Kontorshuset Olivin

Kontorshuset Olivin

Likt en skimrande grön klippa ska Olivin glänsa som ett av Stockholms mest attraktiva kontorshus. Efter parallella uppdrag fick FOJAB uppdraget att gestalta kontorshuset tillsammans med Skanska.

Lindhagenskvarteren på nordvästra Kungsholmen är en av de sista stora utbyggnaderna av Stockholms innerstad. Utvecklingen av Hornsberg innebär över 5 000 nya bostäder och 350 000 kvadratmeter kommersiella lokaler. Området ska bindas samman med östra Kungsholmens stadsstruktur och tidigare åtskilda öar av bebyggelse knytas närmare varandra.

Här spelar det nya kontorshuset Olivin en viktig roll. När den triangulära tomten med Essingeleden på ena sidan, Lindhagensgatan på den andra och bostadshus på den tredje sidan nu bebyggs läggs en saknad pusselbit äntligen på plats. Olivin lagar gaturummet och stärker Lindhagensgatans esplanadkaraktär med levande fasader på båda sidor.

Olivin blir en tydlig målpunkt med innehåll som lockar både verksamma och besökare och skapar nya flöden i staden. Olivin är en byggnad för arbete, umgänge och rekreation med arbetsplatser, sociala ytor, bastu och takterrasser. Entrévåningen bjuder in folklivet längs Lindhagensgatan med publika lokaler i bottenplan. Kontoren börjar en nivå upp men sipprar ned i entréplanet med delade ytor och verksamheter som skapar en aktiv byggnad och ett tryggare gaturum.

Inspiration till byggnadens utformning är hämtas från den gröna stenen olivin och dess kantiga, lite vassa form. Prismat som geometrisk figur återkommer i alla skalor, i veckningar och reliefer på fasaden och i uppdelningen av den 23 000 kvadratmeter stora volymen i flera mindre enheter. Byggnaden är högre mot Essingeleden medan den trappas ned mot den småskaliga bebyggelsen i sydost. Hörnen kapas för att skapa en mer inbjudande form som förhåller sig bättre till Stockholms klassiska byggnadsordning. Fasaden av grönskimrande zink och sockelvåningens glaserade keramik fångar ljuset och skapar en variation över dygnet och bidrar till helhetsbilden av en monolit. En grön klippa.

Olivin kommer att miljöcertifieras enligt LEED Platinum. Delar av stommen planeras att byggas i trä. Huset ska vara inflyttningsklart 2026.

Kv. Skymningen

Kv. Skymningen

En tydlig identitet och uttalad miljöprofil präglar Lunds kommunala fastighetsbolags nya huvudkontor. Här har skapats innovativa arbetsplatser för LKFs personal och attraktiva bostäder i en expansiv kontext där både människa och miljö står i fokus.

LKFs nya huvudkontor ligger i utvecklingsområdet Brunnshög, en stadsdel som siktar på att bli världens främsta forsknings- och innovationsmiljö och som är ett föredöme för hållbart stadsbyggande. I framtiden räknar man med att 40 000 människor från hela världen ska arbeta och leva här.

FOJAB har varit med från inledande detaljplanearbete till avslutande projektering och har också utformat planlösningen och inredningen till LKFs eget kontor. Fastigheten är klassificerad Miljöbyggnad Guld och rymmer, förutom kontor, även 49 hyresrätter och ett gym.

Byggnaden består av en sammanhängande tegelvolym som sveper runt en upphöjd, uppglasad atriumgård med grönska som visuellt tecknar sig genom byggandens fasader ut mot gatan. Med ett lekfullt volymspel i symbios med gedigna material och genomarbetade tegeldetaljer skapas ett värdigt avslut på kvarteret ut mot den trafikerade Solbjersvägen i norr. På avstånd skapar byggnaden en tydlig siluett.

Svåra förutsättningar i form av exempelvis stora höjdskillnader, buller, högt ställda miljökrav, bygglogistik och flytt av befintlig kontorsverksamhet har resulterat i en högst platsanpassad byggnad med ovanliga och aktivitetsfrämjande lösningar. Både kontor och bostäder har tekniskt innovativa lösningar, bland annat ett nyutvecklat ventilationssystem i fasaden samt kreativa inne- och utemiljöer.

Kontoret innehåller miljöer av flera slag, de är flexibla och utformade för att inspirera och stödja ett modernt och kreativt arbetssätt. Material, kulörer och belysning är valda för att hålla lång tid och skapa en trivsam arbetsmiljö som tål förändring. Tre viktiga parametrar definierar grundtankarna i konceptet som tagits fram för den invändiga miljön: LKF 75 år, aktivitetsbaserad arbetsplats samt återbruk.

LKF 75 år: Utgångspunkten är LKFs långa verksamhet där utformningen av den lösa inredningen följer en tidslinje som sträcker sig från 1945 till 2020. Möblerna i konceptet ska representera de olika årtionden som passerat, men ska också visa på ett modernt och attraktivt kontor för både medarbetare och besökare.

Aktivitetsbaserad arbetsplats: Utformning och inredning har skräddarsytts för LKFs verksamhet. Olika typer av möbler och miljöer stödjer olika typer av arbetsuppgifter. Balansen mellan de olika funktionerna, såsom traditionella arbetsplatser i öppen lösning och rum för avskilt arbete, öppna mötesplatser och mötesrum med mera är väl avvägd.

Återbruk och hållbarhet: LKF hade ett tydligt mål att den lösa inredningen skulle vara återbrukad i så stor utsträckning som möjligt och har anskaffats enligt LOU för återbrukade möbler. Genom att referera till tidslinjen över LKFs 75 år i Lund kunde vi säkerställa att kvalitet och hållbarhet i material samt beständighet i utformning och design skulle ingå i det slutliga resultatet.

Kv. Handsken

Kv. Handsken

Åt Akademiska hus i Lund har vi skapat ett modernt kontor samtidigt som vi återställt kvaliteter från den ursprungliga handskfabriken från 1919.

Nordströms handskfabrik byggdes år 1919 vid Ole Römers väg 2 i Lund, i kvarteret Handsken. Fabriken hade som mest 260 anställda, med butiker i Lund och andra städer, bland annat i Göteborg. På 1960-talet flyttades verksamheten utomlands och fabriken lades ned. Lokalerna togs över av Statens provningsanstalt och sedan av universitetet. Byggnaden ägs idag av Akademiska hus som också har sitt kontor här.

Flera större tillbyggnader och förändringar är gjorda under årens lopp. Delar av byggnaden är klassad som kulturhistoriskt värdefull. 2020 beslöt Akademiska hus att de ville göra en total ombyggnad för att få mer ändamålsenliga lokaler. Under en större ombyggnad 1992 gjordes en rad förändringar där industrikaraktären togs bort och enighet fanns nu från arkitekt, stadsantikvarie och Akademiska hus att det var av största vikt att framhäva byggnadens historia i både fasad och interiör.

Fönstren har fått tillbaka sin tidsenliga industrikaraktär med stickbågeformad öppning. Bröstningen har sänkts till sin ursprungliga höjd på bottenplan i söder. Det har gjort byggnaden både vackrare för förbipasserande att titta på och mer funktionell för verksamheten. Ljusinsläppet är bättre och den tidigare upplevelsen av att befinna sig i en källare har försvunnit.

Fönsternas karaktär är tidstypiska för sina respektive byggnadsår, där byggnaden från 1919 har tydlig industrikaraktär med spröjs och stickbåge, tillbyggnaden från 1950 har ramfönster och utbyggnaden 1992 har ommålade fönster in mot gården. Tre originalfönster fanns bevarade som har restaurerats och fått tillbaka sin originalgröna färg. Dessa kan tydligt ses från innergården.

Också i den inre gestaltningen har det varit viktigt att synliggöra byggnadens historia och lyfta fram husets industriella karaktär med utgångspunkt i husets ursprungliga kvalitéer. Kulörer och material har en naturnära färgskala som med subtila kontraster tydliggör husets olika byggnadskroppar. Ny och befintlig konst har integrerats i miljön.

Med ombyggnaden har vi skapat bättre flöden i byggnaden och planlösningen har anpassats till Akademiska Hus arbetssätt. Kontoret erbjuder nu olika typer av rumsligheter/arbetsmiljöer som stimulerar till samarbete och kunskapsöverföring, och där man kan välja miljö efter behov och aktivitet.

Akademiska hus har genom hela projektet haft en hög återbruksprofil. Exempelvis har alla invändiga trapphus, glasdörrar och vissa ståldörrar återanvänts. Det öländska kalkstensgolvet har blivit en fin detalj på kontorsvåningsplanet. Befintliga möbler har återanvänts och kompletterats med begagnat som förädlats/bearbetats. Flexibilitet har prioriterats så att det enkelt ska gå att göra ändringar och ommöbleringar allt eftersom verksamhetens behov förändras.

Trikåfabriken

Trikåfabriken

I en före detta Trikåfabrik från 1901 på Möllevången i Malmö har vi tillsammans med Stena fastigheter utvecklat och byggt om hela fastigheten till nya kontorslokaler. Ombyggnaden har skett med varsam hand för att återskapa så mycket som möjligt av husets ursprungliga karaktär. Återbruk har varit centralt både när det gäller byggnaden, utemiljön och inredningen.

Armaturer, fönster, brädgolv och putsväggar har renoverats och restaurerats. Platsåterbruk har premierats, exempelvis har murväggar och -partier omhändertagits och använts för återuppbyggnad av nya innerväggar. Spillmaterial har gjorts om till utemöbler och cykelställ och detaljer som rosettventiler har blivit karaktärsstärkande detaljer i helheten.

Viktigt har varit att behålla känslan av rymd från de gamla fabrikslokalerna. All el har dolts och installationerna i taket minimerats. Här finns inga stora slingrande ventilationssystem utan ventilationen har hållits nere så långt det varit möjligt. Både för att rummen ska få ett renare uttryck med högt i tak och för att spara energi. Flexibilitet har varit ett nyckelbegrepp för att byggnaden ska få en lång livslängd, men också för att lätt kunna anpassa den för olika verksamheter idag och i framtiden.

Trikåfabriken har exteriört återställts till sitt ursprungliga utseende. 1960-talsfönster i dåligt skick har bytts ut mot nytillverkade, identiska med originalfönstren men med en diskret mellanliggande solavskärmning. Byggnaden har uppdaterats avseende moderna myndighetskrav för tillgänglighet och brand, vilket har lösts med så få nya tillägg som möjligt.

I en av de större lokalerna har vi utformat och gjort inredningen till vårt eget kontor. Layouten är anpassad efter vårt arbetssätt med färre skrivbordsplatser, möjlighet att gruppera sig på olika sätt, flera olika typer av mötesrum och stora sociala ytor. Entrérummet är kontorets hjärta, som med sin stora rymd i tre plan öppnar upp för gemensamma aktiviteter, möten, arbete, lunchrum, seminarier och fester!

Materialen är få och återkommande, där det befintliga brädgolvet är ett viktigt inslag för att ge känsla och karaktär åt lokalen. Övriga material såsom stålpartier, björkplywood, träullstak, sten, mattor och textilier är valda för att hålla länge och åldras vackert. En ny armatur är framtagen i samarbete med Ateljé Lyktan; en energibesparande variant av de industrilampor som en gång lyste upp fabriken.

Den gemensamma gården är utformad för att alla som arbetar i de olika byggnaderna ska kunna träffas enkelt och spontant. Här finns ytor som lämpar sig för olika aktiviteter eller bara häng, bland annat en gemensam takterrass, bordtennisbord och bilfria ytor för rörelse, lek och kreativa workshops.

Trikåfabriken är ett av Sveriges första ombyggnationsprojekt som klimatberäknats. För att säkerställa långsiktigt hållbar miljö- och klimatnytta har byggnaden certifierats enligt standarden Miljöbyggnad i Drift nivå Guld.

Fabriken

Fabriken

Idén till Fabriken föddes i en önskan att återskapa de kvaliteter som finns i gamla fabriksmiljöer som konverterats till kontor.

Hög takhöjd, robusta och slitstarka material, synliga installationer och stora, spröjsade glaspartier ger Fabriken både en retrokänsla samtidigt som det gör byggnaden väl rustad för förändrade behov och nya krav som kommer att ställas på attraktiva lokaler i framtiden.

 

Fasaden kännetecknas av enkelhet och det dominerande materialet är återbrukat tegel. Det är nästan som att man har plockat ner en gammal fabrik och murat upp den på nytt. Byggnaden är klimatberäknad enligt LFM30-metodiken och har certifierats enligt Miljöbyggnad.

Kontorsbyggnaden Fabriken har byggts tillsammans med Mobilitetshuset Solkvarteret.

World Trade Center Karlskrona

World Trade Center Karlskrona

Kv. Öskaret 1

Kv. Öskaret 1

I centrala Stockholm utvecklar vi ett attraktivt kvarter där moderna kontor, historiska verkstadsmiljöer och handel möts kring sammanlänkade publika innergårdar. Kv. Öskaret ska bli en destination med internationell attraktionskraft!

Den senare tillkomna och mindre värdefulla 1930-talsflygeln som nyligen rivits, möjliggör att två nya gårdsvolymer kan placeras på ömse sidor om den vackra verkstadsflygeln. På så sätt skapas en sekvens av nya gårdsrum samtidigt som Hälsobrunnsgatans obebyggda sida förstärks med nya volymer i gatuliv. De nya volymerna utformas som två kraftfulla solitärer i sex våningar som kompletterar kvarteret både i gårdsnivå och mot Hälsobrunnsgatan. Höjdskillnaden (Brunkebergsåsen) gör att Hälsobrunnsgatan får tre våningar över mark och gården sex våningar. Verkstadsflygeln förlängs också mot Hälsobrunnsgatan i två våningar vilket skapar rytm i stadsrummet. Volymerna avslutas med brutna och valmade tak med takkupor som höjer sig försiktigt över ursprungsbyggnadens taklandskap utan att konkurrera med dess tinnar och torn..

FOJAB fick uppdraget att arbeta med renovering och utveckling av byggnaden till ett modernt kontorshus. Stor vikt har lagts vid att lyfta fram byggnadens ursprungliga kvaliteter och att bevara de kulturhistoriskt värdefulla delarna i huset. På fastigheten har också identifierats nya möjliga byggrätter för kontor.

Utveckla platsen
Nya volymer ska tillföras på fastigheten med visionen att skapa ett helt nytt kvarter med blandat innehåll som grupperar sig kring flera publika innergårdar, kopplade till varandra genom portiker och passager. Inspiration har hämtats från gårdsmiljöer i Berlin och Paris. Programmering av bottenvåningar och innergårdar ska bidra till att stärka kopplingen till Torsgatan och på så sätt göra den mer attraktiv.

Hälsobrunnsgatan breddas med en ny trottoar och får en mer stadsmässig karaktär. Nya volymer placeras längs gatan med kontorsentréer och möjliga lokaler. Mellan de nya volymerna skapas mindre platsbildningar som fungerar som entrétorg. Från Hälsobrunnsgatan når man gårdarna via inre hissar och trappor. Helt nya kopplingar möjliggörs på så sätt mellan Hälsobrunnsgatan, innergårdarna och Torsgatan.

Gestaltning
Utgångspunkten för de nya byggnadernas volymetri och gestaltning är omgivningen, ursprungsbyggnaden och platsens historia. Volymernas utbredning i plan ges av de omgivande byggnaderna och den nya sekvens av gårdsrum som skall tillskapas. Höjdsättningen utgår från Hälsobrunnsgatans nivå och att kunna erbjuda en stadsmässig och innehållsrik bottenvåning mot gatan med bra takhöjd. Hälsobrunnsgatan får då en två- och trevåningsskala med ett omsorgsfullt bearbetat taklandskap som tillsammans med de ”Bobergska tornen” skapar en karaktärsfull ensemble.

Komplexiteten i Bobergs och Frumeries gasverksbyggnad är inspirerande för gestaltningen av de nya volymerna. Byggnaden är elegant, detaljrik och representativ i administrationsdelen men mer industriell och rå i verkstadsdelen. Den gamla gasklockan i tegel som låg på fastigheten intill är också en inspirationskälla.

De nya byggnaderna är gestaltade som friliggande, sammanhållna volymer med en tredelning i form av bas, mittdel och avslutning i form av takkupor enligt klassisk Stockholmstradition. Byggnaderna är ihopkopplade med länkbyggnader i ett plan, två våningar över gårdsnivån, vilket möjliggör ett inre kommunikationsstråk. Ovanpå länkarnas tak tillskapas platsbildningar i nivå med Hälsobrunnsgatan.

Ett överordnat geometriskt rutnät skapar struktur och stadga i fasaderna. Genom indragningar, livskillnader och detaljeringar ges fasaden relief. Enskilda byggnadselement som entréer, takvåning och takfot accentueras vilket skapar variation och spänning. Fasadmaterialet är ljust tegel med olika behandling och karaktär. Taken utförs i mörkgrå plåt i harmoni med tegelfasaderna. Taklandskapet skall vara tydligt urskiljbart från ursprungsbyggnadens röda tak och det bakomliggande svarta taket i kv Sabbatsberg 26. De nya byggnaderna anknyter till kulturhistorien och arkitekturen kring kv Öskaret och dess närområde men står som tydliga och samtida avtryck från vår tid.

De nya byggnaderna anknyter till kulturhistorien och arkitekturen kring Kv. Öskaret och dess närområde men står som tydliga och samtida avtryck från vår tid.

Landskap
Den bärande idén är att ett sammanhängande golv kopplar ihop de olika gårdsrummen. Materialen är tidlösa naturmaterial och karaktärsfulla träd som bildar ett vackert lövtak. På bergssidan kommer planteringar att bidra med grönska, vilket tillsammans med arkadgången i öster skapar en inramande karaktär. Vid Hälsobrunnsgatan utökas trottoaren till två mindre platsbildningar som fungerar som entrétorg till de nya byggnaderna.

Mötet med kvarteret ska signalera en inbjudande välkomnande karaktär till kvarterets inre delar och funktioner. Portikerna mot Torsgatan ger fina inblickar i kvarteret som bjuder in besökare. Härifrån anas de nya volymerna och välkomnande grönskan på gårdarna i form av träd. Entréplatserna mot Hälsobrunnsgatan ges en enkel gestaltning med träd och sittmöjligheter.

Den östra och västra gården ges en sammanhängande gestaltning och ett genomgående golv i form av markmaterial i natursten.  Den östra gården kommer att möjliggöra att verksamheterna i kvarteret använder gården, antigen på den anlagda större ytan eller i anslutning till arkadgången.

Läs mer: Så har vi utvecklat Bobergs och Frumeries kulturhistoriska byggnad på Torsgatan 26.

Kävlinge kommunhus

Kävlinge kommunhus

Kävlinge kommuns nya ansikte utåt är en platsunik byggnad som generöst öppnar upp och bjuder in. Här ska alla känna sig välkomna, i enlighet med kommunens slogan, och FOJAB ansvarar för såväl arkitektur som inredning.

Kävlinges nya kommunhus ligger strategiskt placerat alldeles intill järnvägsstationen i den nya stadsdelen Stationsstaden. Här samlas de flesta av kommunens förvaltningar under ett och samma tak och här finns även stadsbibliotek, kommunfullmäktigesal, vigselrum och mötesrum i olika storlekar. Kommunhuset ska vara en inbjudande mötesplats för alla, vilket avspeglas i arkitekturen.

På bottenplan ligger det ljusa och öppna biblioteket med ytor för såväl barn och unga som vuxna. Här finns allt från sagogrotta och forskarrum till tidningshörn, och det stora glaspartiet ger besökarna fin kontakt med handelsgatan utanför. På översta våningen av fyra finns generöst tilltagna fika- och mötesytor, och på taket en rymlig terrass med storslagen utsikt. Här är också kommunens stora fullmäktigesal placerad – en luftig sal med inbyggd flexibilitet för både små och stora möten. Lokalen kan delas i två eller öppnas helt och skapa plats för ett stort antal deltagare.

På de mellersta planen finns arbetsplatser för kommunens anställda. Utgångspunkten har varit att utformningen ska möta ett framtida arbetssätt med effektiva och attraktiva kontorsytor.

I byggnadens exteriöra gestaltning har FOJAB hämtat inspiration från Kävlinges långa tradition av bruks- och symbolbyggnader. Robusta, stadiga tegelvolymer med väl genomarbetade detaljer. Kommunhusets fasad består av rött tegel, zinkplåt och generösa glaspartier. På byggnadens långsidor är fasaden veckad, vilket ger ett intressant skuggspel, och mot handelsgatan är den uppskuren med ett lägre parti som skalar ner och släpper in ljuset.

Interiört används genomgående en sober materialpalett bestående av sten, trä och textil. Färgsättningen är hämtad från naturens kulörer runt Kävlinge – havet, Kävlingeån, det öppna landskapet – och skapar en lugn stämning.

Kävlinges nya kommunhus certifieras med Miljöbyggnad Guld.

Hornsberg 10

Hornsberg 10

Hornsberg 10 är idag ett av få kvarvarande outvecklade kvarter på Västra Kungsholmen. Kvarteret består av olika historiska lager med varierande höjder och utformningar som genomgått flera omfattande om-, på-, och tillbyggnader. Användningen har historiskt varit industriändamål med bla laboratorium för Kabi. På 1980-talet uppfördes ett kontorshus på fastigheten, kallad B20.

En övergripande målsättning med projektet är att utveckla Hornsberg 10 till ett modernt sammanhängande kvarter med blandade funktioner som tillför stadsdelen nytt liv över dygnets alla timmar. Bottenvåningen skall göras publik och tillgänglig med attraktivt innehåll. Nya moderna arbetsplatser skall tillföras. Kvarteret skall bli en ny målpunkt på Kungsholmen!

Fastigheten består idag av byggnaderna, B20, B28 och B42. Enligt förslaget ersätts B28 och B42 med en ny kontorsvolym som i skala ansluter till B20. På så sätt skapas ett nytt sammanhängande stadskvarter som relaterar till nordvästra Kungsholmens nya kvartersbebyggelse och den planerade bebyggelsen vid Hornsbergskvarteren. Den nya kontorsvolymen får en publik och uppglasad bottenvåning med lokaler, butiker och restauranger som står i förbindelse med varandra genom ett inre rum från vilket man också når kontorsplanen. Entréer tillskapas från Lindhagensgatan, Lars Forssells gata och Nordenflychtsvägen. Den befintliga byggnaden, B20, öppnas upp och utvecklas med nya tillgängliga entréer och fönsterpartier samt en ny lägre volym kring personalentrén i hörnet Nordenflychtsvägen/Lars Forsells gata. Fläktrummen på taket flyttas ner i källaren vilket sänker byggnadens totalhöjd och möjliggör en ny publik takterrass.

Den nya byggnadens höjdsättning varierar och ansluter till de omgivande kvarterens höjder och till gatornas hierarki. Lindhagensgatans karaktär av Boulevard förstärks genom att kvarteret återfår sin huvudentré i detta läge. Kring entréer skapas inbjudande platser med bearbetad markbeläggning och sittmöjligheter. Längs Lars Forsells gata dras volymen in och möter Kv. Leendets fasadliv vilket skapar en mindre platsbildning med bra solläge. Medveten belysning och nya träd längs Lenngrensgatan ökar tryggheten runt kvarteret.

Utgångspunkten för gestaltningen är platsens industriella historia och fastighetens potential att kunna bli ett ståtligt stadskvarter på Kungsholmen. De nya volymerna uppförs i tegel som varieras, detaljeras och bearbetas på olika sätt. Gestaltningen bygger på tyngd, geometri, proportioner och rytm. Inspirationen kommer från den äldre industriarkitekturen som funnits på platsen, och som till viss del finns kvar, tex i Hornsbergs bryggeri. Gestaltningsidén är en konsekvent struktur i ett och samma material som tillåts variera och anpassa sig längs kvarterets olika sidor. En klassisk tredelning med dubbelhög sockelvåning innehållande butiker/lokaler, mittdel och takavslutning i form av en takvåning får den nya byggnaden att landa i stenstaden. Den nya byggnaden ansluter till B20 på ett studerat och omhändertaget sätt med syftet att lyfta hela kvarteret till en högre nivå och skapa en ny sammanhängande helhet.

Drottningen

Drottningen

Kontorshuset Drottningen utgör ett landmärke i Helsingborg och är startskottet för omvandlingen av stadsdelen Drottninghög. Parkeringshuset Drottningen frigör markyta som möjliggör förtätning av stadsdelen. FOJAB har ritat husen och även arbetat med hyresgästanpassningar, markmiljö, detaljplan, trafikfrågor samt miljö- och energifrågor.

Stadsdel i förvandling
Drottningen tillför nya arbetsplatser och nya publika lokaler, vilket injekterar nytt liv i stadsdelen. För första gången får Helsingborg en publik restaurang- och konferensvåning på hög höjd med utsikt över staden, Öresund och Kullahalvön. Genom att bygga ett nytt ljust och tryggt parkeringshus, så frigörs de tidigare mörka och otrygga ytparkeringarna och området kan förtätas. Kontorshusets markplan har stora fönsterpartier för utsikt och inblick samt publika lokaler med café och bobutik. Husens aktiva bottenvåningar bidrar till liv och rörelse och korsningen mellan Regementsvägen och Vasatorpsvägen blir en ny nod i området. Drottningen och stadsdelen Drottninghög var en del av Helsingborgs bomässa H22.

Kontor med utsikt, tryggt parkeringshus
Drottningen har kontorslokaler med behändig storlek och flexibel användning. Stora glaspartier och hög takhöjd ger ljusa lokaler och milsvid utsikt. Lokalerna har en lugn och sober materialpalett. Parkeringshuset ligger bekvämt i direkt anslutning till kontorshuset. Takytor som kan ses från kontorets högdel förses med sedumtak och bikupor med lokal honungsproduktion. Parkeringshuset erbjuder en god parkeringskomfort utan branta ramper och använder sig av lutande plan. Parkeringshuset är utformat för trygghet med glasade trapphus som utgör lysande lyktor både utåt och inåt. Garageinfarten har ett rullgaller med god insikt in i p-huset och ljus sprids utåt. Väggar och tak är vitmålade för att ge en ljus och trygg upplevelse samt fondväggar och belysning som ökar trivseln och leder besökaren rätt. Miljö- och energifrågor har varit mycket viktiga och kontorshuset kommer att uppfylla nivå motsvarande Miljöbyggnad Silver. Parkeringshuset kommer att ha både laddplatser för elbilar och plats för bilpool.

Sobert kontor, lekfullt parkeringshus
Drottningens kontorshus är ett slankt och stiligt höghus. Materialen i markplan är elegant slipad terrazzo i sockeln och oljad ek vid entréer som ger en varm känsla. Den vita högdelen och den svarta lågdelen kontrasterar i kulör men hänger samman med arkitektoniskt grepp, materialval och detaljering. Bröstningspaneler av aluminium accentuerar fönsteröppningarna och ger en anknytning till parkeringshusets böljande aluminiumfasader. Parkeringshuset har mer lekfulla fasader med både stora fönsterpartier, solceller och böljande vita aluminiumfasader. I markplan har fasaderna värmebehandlad furu belysta med ljusramper och skyltskåp. Skyltskåpen aktiverar gaturummet och belysningen ger en trygg kvällsmiljö. En stor grön fasad med träribbor, plantlådor och fågelholkar har klättervildvin som klättrar i lokalt återbrukade trappräcken. Den gröna fasaden är vackert mönsterbelyst på kvällen. Alla material som används, såväl invändigt som utvändigt, är slitstarka, tåliga och hållbara.

Foajén

Foajén

FOJAB har ritat kontorshuset med takpark som blir arbetsplats för 700 personer. Foajén är beläget i Södra Nyhamnen, ett område som genomgår en spännande stadsomvandling. Miljö och hållbarhet, flexibla kontorsytor och människors välbefinnande i arbetslivet har varit i fokus vid gestaltningen.

Kontorshuset är en tidig hörnsten i ambitionen att bygga en urban och hållbar stadsdel, som växer samman med Malmö Central, och utgör ett nytt levande centrum. Med sin placering strax norr om stationsområdet blir Foajén en ny entré till Malmö Centralstation och hela stationsområdet.

Foajén består av åtta våningar med totalt 7 700 m² kontorsyta samt 1 100 m² för handel och service i gatuplan. Kontorshuset ges en formstark gestaltning i tegel som tydligt uttrycker byggnadens volym och fasadrytm. I entrén möts man av ett varmt och välkomnande vardagsrum, en öppen mötesplats för alla. Här har vi arbetat mycket med kontrasterna mellan råa material och inredningens mjuka linjer och textilier. Via en generös trappa nås företagens kontorsarbetsplatser.

Kontorsytor som kan förändras över tid
Kontorsytorna är flexibla och kan skräddarsys efter hyresgästernas behov. Här finns möjlighet till enskilda kontor eller aktivitetsbaserade kontorslösningar med en variation i storlek och typer av rum. De översta kontoren ges varsin terrass med sittplatser i solläge.

Takpark för biologisk mångfald
Uppe på taket finns en gemensam takpark med strandängskaraktär i form av ett böljande landskap med träspänger, prydnadsgräs och örter. Totalt har 26 olika sorters växter planterats vilket gynnar den biologiska mångfalden och skapar en upplevelserik vistelse. Här finns möjlighet till både promenad och att sitta ned för en stunds vila och se ut över staden.

 

Miljösmart byggnad
Foajén är ett miljösmart hus där välbefinnande för både människor och miljö står i fokus. På taket finns 200 m² solceller som producerar 30000kWh/år, vilket räcker för att ladda elbilar och ge belysning till takpromenaden.

Utöver en miljöcertifiering enligt BREEAM har byggnaden också certifierats enligt systemet The WELL Building Standard® (WELL), en ny internationell byggstandard med fokus på människors välbefinnande i arbetslivet med sju olika fokusområden; luft, vatten, kost, ljus, motion, välbefinnande och sinne. De tekniska åtgärderna för till exempel akustik, dagsljus och ventilation kompletteras med mjuka parametrar som konst, kontakt med natur, aktivitetsfrämjande design men även avstressande miljöer för att ytterligare förbättra arbetsmiljön. Ett exempel är trapphuset som har prytts medkonstnären Emma Rytofts lekfulla målningar för att få fler att ta trappan.

Utmärkelser
Sweden Green Building Award, årets BREEAM-byggnad 2020
Nominerat till Gröna Lansen 2020 – Malmö stads pris för miljömässigt hållbart och klimatsmart byggande.

Torsgatan 26

Torsgatan 26

På ett av Stockholms mest centrala lägen utmed Torsgatan ligger fastigheten Öskaret 1.  Byggnaden är ritad av arkitekt Ferdinand Boberg och färdigställdes 1906 för Stockholms Vatten- och Gasverk. Castellum förvärvade fastigheten med en vision att skapa en ny mötesplats i Stockholm, att skapa ett nytt attraktivt kvarter med en blandning av verksamheter med fokus på nya moderna kontorsytor.

FOJAB har ansvarat för konceptarbete, program-, system- och färdigställande av bygghandlingar samt hyresgästanpassningar. Fokus för projektet har varit att ta till vara på byggnadens fantastiska kvaliteter, lyfta fram dessa, lägga till nya delar som tillsammans skapar en ny spännande helhet.

Uppdraget har inneburit en förädling av fastigheten från ett lågt utnyttjat kontorshus, senast renoverat på 1970-talet till ett modernt högpresterande kontor med publika bottenvåningar. Kraven från lagar och regelverk har varit omfattande och till dessa har adderats höga ambitioner från fastighetsägare och hyresgäster. De nya kontorsytorna är anpassade så att de svarar upp mot tät, effektiv sittning, nya arbetssätt samt nya tekniska systemen. Då byggnaden har stora kulturhistoriska värden så väl exteriört som interiört, har detta varit en spännande och intressant process med många utmaningar och noga avvägningar för att uppfylla dessa mål.

Byggnaden är uppförd i jugendstil med fantastiskt fint bevarade detaljer av hög kvalitet i hantverk och material. Tidigare har det funnits bostäder, kontor och verkstad i olika delar av huset och i arbetet med interiören har de olika karaktärerna lyfts fram. Bland annat har de ursprungliga valvade bjälklagen tagits fram, innertak från 1970-talet tagits bort och den gamla takhöjden återställts. I trapphusen har nya hissar installerats respektive restaurerats, gamla fönster har renoverats och kompletterats med energiglas. De moderna tilläggen smälter väl in i helheten men är på samma gång tydligt nya. Kulturminnesmärkta rum har restaurerats så att deras historik och ursprung bevaras.

Som stöd vid den varsamma hanteringen av huset har FOJAB och Castellum samarbetat med en antikvarisk sakkunnig från Tyréns. Projektet har inneburit många avväganden mellan bevarande och förändring, autenticitet och användbarhet har många gånger ställts mot varandra, vilket har ställt stora krav på dialog och samarbete mellan olika intressen och kompetenser.

Fastigheten innehåller lokaler som grupperar sig runt två publika innergårdar. Målsättningen har varit att kvarteret ska öppnas upp mot Torsgatan för att tillgängliggöra gårdsrummen för besökare och verksamheter och skapa attraktiva platser i denna historiskt värdefulla miljö.

Att omvandla denna relativt slutna byggnad i relation till dess kulturvärden har därför varit en utmaning och de få ändringar som gjorts, har varit noga utvalda och koncentrerats till de delar där de gör störst nytta. Projektets varsamma renovering och ombyggnad har lyft fram en bortglömd märkesbyggnad som återigen blivit ett landmärke på Torsgatan.

Läs mer: Så utvecklar vi fastigheten Öskaret 1.

 

Dungen

Dungen

Dungen är ett kontorshus i direkt anslutning till Hyllie station. Byggnaden är klassad enligt miljöbyggnad Guld, vilket har varit en viktig utgångspunkt för byggnadens uttryck och formspråk. Trädplanteringar inomhus knyter an till den trädgård som tidigare fanns på platsen. FOJAB har ritat och planerat såväl byggnad som inredning.

Kvarteret är utformat med sex våningar ovan mark och två nedgrävda parkeringsplan under mark. Byggnaden genomsyras av hållbara och tåliga material som ska åldras vackert. Kontorshuset Dungens gestaltning består av tre huvuddelar; Atriet, sockeln och fasaderna.

Atriet – ett varmt inre
Det upphöjda atriet är husets hjärta. Atriets ljusa och varma träkänsla välkomnar hyresgäster och besökare samt utgör byggnadens entré och naturliga mötesplats. Kvartersnamnet Dungen manifesteras av en trädplantering vid huvudentrén där man rör sig upp längs trädstammarna mot atriet och lövverket. Grönskan och träkänslan är återkommande inslag i byggnadens inre miljö. Ett generöst takljus ger dagsljus till de kontorsdelar som vänder sig in mot atriet.

Sockeln – bygger staden
Där byggnaden möter marken tåls materialen och detaljeringen att komma nära. I Dungen har sockelvåningen klätts med mörkt tegel som detaljerats med rullskift och mönstermurning. Sockeln håller samman byggnaden och ger en stadsmässig tyngd. Butikslokaler och centrumfunktioner aktiverar stadsrummet och bidrar till att göra området kring Hyllie stationstorg till en levande plats.

Fasaderna – smart geometri
Fasaderna har två olika uttryck. Mer slutet mot söder och mer öppet mot norr. Den östra fasadens karaktärsfulla veckning ger liv och komposition till byggnaden med sitt skuggspel, samtidigt som den hjälper att möta kraven för miljöbyggnad guld. Den unika geometrin stärks av tydlig materialhantering, ett omslutande material i ljus kulör och våningshöga fönsterpartier.

FOJAB har ansvarat för hela inredningsuppdraget, vilket har skett i nära samarbete med kunden. Två kontorsplan är inredda för aktivitetsbaserade arbetsplatser.

Utmärkelse:
Stadsbyggnadspriset i Malmö 2019

Göta Hovrätt och kammarrätten

Göta Hovrätt och kammarrätten

En domstolsbyggnad med stark karaktär och värdighet som tar tillvara läget och stadsrummet vid Munksjön.

Efter ett parallellt uppdrag valde Castellum i samarbete med Domstolsverket att gå vidare med FOJABs förslag för de nya domstolsbyggnaderna i Jönköping för Göta Hovrätt och kammarrätten. En enig jury lyfte fram den starka arkitektoniska gestaltningen och kvaliteterna i stadsrummet.

FOJAB har stor erfarenhet av att arbeta med domstolsbyggnader och de speciella funktionskrav som är kopplade till den här typen av projekt. Det, i kombination med en stark formidé, har banat vägen för en domstolsbyggnad av hög kvalitet.

Den nya hovrättsbyggnaden inordnar sig i den befintliga strukturen och binder ihop bebyggelsen längs Munksjöns västra strand. Byggnadsvolymen byggs upp med olika skalor i relation till sitt sammanhang och den omgivande stadsmiljön.

Byggnaden dras tillbaka från tomtgränsen vilket skapar ytor för allmänheten att vistas och röra sig vid den nya hovrätten. Stadsrummen aktiveras också genom fördelning av flera olika entréer runt byggnaden, vilket skapar liv och rörelse.

Fasaden utformas med ljust sandfärgade vertikala och horisontella element. De vertikala elementen begränsar den direkta solinstrålningen och förstärker byggnadens gestaltning. Byggnaden har särskilt utformats med tanke på dagsljustillgång och de högt ställda miljöambitionerna. Byggnaden utformas för att uppfylla krav enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad nivå Guld.

Lunds Tingsrätt

Lunds Tingsrätt

FOJAB har ritat en ny byggnad för tingsrätten i Lund. Uppgiften var att gestalta en ny myndighetsbyggnad med målet att skapa Sveriges modernaste domstol. Den nya tingsrätten är nästa steg i centrala Lunds framväxt strax väster om järnvägsspåren.

Aktuell tomt ligger mellan järnvägsspåren och Bjerredsparken, som sträcker sig parallellt i nordsydlig riktning, centralt i Lund. De befintliga byggnadskvarteren norr om platsen öppnar upp sig mot parken. Den nya tingsrätten inordnar sig i den strukturen, och bjuder in parkens ljus och grönska, samtidigt som parken får ett stadigt avslut mot järnvägen. En tingsrätts funktion innebär separerade flöden av människor, och därmed flera olika entréer. Dessa orienteras runt hela byggnaden, vilket skapar liv och rörelse i de omkringliggande stadsrummen. Allmänhetens ytor ligger samlade i ett utsträckt rum i två plan som öppnar sig med stora glasytor mot parken. Exteriörens kopparplåt, glas och natursten samverkar med den inre miljön där träpaneler i ask ger en varm och komfortabel upplevelse.

Mot järnvägen och den gamla innerstaden i öster reser sig huset i sin fulla höjd. Det inordnas i sammanhanget med det nya kommunhuset Kristallen och ger de stadskvaliteter som en offentlig institution i staden ska göra. I söder mot det nya resetorget sänker sig byggnaden ner till två höga våningar, som möter folklivet och samtidigt behåller sin offentliga karaktär. Här finns på taket mot sydväst en terrass för domstolens personal. Mot väster famnar en fyravåningsvolym parkrummet, i ett samspel med det intilliggande kommunhuset Kristallen. Västerfasaden öppnas upp mot det gröna parkrummet med stora glaspartier och byggnadens inre exponeras. Förhållandet mellan glas och täta partier är väl avvägt för att hantera utsikt, dagsljus och de högt ställda miljöambitionerna.

Den nya tingsrätten invigdes i augusti 2018.

Utmärkelser:
1:a pris i gestaltningstävling
Lunds kommuns stadsbyggnadspris 2018
Nominerat till Stenpriset 2018
Nominerat till Årets bygge 2019
Plåtpriset 2019

Publiceringar:
RUM, Feb/19
ArchDaily Mars/19
Tidskriften Arkitektur Mars/19

MAX IV

MAX IV

2010 valdes FOJAB arkitekter, efter parallella uppdrag, till att gestalta och projektera universitetets synkrotronljusanläggning MAX IV.

För MAX IV:s rumsliga organisation ligger fokus på forskarnas funktionella krav på anläggningen samt platsens och omgivningens egenskaper. Alla olika byggnadsdelar har således sina specifika utformningskrav med hänsyn till funktion, omfattning och livslängd. Några är skräddarsydda medan andra har generell gestaltning för att rymma ännu inte fullt definierade behov.

De underjordiska delarna byggs i kraftiga dimensioner av armerad betong och utgör en trög massa vilket begränsar fortplantningen av omgivningens vibrationer, ger temperaturstabilitet och skydd mot att oönskad strålning läcker ut till omgivningen.

Kontorsbyggnaden utformas i vita plåtkassetter med horisontellt skydd för fönster. Experimenthallen i taklanternin med borstad aluminiumyta och de övriga byggnaderna i vita betongfasader, vilket tillsammans med det böljande landskapet bidrar till att göra MAX IV-laboratoriet till ett karaktärsfullt landmärke vid Lunds norra infart.

Kontorsbyggnaden har certifierats enligt Miljöbyggnad Guld, Green Building samt den högsta nivån inom Breeam – Outstanding.

 

Skånes Arkitekturpris 2016

Årets MiljöprisBetonggalan 2015

Vinnare MIPIM Awards Best Futura Project 2014

Läs mer om projektet här

Se filmen om MAX IV på Vimeo

Isblocket

Isblocket

I den snabbt expanderande stadsdelen Hyllie fick FOJAB uppdraget att projektera och gestalta en ny kontorsbyggnad vid stationstorget. Byggnaden är kopplad till det bakomliggande p-huset och ansluter på vartannat våningsplan. I markplan finns butikslokaler samt en passage genom kvarteret.

Husets hjärta är det generösa trapphus som med sin starka form slingrar sig upp över glasgolvet. Byggnadens fasad består av en dubbelglaskonstruktion där det yttre skiktet med hjälp av vita prickar skapar ett mönster som efterliknar sprickbildning i is. Mönstret varierar i täthet över våningsplanen och skapar en mjuk övergång mellan genomsiktliga och täta ytor i fasaden innanför.

En komposition av rostfria ramar bryter på sina ställen igenom det yttre glasskiktet och skapar andrum i en annars slät och blank fasad. I arkadgården mot torget är fasaden klädd med ribbor av oljad ek som med sin varma färgton skapar kontrast mot den i övrigt kalla fasaden upptill.

Byggnadens volym förstärker, med sina brutna fasadlinjer, karaktären av ett isblock och förhåller sig samtidigt till det bakomliggande p-husets avtrappning uppåt. I volymspelet skapas stora terrassytor med utsikt mot torget i väster, staden i norr och de skånska rapsfälten i söder.

Rådhus Skåne

Rådhus Skåne

2010 beslutade Kristianstads kommun och Region Skåne att samlokalisera sina centrala administrationer till kvarteret Kristian IV. Samma år erhöll FOJAB uppdraget av Kristianstads kommun att ansvara för programarbete och arkitektonisk utformning av byggnader, landskap och inredningar.

Ambitionen var att i största möjliga omfattning bevara kvarterets yttre i kombination med en radikal omgestaltning av dess inre. I förslaget bevarades kvarterets skala och utseende mot de omgivande gatorna, medan den inre delen byter skepnad. Programkraven omfattade moderna och effektiva kontorslokaler för 700 personer, ett stort antal möteslokaler och styrelserum, en ny sessionssal dimensionerad för 300 personer, foajéer samt en personalmatsal för nästan 300 personer.

Som karaktärsskapande byggmaterial i hela kvarteret, både exteriört och interiört, användes hållbara naturmaterial som sten, trä och koppar. Fasaderna och de invändiga pelarna är beklädda med travertin. Ljus ask förekommer som genomgående träslag på väggar, golv och i nästan all inredning.

Inredningsuppdraget inbegrep, förutom organisation och gestaltning av interiörerna, en omfattande brukarprocess. I denna deltog representanter från alla avdelningar och förvaltningar. Det moderna öppna kontoret ska medge god tillgänglighet, öppenhet och flexibilitet. Samtidigt måste kraven på avskildhet för ostört arbete beaktas.

Huset har miljöcertifierats enligt Miljöbyggnad med betyget Silver.

Utmärkelse:
Årets bygge 2015.

Triangeln

Triangeln

Från stor markparkering och ödslig baksida till kollektivtrafikhub med myllrande stadsliv i kulturhistorisk omgivning. FOJAB har uppfört ett helt nytt stadskvarter i centrala Malmö med 190 lägenheter, 200 arbetsplatser och kommersiella verksamheter i bottenvåningarna.

I gatunivå ligger en butiksgalleria i två våningar, sammankopplat med det befintliga köpcentrumet. Ytterligare fem våningar mot de omgivande gatorna utgörs av bostäder och kontor. Ur denna byggnad reser sig ett bostadshus i 19 våningar. I kvarterets inre finns ytterligare bostäder och grönskande trädgårdar i olika nivåer medan bilparkerna ligger i två plan under mark.

I Triangelgallerian skapade FOJAB ett torg för att förhöja miljön för de många pendlare som rör sig i trafiken, men också för att ge en harmonisk plats för avkoppling i en småskalig, tät och intensiv miljö. För att skapa variation och förstärka stadskänslan nås butikerna genom tre portaler i vindlande gångar i gatuplan. Torget som ligger i mitten och öppnar sig genom båda våningar bildas av lekfullt utplacerade butiksboxar.

Kontoret ligger i fyra plan placerat ovanpå gallerian, två till fem trappor upp. Huvudentrén är placerad på Rådmansgatan. Uteplatser i form av takterrasser finns både i anslutning till kontorets nedersta plan och högst upp på den indragna takvåningen. Möjlighet till skyddad cykelparkering finns på en upphöjd gård mellan nya och gamla Triangeln. Kontorets hyresgäster har en fin utsikt över S:t Johannesplan och även visuell kontakt med den grönskande innergården.

Högst uppe kröns både gathus och höghus av partier med gyllene mässingsplåt. Gårdsmiljöerna är uppbyggda på taket till gallerian, på tre olika nivåer med ett stort utbud av vistelseplatser och upplevelser. Växtmaterialets karaktär och sammansättning ger grönska och skönhet under stora delar av året och tydliggör årstidernas växlingar. Här finns avskärmade platser i skuggan av pergolans klängväxter som erbjuder sittmöjligheter via integrerade bänkar och särskilda lekytor för barn. Det finns även rymliga gräsytor och flera trädäck som erbjuder plats åt större sällskap.

BRIO huvudkontor

BRIO huvudkontor

FOJAB har ritat om råvinden vid Skeppsbron på Malmö Centralstation till att bli nytt huvudkontor åt BRIO. I samarbete med Ideas AB och BRIO:s eget projektteam har FOJAB även skapat inredningen.

Fokus har lagts på att utnyttja vindens alla vinklar och vrår för att på bästa sätt skapa funktionella och lekfulla lokaler. Tegelvalven och takkonstruktionen i trä har lyfts fram mot en neutral fond i svartvitt och glas.

BRIO:s identitet har fångats upp i klara accentfärger från den grafiska profilen och deras leksaker syns överallt i lokalen i form av nischer, jättemodeller och dekaler på glas, väggar och golv.