FOJAB utformar Höörs nästa utbyggnadsområde

Nu börjar Maglehill ta form, Höörs största utvecklingsområde som också blir en ny entré till tätorten. FOJAB har utformat stadsdelen och ritat den nya skolan, förskolan, en idrottshall och ett särskilt boende.

Maglehill ligger en kilometer från tågstationen i Höör och ett viktigt fokus vid utvecklingen av den nya stadsdelen har varit att utnyttja marken effektivt. Stadsstrukturen är tät med grönska som ett bärande inslag. Bostäderna ska fungera för livets alla skeden, med såväl villor och radhus som flerbostadshus och olika typer av äldreboenden.

Stadsdelen är formad kring en rundad huvudgata där områdets samhällsfunktioner samlas: skola, förskola, särskilt boende och idrottshall. Fasaderna bildar en välkomnande annonsering och fond på väg in till Höör. Alla huvudentréerna vetter ut mot huvudgatan och vid ett antal större och mindre platser, som löper som ett pärlband längs gatan, kan man tryggt hämta och lämna barn och elever. Åt andra hållet vetter husen mot en stor, böljande, södervänd gårdssida. Trädgården för det särskilda boendet, förskolans utegård och skolans skolgård placeras med vackra utblickar mot kulturlandskapet.

Maglehill byggs i två etapper av entreprenören MVB på uppdrag av Höörs Fastighets AB. Den första etappen som nu har inletts omfattar det särskilda boendet med 56 lägenheter och 60 platser. Beräknad inflyttning är under 2023 och 2024. FOJAB har ritat boendet fram till bygglovsskedet.

I den andra etappen uppförs F–6-skolan för 600 elever, förskolan för åtta avdelningar och en uteavdelning samt idrottshallen som också ska användas till föreningsverksamhet. Samtliga är ritade av FOJAB. Inflyttning för etapp två är beräknad till terminsstarten augusti 2024.

– Skolan är robust utformad med hållbara och beständiga lösningar där vi har effektiviserat ytorna utan att för den skull ge avkall på verksamhetsbehov och ändamålsenlighet, berättar ansvarig arkitekt Charlotte Kristensson.

Skolan är uppbyggd kring hemvister i stället för korridorer, vilket skapar trygghet och är en pedagogisk viktig kvalitet. Hela skolan är också utformad för att kunna vara skofri, så att barnen kan ta av sig skorna i entrén. Det ger en skön inomhusmiljö som i sin tur kan ge positiva inlärningseffekter.