Tidiga energiberäkningar avgörande för hållbart byggande

När allt större fokus riktas mot energi- och klimatfrågor ökar intresset för hur man på bästa sätt kan bygga mer energisnåla hus och även klimatanpassa befintlig bebyggelse.
– Energifrågan påverkar alla delar av bygget och ju tidigare i processen frågan lyfts, desto större möjlighet har vi att nå riktigt bra resultat, säger Helena Bülow-Hübe, miljö- och energichef på FOJAB.

FOJAB har erbjudit specialistkompetens inom energiberäkningar sedan 2011 och idag är efterfrågan större än någonsin.

­­– När Boverket ändrade sitt regelverk 2006/2007 fick branschen på allvar upp ögonen för energifrågorna. Sedan dess har nya kravställningar inom energi- och miljöcertifierade byggnader drivit på såväl kunskap som handlingsvilja. Idag vill många beställare bygga mer energisnålt än vad byggnormen kräver – en utveckling som är väldigt positiv. Den senaste tidens energipriser har förstås också satt ökat fokus på ämnet, säger Helena.

Ljusinsläpp kontra inneklimat
Med Helena Bülow-Hübe i spetsen erbjuder FOJAB en rad olika tjänster – från energisamordning, energiberäkningar och rådgivning till specialiserade beräkningar av till exempel dagsljus, inneklimat och köldbryggor.

­– Arkitektens 3D-modell av byggnaden är ett viktigt underlag för vårt arbete. Med hjälp av den kan vi utvärdera en mängd olika saker, till exempel hur mycket dagsljus som släpps in och hur solvärmen kommer att höja temperaturen i olika rum, men också byggnadens totala energianvändning och klimatpåverkan utifrån olika materialval, säger Helena.

Idag har många önskemål om generösa ljusinsläpp, något som kan stå i konflikt med byggnadens energiprestanda och ett behagligt inneklimat. Lite förenklat kan man säga att ett fönster släpper ut tio gånger mer värme per kvadratmeter än en väggyta. Men de släpper förstås också in solvärme, vilket innebär att stora fönsterpartier kan skapa värmeproblem och ohälsosamma inomhustemperaturer sommartid.

Klimatanpassningar mot värmebölja
– Det är ett problem som kommer att accentueras med ett varmare klimat. Det blev tydligt inte minst den varma sommaren 2018 då en överdödlighet kunde konstateras, säger Helena.

Hon märker ett markant ökat intresse för klimatanpassning av bostäder i det befintliga beståndet. Tillsammans med fastighetsförvaltningen i Helsingborgs stad har Helena Bülow-Hübe undersökt möjligheterna att förbättra inomhusklimatet på äldreboenden och LSS-boenden, så att dessa ska vara bättre rustade för nya värmeböljor. Både befintlig solavskärmning och möjligheten att införa kyla i befintliga byggnader har setts över.

– Vi kyler normalt inte våra bostäder idag, men det börjar diskuteras allt mer och på sikt kanske det kommer. Det är känsligt förstås, eftersom vi har tydliga energikrav. Komfortkyla kommer att öka energibehovet, vilket kanske måste kompenseras på något sätt. Just i vårdboenden har en del aktörer redan infört kyld tilluft medan det inte är så vanligt i vanliga flerbostadshus. En del av vårt uppdrag både kring nybyggnation och klimatanpassning handlar om att ge råd kring fönster, glas och solavskärmning för att lösa den problematiken, och olika krav som står emot varandra.

Kostnadseffektivt med tidiga beslut
Energisamordning handlar om att styra och leda energiarbetet så att byggnaden verkligen når de energimål som beställaren satt upp. Under projekteringen måste en mängd olika beslut fattas och många av dem har en direkt koppling till byggnadens framtida energiprestanda. Det kan gälla allt från isolering av kalla ute- och avluftskanaler som löper i schakt genom huset till hur fönster ska fästas in eller hur mycket isolering som placeras utanför bjälklagskanten. Detaljer som skapar större eller mindre köldbryggor beroende på hur de utformas.

– Till synes små detaljer har stor betydelse för slutresultatet, något som projektörer och projektledare inte alltid tänker på. Därför är det så viktigt att vi kommer med tidigt i processen. Med vår expertis undviker byggbolagen dyra omtag längre fram och när besluten tas i rätt tid behöver de inte alltid öka produktionskostnaden, säger Helena.

Intresset för nischad kunskap växer
Helena Bülow-Hübe är i grunden civilingenjör och har disputerat vid Lunds Universitet inom ämnet fönster och energibalans. Utöver uppdragen för FOJABs kunder är hon även en flitigt anlitad föreläsare hos Svensk Energiutbildning.

– Här ser man verkligen hur intresset för dessa frågor ökar. År 2021 bestämde vi oss för att hålla en kurs om ”Köldbryggor i energiberäkning och projektering”, men eftersom ämnet är så nischat trodde vi att det skulle locka ganska få deltagare. I år håller vi kursen för åttonde gången och alla tillfällen har varit fullbokade.

– Jag tänker att det beror på en ökad medvetenhet inom branschen och en stor vilja till framförhållning. Folk vet att nya krav kommer – inte minst i samband med EU:s gröna taxonomi – och då vill man vara förberedd och öka sin kunskap om hållbarhet och energiplanering på olika sätt, säger Helena Bülow-Hübe.