FOJAB utformar naturnära stadsdel med historiskt arv

Åstaden ska bli en ny stadsdel i skånska Kävlinge som rymmer både kulturhistorisk industrimiljö och ett naturstråk intill Kävlingeån. FOJAB har tillsammans med Lantmännen, Hemsö och Kävlinge kommun tagit fram planprogrammet. Nu börjar arbetet med den första detaljplanen.

Åstaden ligger strategiskt mellan Kävlinge och Furulund i västra Skåne, fyra minuters cykelväg från respektive tågstation. Här ska en småstadsmiljö växa fram med 1900 nya bostäder av olika typer och upplåtelseformer, handel och samhällsservice i form av skola, förskola, boende för äldre och vårdcentral.

Åstaden delas in i fyra olika delområden, alla med olika karaktärer baserade på sina respektive förutsättningar: Trädgårdsstaden, Åkvarteren, Bethyllan och Sockerbruket. Den senare rymmer det gamla sockerbruket med fabriksbyggnader från sent 1800-tal och tillhörande tjänstemannabostäder och kontor i en lummig parkmiljö. Väsentliga delar av de industrihistoriska miljöerna ska bevaras och få nytt innehåll.

I Åstaden läggs lika mycket omsorg kopplat till boendekvaliteterna som till utevistelse, platserna mellan husen, möten och upplevelser. Kävlingeån blir en stor tillgång i stadsdelen som ger möjlighet till ekologiska korridorer och boendenära natur. Den idag svårtillgängliga och outnyttjade marken kring ån ska utvecklas med ett naturstråk. Åpromenaden föreslås i planen att bli ett 2,5 kilometer långt sammanhängande våtmarks- och rekreationsområde och stadsdelens gröna mötesplats.

– Vi har arbetat mycket med att hantera höga vattenflöden i och kring Kävlingeån, berättar Pia Månsson, ansvarig arkitekt på FOJAB. Med hjälp av breda gröna stråk och ytor som fördröjer vattnet skapar vi en attraktiv och samtidigt resilient miljö som ska förhindra översvämningar.

Utbyggnaden ska ske etappvis. Först ut att detaljplaneläggas är områdets norra delar kring det gamla sockerbruket. Det är Åstadens stora nav som ska rymma områdets nya torg, skola, service och bostäder i såväl flerbostadshus som radhus.

– Vi ser en unik möjlighet att skapa en naturnära stadsdel i samklang med landskapet och den kulturmiljö som finns på platsen. Ett område med en blandning av hustyper och boendeformer som ger människor i alla åldrar möjlighet att bo här, där närheten är stor till service och med en oslagbar regional tillgänglighet i västra Skåne, säger Masoud Taheri, utvecklingschef på Lantmännen Fastigheter AB.