Hornsberg 10

Hornsberg 10

Hornsberg 10

Hornsberg 10 är idag ett av få kvarvarande outvecklade kvarter på Västra Kungsholmen. Kvarteret består av olika historiska lager med varierande höjder och utformningar som genomgått flera omfattande om-, på-, och tillbyggnader. Användningen har historiskt varit industriändamål med bla laboratorium för Kabi. På 1980-talet uppfördes ett kontorshus på fastigheten, kallad B20.

En övergripande målsättning med projektet är att utveckla Hornsberg 10 till ett modernt sammanhängande kvarter med blandade funktioner som tillför stadsdelen nytt liv över dygnets alla timmar. Bottenvåningen skall göras publik och tillgänglig med attraktivt innehåll. Nya moderna arbetsplatser skall tillföras. Kvarteret skall bli en ny målpunkt på Kungsholmen!

Fastigheten består idag av byggnaderna, B20, B28 och B42. Enligt förslaget ersätts B28 och B42 med en ny kontorsvolym som i skala ansluter till B20. På så sätt skapas ett nytt sammanhängande stadskvarter som relaterar till nordvästra Kungsholmens nya kvartersbebyggelse och den planerade bebyggelsen vid Hornsbergskvarteren. Den nya kontorsvolymen får en publik och uppglasad bottenvåning med lokaler, butiker och restauranger som står i förbindelse med varandra genom ett inre rum från vilket man också når kontorsplanen. Entréer tillskapas från Lindhagensgatan, Lars Forssells gata och Nordenflychtsvägen. Den befintliga byggnaden, B20, öppnas upp och utvecklas med nya tillgängliga entréer och fönsterpartier samt en ny lägre volym kring personalentrén i hörnet Nordenflychtsvägen/Lars Forsells gata. Fläktrummen på taket flyttas ner i källaren vilket sänker byggnadens totalhöjd och möjliggör en ny publik takterrass.

Den nya byggnadens höjdsättning varierar och ansluter till de omgivande kvarterens höjder och till gatornas hierarki. Lindhagensgatans karaktär av Boulevard förstärks genom att kvarteret återfår sin huvudentré i detta läge. Kring entréer skapas inbjudande platser med bearbetad markbeläggning och sittmöjligheter. Längs Lars Forsells gata dras volymen in och möter Kv. Leendets fasadliv vilket skapar en mindre platsbildning med bra solläge. Medveten belysning och nya träd längs Lenngrensgatan ökar tryggheten runt kvarteret.

Utgångspunkten för gestaltningen är platsens industriella historia och fastighetens potential att kunna bli ett ståtligt stadskvarter på Kungsholmen. De nya volymerna uppförs i tegel som varieras, detaljeras och bearbetas på olika sätt. Gestaltningen bygger på tyngd, geometri, proportioner och rytm. Inspirationen kommer från den äldre industriarkitekturen som funnits på platsen, och som till viss del finns kvar, tex i Hornsbergs bryggeri. Gestaltningsidén är en konsekvent struktur i ett och samma material som tillåts variera och anpassa sig längs kvarterets olika sidor. En klassisk tredelning med dubbelhög sockelvåning innehållande butiker/lokaler, mittdel och takavslutning i form av en takvåning får den nya byggnaden att landa i stenstaden. Den nya byggnaden ansluter till B20 på ett studerat och omhändertaget sätt med syftet att lyfta hela kvarteret till en högre nivå och skapa en ny sammanhängande helhet.

Fakta

Projektnamn
Hornsberg 10

Beställare
Castellum

Plats
Stockholm

Omfattning
19 000 m² BTA nybyggnad

Status
Pågående

Kontaktperson
Jens Larsson
jens.larsson@​fojab.se
+46 761 - 65 61 63

Projektgrupp

Jens Larsson
Arkitekt SAR/MSA, Marknadsområdeschef Stockholm

Martha Skoog-Giertz
Arkitekt SAR/MSA

Max Zotterman
Arkitekt SAR/MSA

Sanna Westin
Arkitekt MSA