Norrgavel Stockholm

Norrgavel Stockholm

Med kulturmiljön som klangbotten har vi, i nära samarbete med Norrgavel, optimerat flöden, stramat åt materialpaletten och skapat en ny butiksupplevelse. Exteriört har uttrycket återgått till ursprungsidéerna och fasadutsmyckningar renoverats.

Byggnaden från 1911 på Birger Jarlsgatan i Stockholm är ritad av arkitekten Carl Bergsten, som också står bakom Liljevalchs konsthall. Formspråket är tungt nationalromantiskt men samtidigt med en viss lekfullhet och med flera okonventionella grepp. Byggnaden bedöms vara särskilt värdefull och bevaransvärd.

Huset byggdes som en teater men med baktanken att det skulle kunna omvandlas till ett varuhus. Det dröjde emellertid. 1938 blev huset biograf och 1985 flyttade rockklubben Gino in. Under några år på 1990-talet huserade ett kontor här innan Norrgavel övertog lokalerna för tjugofem år sedan. Åtskilliga förändringar har gjorts både interiört och exteriört under årens lopp, men det är det först nu som byggnaden på riktigt anpassas för butiksverksamhet.

Interiört har ytor frigjorts och tillgängligheten blivit bättre samtidigt som linjerna blivit renare. En ny bjälklagsöppning i lokalens atrium och en tidigare utomhustrappa har nu blivit en del av butiksvarvet. Lokalen känns samtida och modern men i samklang med Carl Bergstens intentioner.

Exteriört har byggnaden i samråd med byggnadsantikvarie fått tillbaka sin ursprungliga gestaltning i material och färgsättning. Fasadens stora fönster har återställts, entrén har flyttats och utsmyckningar har restaurerats.

Riksby idrottshall

Riksby idrottshall

Riksby Idrottshall ingår i en större detaljplan för Linta Gårdsväg i Riksby, precis intill Bromma flygplats. Linta Gårdsväg ska utvecklas till en blandad stadsdel med bostäder, arbetsplatser, skola och idrott. FOJAB har på uppdrag av Hemsö drivit detaljplanearbetet för stadsdelens nya idrottshall tätt ihop med Stockholms stad. Riksby idrottshall blir en helt ny plats för idrott och umgänge med huvudfokus på tjejdominerade sporter.

Bottenvåningen rymmer en isbana specialanpassad för konståkning med foajé och läktare för cirka 400 personer, samt sidofunktioner. Bottenvåningen rymmer också två lokaler som antingen kan kopplas till verksamheten eller vara fristående. Ytterligare lokaler kan inrymmas längs huvudgatan.

Översta planet är vigt åt gymnastik, främst truppgymnastik, där det lutande taket ger takhöjder på mellan cirka 2,4 och 14 meter. Planet organiseras så att varje typ av övning får rätt förutsättningar och ytan kan utnyttjas maximalt trots stora skillnader i takhöjd. I mitten av våningsplanet finns ett socialt torg där båda idrotternas utövare kan vistas före och efter träning för läxläsning, måltider etcetera.

Parkering och angöring med cirka 70 bilplatser löses på ett mezzaninplan mellan bottenvåningen och det övre planet.

Närheten till flygplatsen har satt spår i gestaltningen av hallen. Byggnadens totalhöjd följer hinderbegränsningsytan och begränsas till knappt +21 m i den lägsta punkten i nordöstra hörnet och stiger linjärt till dryga +35 m i sydvästra hörnet. Den nordöstra fasaden som annars är parallell med rullbanan veckas för att inte påverka inflygningssystemens radiovågor.

Baksidans veckning skapar en intressant flikighet i mötet med omgivningen och får följa med runt hela byggnaden i bottenvåningen. De övre planen hålls raka, för att anpassa sig till stadsbilden och ge effektivare invändiga ytor. De två längsta gatufasaderna delas in i två genom att ett veck får bli lite djupare och skär upp genom hela byggnaden, ett ”hack”. Dessa markerar entréer på långfasaderna.

Fasaden skapas av ett klimatskal av plåtsandwich-element som kläs med ett träraster, som i sin tur delas in vertikalt och horisontellt för att skapa ordning, variation och rytm. Stora delar av bottenvåningen är uppglasad mot huvudgatan medan volymen som helhet är mer sluten. Ett antal jättefönster skapar utblickar mot stadsdelen samtidigt som de ger viss inblick i byggnaden, fylld av liv och rörelse.

Hotell Marenplan

Hotell Marenplan

Södertäljes stadskärna ska bli mer attraktiv och levande och en viktig pusselbit är det nya hotellbyggnaden intill sjön Maren. Byggnaden – med hotell, flera restauranger, konferensavdelning och träningsanläggning – blir ett landmärke för staden och en mötesplats för både Södertäljebor och besökare.

Marenplan är en favoritplats för många Södertäljebor men som under många år inte utnyttjats till sin fulla potential. Området kring Maren är ett prioriterat utvecklingsområde enligt programmet för Södertäljes stadskärna 2009–2029 och visionen är att Marenplan ska utvecklas till en mer tilltalande plats med mer vattenkontakt, som inbjuder till vistelse, umgänge och evenemang.

Här kommer den nya hotellbyggnaden att bidra till att skapa en levande mötesplats där staden öppnas mot vattnet. I arbetet med en ny detaljplan har byggnadens utformning i förhållande till närliggande fastigheter och samspelet med den offentliga miljöer varit i fokus. Byggnaden ska ha hög arkitektonisk verkshöjd, representera sin tid samt ta hänsyn till stadsmiljön.

Hotellet innehåller 200 gästrum, lounge, barer, restaurang, uteservering på terrass mot sjön, konferensavdelning och en träningsanläggning. De tre nedre våningsplanen är publika och utformas med fokus på öppenhet i gestaltning och upplevelse för att skapa rörelse och trygghet i närområdet. Hotellets och restaurangernas entréer placeras på de båda våningsplan som ansluter mot gatan respektive Marenplan, vilket skapar ett naturligt stråk ner till vattnet.

Bottenplan ska rymma tre restauranger och på våningsplanet ovan kan hotellets större restaurang med plats för konferensgäster få plats. Det tredje våningsplanet är tänkt att användas som restaurang och eventlokal med tillgång till terrasser med utsikt över Maren.

Högst upp med fantastisk utsikt ligger hotellets skybar. En nedre terrass, i samma nivå som Ekdalsgatan, löper runt huset och ska vara öppen för allmänheten.

Kv. Skymningen

Kv. Skymningen

En tydlig identitet och uttalad miljöprofil präglar Lunds kommunala fastighetsbolags nya huvudkontor. Här har skapats innovativa arbetsplatser för LKFs personal och attraktiva bostäder i en expansiv kontext där både människa och miljö står i fokus.

LKFs nya huvudkontor ligger i utvecklingsområdet Brunnshög, en stadsdel som siktar på att bli världens främsta forsknings- och innovationsmiljö och som är ett föredöme för hållbart stadsbyggande. I framtiden räknar man med att 40 000 människor från hela världen ska arbeta och leva här.

FOJAB har varit med från inledande detaljplanearbete till avslutande projektering och har också utformat planlösningen och inredningen till LKFs eget kontor. Fastigheten är klassificerad Miljöbyggnad Guld och rymmer, förutom kontor, även 49 hyresrätter och ett gym.

Byggnaden består av en sammanhängande tegelvolym som sveper runt en upphöjd, uppglasad atriumgård med grönska som visuellt tecknar sig genom byggandens fasader ut mot gatan. Med ett lekfullt volymspel i symbios med gedigna material och genomarbetade tegeldetaljer skapas ett värdigt avslut på kvarteret ut mot den trafikerade Solbjersvägen i norr. På avstånd skapar byggnaden en tydlig siluett.

Svåra förutsättningar i form av exempelvis stora höjdskillnader, buller, högt ställda miljökrav, bygglogistik och flytt av befintlig kontorsverksamhet har resulterat i en högst platsanpassad byggnad med ovanliga och aktivitetsfrämjande lösningar. Både kontor och bostäder har tekniskt innovativa lösningar, bland annat ett nyutvecklat ventilationssystem i fasaden samt kreativa inne- och utemiljöer.

Kontoret innehåller miljöer av flera slag, de är flexibla och utformade för att inspirera och stödja ett modernt och kreativt arbetssätt. Material, kulörer och belysning är valda för att hålla lång tid och skapa en trivsam arbetsmiljö som tål förändring. Tre viktiga parametrar definierar grundtankarna i konceptet som tagits fram för den invändiga miljön: LKF 75 år, aktivitetsbaserad arbetsplats samt återbruk.

LKF 75 år: Utgångspunkten är LKFs långa verksamhet där utformningen av den lösa inredningen följer en tidslinje som sträcker sig från 1945 till 2020. Möblerna i konceptet ska representera de olika årtionden som passerat, men ska också visa på ett modernt och attraktivt kontor för både medarbetare och besökare.

Aktivitetsbaserad arbetsplats: Utformning och inredning har skräddarsytts för LKFs verksamhet. Olika typer av möbler och miljöer stödjer olika typer av arbetsuppgifter. Balansen mellan de olika funktionerna, såsom traditionella arbetsplatser i öppen lösning och rum för avskilt arbete, öppna mötesplatser och mötesrum med mera är väl avvägd.

Återbruk och hållbarhet: LKF hade ett tydligt mål att den lösa inredningen skulle vara återbrukad i så stor utsträckning som möjligt och har anskaffats enligt LOU för återbrukade möbler. Genom att referera till tidslinjen över LKFs 75 år i Lund kunde vi säkerställa att kvalitet och hållbarhet i material samt beständighet i utformning och design skulle ingå i det slutliga resultatet.

Kronprinsen

Kronprinsen

Kronprinsens höghus är den första färdigställda delen i en ombyggnation av hela stadskvarteret. Innergården ska återtas som rekreationsområde för de boende och få en uppgradering i växtlighet, belysning samt sociala ytor för alla åldrar, från förskolebarn till pensionärer. Kronprinsen omfattar drygt 750 lägenheter från ett till sex rum och kök. Variationen i lägenhetsstorlek ger goda förutsättningar för en blandning av olika boendekonstellationer.

Kronprinsen från 1964 är ett av Malmös högsta hus och viktigaste landmärken. Byggnadens karakteristiska fasad har få motsvarigheter när det gäller samtida arkitektur i Sverige. Den består av nära två miljoner mosaikplattor i skiftande nyanser med en gradvis övergång från mörkt till ljust. Fönstersättningen utgår från ett nästan kvadratiskt mått förutom i några enstaka fall där de byts mot fönsterband för att bryta det monotona rutnätet i den prefabricerade fasaden.

Inspirationen hämtade byggherre Hugo Åberg från Palazzo Pirelli i Milano, vars fasad av glasmosaik som upplevdes skimrande. FOJAB har nu renoverat den slitna fasaden. Med hjälp av en ny metod har vi kunnat återskapa unika arkitektoniska värden och förlänga byggnadens livslängd så att den kan glädja Malmöborna i ytterligare femtio år.

Utgångspunkten för renoveringen var att behålla byggnadens karaktär, effektivisera mönstersättningen av 1,9 miljoner klinkerplattor och minimera störningarna under byggtiden för hyresgästerna. Tillsammans med samverkansentreprenören NCC och Fasadglas som tillverkade fasadelementen utvecklade FOJAB ett system för att montera en helt ny fasad, inklusive fönster, utanpå den gamla. Först när den nya fasaden var på plats togs de gamla fönstren ner.

Nytt klinker har tagits fram i samarbete med IFÖ, som genom sitt arkiv varit behjälpliga med ursprungsrecept på kulörer, glasering och utförande. I ursprungsfasaden fanns vissa synliga skarvar i mönstersättningen, men på den nya fasaden har klinkerarkens utformning och placering optimerats med hjälp av en specialskriven algoritm och en helt sömlös blå gradient skapats från bas till topp. Smygar, fönsterbleck och fasadkrön är gjorda av strängpressade aluminiumprofiler, som utformas så att språng som annars skapar skuggverkan på fasad minimeras.

De översta våningarna har konverterats till bostäder vilket ställer nya krav kring fönstersättningen. Ytterligare ett fönsterband ovanför det befintliga utgör en horisontell markering på byggnadens avslut uppåt.

En av de viktigaste hållbarhetsuppgifterna som fastighetsägare, byggbransch och staden har framför sig är att ta vara på byggnader från 1950-, 1960- och 1970-talen. Det går inte att förlita sig på nybyggnationer i en snabbt växande stad, det är varken ekonomiskt, socialt eller klimatmässigt hållbart. Med Kronprinsen gick vi på den svåraste utmaningen direkt. Vi visar att det med fördel går att renovera våra gamla byggnader, även om de är slitna och utmaningarna komplexa, och förädla dem för en ny tid.

Kronprinsen har vunnit pris för Årets fasad.

Läs mer om hur vi arbetar med computational design inom FOJABcode.

P-huset Dockan

P-huset Dockan

P-huset Dockan är en mobilitetsanläggning i centrala Västerås, med en innovativ fasad av tredimensionella aluminiumpaneler. Fasaden består av 378 bockade plåtar som tillsammans skapar böljande vertikala linjer och ytor längs fasaden. Byggnadens placering vid Mälaren och dess glittrande vattenyta har gett inspiration till en artikulerad och unik fasadutformning, som fångar och reflekterar himmelsljuset.

Kvällstid, när parkeringshuset tänds, framträder små perforerade hål i plåtens yta som vattenstänk. Den innovativa bockningstekniken har utvecklats i prototypstadie i tätt samarbete mellan FOJAB och Plåtexpressen, delvis som en monter till Plåt16 i Göteborg. Tekniken har nu tagits vidare till applicering i full skala av FOJAB och LW Sverige AB. För att på ritbordet kunna förstå hur fasaden kommer att se ut färdigställd, och vilka former som är möjliga att bocka, har en digital modell av bock ningsprocessen tagits fram som simulerar plåtens verkliga beteende. Med hjälp av bockningtekniken kan uttrycksfulla fasader skapas med relativt enkla medel på ett resurseffektivt sätt, och bidra till ökad omsorg i den byggda miljön.

Mobilitetshuset fungerar som en mötesplats och identitetsskapare för närområden, med gym och bageri i bottenvåningen, bilpoolsbilar för samnyttjande och en hög andel parkeringsplatser med möjlighet att ladda elbilar.

Utmärkelse:
Finalist Plåtpriset 2021

Studenternas och Södra Åstråket

Studenternas och Södra Åstråket

Studenternas i Uppsala är en mytomspunnen plats, historisk hemmaarena för Sirius och värd för SM-final i bandy. Området ligger fantastiskt fint längs Fyrisån och platsen är etablerad i staden. Här har FOJAB ritat fotbollsarenan, nya delar av bandyarenan, två nya torg – tillsammans har det blivit en helt ny mötesplats i centrala Uppsala.

Studenternas ingår i arbetet med att utveckla det södra åstråket. Målet är att skapa ett attraktivare, mer välbesökt och tryggare arenaområde samtidigt som arenan får tillgång till mer service. Studenternas centrala läge gör att det är viktigt att integrera området i staden och få karaktären av en mötesplats året om.

Idén har varit att bejaka de öppna värdena i den omgivande parken och därmed bli en naturlig del av Uppsala. Målet är ett aktivt arenaområde som aldrig är stängt. Ett arenaområde med stark attraktionskraft som kan användas i vardagen och bara stängs av delvis under matchdag. Här finns förutom matcharenan med plats för upp till 10 500 åskådare vid allsvenska matcher även café/restaurang, gym, butiker, hälsovård, konferensverksamhet och kontorslokaler. Konstgräsplanen gör det möjligt att använda arenan mer frekvent, detta utnyttjas och idag används arenan som hemmaarena för tre elitlag (Sirius, IK Uppsala och Dalkurd) både för match och träning.

Fotbollsarenan kopplas till en kontorsbyggnad som gör anläggningen flexibel. Huvudläktaren integreras i den högre kontorsvolymen som är placerad längs Sjukhusvägen på arenans västra sida. Denna sammankoppling ger en naturlig uppdelning mellan fotbollens varma och kalla publika ytor. Fotbollens VIP-lokaler är placerade i huvudläktarens varma ytor med egen terrass på övre läktaren och med utsikt över innerplanen. Lokaler som ligger i bottenvåningen mot entrétorget vid Sjukhusvägen och arenatorget mot parken, är utåtriktade för att skapa attraktiva miljöer runt arenan.

Arenarummet är tätt och omslutande för att uppnå närheten till innerplan för en bättre fotbollsupplevelse från läktarna. Foajéerna på norra och västra sidan är placerade så att publiken aldrig missar kontakten med fotbollen på innerplan. De har placerats i nivå med entrétorget mot Sjukhusvägen för att foajéytan även ska kunna fungera som en mötesplats i vardagen.

På den östra sidan mot ån hålls byggnadshöjderna lägre för en mänskligare skala mot parkstråket. Arenatorget är en öppen samlingsplats som fungerar för stora folkmängder vid match och för olika aktiviteter till vardags. Arenatorget utgör länken till Stadsträdgården och blir en del av parken och platserna längs åstråket. Arenan är mer stadsmässig i sitt materialval mot Sjukhusvägen där fasader, markbehandling och huvudläktare är byggda i bearbetad betong med glasfasader. De lägre läktarna med tak som ligger mer i parkmiljö är byggda i trä som passar bättre i denna lugnare miljö. Kiosker, toaletter och restaurangfasader har fått en högtryckslaminatskiva i träkulör som fasadmaterial, dessa volymer blir synliga och håller ihop anläggningens identitet.

Det har varit viktigt att bevara och förstärka parkkvaliteten i anslutning till den nya fotbollsarenan. Genom att låta parken och dess karaktär spilla över på den lite mer urbana miljön vid fotbollsarenan breddas parkstråket och ger en mer generös grönskande miljö runt arenan. Platserna mellan byggnaderna förstärks också genom att gestaltas för olika aktiviteter så att dessa kan ingå i parkstråket på ett naturligt sätt.

Mobilia

Mobilia

FOJAB har tillsammans med Jais arkitekter fått i uppdrag att omvandla Mobilia till ett levande stadskvarter, som en del av Malmös växande innerstad. 2010 vann en ny detaljplan laga kraft, vilken möjliggör en framtida utveckling av ytterligare 35.000 m² för handel, service, bostäder och parkering för cirka 650 personer.

Ordet collage är nyckelordet i designen; fasaderna är detaljrika materialkompositioner som ska länka ihop nutid med Mobilias historia – Malmös äldsta köpcentrum. Variationen av olika röda tegelförband anknyter till områdets tegeltradition, vilket i samspel med de nybyggda delarna och de bevarade byggnaderna ger en unik och stark identitet.

Utformningen ger en stadsmässig karaktär i en human skala och med upplevelserika rum. Med utgångspunkt i det stadsmässiga skapas nya gator, cykelstråk och torgytor kring de nya byggnaderna.

Hela projektet har miljöcertifierats enligt Breeam.

Vinnare av Årets Stadsbyggnadspris 2014 i Malmö

Helsingborgs Lasarett

Helsingborgs Lasarett

FOJAB och BSK Arkitekter har tillsammans ansvarat för den stora omvandlingen av Helsingborgs Lasaretts huvudbyggnad. Mellan 2014 och 2024 har en total ombyggnad gjorts till ett beräknat värde av 4,5 miljarder.

Uppdragets första etapp omfattade projektering av program-, system-, och bygghandling för de cirka 12 000 m² som utgör östra flygeln i lasarettets karaktäristiska korsformade byggnad.

Vidare har den norra flygeln byggts om med tre generella vårdavdelningar, BB/gynekologiavdelning och barnavdelning fördelade på fem våningsplan.

I april 2024 stod psykiatriavdelningen klar.

Med ombyggnaderna kan lasarettet möta framtidens krav på moderna vårdavdelningar och behandlingsmetoder. Ombyggnaden innebär också att alla tekniska system har bytts ut och att all interiör ersatts förutom pelare, trappor och hissar. En viktig utgångspunkt – utöver funktionaliteten – har varit att skapa generösa utblickar och rikligt med dagsljus, som ger personalen och patienterna direktkontakt med utemiljön och möjlighet att följa dygnets rytm och årstidernas växlingar.

En samtidigt pågående verksamhet har ställt höga krav på god logistik och välfungerande flöden genom hela processen.

Klagshamns Ridanläggning

Klagshamns Ridanläggning

Klagshamns udde ligger ca 10 km söder om Malmö och skjuter ut en bra bit i Öresund. Det bildas i söder långgrunda sandstränder utmärkta att rida på. Här har under lång tid Klagshamns Ryttarsällskap varit inhysta in en nedlagd betongfabrik. När Malmö Stad planerade för ny ridanläggning var det naturligt att bygga på samma plats som betongfabriken med närheten till sandstränder och ridvägar längs havet. Kommunen valde också att göra den rivna betongfabriken till ruinpark.

Placeringen av byggnaderna är parallellt med ruinerna ifrån betongfabriken. De två huvudbyggnaderna, stall, och ridhus har markanta sammanhållande takytor som överbryggar olika funktioner i anläggningen. Byggnaderna är förskjutna så att olika platsbildningar uppstår i samspel med ruinerna, entrégårdsplan, driftsgårdsplan, ridbaneplan etc. Husens placering ger också fina utblickar mot det närliggande Öresund. Hagar finns öster om ruinparken.

Byggnaderna har en karaktär av öppna skalbyggnader med tydliga avgränsade utrymmen (hus i hus) beroende på temperatur‐ och funktionskrav. Verksamheten med hästar innebär att rörelser ut och in i byggnader känns naturlig och utan skarp gräns mellan ute och inne.

Material i tak och väggar är enkla och direkt kopplad till funktion och byggnadsfysik. Betongelement närmast mark i sockel och vägg som står emot påfrestningar ifrån maskiner/hästar/snö/regn/vind etc. Vägg och tak är limträkonstruktioner i form av pelare och balkar som tydligt speglar husens bärande konstruktion. Perforerad plåt i fasad ger flera samverkande effekter – naturlig ventilation, dagsljus, utblickar – inblickar, ljudabsorption. Dessutom kostnadseffektivt. Framförallt innebär perforerad plåt att fuktbalansen säkerställs genom naturlig luftväxling. Robusta byggnadsmaterial som betong, limträ, tegel står emot krafter i den tuffa miljön som husen befinner sig i och kommer att slitas/åldras på ett naturligt och vackert sätt.

På platsen fanns tidigare tegelbyggnader vars tegel är återvunnet i delar av stall och ridhus. Mark/golvbeläggningen utgörs förutom av grusplaner också av träkubb, betong och betongplattor som både finns ute och inne vilket ytterligare förstärker det upplösta mötet mellan utomhus och inomhus.

Nominering:
Region Skånes arkitekturpris 2018

Idrottsområde Söder Kristianstad

Idrottsområde Söder Kristianstad

FOJAB har utformat ett funktionellt och attraktivt idrottsområde i anslutning till Kristianstad Arena. Projektet var en totalentreprenad med partnering, där uppdragsgivaren, entreprenören, brukare samt driftorganisation bidrog med sina erfarenheter och var med och utformade projektet.

FOJAB har gjort konceptarbetet för hela området. Idrottsområdet utökades med bland annat nya fotbollsplaner, upprustad friidrottsanläggning och nya tennisbanor. Den nya fotbollsarenan, med 1200 läktarplatser, uppfyller kraven för fotboll och amerikansk fotboll på elitnivå. Dessutom skapades kiosker, VIP-restaurang och omklädning.

Fotbollsläktaren är huvudbyggnad i projektet. Den har en tung bas i rå betong i bottenvåningen, med tillhörande lokaler för spelare och funktionärer. Plan två och tre kontrasterar med en lätt karaktär och är avsedda för publiken.

Kristianstad Arena stod klar 2010 men idrottsplatsen som helhet var gammal och sliten. Söder om arenan låg ett nergånget industriområde. När man rivit och inkluderat även den ytan i planen, bildades en fin koppling till Björket – ett härligt grönområde med löpslingor.

Arbetet påbörjades under hösten 2016 och stod klart 2018.

Hansa

Hansa

FOJAB har ansvarat för gestaltning och projektering i omvandlingen av den centrala handelsplatsen Hansa i Malmö. I tätt samarbete med beställaren har vi förgyllt handelsdelarna och det gamla NK-huset har åter blivit en stark mötesplats i centrum. Kvarteren har fått fler entréer och uppfräschade fasader för kontor, skola, bostäder, vårdcentral, service, parkering och ca 20 000 m² handel.

Det stora varuhuset mellan Stora Nygatan och Södra promenaden i Malmö öppnade 1963, men då som NK. Under 90-talet bytte varuhuset namn till Hansacompagniet.

Kv. Stadt Hamburg, Hansagallerian, var till stora delar redan ombyggt med flera nya aktörer och en helt ny gestaltning. Kvarteret har förändrats med fler butiksentréer och stora fasadförändringar för att öppna upp för ett mer aktivt stadsliv kring husen. På detta sätt blir promenaden från Gustav Adolfs torg mer spännande och upplevelserik.

Kv. Lybeck, Hansavaruhuset, förändrades i grunden för att gå tillbaka till att bli ett mer öppet varuhus av NK:s karaktär. Det övre planet innehåller främst butiker för kläder och mode, medan markplanet innehåller bland annat restauranger och butiker för kosmetik, accessoarer, böcker, skor med nya butiksentréer som öppnar upp bottenvåningen mot stadens gator.

Stora förändringar med ny gestaltning skedde även i den nedre våningen, bland annat med ett saluhallsformat, ett nytt restaurangtorg och butik med matlagningsanknytning. Konceptet förändrade öppettiderna i kvarteret, med mer folkliv på kvällarna som staden behöver. Arbetet innebar också bland annat ny fasad och ombyggt garage. Projektet inleddes 2014 och handelsplatsen var ombyggd och klar för invigning hösten 2017.

Kvarteren innehåller mycket mer än bara handelsytorna. Här finns kontor, bostäder, skola och vårdcentral. Många av dessa verksamhetsytor har projekterats och byggts om parallellt med handelsplatsens ombyggnad. Målsättningen har varit en bättre helhet och en möjlighet för alla verksamheter i kvarteren att utvecklas i och med den omfattande ombyggnaden.

 

Grand Hotel

Grand Hotel

FOJAB har ansvarat för gestaltning av Grand Hotel i Lunds nya verandor. I tätt samarbete med Grands ägare är nu två nya glasverandor byggda, liksom en uteservering och en bakficka i anslutning till Bantorget. De nya verandorna har getts en egen karaktär från huset och blir en naturlig del av det intilliggande torget.

Grand Hotel är ett av Lunds äldsta och mest klassiska hotell och har även en restaurang. Hotellet ritades av stadsarkitekten i Helsingborg, Alfred Hellerström, och uppfördes 1896-98. Huset och verandorna har genom åren genomgått ett flertal renoveringar.

Uppdraget har inneburit tillbyggnad av glasverandor, en bakficka och en uteservering i anslutning till Bantorget. Ambitionen har varit att ge verandorna ett modernt uttryck och funktionalitet, och på samma gång knyta an till hotellets historia och möta de höga kraven på antikvariskt bevarande. Som stöd vid den varsamma hanteringen av huset har FOJAB samarbetat med en antikvarisk sakkunnig.

Verandorna har höga öppningsbara glaspartier som skapar bra kontakt med uteplatsen och torget. I den västra verandan, utanför Piratenfoajén, finns plats för en liten scen. Stora nivåskillnader i marken har gett möjlighet att utnyttja ytan till en bakficka under den västra verandan. Från Bakfickan serveras dryck till uteserveringen. Sittplatser finns vid väggfasta bänkar med bord, nedanför de två verandorna, samt på en uteserveringsdel mot Lilla Fiskaregatan.

Verandorna är byggda med hållbara och karaktärsskapande material som åldras vackert. Sockeln i granit samverkar med fönsterpartiets kopparplåt och byggnadens fasad i sandsten.  Det intilliggande Bantorget har samtidigt byggts om för att vara en inbjudande entré till staden och bidra till en levande stadskärna.

Utmärkelser:
Lunds kommuns stadsbyggnadspris 2019

Isblocket

Isblocket

I den snabbt expanderande stadsdelen Hyllie fick FOJAB uppdraget att projektera och gestalta en ny kontorsbyggnad vid stationstorget. Byggnaden är kopplad till det bakomliggande p-huset och ansluter på vartannat våningsplan. I markplan finns butikslokaler samt en passage genom kvarteret.

Husets hjärta är det generösa trapphus som med sin starka form slingrar sig upp över glasgolvet. Byggnadens fasad består av en dubbelglaskonstruktion där det yttre skiktet med hjälp av vita prickar skapar ett mönster som efterliknar sprickbildning i is. Mönstret varierar i täthet över våningsplanen och skapar en mjuk övergång mellan genomsiktliga och täta ytor i fasaden innanför.

En komposition av rostfria ramar bryter på sina ställen igenom det yttre glasskiktet och skapar andrum i en annars slät och blank fasad. I arkadgården mot torget är fasaden klädd med ribbor av oljad ek som med sin varma färgton skapar kontrast mot den i övrigt kalla fasaden upptill.

Byggnadens volym förstärker, med sina brutna fasadlinjer, karaktären av ett isblock och förhåller sig samtidigt till det bakomliggande p-husets avtrappning uppåt. I volymspelet skapas stora terrassytor med utsikt mot torget i väster, staden i norr och de skånska rapsfälten i söder.

Triangeln

Triangeln

Från stor markparkering och ödslig baksida till kollektivtrafikhub med myllrande stadsliv i kulturhistorisk omgivning. FOJAB har uppfört ett helt nytt stadskvarter i centrala Malmö med 190 lägenheter, 200 arbetsplatser och kommersiella verksamheter i bottenvåningarna.

I gatunivå ligger en butiksgalleria i två våningar, sammankopplat med det befintliga köpcentrumet. Ytterligare fem våningar mot de omgivande gatorna utgörs av bostäder och kontor. Ur denna byggnad reser sig ett bostadshus i 19 våningar. I kvarterets inre finns ytterligare bostäder och grönskande trädgårdar i olika nivåer medan bilparkerna ligger i två plan under mark.

I Triangelgallerian skapade FOJAB ett torg för att förhöja miljön för de många pendlare som rör sig i trafiken, men också för att ge en harmonisk plats för avkoppling i en småskalig, tät och intensiv miljö. För att skapa variation och förstärka stadskänslan nås butikerna genom tre portaler i vindlande gångar i gatuplan. Torget som ligger i mitten och öppnar sig genom båda våningar bildas av lekfullt utplacerade butiksboxar.

Kontoret ligger i fyra plan placerat ovanpå gallerian, två till fem trappor upp. Huvudentrén är placerad på Rådmansgatan. Uteplatser i form av takterrasser finns både i anslutning till kontorets nedersta plan och högst upp på den indragna takvåningen. Möjlighet till skyddad cykelparkering finns på en upphöjd gård mellan nya och gamla Triangeln. Kontorets hyresgäster har en fin utsikt över S:t Johannesplan och även visuell kontakt med den grönskande innergården.

Högst uppe kröns både gathus och höghus av partier med gyllene mässingsplåt. Gårdsmiljöerna är uppbyggda på taket till gallerian, på tre olika nivåer med ett stort utbud av vistelseplatser och upplevelser. Växtmaterialets karaktär och sammansättning ger grönska och skönhet under stora delar av året och tydliggör årstidernas växlingar. Här finns avskärmade platser i skuggan av pergolans klängväxter som erbjuder sittmöjligheter via integrerade bänkar och särskilda lekytor för barn. Det finns även rymliga gräsytor och flera trädäck som erbjuder plats åt större sällskap.

Stadion

Stadion

FOJAB, i samarbete med Berg Arkitektkontor, kammade hem det vinnande förslaget för uppförandet av Malmö FF:s nya fotbollsarena Swedbank Stadion, senare kallad Stadion.

Arenan i siffror:
Stadion är 27 meter hög, 150 meter bred och 215 meter lång. Spelplanen är 105 meter lång och 68 meter bred. Arenan rymmer 21 000 sittplatser alternativt 18 000 sittplatser + 6000 ståplatser, samt 144 pressplatser. Alla läktarsidor består av två etage, utom norra läktaren som har ett ståplatsetage. På kortsidorna finns två storbildsskärmar à 50 m² och på markplan finns en löpbana på 200 meter.

Förutom souvenirbutiker, kiosker, restauranger, kontor och konferenslokaler rymmer arenan 55 loger och 2000 klubbstolar. Restaurangen ”1910” på norra läktaren är med sin kapacitet på 2000 gäster en av Sveriges största.

2450 m² i innandömet kan hyras ut till Utbildningsförvaltningen inom Malmö Stad. Totalt 420 elever från olika idrottsklasser har sin utbildning i delar av dessa lokaler, bland dessa återfinns MFF:s fotbollsakademi.