Stationsnära kommunhus klart för inflytt

Stationsnära kommunhus klart för inflytt

Stationsnära kommunhus klart för inflytt

Nu är Kävlinge kommunhus klart och redo att ta emot medborgare, tjänstepersoner och politiker. Alla ska känna sig välkomna, det har varit ett motto i arbetet med byggnaden. FOJAB ansvarar för såväl arkitektur som inredning.

Kävlinges nya kommunhus är en viktig pusselbit i utvecklingen av den nya stadsdelen Stationsstaden, och ligger strategiskt precis intill järnvägsstationen. Huset ska vara en inbjudande mötesplats för hela staden och rymmer stadsbibliotek, de flesta förvaltningarna, kommunfullmäktigesal, vigselrum och mötesrum i olika storlekar.

Inspirationen till den exteriöra gestaltningen är hämtad från Kävlinges historia och långa tradition av bruks- och symbolbyggnader.

– Det nya kommunhuset är en robust, stadig fyravåningars tegelvolym med väl genomarbetade detaljer. På långsidorna är fasaden veckad, vilket ger ett intressant skuggspel för förbipasserande samtidigt som dagsljuset når längre in i byggnaden och skapar en behaglig arbetsmiljö, säger ansvarig arkitekt Charlotte Kristensson på FOJAB.

Öppenhet gentemot medborgarna och möjligheter till samverkan mellan olika kommunala funktioner har varit ledord i arbetet med kommunhuset. Läget och tillgängligheten har maxats genom placeringen av de olika verksamheterna och genom flexibel lokalanvändning. På entréplan ligger biblioteket med stora glaspartier som ger fin kontakt med handelsgatan utanför, med fönsternischer stora nog att sitta i. Fullmäktigesalen på tredje våningen har också stora fönster som annonserar huset även mot den andra sidan, mot tågen och det omkringliggande landskapet.

Den stora fullmäktigesalen kan både delas av för mindre nämndsmöten och öppnas upp för ett stort antal deltagare och besökare. På plan tre finns även ett generöst tilltaget lunchrum i anslutning till anpassningsbara arbets- och mötesytor, och på taket en terrass med storslagen utsikt.

Plan ett och två består av arbetsplatser för kommunens anställda. Utgångspunkten har varit att utformningen ska möta ett framtida arbetssätt med effektiva och attraktiva kontorsytor.

Interiört används genomgående en sober materialpalett bestående av sten, trä och textil. Den invändiga färgsättningen är hämtad från naturens kulörer runt Kävlinge – havet, Kävlingeån, det öppna landskapet – och skapar en lugn stämning.

– Ett kommunhus ska fungera över en riktigt lång tid och vi har varit angelägna att använda material som håller och möbler som tål att användas, kläs om och kompletteras, säger Lisa Mannheimer, ansvarig inredningsarkitekt på FOJAB.

Kävlinges nya kommunhus kommer att certifieras med Miljöbyggnad Guld, den högsta miljöcertifieringen.

FOJAB wins international open competition: Designing a neighborhood in Iceland

FOJAB wins international open competition: Designing a neighborhood in Iceland

FOJAB wins international open competition: Designing a neighborhood in Iceland

The City of Reykjavik aims to set a completely new standard in urban development with the Keldur district. The Swedish architectural firm FOJAB with the consultant Ramböll won the open international stratetic development competition with their proposal Crafting Keldur – Where Art, Science & Recreation Unite.

The task in the international competition was to create a development strategy for the Keldur district in eastern Reykjavik. Currently, the area is primarily rural, but it has been identified as a development zone and will be serviced in a few years by a high-quality bus rapid transit system connecting it to the city centerand other hot spots in the Reykjavik capital Area. According to the City of Reykjavik, the new neighborhood should be characterized by walkability, energy transition, healthy mobility, circular thinking, green buildings and infrastructure, and carbon sequestration.

Out of around forty submissions in stage 1, five teams were selected to further develop their ideas in stage 2. FOJAB and Ramböll secured victory with a proposal based on social diversity within a dense and flexible urban structure with proximity to nature, the university, and the city center.

– Starting with climate neutrality and climate considerations places special demands on urban planning. The kind of dense mixed-use development we arrived at is quite uncommon in Iceland. The architecture in our proposal adheres to a human scale – three to five stories – but is dense and connected enough to create a vibrant and dynamic city, said Magdalena Hedman, partner and teamleader at FOJAB.

The jury was particularly impressed by the fact that FOJAB’s proposal is firmly rooted in the local context and takes advantage of the landscape’s greenery and water features. The efficient use of land, innovative mobility ideas, and a flexible neighborhood structure were also appealing. The strategies for achieving a social mix were considered compelling as well.

– The winning entry in the competition is a very good answer to our needs and requirements in a new urban quarter in Reykjavik. An urban district, close to nature, with three Bus Rapid Transit (Borgarlína) stations as the backbone of sustainable urban transport. We look forward to the further development and deeper design of an excellent proposal in the planning process ahead, said Thorsteinn R. Hermannsson, Director of Development at TfCA, Transport for the Capital Area.

The next step will be to further develop the winning proposal into a development plan and physical plans.

Vinst i internationell öppen tävling: FOJAB utformar stadsdel på Island

Vinst i internationell öppen tävling: FOJAB utformar stadsdel på Island

Vinst i internationell öppen tävling: FOJAB utformar stadsdel på Island

Reykjavik stad vill med stadsdelen Keldur sätta en helt ny standard inom stadsutveckling. FOJAB och Ramböll tog hem segern i den öppna internationella tävlingen med sitt förslag Crafting Keldur – Where Art, Science & Recreation Unite.

Tävlingsuppdraget handlade om att ta fram en utvecklingsstrategi för stadsdelen Keldur i östra Reykjavik. Platsen är idag i huvudsak landsbygd, men har pekats ut som ett utvecklingsområde. Inom några år kommer Keldur att trafikeras av ett högkvalitativt busstransportsystem som förbinder stadsdelen med Reykjavik centrum och andra viktiga platser i huvudstadsområdet. Den nya stadsdelen ska enligt staden utmärkas av bland annat hållbar mobilitet, cirkularitet, energiomställning och klimatneutralt byggande.

Bland ett fyrtiotal inkommande förslag i steg 1 utsågs fem team som fick utveckla sina idéer vidare i ett steg 2. FOJAB och Ramböll tog hem segern med ett förslag som bygger på social mix i en tät och flexibel stadsstruktur med närhet till naturen, universitetet och city.

– Att utgå från klimatneutralitet och klimathänsyn ställer speciella krav på stadsplaneringen och den sortens täta blandstad som vi landade i är ovanlig på Island. Bebyggelsen i vårt förslag håller sig till en mänsklig skala – tre till fem våningar – men är tillräckligt tät och sammanhållen för att skapa en levande och dynamisk stad, säger Magdalena Hedman, uppdragsansvarig arkitekt på FOJAB.

Juryn tilltalas särskilt av att FOJABs förslag är tydligt förankrat på platsen och att landskapets förutsättningar med grönska och vatten har tagits tillvara, att marken nyttjas effektivt, av bra idéer kring mobilitet och en flexibel kvartersstruktur. Också strategierna för att få till en social mix anses övertygande.

– Det vinnande förslaget svarar mycket bra på våra behov och krav för de nya urbana kvarteren i Reykjavik. En urban stadsdel nära naturen, där snabbussen Borgarlínas tre stopp blir ryggraden för hållbara stadsnära transporter. Vi ser fram emot den fortsatta utvecklingen och djupare utformningen av ett utmärkt förslag i den kommande planeringsprocessen, säger Thorsteinn R. Hermannsson, utvecklingschef på TfCA, Transport för Huvudstadsområdet.

Nästa steg är att det vinnande förslaget utvecklas vidare i en utvecklingsplan och fysiska planer.

Spadtag för bostadstorn i Nyhamnen

Spadtag för bostadstorn i Nyhamnen

Spadtag för bostadstorn i Nyhamnen

Nu tas det första spadtaget för Godsfinkan 3 i Malmös stadsomvandlingsprojekt Södra Nyhamnen. FOJAB har ritat bostadskvarteret som blir det första mötet med staden för den som kommer med tåget norrifrån: två torn om nitton respektive sexton våningar.

– Vi har velat ta vara på de unika kvaliteterna på platsen; närheten till både stad och hamn, Bangårdsterrassen och Carlsgatans boulevard och den fria utsikten över både Malmö och Öresund, säger Stefan Johansson, arkitekt på FOJAB.

Kvarteret, som FOJAB har ritat åt Malmös kommunala bostadsbolag MKB, är uppbyggt av tre huskroppar – nitton, sexton respektive sju våningar. Här ryms 192 hyreslägenheter, 7 lokaler, garage och utemiljöer. Byggnaden utförs i hållbara material med stor omsorg om detaljer och materialmöten för att skapa en långsiktigt vacker miljö.

Målsättningen har varit att skapa bostäder som kännetecknas av balans mellan funktion, skönhet och hemkänsla med yteffektiva lägenheter och låga drifts- och förvaltningskostnader.

Det ljust grå teglet, murat med reliefverkan kring muröppningar, i kombination med spröjsräcken ger byggnaden ett klassiskt välproportionerat uttryck. De tre huskropparna är utformade som en helhet men med individuell detaljering. Stor omsorg har lagts vid detaljer och materialmöten för att skapa en långsiktigt vacker miljö. Lägenheterna är välplanerade och utformade för att på bästa sätt ta vara på utsikten.

FOJAB strukturarkitekt för nya Lövholmen

FOJAB strukturarkitekt för nya Lövholmen

FOJAB strukturarkitekt för nya Lövholmen

Lövholmen i Stockholm ska omvandlas från ett i stora delar slutet industriområde till en levande stadsdel och naturlig fortsättning på innerstaden. I rollen som strukturarkitekt har FOJAB bidragit med att ta fram de idéer och principer som ligger till grund för detaljplanen, som nu går ut på samråd.

Lövholmen är en del av Liljeholmen i centrala Stockholm och pekas i översiktsplanen ut som ett av stadens utvecklingsområden. Här ska en ny stadsdel växa fram med cirka 1 800 bostäder, förskolor, kulturverksamheter, kontor, service, torg, en park och ett kajstråk.

På uppdrag av och i nära samarbete med stadsbyggnadskontoret har FOJAB tillsammans med staden och fastighetsägare tagit fram en strukturplan och de arkitektoniska principer som ska ligga till grund för gestaltningen.

Med sina äldre industrimiljöer är Lövholmen en plats med höga kulturvärden. De byggnader som bevaras blir områdets värdebärare som berättar om platsens historia, om hur industristaden Stockholm har vuxit fram.

– Den övergripande idén bakom strukturplanen är att framhäva de grupper av kulturhistoriskt intressanta byggnader som bevaras och skapa ramar kring dem i form av nya stadskvarter, förklarar Magnus Lundström, ansvarig arkitekt på FOJAB. Han fortsätter:

– De tillagda stadskvarteren tillsammans med de bevarade byggnaderna och de nya publika platserna bildar en helhet som ger Lövholmen en stark egen identitet. Men området ska också samspela med omgivande stadsdelar i skala och karaktär och bli ett välkomponerat inslag i stadens nya siluett.

Stockholm utmärks av sina stadsdelar med olika identiteter och karaktärer, och Lövholmen ska även i fortsättningen vara en egen enklav i den mosaik som tillsammans utgör Stockholm och som bär stadens identitet.

Lövholmen är idag till stora delar avstängd för allmänheten och ett övergripande mål är att tillgängliggöra denna centrala plats i Stockholm. Utformningen av platsbildningar och stråk har därför lika hög prioritet i planförslaget som bebyggelsen. Ett stråk löper genom stadsdelen med ett pärlband av attraktiva små och stora stadsrum. En större plats vid vattnet tillskapas med eftermiddags- och kvällssol, med badbrygga och plats för olika evenemang. En kajpromenad löper längs Liljeholmsviken som gör det möjligt att promenera längs Mälarstranden hela vägen från Danvik till Vårby.

Malmö in the making – Välkomna till FOJAB!

Malmö in the making – Välkomna till FOJAB!

Malmö in the making – Välkomna till FOJAB!

Brukardialog och samråd i all ära – hur säkerställer vi att de lokala perspektiven kommer fram i den traditionella stadsutvecklingsprocessen och kan påverka stadens utveckling? Vad vet vi, arkitekter och stadsplanerare, på djupet om hur de som bor, arbetar och vistas i en stadsdel upplever sin omgivning? Vilka emotionella värden som är kopplade till en viss plats och vad som formar dess identitet?

”Möllan Voices – Empowering the Local Perspectives” är vårt bidrag till Malmö in the Making, Malmö stads satsning för att utforska vad stadens rum, arkitektur och kultur betyder för Malmöborna och hur vi tillsammans kan forma stadens utveckling.

Metodikutveckling – Testbädd Möllan
Vi har använt stadsdelen Möllevången som testbädd och undersökt alternativa metoder för att ge boende och verksamma på Möllan möjlighet att komma till tals och påverka stadsutvecklingen i sitt område.

Med hjälp av företagen Perspetivo och Maptionnaire har vi utvecklat en metodik för att samla in information, tankar och idéer som skiljer sig från den traditionella enkätundersökningen. Syftet är att skapa en bättre grund för arkitekter att ta in och förstå en hel stadsdel och de olika perspektiv som finns där.

Upplev tolkningarna
”Möllan Voices” handlar om att ta in nya krafter i stadsutvecklingsprocessen, så vi har även låtit olika kreatörer tolka svaren från undersökningen. Verken ställs ut för alla att ta del av under fyra fredagar i september på FOJABs kontor på Friisgatan 28 i Malmö kl 14–17:

1/9: AI-tolkning med hjälp av ChatGPT och Midjourney

8/9: Fotograferna Emil Bjerenius och Linus Åkesson

15/9: Konstnären Sara Almosaibi Jasas

22/9: Designern Li Odén

Välkommen på Arkitektursalong
Vi bjuder också in till en Arkitektursalong den 27/9 på vårt Malmökontor (Friisgatan 28) på temat kultur, kunskap och stadsutveckling, där vi diskuterar metoden, resultatet och kreatörernas verk. I panelen finns bland andra Anna Jonsson, docent och organisationsforskare vid Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet och SIR, Stockholm School of Economics Institute for Research, vid Handelshögskolan i Stockholm.

Mingel och utställning från kl 17, panelsamtalet startar kl 18. Alla är välkomna, anmäl dig här.

Pengar att spara med strategisk lokalplanering

Pengar att spara med strategisk lokalplanering

Pengar att spara med strategisk lokalplanering

Skenande elpriser och höjda räntor är ett gissel inte bara för privatpersoner, utan också för kommuner, regioner, statliga myndigheter och andra fastighetsägare med stora fastighetsbestånd. I det läget är det extra viktigt att ytorna används effektivt och ändamålsenligt. Här finns mycket pengar att spara, säger FOJAB:s Charlotte Kristensson, arkitekten bakom tjänsten Strategisk Lokalplanering.

Många kommuner tampas idag med samma slags problem. Man sitter med byggnader från 1960- och 70-talen med stora underhållsbehov. Lokaler används fel eller för lite. Hyrda lokaler är inte anpassade efter verksamheterna. Skolor ligger på fel ställen i förhållande till elevunderlaget.

När ekonomin blivit tuffare är utrymmet litet för att bygga nytt. Också av klimatskäl är det viktigt att utnyttja det befintliga beståndet optimalt. Kommunerna måste prioritera stenhårt och många ser nu över sina behov. Vilka lokaler ska man använda sig av, vilka tillskott behövs och var, vilka blir över och vad kostar de? Det kan vara ett snårigt pussel att lägga.

Underlag för beslut
Med FOJABs strategiska lokalplanering får politikerna ett komplett och åskådligt underlag för långsiktiga beslut. Kunden lotsas fram till en helhetslösning och ett effektivt utnyttjande av sitt fastighetsbestånd. Charlotte och kollegorna på FOJAB har hjälpt åtskilliga kommuner genom åren, ofta handlar det om skolor, förskolor, kultur- och fritidslokaler.

Så hur går det till?

En viktig utgångspunkt är att skapa en gemensam bild av förutsättningarna, något som inte är helt självklart där många förvaltningar och personer är inblandade. En fastighetschef har sitt perspektiv, en utbildningschef eller en rektor har andra. Arkitektteamet kommer in som en neutral part och lotsar organisationen genom en effektiv process. Befintligt lokalutbud analyseras utifrån parametrar som ändamålsenlighet, drift, renoveringsbehov etcetera. Förutsättningar som elevunderlag och politiska beslut beaktas. Verksamheternas önskemål stäms av mot målen i läroplanen.

– FOJAB har utvecklat en unik metod där vi kan se hur stora ytor som behövs i olika ämnen för att målen i läroplanen ska uppnås, förklarar Charlotte Kristensson.

Maximera användandet
Exakta siffor gör det lättare att maximera användandet av varje skollokal. Med smart schemaläggning kan kanske fritids disponera hemkunskapssalen eller slöjdsalen vissa tider. Eller hyras ut till en extern part. Siffrorna är också en god hjälp för den som ska väga olika intressen mot varandra.

– Det kan vara svårt för en tjänsteman att stå emot rektorer och andra som trycker på och vill ha mer resurser till just sin skola. Kan man peka på reda siffror blir det enklare att uppnå en likvärdig skola för alla elever i kommunen. Det är en rättvisefråga.

Kunskap om långsiktiga effekter
Analysen utmynnar i ett antal handlingsalternativ. Efter kostnadsbedömningar är underlaget redo att presenteras för beslutsfattarna. Det kan handla om att bygga om, att riva och bygga nytt, att flytta verksamheter. Underlaget gör också att politikerna får mer kunskap om de långsiktiga effekterna av olika beslut. Charlotte ger ett exempel:

– I en kommun ville man att eleverna i högstadiet skulle ha hemklassrum liksom i de lägre stadierna, för att det skulle ge lugn och ro och bättre studieresultat. Med den prognosticerade elevökningen skulle ett sådant beslut innebära att man måste bygga ut skolan om ett antal år.

– Vi lägger oss inte i hur man väljer att göra, poängterar Charlotte. Det är en politisk fråga hur man prioriterar. Men vi synliggör och tydliggör behoven och förutsättningarna så att politikerna kan fatta medvetna beslut och slippa kostsamma omtag.

Många användningsområden
Att arkitektkontor erbjuder den här typen av utredningar är ovanligt, men för kunden innebär det ett mervärde, menar Charlotte. Som expert på kunskapsmiljöer kunde hon efter att ha analyserat Karlshamns kommuns lokalbehov ta arbetet vidare och rita den nya skolan i Mörrum, som man kommit fram till behövdes. För andra typer av lokaler har FOJAB experter på kontor, boende för äldre, idrottshallar etcetera som kan bistå med sin kunskap.

För även om det hittills varit mest kommuner bland uppdragsgivarna finns det många andra som kan vara betjänta av strategisk lokalplanering. Charlotte tar universitet och högskolor som ett exempel. Tillströmningen av studenter är rekordstor samtidigt som kostnaderna för lokalerna stiger. FOJAB håller just nu på att utveckla en metod för att beräkna nyttjandegraden av universitetslokaler på motsvarande sätt som för skolor.

Sänka kostnaderna
– Genom att optimera användningen kan universiteten sänka sina kostnader för det befintliga beståndet. Det kan i sin tur ge ekonomiskt utrymme att utveckla nya typer av högkvalitativa undervisningsmiljöer som är bättre anpassade för dagens studenters behov, säger Charlotte och fortsätter:

– Alla organisationer som förfogar över många lokaler och som står inför större förändringar, antingen de växer eller krymper, har nytta av strategisk lokalplanering. Ta till exempel statliga myndigheter eller våra regioner där det finns verksamheter som expanderar kraftigt och flaggar för att lokalförsörjningen är ett stort problem. Där kan vi hjälpa till!

Ett steg närmare ny idrottshall i Bromma

Ett steg närmare ny idrottshall i Bromma

Ett steg närmare ny idrottshall i Bromma

FOJAB hjälper Hemsö att utveckla en ny idrottsanläggning i Bromma med fokus på tjejdominerade sporter. Ambitionen är en isbana för konståkning och en gymnastikarena för truppgymnastik.

Behovet av isbanor är stort i Stockholm och Hemsös ambition är att bygga en ishall för konståkning med foajé och läktare för cirka 400 personer, med en gymnastikarena för truppgymnastik ovanpå.

Idrottsanläggningen planeras bli cirka 16 000 kvadratmeter BTA och kommer att ligga precis intill Bromma flygplats. FOJAB har bistått Hemsö i arbetet i både tidigt skede, detaljplanearbete och gestaltning av byggnaden. Planförslaget har nu gått ut på granskning.

– Vi har arbetat nära Svenska Konståkningsförbundet och Svenska Gymnastikförbundet för att förstå deras villkor. Lika viktigt som att byggnaden ska uppfylla deras idrottsliga krav och önskemål är att den ska vara socialt välfungerande, säger arkitekt Anna Belfrage.

Många av barnen och ungdomarna kommer direkt från skolan, tränar i långa pass och tillbringar mycket tid i idrottshallen. Att underlätta vardagen för dem och deras föräldrar har därför varit ett viktigt fokus. Det ska finnas plats att göra läxor på och äta mellanmål eller värma sin kvällsmat – lite som en fritidsgård. I direkt anslutning till idrottshallen ska också finnas angöringsplatser där föräldrar enkelt och säkert kan hämta upp sina barn efter träningen.

Idrottsanläggningen kommer att ligga precis intill en av landningsbanorna på Bromma flygplats, vilket tydligt har satt sin prägel på gestaltningen. Byggnadens höjd varierar från 11,5 meter på ena sidan till 25,5 meter på den andra – ett resultat av att den inte får hindra flygtrafiken.

– Höjdskillnaderna har vi utnyttjat för verksamheternas olika behov. Gym och omklädningsrum behöver exempelvis inte lika mycket takhöjd som övningssalar med trampetter, säger Anna Belfrage.

Stor vikt har också lagts vid att få den stora byggnaden att passa in i stadens urbana sammanhang. Baksidan får en veckad fasad för att inte störa ut flygledningens radiovågor, och veckningen följer med runt hela byggnaden i bottenplan för att skapa liv i gatunivån. På de två längsta gatufasaderna blir ett av vecken lite djupare och skär upp genom byggnaden, så att den stora volymen bryts upp. Hacken markerar också entréerna.

På ovanvåningen kläs fasaden med ett träraster för variation och rytm. Stora fönster ger utblick och inblick där förbipasserande plötsligt kan få se en gymnast göra en volt inne i hallen. En gymnastikhall ovanpå en ishall innebär speciella förutsättningar i form av stora spännvidder. FOJAB har arbetat ihop med Tyréns för att optimera konstruktionen och minimera mängden stål. Gymnastikvåningen hänger i våningshöga fackverk med hallar inskjutna emellan. Det är en lösning som ger avsevärt tunnare bjälklag och överlåter mycket rumsvolym åt verksamheterna.

FOJAB bakom Norrgavels nya utseende

FOJAB bakom Norrgavels nya utseende

FOJAB bakom Norrgavels nya utseende

Efter en stor ombyggnation slås nu dörrarna upp till Norrgavels butik i ett kulturmärkt hus på Birger Jarlsgatan i Stockholm. FOJABs arkitekter har i nära samarbete med Norrgavels grundare och formgivare Nirvan Richter mejslat fram lösningar som är på samma gång samtida och en återgång till originaluttrycket.

Byggnaden från 1911 är ritad av arkitekten Carl Bergsten, som också står bakom Liljevalchs konsthall. Formspråket är tungt nationalromantiskt men samtidigt med en viss lekfullhet och med flera okonventionella grepp. Byggnaden bedöms vara särskilt värdefull och bevaransvärd.

Huset byggdes som en teater men med baktanken att det skulle kunna omvandlas till ett varuhus. Det dröjde emellertid. 1938 blev huset biograf och 1985 flyttade rockklubben Gino in. Under några år på 1990-talet huserade ett kontor här innan Norrgavel övertog lokalerna för tjugofem år sedan. Åtskilliga förändringar har gjorts både interiört och exteriört under årens lopp, men det är det först nu som byggnaden på riktigt anpassas för butiksverksamhet.

FOJAB har haft en central roll i transformationen, med uppdrag från två håll. Som arkitekt åt fastighetsägaren Humlegården har man bevakat fastighetens värden i ett långsiktigt perspektiv. Som arkitekt åt Norrgavel har man utifrån Nirvan Richters visioner utarbetat förslag på hur butikslokalen ska kunna användas effektivare och med sitt interiöra uttryck spegla Norrgavels varumärke.

– Samarbetet med FOJAB började redan med vår butik i Malmö. Det har varit oerhört befriande att ha en samtalspartner att bolla idéer med, säger Nirvan Richter som också är arkitekt. FOJABs arkitekter var mycket djärvare än jag och föreslog lösningar som jag själv aldrig hade vågat, både i Malmö och Stockholm. Det har varit väldigt lyckosamt!

Interiört har ytor frigjorts och tillgängligheten blivit bättre samtidigt som linjerna blivit renare. En ny bjälklagsöppning i lokalens atrium och en tidigare utomhustrappa har nu blivit en del av butiksvarvet. Lokalen känns samtida och modern men i samklang med Carl Bergstens intentioner.

– Att transformera äldre byggnader handlar mycket om att förstå och inspireras av originalarkitekten och originalverkets intention. Med kulturmiljön som klangbotten har vi optimerat flöden, stramat åt materialpaletten och skapat en ny butiksupplevelse, säger Ylva Åborg, uppdragsansvarig arkitekt på FOJAB.

Exteriört har byggnaden i samråd med byggnadsantikvarie fått tillbaka sin ursprungliga gestaltning i material och färgsättning. Fasadens stora fönster har återställts, entrén har flyttats och utsmyckningar har restaurerats.

– Detta är ett hus som sedan starten har bidragit till Stockholms gatuliv med livfullhet och mänskliga möten. Den karaktären har vi nu förstärkt med de stora glaspartierna och en bättre transparens mellan ute och inne. Jag hoppas att många vill komma förbi och titta, för det här är mer än en butiksupplevelse, det är också en arkitekturupplevelse, säger Robin Larsson, handläggande arkitekt på FOJAB.

Möllan Voices – Empowering the Local Perspectives

Möllan Voices – Empowering the Local Perspectives

Möllan Voices – Empowering the Local Perspectives

FOJAB har blivit utvalda att vara en del av ”Malmö in the Making”, Malmö stads satsning för att utforska vad stadens rum, arkitektur och kultur betyder för Malmöborna och hur vi tillsammans kan forma stadens utveckling.

Under Malmö in the making vill vi bidra med en programpunkt, där vi tillsammans med verksamma, företagare och boende på Möllan utforskar olika perspektiv för vad det är som gör att Möllan är en bra plats att bo och verka på.

FOJABs programpunkt MÖLLAN VOICES – EMPOWERING THE LOCAL PERSPECTIVES vill utforska hur flera olika lokala perspektiv kan komma till tals i stadsutvecklingsprocessen och hur olika framtidsbilder kan se ut.

Varför gör vi det?
Syftet med vår programpunkt MÖLLAN VOICES – EMPOWERING THE LOCAL PERSPECTIVES är att:

  • Utforska varför boende och verksamma på möllan väljer att vara där, hur de använder det publika rummet i sin stadsdel och vad de har för drömmar och visioner för Möllans framtid.
  • Undersöka alternativa metoder för att ge boende och verksamma i en stadsdel möjlighet att påverka stadsutvecklingen i deras område.
  • Skapa en bättre grund för arkitekter att uppfylla sin uppgift att ta in och förstå en hel stadsdel och de olika perspektiv som finns där, för att hållbart kunna planera för framtidens Möllan och Malmö.
  • Involvera och arbeta tvärdisciplinärt och visa och stärka Malmös mångfald och olikheter.
  • Skapa en Möllanguide, för Möllan idag och för Möllans framtid, av och för Möllanbor, verksamma och företagare på Möllan.

Vad vill vi göra?
Den första delen av vår programpunkt är en undersökning av det lokala! Med hjälp av en enkät kommer vi att samla in information, tankar och idéer från boende, verksamma besökare och företagare på Möllan. Därefter kommer kreatörer (bildskapare, fotografer, musiker etc.) tolka och gestalta enkätsvaren. Vår idé är att kreativa personer får skapa sina egna verk och framtidsbilder av Möllan. Varje kreatör kommer att ställa ut sina verk i FOJABs lokaler under varsin vecka i september. Då bjuds också allmänheten in för att ta del av framtidsbilderna.

Den sista delen i vårt program kommer att bli en Arkitektursalong den 27e september på temat kultur, kunskap och stadsutveckling. Då diskuterar vi resultatet och visar alla framtidsbilder. I panelen deltar bla Anna Jonsson, docent och organisationsforskare vid Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet och SIR, Stockholm School of Economics Institute for Research, vid Handelshögskolan i Stockholm. Anna har även skrivit ett debattinlägg om Malmö in the Making där hon påtalar hur viktigt det är att fundera över hur kunskapen och lärdomarna av en bredare dialog tillvaratas i projektet.

Mer om Malmö in the Making på malmo.se

Kontaktpersoner:
Magdalena Hedman
Nellie Stenvall

FOJABs arkitekturpedagog höjer barnens röster

FOJABs arkitekturpedagog höjer barnens röster

FOJABs arkitekturpedagog höjer barnens röster

För tre år sedan blev FNs barnkonvention svensk lag. I sin roll som arkitekt och arkitekturpedagog på FOJAB omsätter Kristina Kember orden i handling och ger barn möjlighet att påverka sin närmiljö:
– Det handlar både om att öka intresset för arkitektur hos barn och unga och att ge dem verktyg att använda sitt inflytande.

Vad är en arkitekturpedagog?

– En arkitekturpedagog är en arkitekt med kunskap i att arbeta med barn och unga, som kan fungera som en länk mellan skolor och förskolor respektive de som planerar och utformar. Man kan jobba med barndialog på många olika sätt, exempelvis genom analys och reflektion, kreativt skapande, undersökande med alla sina sinnen och demokratiska processer. Målet är att barnen ska få verktyg att uttrycka sina åsikter och få vara med och påverka sin livsmiljö.

Varför behövs arkitekturpedagoger?

– Sedan FN:s barnkonvention blev svensk lag 2020 har barnens rättsliga inflytande över närmiljön stärkts, men för att barnperspektivet och barnets perspektiv verkligen ska få genomslag behöver vi vuxna prioritera och jobba aktivt med de här frågorna. I dialogarbetet behöver vi hitta ett gemensamt språk så att vuxna och barn tillsammans kan prata om och undersöka hur man till exempel upplever ett rum eller en plats i staden.

– På FOJAB har vi utvecklat metoder för att involvera brukare tidigt i processen och har god erfarenhet av dialog med skolans verksamhet. Att få jobba direkt med barn och unga är angeläget men också väldigt roligt och vi lär oss mycket på kuppen.

Varför är barns perspektiv viktiga när man planerar och bygger?

– Det är såklart extra viktigt att måna om en grupp som själv inte kan göra sin röst hörd. När städer förtätas knappas det in på grönytor och offentliga platser i exploateringen. Barn som kanske inte har så mycket plats hemma drabbas extra hårt av bristen på sociala ytor. Vi måste också vara vaksamma på att inte skolgårdar och förskolegårdar bantas ner och fundera över hur vi skapar miljöer som är trygga, som inspirerar till rörelseglädje och ger plats att leka fritt på.

Vad gör man mer konkret som arkitekturpedagog?

– Rollen som arkitekturpedagog hade jag till exempel i den nya skolan i Mörrum, som FOJAB ritat. Ett par månader efter invigningen träffade vi eleverna för att höra deras tankar om sin nya miljö. Vi ville få deras syn på vad som fungerar och inte fungerar, om de hade förslag på förbättringar, hur de upplever och använder olika delar av sin skola. Under två dagar träffade vi elever från årskurs 1, 3 och 6. Vi gjorde olika övningar och pratade om allt från form och funktion, ljus och akustik till materialval, upplevelse och känsla.

Vad fick ni veta?

– Vi mötte en stor entusiasm hos barnen att berätta om sina olika upplevelser och blev verkligen imponerade av hur insiktsfullt de analyserade sin omgivning. Den direkta återkopplingen från barnen kommer att hjälpa oss att säkerställa vad vi har gjort rätt, men också att förstå vad vi kan göra annorlunda – saker som vi inte tänkt på utan elevernas hjälp. Ett annat mål var att öka barnens nyfikenhet för arkitektur och skapa positiva känslor kring hur man kan använda sitt inflytande.

Vad har du mer på gång?

– Förutom mitt engagemang i Arkitektur- och Barnrådet inom Sveriges Arkitekter har vi på FOJAB precis påbörjat ett samarbete med Möllevångsskolan, en av våra närmaste grannar här på Malmökontoret. I höst ska vi få träffa elever på högstadiet, där arkitekter och elever ska guida varandra och där vi ska jobba med olika platser i vår gemensamma närmiljö. Förhoppningen är att elevernas idéer ska leda fram till förbättringsförslag och faktiska förändringar.

Träffa FOJAB i Almedalen

Träffa FOJAB i Almedalen

Träffa FOJAB i Almedalen

Ses vi i Almedalen? I år är vi extra sugna på att prata om det här:

👉AI och potentialen för den byggda miljön. Kan vi använda kraften i den digitala utvecklingen för att stärka mjuka värden och mänskliga behov?

👉Vad står i vägen för hållbarhetsarbetet? Vilka nya samarbeten kan bryta ny mark?

👉Hur kan gårdagens fastigheter uppfylla dagens och morgondagens behov? Var hämtar vi inspiration för en lyckad transformation – i USA, Asien eller Europa?

I år representeras FOJAB i Almedalen av tio arkitekter från våra kontor i Malmö, Stockholm och Göteborg. Boka gärna in oss på samtal och i paneler, bjud in oss till event och mingel eller bara grabba tag i oss på gatan för ett samtal. Våra kontaktuppgifter och specialområden:

 

Kjell Adamsson, vice VD och affärsutvecklingschef. Arkitekt med fokus på tidiga skeden, starka idéer och utveckling av nya projekt i nära dialog med våra beställare. Driver komplexa projekt med särskilt fokus på rättsbyggnader. Pratar gärna om hur vi som arkitekter kan bidra med att utveckla och transformera befintliga fastigheter på ett hållbart sätt i en tid av både klimatmässiga och ekonomiska utmaningar.

E-post: kjell.adamsson@fojab.se
Mobil: +46 708 – 83 80 82

 

Karin Fagerberg, operativ chef. Arkitekt med inriktning på stadsbyggnadsprocesser och utformning av större stadsutvecklingsområden. Söker alltid efter lärande samarbeten och att utveckla framtida stadsmiljöer med unika kvaliteter parat med genomförbarhet.

E-post: karin.fagerberg@fojab.se
Mobil: +46 705 – 27 46 15

 

Magdalena Hedman, marknadschef, ansvarig för kompetensområde stadsutveckling. Nyfiken på omvärlden, innovation, stadsutveckling, forskning och samarbeten som leder till en hållbar samhällsbyggnad. Pratar gärna trender i vår omvärld och sociala, ekologiska och klimatmässiga härlighetsvärden inom stadsplanering.

E-post: magdalena.hedman@fojab.se
Mobil: +46 708 – 47 05 50

 

Petra Jenning, innovationsledare för FOJABs satsningar inom forskning och utveckling. Temaledare för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment, sitter i Svensk Byggplåts hållbarhetsråd och gästbloggar för Sveriges Arkitekter. Pratar gärna framtid, innovationskraft, klimatberäkning, återbruk och digitalisering.

E-post: petra.jenning@fojab.se
Mobil: +46 722 – 36 12 44

Fredrik Kjellgren, kontorschef för FOJAB i Göteborg. Söker alltid efter intressanta samarbeten och att utveckla projekt, gärna med fokus på stadsutveckling, transformation och hållbarhet.

E-post: fredrik.kjellgren@fojab.se
Mobil: +46 707 – 90 50 88

 

Carl Kylberg, kontorschef Malmö. Har jobbat mycket med kontor och verksamhetsflyttar och diskuterar gärna kring framtidens arbetsplats.

E-post: carl.kylberg@fojab.se
Mobil: +46 709 – 90 30 10

 

Jens Larsson, marknadsområdeschef Stockholm och ansvarig för kompetensområde fastighetsutveckling. Arkitekt med fokus på tidiga skeden och värdeskapande som brinner för arkitekturens möjligheter och omvärldens behov och utmaningar och hur vi tillsammans kan hitta framtidens projekt.

E-post: jens.larsson@fojab.se
Mobil: +46 761 – 65 61 63

 

Magnus Lundström, ansvarig för kompetensområde stadsutveckling. Har fokus på stadsbyggnad och tidiga skeden och brinner för att skapa hållbara stadsmiljöer med höga vistelsevärden. Pratar gärna om hur vi även i en vikande konjunktur ska kunna uppnå bostadspolitiska mål genom ett ökat fokus på genomförbarhet i stadsutvecklingen – utan att kompromissa med stadskvaliteter.

E-post: magnus.lundstrom@fojab.se
Mobil: +46 727 – 17 31 12

 

Johanna Raflund Tobisson, ansvarig för kompetensområde vård. Drivs av komplexitet, samband, flöden, säkerhetstänk och robust ändamålsenlig vacker arkitektur. Vill lära känna dig som har tankar idéer, projekt eller input kring hur vi ska anta den stora utmaningen inom äldrevården med stora behov och personalbrist och om utvecklingen inom vård och hälsa.

E-post: johanna.tobisson@fojab.se
Mobil: +46 724 – 02 26 35

 

Ylva Åborg, kontorschef Stockholm och ansvarig för kompetensområde transformation. Arkitekt med fokus på hållbarhet och processledning. Ledamot i Sveriges arkitekters styrelse och leder Klimatarena Stockholms arbetsgrupp för klimatsmarta material och är. Pratar gärna klimatsmarta val, cirkulärt byggande, återbruk, trygg- och jämlikhetsfrågor och transformation.

E-post: ylva.aborg@fojab.se
Mobil: +46 707 – 95 08 80

FOJABs designverktyg säkrar grön utsikt i nya stadsdelar

FOJABs designverktyg säkrar grön utsikt i nya stadsdelar

FOJABs designverktyg säkrar grön utsikt i nya stadsdelar

Att se träd från fönstret är bra för hälsan – men hur kan vi försäkra oss om att nybyggda bostäder får tillräckligt grön utsikt och nya stadsdelar nog med grönska? FOJAB utvecklar ett verktyg som just nu testas på den nya Malmöstadsdelen Jägersro.

Grönska är bra för människors välbefinnande och har en rad påvisade positiva hälsoeffekter. Grönska är dessutom viktigt för den biologiska mångfalden, träd sänker temperaturen i städerna, reducerar dagvattenmängderna vid skyfall, minskar buller och förbättrar luftkvaliteten.

Många städer har både parker, stadsnära natur och bostadsnära grönska, men grönytorna tenderar att minska när bebyggelsen förtätas. 3-30-300-regeln är ett mått på grönska som fått spridning både nationellt och internationellt i planeringen av hälsosamma städer. Den handlar om att alla ska kunna se minst 3 träd från sin bostad, varje stadskvarter ska ha minst 30 procents krontäckningsgrad och alla invånare ska ha max 300 meter till ett grönområde. Men hur går man till väga rent praktiskt för att uppnå målen?

FOJAB har utvecklat ett verktyg som utgår från 3-30-300-regeln vid gestaltningen av nya kvarter eller stadsdelar. Med hjälp av FOJABs verktyg kan man redan på planeringsstadiet se avståndet till grönområden, den prognosticerade krontäckningsgraden i ett område och få en uppfattning om mängden grönska från fönstren i de tilltänkta bostadshusen – och anpassa gestaltningen därefter. Utsikten graderas från 0 till 5, där 5 innebär att hela synfältet täcks av träd och 0 som inte har utsikt mot något träd alls.

– I tidiga skeden handlar det inte om några exakta sanningar, men får man 0 på ena sidan av ett hus och 5 på den andra är det en indikation på att huset kanske bör ha genomgående lägenheter. Eller att sidan utan trädutsikt ska innehålla andra slags verksamheter än bostäder, förklarar Simon Kallioinen, arkitekt på FOJAB som utvecklat verktyget.

FOJABs 3-30-300-verktyg testas nu för första gången på Jägersro, en stadsdel i Malmö som ska utvecklas med drygt 4000 nya bostäder, arbetsplatser, handel, skolor och förskolor. Fastighetsägaren SMT Malmö Exploatering har ambitionen att Jägersro ska bli Öresundsregionens mest hållbara stadsdel, bland annat med stort fokus på de gröna miljöerna. Åsa Samuelsson, arkitekt på FOJAB, berättar om några insikter som gjorts:

– Kronträckningsgraden är svårast att nå och 30 procent är väldigt högt satt. Det är också en utmaning att definiera storleken på trädens kronor i en stadsdel under utveckling, där träden ännu inte är planterade. Ska man mäta kronan på ett träd som är nyplanterat, tio år eller trettio år gammalt? Det påverkar naturligtvis resultatet.

– Men oavsett definition ger verktyget en tidig och bra indikation på vilka delar som fungerar bra och vilka delar man behöver fokusera lite extra på. Behöver vi bygga större kvarter för att få in fler träd på gårdarna? Eller bygga mobilitetshus istället för parkeringsgarage för att möjliggöra stora trädvolymer på gårdarna? Kanske ska man sänka bebyggelsen i någon del av kvarteret för utsiktens skull.

– Vi får inte heller glömma att man kanske inte bara vill ha skugga. En del vill också få in lite sol, säger Anders Hall, vd på SMT Malmö Exploatering AB. Nästa steg är att även koppla koldioxidberäkning till verktyget. Kan man snabbt beräkna ett överslag hur mycket kol träden binder och tydligt se de positiva klimateffekter vi bygger in i stadsdelen så skulle det verkligen hjälpa oss att nå visionen om den mest hållbara stadsdelen i Öresundsregionen.

Låt vattnet ta plats!

Låt vattnet ta plats!

Låt vattnet ta plats!

Göteborgs stad är föregångare när det gäller vattenfrågor för att minska risken för översvämning, och en av FOJABs partners i Vinnovaprojektet WiCiD. Lisa Ekström på stadsbyggnadsförvaltningen berättar om hur man kan arbeta med vattnet som en resurs istället för att se det som ett problem.

Hur kommer det sig att Göteborgs stad är så långt framme när det gäller vattenfrågor?

– Bakgrunden är att Göteborg ligger i ett riskutsatt läge med regnvatten som rinner ner i centrum från omkringliggande höjder, periodvis höga flöden i Göta älv och den pågående havshöjningen. Med de förväntade klimatförändringarna har vi insett att vi behöver hantera vattenfrågan mer som vi hanterar exempelvis infrastruktur för trafik. Vägnätet består av stora leder, mellanstora vägar och mindre gator, och ändrar man på ett ställe påverkar det trafiken på flera andra håll. Det är samma sak med vatten, det är ett komplext system som hänger ihop och som dessutom inte bryr sig om kommungränser och som är av stor betydelse även för växt- och djurlivet.

Hur har ni gått till väga?

– Vi började med att analysera hur staden skulle drabbas vid ett så kallat hundraårsregn och tog fram strukturplaner för skyfall. Kretslopp- och vattenförvaltningen fick ett samordningsansvar för skyfallsfrågor i staden. Vattnet har fått ta plats både i våra interna processer och konkret i staden. I den nya översiktsplanen behandlas vattenfrågor på ett mer strukturerat sätt. När det planeras och byggs nytt ställs numera krav på vattenhantering, ungefär som vi ställer krav på grönytor.

Vilken är den stora utmaningen med att få till ett sådant arbetssätt? 

– Kommunen har inte har rådighet över all mark, så det gäller det att skapa acceptans hos de berörda fastighetsägarna där vattnet finns. Det gäller att trycka på mervärden – vilket kan vara svårt när vattnet eller åtgärderna inte nödvändigtvis skapar mervärden för alla fastighetsägare. Frågan är ganska ny för många, vi måste bli bättre på att skapa förståelse för vad vattnet kan åstadkomma i den täta staden i synnerhet. Det gäller inte bara externa fastighetsägare utan även tjänstemän och politiker. Vi behöver kunna visa vad olika beslut och åtgärder leder till.

– Här kommer verktyget som DHI utvecklar inom forskningsprojektet WiCiD att bli till stor hjälp. Det är ett visuellt scenarioverktyg som gör att man på sittande möte kan testa olika alternativ och direkt se konsekvenserna. Vart tar regnvattnet vägen om man bygger på olika platser i stan? Vad blir det för skillnad för avrinningen om man hårdgör yta respektive anlägger en gräsmatta eller öppna dagvattensystem?

– Vi ser ett stort behov av att bättre kunna kommunicera och tydligare visualisera vad olika val ger för konsekvenser. Här tror vi att visuella digitala verktyg kan vara en viktig pusselbit, det är också därför vi är med i WiCiD.

Vad har man som kommun att vinna på att arbeta mer strukturerat med vattenfrågor?

– Primärt handlar det om att samhället ska påverkas så lite som möjligt. Fastigheter och infrastruktur ska inte skadas vid skyfall. Ambulans och räddningstjänst ska kunna göra sitt jobb, människors hälsa och säkerhet ska klaras. Det är också en ekonomisk fråga. Här ska man ha i åtanke att den ackumulerade skadeeffekten och därmed kostnaderna blir större när skyfallen kommer tätare. Man får inte heller glömma de indirekta kostnaderna som produktionsbortfall och påverkan på människors välmående.

– Men det handlar också om det som WiCiD trycker på, att se vatten inte bara som ett problem utan som en resurs i stadsmiljön. I den täta staden är det hårt tryck på ytorna. Här kan vattnet fungera som ett argument för att bevara de gröna luckorna i staden och skapa vackra och samtidigt funktionella platser för både människor och djur. En nedsänkt gräsyta i en park kan bli en vattenspegel. Träd suger upp regnvatten och minskar risken för översvämningar – och ger dessutom skugga vid värmeböljor, är hem åt pollinerande insekter och skapar trivsel.

– Sådant som inte tydligt går att mäta kan vara svåra att hantera och värdera i en planprocess. Vad är det fulla värdet av att plantera ett träd till exempel? Inom WiCiD tas det nu fram en metodik som synliggör de mjuka värdena av vatten, som gör det lättare att få en helhetsbild och därmed att prioritera när vi utvecklar staden.

Läs mer om WiCiD – Water in City Design, solutions for wicked planning problem

FOJAB utformar naturnära stadsdel med historiskt arv

FOJAB utformar naturnära stadsdel med historiskt arv

FOJAB utformar naturnära stadsdel med historiskt arv

Åstaden ska bli en ny stadsdel i skånska Kävlinge som rymmer både kulturhistorisk industrimiljö och ett naturstråk intill Kävlingeån. FOJAB har tillsammans med Lantmännen, Hemsö och Kävlinge kommun tagit fram planprogrammet. Nu börjar arbetet med den första detaljplanen.

Åstaden ligger strategiskt mellan Kävlinge och Furulund i västra Skåne, fyra minuters cykelväg från respektive tågstation. Här ska en småstadsmiljö växa fram med 1900 nya bostäder av olika typer och upplåtelseformer, handel och samhällsservice i form av skola, förskola, boende för äldre och vårdcentral.

Åstaden delas in i fyra olika delområden, alla med olika karaktärer baserade på sina respektive förutsättningar: Trädgårdsstaden, Åkvarteren, Bethyllan och Sockerbruket. Den senare rymmer det gamla sockerbruket med fabriksbyggnader från sent 1800-tal och tillhörande tjänstemannabostäder och kontor i en lummig parkmiljö. Väsentliga delar av de industrihistoriska miljöerna ska bevaras och få nytt innehåll.

I Åstaden läggs lika mycket omsorg kopplat till boendekvaliteterna som till utevistelse, platserna mellan husen, möten och upplevelser. Kävlingeån blir en stor tillgång i stadsdelen som ger möjlighet till ekologiska korridorer och boendenära natur. Den idag svårtillgängliga och outnyttjade marken kring ån ska utvecklas med ett naturstråk. Åpromenaden föreslås i planen att bli ett 2,5 kilometer långt sammanhängande våtmarks- och rekreationsområde och stadsdelens gröna mötesplats.

– Vi har arbetat mycket med att hantera höga vattenflöden i och kring Kävlingeån, berättar Pia Månsson, ansvarig arkitekt på FOJAB. Med hjälp av breda gröna stråk och ytor som fördröjer vattnet skapar vi en attraktiv och samtidigt resilient miljö som ska förhindra översvämningar.

Utbyggnaden ska ske etappvis. Först ut att detaljplaneläggas är områdets norra delar kring det gamla sockerbruket. Det är Åstadens stora nav som ska rymma områdets nya torg, skola, service och bostäder i såväl flerbostadshus som radhus.

– Vi ser en unik möjlighet att skapa en naturnära stadsdel i samklang med landskapet och den kulturmiljö som finns på platsen. Ett område med en blandning av hustyper och boendeformer som ger människor i alla åldrar möjlighet att bo här, där närheten är stor till service och med en oslagbar regional tillgänglighet i västra Skåne, säger Masoud Taheri, utvecklingschef på Lantmännen Fastigheter AB.

FOJAB trotsar konjunkturen med Göteborgssatsning

FOJAB trotsar konjunkturen med Göteborgssatsning

FOJAB trotsar konjunkturen med Göteborgssatsning

I en tid av osäkerhet och vikande konjunktur går FOJAB mot strömmen och satsar framåt. Fredrik Kjellgren är chef för det helt nyöppnade kontoret i Göteborg som nu flyttar in i Hasselblads gamla kamerafabrik.

Vad är det med gamla fabrikslokaler och FOJAB?

– Malmökontoret håller till i en trikåfabrik och Stockholmskontoret i en cykelfabrik – det känns helt självklart att Göteborgskontoret ska sitta i en kamerafabrik! Det är miljöer som passar oss väldigt bra och som dessutom sätter fingret på vad vårt arbete som arkitekter kommer att handla ännu mer om framöver – att hitta utvecklingsmöjligheter för befintliga byggnader så att de kan leva längre.

Hur tas FOJAB emot i Göteborg?

– Bra, intresset är stort! FOJAB är ju ett Malmöföretag och göteborgarna är lite fascinerade av Malmö. Arvet efter varvet förenar, men i Malmö finns också ett speciellt och spännande kulturutbud, och som göteborgare som jobbat i Skåne vill jag gärna hjälpa ett kulturutbyte på traven. Min tanke är att FOJAB ska arrangera olika slags publika evenemang, gärna med Malmökoppling. Vi ska ta det bästa av Malmö till Göteborg!

Sökes nya medarbetare till kontoret?

– Absolut! Jag ser fram emot att få kollegor i Göteborg, men vi hetsar inte fram några anställningar, det viktiga är att det blir rätt personer som fungerar bra tillsammans. På FOJAB finns en väldigt fin kultur, en gemenskap och omsorg om varandra som jag vill värna.

– Men jag sticker inte under stol med att vi söker de allra bästa. Det innebär förstås olika saker om du är uppdragsansvarig arkitekt eller om du är nyligen utexaminerad. En uppdragsansvarig ska ha vunnit tävlingar, har egna kundkontakter och förmåga att generera egna uppdrag. Men det handlar inte nödvändigtvis om att ha den bästa portföljen. Du kan lika gärna ha en speciell förmåga eller talang. Att sitta på specialkunskap inom hållbarhet är förstås attraktivt.

– Att komma till ett nystartat kontor innebär att man får stora möjligheter att påverka, men i gengäld får man inte vara rädd för att ta i där det behövs, högt som lågt. Det är egentligen en guldsits, vi kan vara den äventyrliga lillasystern som samtidigt känner tryggheten från moderskeppet och styrkan i 150 begåvade kollegor i Malmö, Helsingborg och Stockholm.

Vad utmärker FOJAB som arkitektkontor, tycker du?

– FOJAB verkar inom den stolta skånska arkitekturtraditionen som har en väldigt hög nivå. Man nöjer sig inte med de stora dragen utan lägger stor vikt också vid detaljerna. På FOJAB finns en mycket stor kunskap om hur man realiserar byggnader med hög verkshöjd. Det gäller allt från bostäder i vackra gedigna material till intrikata detaljeringar på domstolsbyggnader. Det finns också en otrolig massa kunskap internt inom hållbarhet och innovation, och ett nära samarbete med forskning och akademi.

Vad är viktigast framåt? Har du pekat ut en inriktning för Göteborgskontoret?

– Jag har pekat ut ett antal områden där jag ser störst potential. Men det handlar förstås också om den kompetens våra nya medarbetare kommer in med, som vi kan bygga vidare FOJAB kring. Oavsett inriktning går vi nu in i nya tider; en ny konjunktur och här i Göteborg också en ny arkitekturpolitik. Framåt kommer mycket att handla om hur vi kan anpassa arkitekturen efter de nya förutsättningarna. För mig är det viktigt att skapa vacker och god arkitektur även med en mindre budget. Det kommer också att bli extra viktigt att våga och orka hålla fast vid bra och hållbara projekt.

 

Uppdragsansvarig arkitekt och nyfiken på FOJAB i Göteborg? Läs mer om våra tjänster här.

Klartecken för omvandling av Kungsholmskvarter

Klartecken för omvandling av Kungsholmskvarter

Klartecken för omvandling av Kungsholmskvarter

Ett ståtligt stadskvarter som öppnar upp och bjuder in. Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm har nu antagit detaljplanen för Hornsberg 10, en av de viktiga pusselbitarna i Västra Kungsholmens omvandling från industriområde till ett levande bostads- och kontorsområde. FOJAB utvecklar kvarteret i samarbete med Castellum. 

Attraktiva arbetsplatser, publika ytor och en öppen bottenvåning med plats för såväl kaféer och restauranger som butiker – i kvarteret på Västra Kungsholmen skapas förutsättningar för en rejäl förändring. Nya, moderna kontorsmiljöer och inbjudande platser kommer att ge stadsdelen nytt liv.

– Vår ambition är att skapa en naturlig målpunkt, en plats som lockar till besök. Idag är Hornsberg 10 ett ganska brokigt kvarter som präglas av omfattande om-, på- och tillbyggnader. Bottenvåningen är dessutom helt sluten. Den nya byggnaden kommer att läka ihop stadsdelen och skapa ett sammanhängande stadskvarter med blandade funktioner och en publik bottenvåning – en ny helhet, säger Jens Larsson, ansvarig arkitekt på FOJAB.

I gestaltningen av den nya kontorsbyggnaden har FOJABs arkitekter hämtat inspiration från äldre tiders industriarkitektur och den tegeltradition som finns i området. Bottenvåningen öppnas upp med generösa glaspartier och mot Lindhagensgatan planeras en pampig huvudentré.

– Kvarteret kommer att bli levande och tillgängligt på ett helt nytt sätt. Med fler arbetsplatser får vi en ökad puls även dagtid, säger Jens Larsson.

FAKTA HORNSBERG 10
Omfattning: 19 000 m2 BTA nybyggnad
Status: Detaljplan antagen
Ansvarig arkitekt: Jens Larsson, FOJAB
Beställare: Castellum

Gränden är Allmännyttans bästa nybyggnadsprojekt

Gränden är Allmännyttans bästa nybyggnadsprojekt

Gränden är Allmännyttans bästa nybyggnadsprojekt

Kvarteret Gränden, som FOJAB gestaltat åt Lunds Kommunala Fastighetsbolag, har utsetts till Allmännyttans bästa nybyggnadsprojekt 2023. ”Överraskande och skicklig förvandling av ödslig parkeringsgata till vacker stadsmiljö”, skriver juryn i motiveringen.

FOJAB har utvecklat miljonprogramsområdet Offerkällan i norra Lund åt LKF med åtta nya huskroppar som fått namnet Gränden. ”Husen är omsorgsfullt anpassade till platsen och den befintliga bebyggelsen men tillför också en harmonisk variation i höjd och materialval”, skriver juryn i sin motivering till förstapriset.

– Gränden ligger mig varmt om hjärtat, så roligt att det uppmärksammas! Viktigt för oss var att ta vara på de fina kvaliteterna i området och samtidigt förbättra det som inte funkar lika bra. Med välavvägd placering, stark form och hög kvalitet i material och detaljering har de nya husen blivit ett lyft för hela området. Det här är resultatet av ett riktigt bra samarbete med LKF och projektledare Anna Medin, säger Joachim Lundquist, ansvarig arkitekt på FOJAB.

När miljonprogrammet Offerkällan byggdes på 1960-talet sänktes bilvägen på dåtidens manér ner i ett dike. Trafiken hölls separerad från de boende, men det innebar samtidigt att området delades i två. För att läka samman de båda delarna har sex av de nya husen placerats längs den tidigare nedsänkta vägen. Det som tidigare var ett ödsligt asfaltdike med garageinfarter för bilar har med hjälp av fler och olika slags entréer, fönster och portiker blivit en trygg och trevlig stadsgata för fotgängare och flera olika trafikslag.

Den nya bebyggelsen är högre än den befintliga, men knyter an till de lägre husen genom en tvåvåningsarm i ena änden av gatan. Radhus i bottenplan ger fina mikromiljöer och en ökad variation av boendekvaliteter. Portiker tvärs genom husen skapar nya siktlinjer, ökar genomsiktligheten och öppnar upp området.

– Husen är byggda i gedigna genuina material som kommer att åldras vackert och hålla länge. Detaljeringen är genomgående hög med en kvalitet som både syns och känns – det här är hus som tål att gå nära, säger Joachim Lundquist på FOJAB.

Tio nyproduktionsprojekt nominerades till årets upplaga av tävlingen Allmännyttans bästa nybyggnadsprojekt. De nominerade projekten granskades utifrån kriterier om bland annat hållbarhet, nytänkande, arkitektonisk gestaltning, anpassning till platsen och lägenheternas funktionalitet.

Motiveringen:
”Överraskande och skicklig förvandling av ödslig parkeringsgata till vacker stadsmiljö. Husen är omsorgsfullt anpassade till platsen och den befintliga bebyggelsen men tillför också en harmonisk variation i höjd och materialval. Husen har hög kvalitet med fina detaljer och det syns att allt är välgjort. Stor omsorg har även lagts på utemiljöer och gröna tak. Här finns även solceller på taken och elbilspooler för att göra det lättare att leva hållbart. Hög ambition för framtidens förvaltning av området där fastigheten finns som digital tvilling. Kommunikation till hyresgäster sker digitalt.”

Juryn bestod av:
Anna Heide, affärsutvecklingschef på fastighetsbolaget Trianon
Johanna Bocian Östberg, studiochef på Okidoki Arkitekter
Kristina Mjörnell, affärs- och innovationsområdeschef på forskningsinstitutet Rise
Pia Lundgren, projektområdeschef på SISAB (Skolfastigheter i Stockholm)
Örjan Wikforss, arkitekt, professor och teknologie doktor

Minimerat klimatavtryck i Trikåfabrikens nästa etapp

Minimerat klimatavtryck i Trikåfabrikens nästa etapp

Minimerat klimatavtryck i Trikåfabrikens nästa etapp

Efter renoveringen av en hundraårig trikåfabrik i Malmö tar Stena Fastigheter och FOJAB utvecklingen av kvarteret vidare med en ny byggnad för kreativa verksamheter. Hållbarhetsambitionerna är fortsatt höga med fokus på livslängd, framtidssäkring och minimerat klimatavtryck.

Det anrika kvarteret Bilden på Möllevången i Malmö kompletteras med en ny byggnad. Nytillskottet hämtar inspiration från omgivningen men får ett eget uttryck präglat av vår tid. Volymmässigt anpassas den till de kringliggande byggnaderna. Gestaltningen präglas av få, enkla, ädla material och stor omsorg om materialmöten och detaljer. Den nya byggnaden uppförs på vad som idag är en parkeringsplats.

Transformationen av den drygt hundraåriga Trikåfabriken till moderna kontor har rönt stor uppmärksamhet, bland annat i form av en finalplats i den prestigefulla tävlingen Årets bygge som har fokus på hållbart byggande. Även i det nya huset är hållbarhet a och o och det uppförs enligt LFM30-metodiken för att nå klimatneutralitet.

Alla material är hållbarhetsoptimerade utifrån livslängd, funktion och klimatpåverkan. Återbruk, återvinning och demonterbarhet är ledord. Byggnaden kommer att utföras med återbrukat stål i stommen och återbrukade material i fasader, golv och väggar. Exempelvis används tegel från en mur som idag finns på platsen och kalkstensgolv från den rivna svävarterminalen i Malmö.

– Vi har använt oss av erfarenheterna från den äldre trikåfabriken i arbetet med den nya. Stora ljusinsläpp, högt i tak och en rationell struktur ger en flexibilitet för förändringar över lång tid. Det som är kontorslandskap idag kan vara cellkontor, bostäder eller en fabrik om femtio år, säger ansvarig arkitekt Jonas Ruthblad.

Den nya byggnaden tillför nya kvaliteter till området där det idag finns bostäder, skola, viss service och olika slags kreativa verksamheter. Tillskottet av lokaler för fler verksamheter kommer att göra kvarteret levande större delen av dygnet. En restaurang i bottenplan bidrar till gatans liv. En stor öppen portgång bjuder in allmänheten till gården, där dagens parkering får ge plats för aktiviteter, häng och möten mellan människor. Även taken görs till mötesplatser med soliga terrasser.

–  Vi vill skapa en levande bottenvåning som berikar hela kvarteret och fungerar som en energifull samlingspunkt. Själva huset utformas för att bidra till att stimulera delning av tjänster och samutnyttjande av ytor mellan gamla och nya hyresgäster, säger Sofia Lagerblad, chef affärsutveckling på Stena Fastigheter Malmö.

Byggstarten är planerad att ske under 2024 med Thage som entreprenör. Beräknad inflyttning preliminärt under 2025.

”Branschstandard behövs för klimatberäkningar”

”Branschstandard behövs för klimatberäkningar”

”Branschstandard behövs för klimatberäkningar”

En byggnads klimatavtryck avgörs till stor del av dess form och stomme. FOJAB har därför utvecklat verktyget Leaf Cutter Ant för CO2-beräkningar i tidiga gestaltningsskeden. Men en branschstandard skulle behövas, menar Simon Kallioinen, arkitekt och lab director på FOJAB.

FOJAB har i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet, Tyréns och Warm in the Winter utvecklat Leaf Cutter Ant, ett verktyg som visar sambanden mellan en byggnads geometri, stomlösning och klimatavtryck. Verktyget ger bygg- och fastighetsbranschens aktörer kunskap att utvärdera olika lösningar för att fatta kloka klimatbeslut i tidiga skeden, som detaljplan, förstudie och volymskiss.

Återkoppling i realtid
Leaf Cutter Ant är kopplat till Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM) med generiska klimatdata för olika byggelement. Leaf Cutter Ant ger en realtidsåterkoppling på byggnadens klimatpåverkan utifrån volym och material, så att arkitekten snabbt och enkelt kan jämföra olika byggnadsalternativs klimatavtryck.

För att ytterligare förenkla arbetsprocessen finns förinställda mallar med sammansättningar av olika byggdelar. Leaf Cutter Ant ger även indikationer på pris och gör en överslagsmässig dimensionering för att få fram trovärdiga mängder. Och för att man inte ska stirra sig blind på klimatutsläppen i byggskedet presenteras ett energinyckeltal med en indikation på den valda lösningens energiprestanda.

– Den funktionen är viktig för att få koll på det totala klimatavtrycket. Ett bra LCA-värde i byggskedet kan nämligen ge ett sämre energivärde och därmed högre CO2-utsläpp i driftskedet. Det gäller att inte skjuta problemen framför sig, säger Simon Kallioinen.

Svårt att jämföra
Leaf Cutter Ant kommer att vara fritt att ta del av för alla med licens till Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg. På marknaden finns emellertid flera olika verktyg för gestaltning och löpande utvärdering av klimatpåverkan. Och även om det är bra att många jobbar samtidigt med att sänka byggbranschens klimatavtryck finns det ett problem med att kalkylerna inte är jämförbara, menar Simon Kallioinen.

– Olika LCA-beräkningsverktyg utgår från olika databaser – som kan ge helt olika besked. Man räknar också till viss del på olika saker: någon tar med innerväggar exempelvis, andra inte. Det funkar bra att jämföra olika lösningar inom ett projekt. Men att ställa projekt mot varandra som LCA-beräknats med olika verktyg är inte lika lätt. En verktygsoberoende standardisering skulle behövas, säger han.

Redovisningar krävs
För behovet av både uträkningar och jämförelser kommer att öka. Idag måste klimatdeklarationer lämnas för alla nya projekt innan kommunen ger slutbesked, och senast 2027 kommer Boverket att presentera sina gränsvärden. EU-taxonomin, ett regelverk som tvingar nya investeringar att hålla sig inom Parisavtalets mål om max 1,5 graders uppvärmning, kommer också att öka intresset för klimatkalkyler i tidiga skeden, när de mest avgörande besluten fattas som påverkar klimatbudgeten.

– Redan idag ska man visa en schematisk redovisning av CO2-utsläppen i vissa tävlingar och markanvisningar, och det kommer sannolikt bara att bli vanligare. Då är det viktigt att resultaten är jämförbara även om man arbetar i olika verktyg, säger Simon.

Gemensam metodik
Samtal pågår mellan de stora arkitektkontoren för att försöka enas om en gemensam metodik. Klimatnätverket LFM30 som samlar bygg- och anläggningsbranschen i Malmö har också bjudit in till en träff om klimatberäkning med förhoppning om möjliga samarbeten.

– Om vi är tillräckligt många som kan enas om en metodik kan den förhoppningsvis bli branschstandard. Det skulle alla tjäna på, säger Simon Kallioinen.

 

Här hittar du mer om vårt klimatberäkningsverktyg för tidiga skeden Leaf Cutter Ant

FOJAB utformar Höörs nästa utbyggnadsområde

FOJAB utformar Höörs nästa utbyggnadsområde

FOJAB utformar Höörs nästa utbyggnadsområde

Nu börjar Maglehill ta form, Höörs största utvecklingsområde som också blir en ny entré till tätorten. FOJAB har utformat stadsdelen och ritat den nya skolan, förskolan, en idrottshall och ett särskilt boende.

Maglehill ligger en kilometer från tågstationen i Höör och ett viktigt fokus vid utvecklingen av den nya stadsdelen har varit att utnyttja marken effektivt. Stadsstrukturen är tät med grönska som ett bärande inslag. Bostäderna ska fungera för livets alla skeden, med såväl villor och radhus som flerbostadshus och olika typer av äldreboenden.

Stadsdelen är formad kring en rundad huvudgata där områdets samhällsfunktioner samlas: skola, förskola, särskilt boende och idrottshall. Fasaderna bildar en välkomnande annonsering och fond på väg in till Höör. Alla huvudentréerna vetter ut mot huvudgatan och vid ett antal större och mindre platser, som löper som ett pärlband längs gatan, kan man tryggt hämta och lämna barn och elever. Åt andra hållet vetter husen mot en stor, böljande, södervänd gårdssida. Trädgården för det särskilda boendet, förskolans utegård och skolans skolgård placeras med vackra utblickar mot kulturlandskapet.

Maglehill byggs i två etapper av entreprenören MVB på uppdrag av Höörs Fastighets AB. Den första etappen som nu har inletts omfattar det särskilda boendet med 56 lägenheter och 60 platser. Beräknad inflyttning är under 2023 och 2024. FOJAB har ritat boendet fram till bygglovsskedet.

I den andra etappen uppförs F–6-skolan för 600 elever, förskolan för åtta avdelningar och en uteavdelning samt idrottshallen som också ska användas till föreningsverksamhet. Samtliga är ritade av FOJAB. Inflyttning för etapp två är beräknad till terminsstarten augusti 2024.

– Skolan är robust utformad med hållbara och beständiga lösningar där vi har effektiviserat ytorna utan att för den skull ge avkall på verksamhetsbehov och ändamålsenlighet, berättar ansvarig arkitekt Charlotte Kristensson.

Skolan är uppbyggd kring hemvister i stället för korridorer, vilket skapar trygghet och är en pedagogisk viktig kvalitet. Hela skolan är också utformad för att kunna vara skofri, så att barnen kan ta av sig skorna i entrén. Det ger en skön inomhusmiljö som i sin tur kan ge positiva inlärningseffekter.

”Hotell behöver vara olika”

”Hotell behöver vara olika”

”Hotell behöver vara olika”

Många arkitekter kan rita snygga hotell, men långtifrån alla kan rita välfungerande sådana. Det menar Martin Montelin, ansvarig för kompetensområde Hotell & konferens på FOJAB.

Vad är så speciellt med hotell?

– Få platser är så intensiva som hotell, så fulla av liv. Många människor trängs på en liten yta och dessutom byts merparten av gästerna ut närapå dagligen. Det ställer speciella krav på arkitekturen, säger Martin och pekar på en spännande dubbelhet:

– Hotell är både lyxiga oaser och supereffektiva arbetsplatser – samtidigt. Det som ska kännas som ett avbrott från vardagen för gästerna är just vanlig arbetsdag för personalen. Som arkitekt gäller det att förstå båda sidorna.

Vad är mesta utmaningen med att rita hotell?

– Mycket handlar om logistik och att bygga smarta flöden i de delar som gästen inte ser. I Skandinavien, där personalkostnaderna är höga, är det viktigt att kunna bygga hotell som går att drifta på en liten personalstyrka. Rummen ska gå fort att städa, frukost och reception ska skötas av så få som möjligt. Det ska finnas separata hissar för gäster och linne – det är en hel värld där bakom som du som gäst aldrig märker av.

– På konferenshotell ska man också se till att de vanliga hotellgästerna inte störs av en hop konferensgäster som ska in och ut ur byggnaden och plötsligt ha fika samtidigt. Det handlar, återigen, om att ordna flöden så att gästerna inte stör varandra och få alla att känna sig välkomna.

Finns det något facit på hur ett bra hotell ska utformas?

– Egentligen inte, hotell behöver vara olika. Varje hotell ska ha sin nisch, sitt speciella erbjudande och tillföra värden till den specifika plats de ligger på. Som arkitekt krävs en lyhördhet inför beställarens behov och till omgivningen, så att vi kan utforma unika lösningar.

– Sedan går det naturligtvis trender i allt. Just nu ska hotellen kännas lite som hemma, man ska stiga rakt in i en varm och ombonad miljö snarare än att mötas av en formell receptionsdisk. Receptionen flyttas längre in i entrélokalen och du möts istället av en bar eller restaurang.

F&B är ett begrepp i hotellvärlden – vad är det?

– Det står för Food & Beverage och har blivit ett allt viktigare komplement till boende- och konferensverksamheten. För hotell som inte kan bygga ut med fler rum kan F&B vara en expansionsmöjlighet. Utvecklingen hänger också ihop med en förändrad syn på hotellets funktion. Traditionellt sett var hotellet en sluten värld förunnad gästerna, men framgångsrika hotell idag är de som öppnat upp och blivit mötesplatser som lockar både gäster och lokalbefolkning att ta en drink i baren.

– Den här trenden med utsuddade gränser mellan olika typer av besökare har nått konferenshotellen också. Affärsresenärerna har börjat ställa nya krav. De vill att konferenshotellen ska kännas lite roligare, vara lite ballare, ha en lite härligare atmosfär och erbjuda något extra, som ett spa exempelvis. Så konferenshotellen kommer att behöva bredda sitt utbud.

Hur tar hotellarkitekterna sig an klimatutmaningarna?

– Att förlänga livslängden på befintlig bebyggelse genom att ge den en ny funktion – det är hållbarhet på riktigt och potentialen för hotell är stor. Det här är förstås min personliga åsikt, men jag tycker att hotell i gamla byggnader ofta är charmigare än nybyggda. Gamla byggnader kräver lite oväntade lösningar som ger en speciell känsla och karaktär.

– Genom att placera ett hotell i ett posthus, polishus eller gammalt fängelse kan man också hjälpa hotellet att få en viss profil, som gör att det sticker ut från mängden. Men det behöver inte vara ett pampigt hus från förra sekelskiftet. Vi måste ta hand om även det nyare beståndet. Uttjänta kontorsbyggnader kan fungera utmärkt som hotell!

– Av både ekonomiska och klimatmässiga skäl är det också viktigt att hushålla med ytorna. Det gäller att pussla med de stora ytorna på konferenshotell så att flera olika evenemang kan pågå parallellt utan att de stör varandra. Av samma anledning ser vi också en trend att de stora frukostmatsalarna – så typiska för hotell i Skandinavien – är på väg bort. De används bara ett par timmar på morgonen och står ofta tomma resten av dagen. Jag tror vi kommer se samma utveckling i Sverige som i övriga Europa att frukosten inte automatiskt ingår i priset. Det blir något man kan välja att lägga till själv, frukosten blir lite exklusivare, anstormningen varje morgon försvinner – och ytorna kan minska.

FOJAB öppnar kontor i Göteborg

FOJAB öppnar kontor i Göteborg

FOJAB öppnar kontor i Göteborg

FOJAB öppnar kontor i Göteborg 1 mars. Kontorschef är Fredrik Kjellgren som startade och drev hållbarhetsprofilerade Kjellgren Kaminsky.

FOJAB är ett av Sveriges ledande arkitektföretag med runt 150 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Malmö och kontor finns också i Stockholm och Helsingborg. Rekryteringen av Fredrik Kjellgren blir startskottet för det nya Göteborgskontoret.

– Vi har vunnit ett antal tävlingar i Västsverige på senare år och känner att vi behöver ha en starkare lokal närvaro. Göteborg är en spännande marknad där det händer massor, och det finns en medvetenhet om arkitektonisk kvalitet som drivs på från kommunalt håll. Vi tror att vi kan bidra till stadens ambitioner – ännu mer nu med Fredriks hjälp, säger vd Daniel Nord.

Fredrik Kjellgren startade Göteborgsbaserade Kjellgren Kaminsky 2007, ett kontor som redan tidigt var starka inom hållbarhet med fokus på certifieringar, energieffektiva hus och återbruk. Fredrik är arkitekt och inredningsarkitekt med erfarenhet från möbler till stadsplaner från tidiga till sena skeden i Sverige och i Norden. Två år efter försäljningen av sitt företag väljer han nu att gå till FOJAB.

– FOJAB har genomfört några fantastiskt fina projekt; stora komplexa byggnader med hög arkitektonisk nivå och med omsorg om detaljerna. Jag känner att vi delar värdegrund, vi har samma tankar om arkitektur, hur man jobbar tillsammans och hur man driver företag. Här finns utrymme att driva utveckling av både verksamhet, nytt kontor och nya projekt, säger Fredrik Kjellgren.

– Fredrik är en formstark arkitekt och en pionjär inom hållbarhet. Hans erfarenheter och driv på det området är väldigt viktiga för oss. Dessutom har han framgångsrikt byggt upp ett kontor tidigare. Vi är så glada att han kommer till oss, säger vd Daniel Nord.

Ambitionen för Göteborgskontoret är att det ska växa successivt med fokus på hög arkitektonisk kvalitet, stark kompetens och en riktigt bra blandning av människor som vill skapa glädje i sitt arbete.

– Det kan förstås uppfattas som kaxigt att vi expanderar mitt i en lågkonjunktur och vikande byggmarknad, men vi ser en stark utveckling och potential i Göteborg och Västsverige. Vi riggar organisationen nu så att vi är redo när det vänder, säger vd Daniel Nord.

 

Vill du veta mer? Kontakta gärna:

Arkitekt SAR/MSA, VD
daniel.nord@​fojab.se
+46 706 – 87 88 82

Magdalena Hedman, Marknadschef
magdalena.hedman@​fojab.se
+46 708 – 47 05 50

Fredrik Kjellgren, kontorschef Göteborg
fredrik.kjellgren@fojab.se
+46 707 – 90 50 88

Konsten att inreda med återbruk

Konsten att inreda med återbruk

Konsten att inreda med återbruk

Hur får man en interiör att hålla över tid? Återbruk kan bidra med karaktär och identitet åt en interiör, som gör den uppskattad och värd att bevara länge. Vi pratar framgångsfaktorer och fallgropar med två av FOJABs experter på återbruk inom inredning.

Inredningsbranschen har länge anklagats för att uppmuntra en slit-och-släng-mentalitet. Men på senare tid har något hänt.

– De flesta tycker det är sunt att ta vara på det som finns – så länge det inte blir för omständligt. Här kan vi hjälpa till, säger Lisa Mannheimer, inredningsarkitekt på FOJAB.

Vad är skillnaden på att jobba med återbruk jämfört med nyproduktion?

– Vi lägger mer tid på att inventera, hitta och bedöma möbler. Processen som helhet behöver inte ta längre tid eftersom vi slipper långa leveranstider. För kunden blir det inte nödvändigtvis billigare, som man kanske kan tro. Det är snarare så att kostnaderna flyttar från inköp till arbetstid för arkitekterna. En arbetstid som många av våra kunder ur ett hållbarhetsperspektiv ofta tycker det är värt att betala för, säger Lisa.

– Även om utbudet av begagnade möbler är stort är det en något större frihet att jobba med nyproduktion. Men begränsningarna kan göra arbetsprocessen intressantare och kvalitet eller estetik behöver inte heller bli sämre, säger Robin Larsson, arkitekt på FOJAB som har jobbat mycket med återbruk inom inredning.

Nyckeln till framgång är ett interiörkoncept som är tillräckligt starkt men samtidigt flexibelt, så att inte urvalet på återbruksmarknaden begränsas för mycket.

– Med inredningsarkitektens tränade öga och känsla för kvalitet och design kan vi skanna igenom marknaden och bedöma vad som passar just det specifika projektets budget och koncept. Vad som är värt att spara och vad som kan förädlas – och framför allt vad som passar tillsammans. Vi kan skapa en inredning som upplevs som sammanhållen även om komponenterna är hämtade från olika platser, tidsepoker och sammanhang, säger Lisa.

Hyresmarknaden för möbler ökar, vilket är positivt ur delningssynpunkt. Samtidigt har vi historiskt sett tenderat att visa mer omsorg om saker som vi äger, mindre om det vi hyr. Så hur undviker man att en interiör slits och slängs?

– Oavsett ägandeförhållande måste vi vårda våra möbler och förstå att inget helst ska slängas från och med nu. Hoppa inte i soffan, gunga inte på stolen – så gör du klimatet en tjänst. Genom att arbeta med affektionsvärde, design och formstarka möbler ökar chanserna för att interiören håller över tid, säger Robin och fortsätter:

– För mig är en hållbar interiör inte bara återbrukad, utan så konceptstark och stilig att den också håller över tid. Jag älskar miljöer där det känns som att tiden stått stilla – utan att den kännas daterad. Återbruk kan bidra med en unik karaktär och en stark identitet, som i sin tur kan göra miljöerna än mer uppskattade.

– Visst kan det vara en utmaning om kunden sitter med trista möbler sedan tidigare och ser framför sig något nytt och fräscht. En kund som betalar för en förändring vill ofta se en tydlig skillnad. Den enkla lösningen har länge varit att föreslå en stor omgörning, men både vi och kunder tänker kanske lite annorlunda idag. Vi måste kunna erbjuda en minst lika bra miljö som om man köper nytt. Men det kommer nog att ta lite tid innan motståndet mot begagnat är helt borta, säger Lisa.

Ett sätt att få exempelvis kontorsinredningar att hålla längre är att arbeta långsiktigt med en bra bas i de interiöra materialvalen som passar många olika hyresgäster. Då måste inte allt bytas ut när ett nytt företag flyttar in.

– Därför designar vi ofta med flexibilitet och demonterbarhet i åtanke – och låter kundens identitet avspeglas i den lösa inredningen istället. Som arkitekter kan vi själva vara lite låsta i vad som är fint och fult. Det är något vi behöver jobba med som bransch. Det viktigaste hållbarhetsgreppet i arbetet med interiörer är just att undvika slit-och-släng och se till att avyttringen sker på ett ansvarsfullt sätt, säger Robin.

Är det någon skillnad att jobba för offentliga respektive privata kunder?

– Det går absolut att skapa vackra och sammanhållna miljöer med återbrukade möbler även i en offentlig upphandling, det handlar om att veta hur man sätter ihop förfrågningsunderlaget. Det hjälper vi till med! Det allra viktigaste för ett bra resultat är att kunden är intresserad, att man vill åt samma håll. Det gäller både offentlig och privat, säger Lisa.

Men egentligen tycker hon att lagen om offentlig upphandling går dåligt ihop med cirkulära ambitioner. Återbruk bygger på att gripa tillfällen som dyker upp, och det kan vara svårförenligt med en så styrd process som LOU. Offentliga beställare kan också ha svårare att vara beslutsmässiga så snabbt som inköp av begagnade möbler kräver.

Vilken är återbrukets knäckfråga?

– Frågan om hur vi ska hantera dåliga möbler är långt ifrån löst, men den har åtminstone kommit upp på bordet. Medvetenheten har ökat, säger Lisa.

– Jag håller med och efterlyser ett nationellt grepp på återbruk, säger Robin. Hela kedjan behöver ses över. Om vi ska sluta slänga behövs en bättre struktur för återvinning både för privatpersoner och företag, och jag uppmuntrar och hejar på alla som driver återbruksrelaterade företag – framför allt ni som förädlar, upcyclar och ger uttjänade produkter ett längre liv.

Omvärldsanalys stärker FOJAB – och kunderna

Omvärldsanalys stärker FOJAB – och kunderna

Omvärldsanalys stärker FOJAB – och kunderna

Hur ser vår affär ut om tio år? Den frågan är det många företag som ställer sig just nu. FOJAB stärker sitt omvärldsarbete för att rusta sig ­­– och sina kunder – i en föränderlig tid.

FOJAB har utvecklat sitt strategiska arbete för omvärldsanalys. Detta för att kunna fatta välunderbyggda beslut kring den egna marknads-, affärs- och tjänsteutvecklingen, men också för att bli ett ännu bättre stöd för sina kunder.

– Vi vill kunna hjälpa våra kunder att lösa några av de utmaningar de nu brottas med, säger Magdalena Hedman, marknadschef på FOJAB och fortsätter:

– Vi har identifierat fem stora trender som är viktiga att förhålla sig till framöver. Några av trenderna påverkar oss här och nu, medan andra har ett lite längre perspektiv. Klimatet och det ekonomiska läget finns givetvis med, men också trender som handlar om demografi och folkhälsa, om digitaliseringen och möjligheterna som den teknologiska utvecklingen för med sig. Och så tittar vi närmare på en trend som vi kallar arkitekturen bortom objektet, som handlar om hur arkitektur kan bidra med lösningar på flera av vår tids samhällsproblem.

De fem huvudtrenderna har i sin tur analyserats ur fyra olika perspektiv: ekonomi, socialt, miljö och teknologi. Resultatet presenteras på tjugofem olika kort.

– Korten är konkreta verktyg att använda internt och tillsammans med våra kunder, som en språngbräda för vidare diskussion. Med hjälp av korten hoppas vi kunna identifiera både problem och tänkbara vägar framåt, säger Magdalena Hedman.

Först ut att ta del av omvärldskorten var Sydsvenska Handelskammarens medlemmar vid en nätverksträff.

– Vi imponerades alla av presentationen som med tydliga och lättförklarande perspektiv påvisar viktiga aspekter att förhålla sig till framöver. Föredraget väckte nyfikenhet och vi ser fram emot att få möjligheten att låta en bredare krets ta del av FOJABs arbete i en workshop, säger Ulrika Dieroff, chef Affärsservice, Sydsvenska Handelskammaren.

 

Vill du veta mer? Kontakta gärna:

Magdalena Hedman, Marknadschef
magdalena.hedman@fojab.se
+46 708 – 47 05 50

Här får patienters och anhörigas behov ta plats

Här får patienters och anhörigas behov ta plats

Här får patienters och anhörigas behov ta plats

Den palliativa vårdavdelningen på Lasarettet i Motala ska byggas om för att på bästa sätt uppfylla verksamhetens, patienternas och de anhörigas behov. FOJAB står bakom gestaltningen.

Ombyggnaden av Motala lasaretts palliativa vårdavdelning är ett av flera uppdrag som FOJAB har för Region Östergötland inom ramavtalet. I februari startar bygghandlingsprojekteringen.

Det är en genomgripande ombyggnation och modernisering av vårdavdelningen som görs. Den stora skillnaden för patienterna blir att flerpatientsrummen görs om till enpatientrum.

– Den palliativa vården är speciell eftersom patienten inte tillfrisknar. Vi arbetar mycket med att göra rummen trivsamma och ombonade med hjälp av belysning, färgsättning, utblickar och konst, säger Johanna Raflund Tobisson, ansvarig arkitekt på FOJAB.

– Samtidigt måste vi alltid vid om-, ny- och tillbyggnader tänka i ett längre perspektiv, så att lösningarna blir generella och andra verksamheter kan flytta in efter bara små justeringar. Här har vi som arkitekter en viktig funktion att fylla, att skapa rum med en hög grad av generalitet och flexibilitet utan att de blir kala, tråkiga och tekniktunga. Det krävs kunskap och finess.

Även de anhörigas behov uppmärksammas i större utsträckning på Motalas nya palliativa avdelning. Övernattningsmöjlighet för anhöriga är en viktig del i den omhändertagande vård som ges patienter som befinner sig i livets slutskede.

– Genom att tillskapa den ytan i enpatientrummen kan nära och kära finnas till hands och göra den sista tiden värdig. Vi gör också små sittnischer i korridoren där man som anhörig kan dra sig undan och lämna den sjuka för en kort stund men ändå vara i närheten, berättar Johanna Raflund Tobisson.

FOJAB har tagit fram den nya planlösningen i tät dialog med verksamheten, så att lokalerna blir maximalt ändamålsenliga och kan understödja vården på bästa sätt. Den ombyggda avdelningen väntas tas i bruk 2024.

Arkitekturkloka barn

Arkitekturkloka barn

Arkitekturkloka barn

Barn har rätt att få tycka till och bli lyssnade på i alla frågor som rör dem, det gäller inte minst den egna livsmiljön. Vi har lyssnat på elever i Mörrum för att bättre förstå hur de upplever sin nya skola.

På FOJAB har vi goda erfarenheter av att jobba utifrån barnperspektivet. Vi arbetar mycket med brukardialog för att tillgodose barnens behov i skolor och andra kunskapsmiljöer, men har känt en längtan efter att komplettera verktygslådan med metoder för hur vi kan arbeta bättre med barnets perspektiv. Vi ville låta barnen själva få berätta om sina upplevelser och delta i formandet av sin omvärld.

I labprojektet Arkitekturkloka barn fick vi möjlighet att undersöka detta närmare. FOJABlab är vår plattform för experimentellt utvecklingsarbete, där vi testar idéer och hittar sätt att ta kunskapen vidare.

Hösten 2022 invigdes Mörrums skola. En bit in på terminen träffade vi eleverna för att höra hur de upplever den nya miljön. Vi ville få deras syn på vad som fungerar och inte fungerar, om de har förslag på förbättringar, hur de upplever och använder olika delar av sin skola. Under två dagar träffade vi elever från årskurs 1, 3 och 6. Vi gjorde olika övningar och pratade om allt från form och funktion, ljus och akustik till materialval, upplevelse och känsla. Vi upplevde ett stort engagemang inför uppgiften, en stolthet över den nya skolan och en vilja att få berätta om sina upplevelser. Vi blev så imponerade av dessa arkitekturkloka barn, som så insiktsfullt analyserar sin fysiska omgivning!

Den direkta återkopplingen från barnen kommer att hjälpa oss att säkerställa vad vi har gjort rätt, men också att förstå vad vi kan göra bättre. Ett annat mål var att öka barnens intresse för arkitektur och skapa positiva känslor kring hur man kan använda sitt inflytande.

Är du nyfiken på vad barnen tyckte om sin skola? Se filmen här!

Vill du veta mer om våra metoder för att arbeta med barnens perspektiv? Kontakta gärna vår arkitekturpedagog Kristina Kember.

FOJAB vässar gestaltning och byggprocess med digital kompetens

FOJAB vässar gestaltning och byggprocess med digital kompetens

FOJAB vässar gestaltning och byggprocess med digital kompetens

Lösningar på komplexa problem, nyskapande gestaltning och en mer effektiv tillverkningsprocess. Låter det som en dröm? Det är det inte. Det är vad FOJABcode erbjuder, där code står för computational design.

Code handlar om att använda digitala beräkningsverktyg och programmering i designprocessen. Användningsområdena för arkitekter är många.

Ett är i tidiga skeden, exempelvis vid volymstudier för att räkna ut hur formen på en byggnad påverkar dess klimatavtryck. Eller vid studier av dagsljus, vindförhållanden och utsikter. För att maximera sjöutsikten i kvarteret Trummens strand i Växjö utvecklade FOJAB Utsiktsmaskinen, som visar hur mycket och hur fin sjöutsikt varje lägenhet har vid en viss form. Varje lägenhet planerades efter Utsiktsmaskinens resultat för mesta möjliga sjöutsikt.

Ett annat användningsområde är som modelleringsverktyg. Computational design kan bidra till nyskapande gestaltning och används med fördel vid friformsstrukturer och byggnader med organiska former.

– Ska konstruktionen samtidigt optimeras kan det vara alltför tidsödande att pröva sig fram till den ultimata formen, det är inte säkert att det ens går. Med hjälp av en matematisk modell kan man simulera olika lösningar och få fram ett starkt uttryck där geometri och konstruktion förstärker varandra, säger Henrik Malm, arkitekt och ansvarig för FOJABcode.

FOJAB använder sig av computational design både i forskningssamarbeten och i projekt. Ett exempel är mobilitetshuset Dockan i Västerås, vars fasad består av plåt som har bockats längs krökta linjer.

– Vid bockning längs raka linjer kan man intuitivt förstå hur det bockade materialet beter sig, men när bockningslinjen är en kurva är det inte lika lätt. En digital modell togs fram för att simulera processen, som visade hur bockningslinjen borde se ut för att ge ett visst resultat, berättar Henrik Malm.

Arbetssättet innebar också att informationsflödet mellan design och produktion förenklades. Det är ytterligare ett användningsområde för computational design: effektivisering av tillverkningsprocessen. Ofta en välkommen bonus för beställaren.

Som vid renoveringen av Kronprinsen i Malmö, ett 27 våningar högt bostadshus byggt 1964 och med en fasad bestående av kakelmosaik i skiftande nyanser som ljusnar mot byggnadens topp. FOJAB gjorde inte bara mönstersättningen av de 1,9 miljoner mosaikbitarna med hjälp av computational design utan kunde också automatgenerera 1700 ritningar med ett knapptryck för omedelbar leverans till tillverkaren.

Och även om code utforskar arkitekturens möjligheter i en digitaliserad värld behöver det inte nödvändigtvis handla om spektakulära byggnader.

– Där det finns stora mängder data och där våra vanliga verktyg inte räcker till, där finns möjlighet att tillämpa code, säger Henrik Malm.

 

Vill du veta mer? Kontakta Henrik Malm.