Vi identifierar och utvecklar potentialen i befintliga fastigheter som tillför värden till såväl fastighetsägarens affär som till staden.

Vi hanterar sammansatta komplexa strukturer som kräver innovativt tänkande, flexibilitet och tydliga bärande idéer. Vi arbetar från vision till detaljlösning, från skiss till konkret gestaltning och från planering till projektering, alltid i nära samarbete med fastighetsägaren för att kunna fatta strategiska beslut med sikte på god gestaltning, långsiktig lönsamhet och realistisk genomförbarhet.

Vi erbjuder god förståelse för ekonomin och drivkrafterna bakom fastighetsprojekt, där projektkostnader ställs mot möjliga intäkter. Vi optimerar arkitektonisk kvalitet, funktion och kundnytta i relation till aktuell investering. Vi navigerar i planprocessen och har kompetens inom processledning, PBL, byggprojektledning, generalkonsultverksamhet och byggplatsuppföljning. Vi tar en aktiv roll i kommundialogen, där vi driver, visualiserar, argumenterar och övertygar.

 

Med lyhördhet för behov och krav hos fastighetsägaren och dess kunder bidrar vi till att utveckla och stärka fastighetsägarens varumärke och identitet. Även i de mest svårdefinierade och komplicerade projekten hittar vi starka och hållbara lösningar som samverkar med projektets bärande idéer och mål.