Byggstart för ny onkologimottagning

En trygg, behaglig och funktionell miljö för patienter och personal. Ett första spadtag har tagits för nya onkologikliniken på Länssjukhuset i Kalmar. FOJAB har gestaltat den nya byggnaden och utemiljön tillsammans med byggherren Region Kalmar.

Den nya kliniken för onkologi och strålbehandling ska bidra till en bättre cancervård och mer tillgänglig strålbehandling i Region Kalmar län. FOJAB har ansvarat för projekteringen av byggnader och utemiljö och bygghandlingarna är nu klara.

Rivningsarbeten och förberedelser för projektet har redan gjorts och grundläggningen påbörjats med Byggdialog som entreprenör.

Projektet omfattar cirka 6 900 kvm. En helt ny byggnad om sex våningar innehåller bland annat två nya strålningsbunkrar, rum för PET-CT, administrativa lokaler och behandlingsenhet för cytostatikabehandling. En ny mer synlig och attraktiv entré till onkologikliniken förbättrar tillgängligheten, tryggheten och besöksupplevelsen.

– Det är ett ovanligt komplext uppdrag, berättar arkitekt Henrik Laurino. Vi har en tekniktung verksamhet som ställer speciella krav på lokalerna, och tekniskt avancerad apparatur som påverkar både stomme och installationer. Dessutom är det trångt på tomten där den nya byggnaden ska passas in och anslutas till andra byggnader i olika höjder. Långtgående samordning behövs mellan många parter, inklusive internationellt. Men vi har ett starkt vårdteam på FOJAB, både på byggnads-, landskaps- och inredningssidan, med stor vana av komplexa program och stora projekt.

Förutom att vara säker och funktionell ska inomhusmiljön upplevas behaglig och välkomnande. Genom sjukhuset löper ett huvudstråk med utsikt mot en serie gröna rum. Stråket förstärks nu med nya vackra utemiljöer, då ytterligare tre gårdar förses med grönska.

Malin Ingemarsdotter är landskapsarkitekt med stor erfarenhet av vårdprojekt och ansvarig för gestaltningen av innergårdarna:

– Alla känner till och är överens om att grönska spelar roll för patienters välmående och tillfrisknande. Vi har här kunnat göra något vackert av de små gårdarna som ger en visuell koppling till verksamheten. Vi har arbetat nära byggnadsarkitekterna och med en beställare som inser värdet av grönska.

Kliniken beräknas stå klar 2026.