Mörrums skola

Mörrums skola

Mörrums skola

Mörrums skola är en grundskola för årskurs F–6 med 630 elever. Skolan är placerad mitt i Mörrum och är en viktig mötesplats för närsamhället. Projektet har haft stort fokus på dialog med politiker, tjänstemän, pedagoger och elever. Tidigt i projektet togs en projektvision fram som har väglett projektet genom hela processen. I den betonades vikten av att barnperspektivet skulle genomsyra utformandet av den fysiska miljön.

Skolhus
Genom att samla verksamheten i mindre sammankopplade tvåvåningsvolymer samspelar skolhuset med den befintliga småskaliga bebyggelsen i Mörrum och plötsligt omvandlas den stora byggnadsvolymen till barnens skala. Fasaderna är i sinusprofilerad plåt som anspelar på den klassiska faluröda stugan i Blekinge. Framför skolhuset finns ett generöst och välkomnande entrédäck med flera utvändiga entréer både till första och andra våningen. Det finns en närhet mellan ute och inne och projektets motto har varit: När du öppnar dörren är du framme!

Invändigt har skolhuset en upplevelserik lärmiljö som består av en palett av olika stora rum och olika sorters rum. Det finns en variation i rumsvolym som både skapar trygga hörn och sociala mikroplatser. Målsättningen har varit en nolltolerans mot korridorer – allt ska vara lärmiljö. I skolhuset finns det sju hemvister där skola och fritidshemsverksamheten kan samutnyttja samtliga ytor. På andra våningen, med fantastisk utsikt, är verkstäderna för slöjd och bild, musikrum, bibliotek och matsal samlade. Skolan är skofri och stor vikt har lagts vid att skapa väl fungerande flöden mellan inne och ute och mellan hemvisterna och de gemensamma ytorna, utan onödigt spring genom skolans lugnare delar.

Idrottshall
Vid sidan om skolhuset byggs en fullstor, delbar idrottshall som ska kunna samutnyttjas kvällar och helger av kultur och fritidsförvaltningen och kommunens idrottsföreningar. Idrottshallen har samma utformning som skolhuset och en välkomnande huvudentré ut mot Mörrum.

Skolgård
Skolgården är utformad efter barnens önskemål. Under en hel termin arbetade eleverna fram tankar och idéer kring ”Framtidens drömskolgård”. Alla idéer presenterades med teckningar, filmer och fysiska modeller som sedan utgjorde underlag för utformningen av skolgården.

Barndialog
Enligt Barnkonventionen har barn rätt att få tycka till i frågor som rör dem och få sina åsikter beaktade. Hösten 2022 gjorde vi en gåtur med eleverna i Mörrum för att höra hur de upplever sin nya skola. Vi ville höra barnens syn på vad som funkar och inte funkar, om de har förslag på förbättringar, hur de upplever och använder olika delar av sin skola. All denna feedback kommer hjälpa oss att säkerställa vad vi har gjort rätt och förstå vad vi kan göra bättre nästa gång. Ett annat mål med gåturen var att öka barnens intresse för arkitektur och skapa positiva känslor kring hur man kan använda sitt inflytande.

Fakta

Projektnamn
Mörrums skola

Beställare
Karlshamns kommun / JSB

Plats
Karlshamn

Omfattning
Skolhus 8500 m² BTA, Idrottshall 1350 m² BTA

Status
Färdigställt, 2022

Kontaktperson
Charlotte Kristensson
charlotte.kristensson@​fojab.se
+46 727 - 18 88 44

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt
Charlotte Kristensson
Arkitekt SAR/MSA

Handläggande arkitekt, programhandling
Kristina Kember
Arkitekt SAR/MSA

Handläggande arkitekt, systemhandling
Nils Philip Påhlsson
Arkitekt SAR/MSA

Handläggande arkitekt, bygghandling
Jens Dymling
Arkitekt SAR/MSA

Rebecca Almström
Byggnadsingenjör

Stina Yderland
Byggnadsingenjör

Alper Sjöstrand
Byggnadsingenjör, Kontrollansvarig

Lars Nilsson
Arkitekt

Haydar Alward
Arkitekt SAR/MSA, Ateljéchef

Ansvarig landskapsarkitekt
Emilie Östberg
Landskapsarkitekt LAR/MSA

Ansvarig inredningssarkitekt
Åsa Jönsson
Arkitekt SIR/MSA