnliga insidan. Det är är helt enkelt ett fantastiskt hus och vi är ett stort och stolt team som står bakom projektet, säger Andreas.

Tävlingen Sveriges Snyggaste Kontor
I samband med Stora Kontorsdagen koras varje år vinnaren i Sveriges Snyggaste Kontor. Tävlingen arrangeras av lokalnytt.se – Sveriges ledande marknadsplats för lediga lokaler.

Läs mer om Axis Grenden