Klimatberäkning

Klimatberäkning

Klimatberäkning

Livscykelanalys (LCA) är ett viktigt verktyg när man ska beräkna och bedöma miljöpåverkan, och inom FOJAB utvecklar vi även egna metoder för att klimatberäkna våra byggnader.

Tillsammans med bland andra IVL Svenska Miljöinstitutet utvecklar vi ett verktyg för LCA-beräkningar i tidiga skeden, Leaf Cutter Ant. Byggnaders klimatpåverkan avgörs till stor del tidigt i byggprocessen, men sambanden mellan form, stomlösning och klimatavtryck är idag svårkalkylerade. Det nya verktyget ska hjälpa bygg- och fastighetsbranschens aktörer att utvärdera vilken klimatmässig effekt olika designlösningar får innan förutsättningar och beslut som kan påverka klimatpåverkan redan är låsta.