FOJABs förslag vinnare vid utveckling av trädgårdsstad

Det blir FOJAB:s förslag som kommer att ligga till grund för utvecklingen av Berga trädgårdsstad, en ny stadsdel i Eslöv. Tre arkitektkontor bjöds in att parallellt ta fram förslag för den första etappen av Östra Eslöv.

Uppgiften var att med utgångspunkt i Eslövs identitet ta fram en struktur för den nya stadsdelen i form av en trädgårdsstad med fokus på hållbarhet. Området är totalt 37 hektar och den aktuella etappen omfattar 45 000 kvadratmeter.

Trädgårdsstaden utvecklades i Storbritannien under början av 1900-talet som en reaktion mot trångboddhet och ohälsa. Idén var att kombinera det bästa av stadslivet och landsbygden i ett planerat och välkomnande område. Bland de mest kända exemplen i Sverige är Gamla Enskede i Stockholm och Änggården i Göteborg.

Det vinnande förslaget för Berga trädgårdsstad präglas av hållbarhet, social gemenskap och god arkitektur. Åsa Samuelsson, arkitekt på FOJAB, beskriver de bärande idéerna:

– Vårt förslag tar sin utgångspunkt trädgårdsstadens stadsmässiga småskalighet med en mångfald av gröna rum och mötesplatser. Här är det lätt att leva ett hållbart vardagsliv med generösa odlingsmöjligheter, bekväma cykelstråk och närhet till vardagsfunktioner som förskola, rekreation och service. Vi vill bygga vidare på de lokala handelsfunktionerna och skapa ett litet stadsdelcentrum som blir en ny tydlig entré till Berga trädgårdsstad.

FOJABs förslag kommer att ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av strukturplanen för Berga trädgårdsstad. Strukturplanen ska bland annat ge en bild av hur hela områdets ska utvecklas och ligga till grund för kommande detaljplaner i området.