Kv. Öskaret 1

Kv. Öskaret 1

Kv. Öskaret 1

I centrala Stockholm utvecklar vi ett attraktivt kvarter där moderna kontor, historiska verkstadsmiljöer och handel möts kring sammanlänkade publika innergårdar. Kv. Öskaret ska bli en destination med internationell attraktionskraft!

Den ursprungliga bygganden på fastigheten Öskaret 1 uppfördes 1906 som administrations- och verkstadsbyggnad för Gasverket, senare Stockholm Vatten, efter ritningar av arkitekterna Ferdinand Boberg och Gustav Frumerie. Byggnaden har under årens lopp byggts om och till och var vid tidpunkten för Castellums förvärvande 2016 sliten och delvis förvanskad.

FOJAB fick uppdraget att arbeta med renovering och utveckling av byggnaden till ett modernt kontorshus. Stor vikt har lagts vid att lyfta fram byggnadens ursprungliga kvaliteter och att bevara de kulturhistoriskt värdefulla delarna i huset. På fastigheten har också identifierats nya möjliga byggrätter för kontor.

Utveckla platsen
Nya volymer ska tillföras på fastigheten med visionen att skapa ett helt nytt kvarter med blandat innehåll som grupperar sig kring flera publika innergårdar, kopplade till varandra genom portiker och passager. Inspiration har hämtats från gårdsmiljöer i Berlin och Paris. Programmering av bottenvåningar och innergårdar ska bidra till att stärka kopplingen till Torsgatan och på så sätt göra den mer attraktiv.

Hälsobrunnsgatan breddas med en ny trottoar och får en mer stadsmässig karaktär. Nya volymer placeras längs gatan med kontorsentréer och möjliga lokaler. Mellan de nya volymerna skapas mindre platsbildningar som fungerar som entrétorg. Från Hälsobrunnsgatan når man gårdarna via inre hissar och trappor. Helt nya kopplingar möjliggörs på så sätt mellan Hälsobrunnsgatan, innergårdarna och Torsgatan.

Gestaltning
Utgångspunkten för de nya byggnadernas volymetri och gestaltning är omgivningen, ursprungsbyggnaden och platsens historia. Volymernas utbredning i plan ges av de omgivande byggnaderna och den nya sekvens av gårdsrum som skall tillskapas. Höjdsättningen utgår från Hälsobrunnsgatans nivå och att kunna erbjuda en stadsmässig och innehållsrik bottenvåning mot gatan med bra takhöjd. Hälsobrunnsgatan får då en trevåningsskala med ytterligare en indragen och omsorgsfullt bearbetad takvåning som tillsammans med de ”Bobergska tornen” skapar en karaktärsfull ensemble.

Komplexiteten i Bobergs och Frumeries gasverksbyggnad är inspirerande för gestaltningen av de nya volymerna. Byggnaden är elegant, detaljrik och representativ i administrationsdelen men mer industriell och rå i verkstadsdelen. Den gamla gasklockan i tegel som låg på fastigheten intill är också en inspirationskälla.

De nya byggnaderna är gestaltade som friliggande, sammanhållna volymer med en tredelning i form av bas, mittdel och takvåning enligt klassisk Stockholmstradition. Byggnaderna är ihopkopplade med länkbyggnader i ett plan, två våningar över gårdsnivån, vilket möjliggör ett inre kommunikationsstråk.

Ett överordnat geometriskt rutnät skapar struktur och stadga i fasaderna. Genom indragningar, livskillnader och detaljeringar ges fasaden relief. Enskilda byggnadselement som entréer, takvåning och takfot accentueras vilket skapar variation och spänning. Fasadmaterialet är tegel eller keramiska plattor med olika behandling och karaktär.

De nya byggnaderna anknyter till kulturhistorien och arkitekturen kring Kv. Öskaret och dess närområde men står som tydliga och samtida avtryck från vår tid.

Landskap
Den bärande idén är att ett sammanhängande golv kopplar ihop de olika gårdsrummen. Materialen är tidlösa naturmaterial och karaktärsfulla träd som bildar ett vackert lövtak. På bergssidan kommer planteringar att bidra med grönska, vilket tillsammans med arkadgången i öster skapar en inramande karaktär. Vid Hälsobrunnsgatan utökas trottoaren till två mindre platsbildningar som fungerar som entrétorg till de nya byggnaderna.

Mötet med kvarteret ska signalera en inbjudande välkomnande karaktär till kvarterets inre delar och funktioner. Portikerna mot Torsgatan ger fina inblickar i kvarteret som bjuder in besökare. Härifrån anas de nya volymerna och välkomnande grönskan på gårdarna i form av träd. Entréplatserna mot Hälsobrunnsgatan ges en enkel gestaltning med träd och sittmöjligheter.

Den östra och västra gården ges en sammanhängande gestaltning och ett genomgående golv i form av markmaterial i natursten.  Den östra gården kommer att möjliggöra att verksamheterna i kvarteret använder gården, antigen på den anlagda större ytan eller i anslutning till arkadgången.

Fakta

Projektnamn
Kv. Öskaret 1

Beställare
Castellum

Plats
Stockholm

Omfattning
Ca. 10 300 m² BTA

Status
Pågående

Kontaktperson
Jens Larsson
jens.larsson@​fojab.se
+46 761 - 65 61 63

Projektgrupp

Emilie Östberg
Landskapsarkitekt LAR/MSA

Jens Larsson
Arkitekt SAR/MSA, Marknadsområdeschef Stockholm

Magdalena Hedman
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadschef, Ansvarig Stadsutveckling

Sergio Barba
Arkitekt SAR/MSA

Sofia Fors
Landskapsarkitekt MSA

Yeelen Levy
Arkitekt SAR/MSA