Torsgatan 26

Torsgatan 26

Torsgatan 26

På ett av Stockholms mest centrala lägen utmed Torsgatan ligger fastigheten Öskaret 1.  Byggnaden är ritad av arkitekt Ferdinand Boberg och färdigställdes 1906 för Stockholms Vatten- och Gasverk. Castellum förvärvade fastigheten med en vision att skapa en ny mötesplats i Stockholm, att skapa ett nytt attraktivt kvarter med en blandning av verksamheter med fokus på nya moderna kontorsytor.

FOJAB har ansvarat för konceptarbete, program-, system- och färdigställande av bygghandlingar samt hyresgästanpassningar. Fokus för projektet har varit att ta till vara på byggnadens fantastiska kvaliteter, lyfta fram dessa, lägga till nya delar som tillsammans skapar en ny spännande helhet.

Uppdraget har inneburit en förädling av fastigheten från ett lågt utnyttjat kontorshus, senast renoverat på 1970-talet till ett modernt högpresterande kontor med publika bottenvåningar. Kraven från lagar och regelverk har varit omfattande och till dessa har adderats höga ambitioner från fastighetsägare och hyresgäster. De nya kontorsytorna är anpassade så att de svarar upp mot tät, effektiv sittning, nya arbetssätt samt nya tekniska systemen. Då byggnaden har stora kulturhistoriska värden så väl exteriört som interiört, har detta varit en spännande och intressant process med många utmaningar och noga avvägningar för att uppfylla dessa mål.

Byggnaden är uppförd i jugendstil med fantastiskt fint bevarade detaljer av hög kvalitet i hantverk och material. Tidigare har det funnits bostäder, kontor och verkstad i olika delar av huset och i arbetet med interiören har de olika karaktärerna lyfts fram. Bland annat har de ursprungliga valvade bjälklagen tagits fram, innertak från 1970-talet tagits bort och den gamla takhöjden återställts. I trapphusen har nya hissar installerats respektive restaurerats, gamla fönster har renoverats och kompletterats med energiglas. De moderna tilläggen smälter väl in i helheten men är på samma gång tydligt nya. Kulturminnesmärkta rum har restaurerats så att deras historik och ursprung bevaras.

Som stöd vid den varsamma hanteringen av huset har FOJAB och Castellum samarbetat med en antikvarisk sakkunnig från Tyréns. Projektet har inneburit många avväganden mellan bevarande och förändring, autenticitet och användbarhet har många gånger ställts mot varandra, vilket har ställt stora krav på dialog och samarbete mellan olika intressen och kompetenser.

Fastigheten innehåller lokaler som grupperar sig runt två publika innergårdar. Målsättningen har varit att kvarteret ska öppnas upp mot Torsgatan för att tillgängliggöra gårdsrummen för besökare och verksamheter och skapa attraktiva platser i denna historiskt värdefulla miljö.

Att omvandla denna relativt slutna byggnad i relation till dess kulturvärden har därför varit en utmaning och de få ändringar som gjorts, har varit noga utvalda och koncentrerats till de delar där de gör störst nytta. Projektets varsamma renovering och ombyggnad har lyft fram en bortglömd märkesbyggnad som återigen blivit ett landmärke på Torsgatan.

Läs mer: Så utvecklar vi fastigheten Öskaret 1.

 

Fakta

Projektnamn
Torsgatan 26

Beställare
Castellum

Plats
Stockholm

Omfattning
17 000 m²

Status
Pågående

Kontaktperson
Jens Larsson
jens.larsson@​fojab.se
+46 761 - 65 61 63

Projektgrupp

Jens Larsson
Arkitekt SAR/MSA, Marknadsområdeschef Stockholm

Tove Forsblom
Arkitekt MSA, Konstnär MFA

Anna Belfrage
Arkitekt SAR/MSA

Sanna Westin
Arkitekt MSA

Linnéa Westberg
Arkitektpraktikant

Sofia Carlberg
Arkitekt