Kv. Öskaret 1

Kv. Öskaret 1

Kv. Öskaret 1

I centrala Stockholm utvecklar vi ett attraktivt kvarter där moderna kontor, historiska verkstadsmiljöer och handel möts kring sammanlänkade publika innergårdar. Kv. Öskaret ska bli en destination med internationell attraktionskraft!

Den senare tillkomna och mindre värdefulla 1930-talsflygeln som nyligen rivits, möjliggör att två nya gårdsvolymer kan placeras på ömse sidor om den vackra verkstadsflygeln. På så sätt skapas en sekvens av nya gårdsrum samtidigt som Hälsobrunnsgatans obebyggda sida förstärks med nya volymer i gatuliv. De nya volymerna utformas som två kraftfulla solitärer i sex våningar som kompletterar kvarteret både i gårdsnivå och mot Hälsobrunnsgatan. Höjdskillnaden (Brunkebergsåsen) gör att Hälsobrunnsgatan får tre våningar över mark och gården sex våningar. Verkstadsflygeln förlängs också mot Hälsobrunnsgatan i två våningar vilket skapar rytm i stadsrummet. Volymerna avslutas med brutna och valmade tak med takkupor som höjer sig försiktigt över ursprungsbyggnadens taklandskap utan att konkurrera med dess tinnar och torn..

FOJAB fick uppdraget att arbeta med renovering och utveckling av byggnaden till ett modernt kontorshus. Stor vikt har lagts vid att lyfta fram byggnadens ursprungliga kvaliteter och att bevara de kulturhistoriskt värdefulla delarna i huset. På fastigheten har också identifierats nya möjliga byggrätter för kontor.

Utveckla platsen
Nya volymer ska tillföras på fastigheten med visionen att skapa ett helt nytt kvarter med blandat innehåll som grupperar sig kring flera publika innergårdar, kopplade till varandra genom portiker och passager. Inspiration har hämtats från gårdsmiljöer i Berlin och Paris. Programmering av bottenvåningar och innergårdar ska bidra till att stärka kopplingen till Torsgatan och på så sätt göra den mer attraktiv.

Hälsobrunnsgatan breddas med en ny trottoar och får en mer stadsmässig karaktär. Nya volymer placeras längs gatan med kontorsentréer och möjliga lokaler. Mellan de nya volymerna skapas mindre platsbildningar som fungerar som entrétorg. Från Hälsobrunnsgatan når man gårdarna via inre hissar och trappor. Helt nya kopplingar möjliggörs på så sätt mellan Hälsobrunnsgatan, innergårdarna och Torsgatan.

Gestaltning
Utgångspunkten för de nya byggnadernas volymetri och gestaltning är omgivningen, ursprungsbyggnaden och platsens historia. Volymernas utbredning i plan ges av de omgivande byggnaderna och den nya sekvens av gårdsrum som skall tillskapas. Höjdsättningen utgår från Hälsobrunnsgatans nivå och att kunna erbjuda en stadsmässig och innehållsrik bottenvåning mot gatan med bra takhöjd. Hälsobrunnsgatan får då en två- och trevåningsskala med ett omsorgsfullt bearbetat taklandskap som tillsammans med de ”Bobergska tornen” skapar en karaktärsfull ensemble.

Komplexiteten i Bobergs och Frumeries gasverksbyggnad är inspirerande för gestaltningen av de nya volymerna. Byggnaden är elegant, detaljrik och representativ i administrationsdelen men mer industriell och rå i verkstadsdelen. Den gamla gasklockan i tegel som låg på fastigheten intill är också en inspirationskälla.

De nya byggnaderna är gestaltade som friliggande, sammanhållna volymer med en tredelning i form av bas, mittdel och avslutning i form av takkupor enligt klassisk Stockholmstradition. Byggnaderna är ihopkopplade med länkbyggnader i ett plan, två våningar över gårdsnivån, vilket möjliggör ett inre kommunikationsstråk. Ovanpå länkarnas tak tillskapas platsbildningar i nivå med Hälsobrunnsgatan.

Ett överordnat geometriskt rutnät skapar struktur och stadga i fasaderna. Genom indragningar, livskillnader och detaljeringar ges fasaden relief. Enskilda byggnadselement som entréer, takvåning och takfot accentueras vilket skapar variation och spänning. Fasadmaterialet är ljust tegel med olika behandling och karaktär. Taken utförs i mörkgrå plåt i harmoni med tegelfasaderna. Taklandskapet skall vara tydligt urskiljbart från ursprungsbyggnadens röda tak och det bakomliggande svarta taket i kv Sabbatsberg 26. De nya byggnaderna anknyter till kulturhistorien och arkitekturen kring kv Öskaret och dess närområde men står som tydliga och samtida avtryck från vår tid.

De nya byggnaderna anknyter till kulturhistorien och arkitekturen kring Kv. Öskaret och dess närområde men står som tydliga och samtida avtryck från vår tid.

Landskap
Den bärande idén är att ett sammanhängande golv kopplar ihop de olika gårdsrummen. Materialen är tidlösa naturmaterial och karaktärsfulla träd som bildar ett vackert lövtak. På bergssidan kommer planteringar att bidra med grönska, vilket tillsammans med arkadgången i öster skapar en inramande karaktär. Vid Hälsobrunnsgatan utökas trottoaren till två mindre platsbildningar som fungerar som entrétorg till de nya byggnaderna.

Mötet med kvarteret ska signalera en inbjudande välkomnande karaktär till kvarterets inre delar och funktioner. Portikerna mot Torsgatan ger fina inblickar i kvarteret som bjuder in besökare. Härifrån anas de nya volymerna och välkomnande grönskan på gårdarna i form av träd. Entréplatserna mot Hälsobrunnsgatan ges en enkel gestaltning med träd och sittmöjligheter.

Den östra och västra gården ges en sammanhängande gestaltning och ett genomgående golv i form av markmaterial i natursten.  Den östra gården kommer att möjliggöra att verksamheterna i kvarteret använder gården, antigen på den anlagda större ytan eller i anslutning till arkadgången.

Läs mer: Så har vi utvecklat Bobergs och Frumeries kulturhistoriska byggnad på Torsgatan 26.

Fakta

Projektnamn
Kv. Öskaret 1

Beställare
Castellum

Plats
Stockholm

Omfattning
Ca. 10 300 m² BTA

Status
Pågående

Kontaktperson
Jens Larsson
jens.larsson@​fojab.se
+46 761 - 65 61 63

Projektgrupp

Emilie Östberg
Landskapsarkitekt LAR/MSA

Jens Larsson
Arkitekt SAR/MSA, Marknadsområdeschef Stockholm

Magdalena Hedman
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadschef, Ansvarig Stadsutveckling

Sergio Barba
Arkitekt SAR/MSA

Sofia Fors
Landskapsarkitekt MSA

Yeelen Levy
Arkitekt SAR/MSA