Hylliehybriden

Hylliehybriden

Hylliehybriden är ett pilotprojekt som tänjer på gränserna för flexibilitet och multinyttjande i syfte att öka husets livslängd.

Idag fyller våra byggnader i princip en enda funktion. Ett bostadshus är ett bostadshus. Ett kontorshus är ett kontorshus. Planlagstiftning och byggregler gör det svårt att blanda funktioner i en och samma fastighet. När behoven skiftar och marknaden förändras har fastighetsägaren svårt att ställa om sin byggnad – med klimatet som den stora förloraren.

Hylliehybriden är ett pilotprojekt som utmanar gällande regelverk, ekonomiska modeller och detaljplaneprocess i syfte att öka husets livslängd och därmed hållbarheten. Det multifunktionella huset är resultatet av ett forsknings- och utvecklingsarbete mellan arkitektkontoren FOJAB och smogstudio samt fastighetsutvecklaren Fler bostäder.

Byggnaden är osedvanligt flexibel tack vare en enkel modulstruktur och rum som uppfyller samtliga krav för såväl bostäder som kontor och hotell. Huset kan ha flera funktioner – samtidigt. Rummen kan byggas ihop till större eller mindre enheter och enkelt växla över tid och efter behov. När barnen flyttat ut kan en del av lägenheten knoppas av och exempelvis hyras ut som kontor.

Husets stomme är en strikt och repetitiv modulindelning för bostadsenheter på 55 kvm alternativt kontorsanvändning med en eller flera sammanslagna moduler. Hybridkonceptets dynamik ligger i växelverkan och variation över tid mellan dessa funktioner. Idén bottnar i en hållbarare och mer flexibel användning av byggnadsstrukturer både i nyproduktion och i befintliga strukturer. Enheterna angörs från loftgång och kan fogas samman genom förberedda öppningar i skiljeväggarna. På detta sätt kan funktionsbyte mellan bostad och kontor göras på ett kontrollerat och förutbestämt vis och hela tiden följa samma princip.

Hylliehybriden tillför samtidigt nya kvaliteter till platsen. Bottenvåningen har hög transparens med lokaler för handel och gastronomi. Den rymmer även passage från Hyllie Boulevard genom byggnadsvolymen för att tydligare knyta an till stadens kvartersgränder, främja rörelseflödet och motverka en sluten kvarterskaraktär.

Blandningen av verksamheter ger goda förutsättningar för ett levande grannskap och möten mellan människor. Hörnrummet har formats som en publik mötesplats, en nod i staden som skapar identitet och kan användas av alla. Bottenvåningarna har gestalts för att stötta en levande stad, siktlinjer och nivåer öppnar upp och skapar nyfikenhet. Byggnadens urbana dimension bidrar till ett robust och mångfacetterat samhällsbyggande.

 

Boogievagnarna

Boogievagnarna

Boogievagnarna ritades av Jaenecke Samuelson och byggdes i början av 1950- respektive 1960-talet. De båda flerbostadshusen fick sitt smeknamn på grund av den ovanliga takformen. FOJAB har kompletterat kvarteret med ytterligare två hus som smälter in i områdets sammanhållna miljö. 

De nya husen är placerade tätt inpå den befintliga bebyggelsen, vilket ställt höga krav på den arkitektoniska anpassningen och utformningen. Boogievagnarna betraktas som viktiga modernistiska byggnader i efterkrigstidens Malmö, men även övrig bostadsbebyggelse i närområdet har en stark och tidstypisk karaktär som de båda nytillskotten förhåller sig till.

Den nya bebyggelsen består av Paviljongshuset och Kronborgshuset med totalt 57 lägenheter. Paviljongshuset står ovanpå ett underjordiskt garage, mitt mellan de båda äldre boogievagnshusen, är fem våningar högt och med en sjätte våning under det välvda taket. Paviljongshuset har ett samtida uttryck men är tydligt inspirerat av originalen avseende exempelvis volym, fönstersättning, takform och tegelförband. Placeringen av det nya huset, indraget från gatan, har gett kvarteret en omhändertagen och tydligare definierad entréplats.

Kronborgshuset är vid första anblicken en traditionell lamellbyggnad i fyra våningar med sadeltak. Volymen är emellertid vinklad och i nordost sträcker den sig in över en befintlig envåningsbyggnad. Med sitt läge hjälper Kronborgshuset till att definiera gaturummet och skyddar gården från buller. Fin detaljering och enkla material – trä, betong och tegel – ger de båda husen ett sinnligt och mänskligt uttryck, inspirerat av femtiotalets ideal.

Kv. Skymningen

Kv. Skymningen

En tydlig identitet och uttalad miljöprofil präglar Lunds kommunala fastighetsbolags nya huvudkontor. Här har skapats innovativa arbetsplatser för LKFs personal och attraktiva bostäder i en expansiv kontext där både människa och miljö står i fokus.

LKFs nya huvudkontor ligger i utvecklingsområdet Brunnshög, en stadsdel som siktar på att bli världens främsta forsknings- och innovationsmiljö och som är ett föredöme för hållbart stadsbyggande. I framtiden räknar man med att 40 000 människor från hela världen ska arbeta och leva här.

FOJAB har varit med från inledande detaljplanearbete till avslutande projektering och har också utformat planlösningen och inredningen till LKFs eget kontor. Fastigheten är klassificerad Miljöbyggnad Guld och rymmer, förutom kontor, även 49 hyresrätter och ett gym.

Byggnaden består av en sammanhängande tegelvolym som sveper runt en upphöjd, uppglasad atriumgård med grönska som visuellt tecknar sig genom byggandens fasader ut mot gatan. Med ett lekfullt volymspel i symbios med gedigna material och genomarbetade tegeldetaljer skapas ett värdigt avslut på kvarteret ut mot den trafikerade Solbjersvägen i norr. På avstånd skapar byggnaden en tydlig siluett.

Svåra förutsättningar i form av exempelvis stora höjdskillnader, buller, högt ställda miljökrav, bygglogistik och flytt av befintlig kontorsverksamhet har resulterat i en högst platsanpassad byggnad med ovanliga och aktivitetsfrämjande lösningar. Både kontor och bostäder har tekniskt innovativa lösningar, bland annat ett nyutvecklat ventilationssystem i fasaden samt kreativa inne- och utemiljöer.

Kontoret innehåller miljöer av flera slag, de är flexibla och utformade för att inspirera och stödja ett modernt och kreativt arbetssätt. Material, kulörer och belysning är valda för att hålla lång tid och skapa en trivsam arbetsmiljö som tål förändring. Tre viktiga parametrar definierar grundtankarna i konceptet som tagits fram för den invändiga miljön: LKF 75 år, aktivitetsbaserad arbetsplats samt återbruk.

LKF 75 år: Utgångspunkten är LKFs långa verksamhet där utformningen av den lösa inredningen följer en tidslinje som sträcker sig från 1945 till 2020. Möblerna i konceptet ska representera de olika årtionden som passerat, men ska också visa på ett modernt och attraktivt kontor för både medarbetare och besökare.

Aktivitetsbaserad arbetsplats: Utformning och inredning har skräddarsytts för LKFs verksamhet. Olika typer av möbler och miljöer stödjer olika typer av arbetsuppgifter. Balansen mellan de olika funktionerna, såsom traditionella arbetsplatser i öppen lösning och rum för avskilt arbete, öppna mötesplatser och mötesrum med mera är väl avvägd.

Återbruk och hållbarhet: LKF hade ett tydligt mål att den lösa inredningen skulle vara återbrukad i så stor utsträckning som möjligt och har anskaffats enligt LOU för återbrukade möbler. Genom att referera till tidslinjen över LKFs 75 år i Lund kunde vi säkerställa att kvalitet och hållbarhet i material samt beständighet i utformning och design skulle ingå i det slutliga resultatet.

Gränden

Gränden

Offerkällan är ett omtyckt miljonprogramsområde i norra Lund med lägenheter i tvåvåningslängor ritade av Sten Samuelsson. FOJAB har på uppdrag av Lunds kommunala fastighetsbolag, LKF, utvecklat Offerkällan med åtta nya huskroppar som fått namnet Gränden.

Viktigt har varit att ta vara på de fina kvaliteterna i området och samtidigt förbättra det som inte funkar lika bra. Med välavvägd placering, stark form och hög kvalitet i material och detaljering har de nya husen blivit ett lyft för hela området.

På klassiskt sextiotalsmanér sänktes bilvägen genom Offerkällan ner i ett dike. Trafiken hölls separerad från de boende, men det innebar samtidigt att området effektivt delades i två. För att läka samman de båda delarna har sex av de nya husen placerats längs den tidigare nedsänkta vägen. Det som tidigare var ett ödsligt asfaltdike med garageinfarter för bilar har med hjälp av fler och olika slags entréer, fönster och portiker blivit en trygg och trevlig stadsgata för fotgängare och flera olika trafikslag.

Den nya bebyggelsen är högre än den befintliga, men knyter an till de lägre husen genom en tvåvåningsarm i ena änden av gatan. Radhus i bottenplan ger fina mikromiljöer och en ökad variation av boendekvaliteter. Portiker tvärs genom husen skapar nya siktlinjer, ökar genomsiktligheten och öppnar upp området.

Husen är byggda i gedigna genuina material som kommer att åldras vackert och hålla länge. Detaljeringen är genomgående hög, exempelvis med rullskift på kallmurarna som gör att inga plåtavtäckningar behövs. Den höga kvaliteten både syns och känns, det här är hus som tål att gå nära.

Utsågs till Allmännyttans bästa nybyggnadsprojekt 2023

Finalist till CBAs bostadspris 2023

Barkarbystaden, kvarter 3

Barkarbystaden, kvarter 3

I hjärtat av Barkarbystaden uppförs ett formstarkt stadskvarter med inspiration från pampiga storstadsmiljöer och från de kvarlämnade resterna av flygverksamheten som funnits på platsen.

Barkarbystaden växer fram som en ny regional stadskärna i huvudstadsområdet. Kvarter 3 ligger precis vid den nya tunnelbanestationen och bildar front mot det centrala Sveatorget. Kvarteret är uppdelat på elva trapphus med publika lokaler i bottenplan. Lägenheterna är effektivt planerade med möblerbarhet, utblickar och stora balkonger som ledord.

Gestaltningskonceptet bygger på tre olika karaktärer som tillsammans skapar en variationsrik men sammanhållen helhet. Gemensamt för hela kvarteret är en vertikal delning trapphusvis och en horisontell delning i form av sockel, kropp och krön. Kvarteret varierar i höjd och manifesteras med tre ”torn” som understryker de två rundade hörnen respektive det centrala läget vid torget.

Mot torget och huvudgatan får byggnaden en storstadskaraktär med tydlig struktur och relief. Representativa fasader och indragna balkonger ger en behaglig rytm som bidrar till stadens liv och rörelse. I den höga sockelvåningen finns butikslokaler och kring bostadsentréerna märks influenserna från Barkarby flygfält i form av hangarformade valv. Formen återkommer i krönet, men valven är då upp-och-ner-vända.

Kvarterets andra halva har småstadens karaktär med klassiska fasader i mustiga färger. Här är detaljeringen enklare med varierad grovlek på putsen samt bearbetning i sockelvåning, kring entréer, fönster och krön.

FOJABs förslag valdes ut efter parallella uppdrag.

Sankt Mikael 16

Sankt Mikael 16

Ett nytt flerbostadshus har lagts till Lunds tusenåriga stadsväv mitt i ett av de äldsta kvarteren, Sankt Mikael. Den nya byggnaden ansluter väl till jugendhuset från förra sekelskiftet på ena sidan och till tvåvåningshuset från 1860-talet på den andra, samtidigt som det nya huset har sin alldeles egna karaktär.

I kvarteret Sankt Mikael låg på medeltiden ett av Skandinaviens första dominikanerkloster. Genom århundradena och fram till 1950-talet har det funnits andra byggnader på platsen. Då revs det sista huset och ytan blev parkeringsplats. På andra sidan gatan ligger Kulturens museiområde med en vacker stenmur och tre höga träd mot gatan.

Historiken, den unika stadsmiljön och det centrala läget har inneburit högt ställda krav från kommun, myndigheter, organisationer och allmänhet rörande arkitektonisk utformning, detalj- och materialkvaliteter och anpassning till omgivningen.

Möter grannhusens volymer
Det nya huset på Stora Algatan 6 är 2440 m² BTA stort ovan jord, fördelat på sex våningsplan, och har 610 m² BTA källare och parkering under mark, fördelat på två våningsplan.

Byggnaden ansluter längs Stora Algatan på ena sidan i höjd till jugendhusets takfot och dess branta taklutning. På andra sidan möter byggnaden tvåvåningsgrannen med en smal byggnadsdel i två plan. Den senare underordnar sig grannbyggnadernas volymer samtidigt som den genom sin materialitet hävdar sig väl.

Husets material- och färgpalett ansluter i mycket till den omgivande bebyggelsen, men genom sin kombination av dessa material har byggnaden fått en alldeles egen karaktär. Fasader är huvudsakligen putsade i ljus slätputs, men har också inslag av krysshamrad granit och sandsten, koppar, samt ek i entrépartierna. Lägg därtill målade träfönster och strama smidesbalkongräcken vars runda hörn mot gatan knyter an till grannhusets mjuka jugendformer. På taken och i deras detaljering finns mer koppar samt mörk, bandtäkt plåt.

Två olika gårdsmiljöer
Projektet innehåller två olika gårdsmiljöer. På bottenvåningen ligger den större gården som rymmer gemensamma ytor för husets boende och uteplatser till tre av lägenheterna. Gården har ett bra solläge och innehåller – inspirerat av klosterhistoriken – i hög grad olika sorters kryddväxter.

Den mindre gården ligger en våning upp i mötet mellan jugendhuset och den nya byggnaden. Denna gård fungerar som ljusgård, men också som en lugn och grön oas att vila blicken på från fönstren i de fyra omgivande fasaderna. Marken täcks med skuggväxter planterade kring en korsformad gångyta – återigen med inspiration av platsens historia.

Ljusa bostäder
Bostäderna präglas av ljus och utsikt. Redan några våningar upp bjuds man på vida utblickar över Lunds taklandskap och de omgivande slätterna. Av husets totalt 19 lägenheter är 14 stora lägenheter med tre till sex rum och kök på 100–137 m². Tre av de största lägenheterna ligger högst uppe under taket med bitvis extra höga rumsvolymer. En av dessa lägenheter är därtill i två plan och har på övre planet en stor takterrass med milsvid utsikt.

Resterande fem lägenheter är yteffektiva en- och tvårumslägenheter på 32–40 m². Alla byggnadens lägenheter utom den enda enrumslägenheten har minst en egen balkong eller uteplats.

Parkering under jord
Att bilparkeringen var en utmaning i projektet stod tidigt klart. Lösningen blev en bilhiss kombinerad med ett halvautomatiskt parkeringssystem som staplar bilarna i upp till tre plan under jord. Parkering för ett sextiotal cyklar finns i bottenvåningens inre och nås via ramp från gatan.

Utmärkelse
Lunds stadsbyggnadspris 2023

Dokumentet

Dokumentet

Kvarteret ligger i brytpunkten mellan den täta innerstadens kvartersstruktur och den glesare institutions- och bostadsbebyggelsen, vilket har präglat kvarterets utformning. Bebyggelsen utgörs av fem huskroppar som var och en fått sin egen identitet, för att spegla sammanhanget med en stadsstruktur som uppkommit under en lång tidsperiod. Hörnet i sydväst accentueras med såväl byggnadshöjd som med publik entré och verksamhet i bottenvåningarna, medan den östra byggnadskroppen står med sin gavel mot Brunnsgatan och sträcker sig in i parken.

Byggnaderna utgörs av enkla, byggbara volymer i 3-6 våningar med utgångspunkt i den nätta tegelarkitekturen som finns i området. Varje byggnadsvolym får sin individuella utformning med tegelkulör och tegelfog, takform, balkong- och fönstersättning för att motverka repetition och istället åstadkomma tydlighet och en platsspecifik variation. De separerade byggnadskropparna ger goda möjligheter till ett etappvis genomförande.

Alla lägenheter har balkonger eller generösa terrasser i goda väderstreck, tydligt avgränsade från det publika rummet. Lägenheterna är kompakta utan att ge avkall på välproportionerade rum, goda ljusförhållanden och funktionella mått. Genom hela projektet finns en variation i såväl lägenhetsstorlekar som i varianter av en viss lägenhetstyp. Fördelarna med repetition i produktionsskedet vägs mot individuella önskemål hos hyresgästen.

Kvarteret rymmer förutom flerbostadshus även ett vård- och omsorgsboende integrerat i ett av bostadshusen, lokal för LKF samt träffpunkt för seniorer i hörnet av bottenvåningen mot staden.

Masthuggskajen

Masthuggskajen

Masthuggsskäret är ett bostadskvarter strax norr om Järntorget, vid Masthuggskajens yttersta spets. Masthuggskajen – en tidigare sluten hamnmiljö – är i färd att transformeras – och Järntorgets roll som Göteborgs kreativa hjärta kommer att befästas. Genom en ny halvö i Göta Älv erbjuds dessutom Linnéstaden till sist en direktkontakt med älven, och staden får ett nytt kajstråk. Ytterst på denna halvö står två bostadskvarter, varav den östra är Masthuggskäret.

Sex distinkta volymer bildar Masthuggskäret. Bebyggelsens trappande form skapar en stark gestalt mot älven och går Masthuggskajens nya skyskrapor till mötes. Närmast älven bildas inom kvarteret ett fristående hamnpalats, vars släpp från den övriga byggnaden skapar spännande stadsrymder, ett torg mot vallgraven och exceptionella lokaler för restaurang- och caféverksamhet. Kvarteret består av två fastigheter, och rymmer både bostadsrätter och hyresrätter – genomgående paradvåningar såväl som väldisponerade ettor.  Masthuggsskäret iscensätter mötet mellan stad och älv, och blir en självklar del av södra älvstrandens nya stadsbild.

Masthuggsskäret ligger i Göteborgs historiska utkant, på en punkt där besökare tidigare mötte tullar och befästningar. Från kvarterets takterrasser skymtas fortfarande Göteborgs sista bevarade bastion. Strax intill halvön låg förut Göteborgs järnvåg, och inåt vallgraven anlände skutor med byggmaterial till Röda Bryggan – döpt efter sanden och de röda tegelstenar som staplades där i väntan på att muras. Platsens rika materialhistoria får färga kvarteret, och smidesdetaljer kombineras med rött tegel och tegel i skiftande toner av strå och sand. Kajens stengolv spiller in i kvarteret i varierade mönster och utföranden.

Kvarterets tvärsnitt är en stiliserad skärgårdsklippa. Då halvön byggs ut i älven blir det lätt att skapa ytor under marknivå – och gården kan komma att rymma generösa rum för publika eller kvartersgemensamma funktioner. I markplan omgärdas gården av en arkad – ett skyddat rum som länkar bostäder med tvättlounge, cykelrum och kvarterets andra gemensamma funktioner.

Masthuggsskäret är ett kärleksbrev till Göteborg. På platser där det blåser och regnar blir intima stadsrum särskilt viktiga, och Masthuggsskäret skapar flera. Masthuggsskäret är ett stadsmässigt generöst kvarter, i en ny knutpunkt mellan älv, stad och hamn.

Umami

Umami

Umami Park i Hallonbergen i Sundbyberg utvecklas till en attraktiv stadsmiljö med nya offentliga rum, handel och bostäder. FOJAB har arbetat med landskapsplaneringen för hela området och har gestaltat tre punkthus i dess västra del.

Byggnaderna har fått en fri placering i terrängen och naturen tillåts komma ända inpå fasaderna. Gården ligger som en tunn skiva på marken mellan husen och ansluter varsamt till entréerna.

Det organiska har inspirerat både landskapsutformningen och den utvändiga gestaltningen av husen, vars främsta kännetecken är de rundade balkongerna med metallfronter som sveper hela vägen runt husens tegelfasader likt breda, glansiga presentband. När vi dessutom adderat ytterligare band av betong fick volymerna en riktigt lyxig inslagning.

Volymerna är enkla rätblock, men med en horisontell indelning av fasaden som en lekfull blinkning till områdets äldre bebyggelse. Balkongerna ligger omlott och över hörn i fasaden. De bidrar till den horisontella uppdelningen, men tillför dessutom en ytterligare dramatik, komplexitet och detaljering.

Punkthusen utförs i prefabricerade betongelement där betongen delvis har tillåtits vara synlig, kombinerat med tegel- och plåtpartier. Tillsammans med de organiskt formade balkongerna ger de tre fasadmaterialen husen sin karaktär. Utformningsprincipen är densamma, men vart och ett av husen har fått olika färgsättning på både tegel och plåt samt skild utbredning av betongpartier.

Trummens Strand

Trummens Strand

Stadskvarter på näset mellan Trummen och Växjösjön med mesta möjliga sjöutsikt.

I linje med Växjös satsning på trähus har husen byggts helt i trä och närvaron av trä är påtaglig. Byggnaderna har en stomme av massivträ, fasaderna är klädda med träpaneler och inne i lägenheterna finns synliga träkonstruktioner och snickerier.

Kvarteret består av tre hus, där fronten har generösa balkonger, vända direkt mot vattnet. Husen är byggda kring en gemensam gård med gott om utrymmen för att leka och umgås. Bostäderna är skapade för det moderna, urbana sättet att leva, och varje lägenhet har både ett arbetsrum och stora sällskapsytor, som ger förutsättningar för bra balans mellan arbete och familjeliv.

Att husen har en stomme av massivt trä ger många fördelar både för miljön och för boende. För miljön är den tydligaste fördelen att massivträ är ett helt naturligt och förnyelsebart material. För de boende är en av fördelarna att massivträ har en täthet som gör att inomhustemperaturen blir stabil, vilket ger ett sundare inomhusklimat och en bra ljudisolering.

För att maximera sjöutsikten från lägenheterna har FOJAB utvecklat den så kallade Utsiktsmaskinen, som visar på hur mycket utsikt varje lägenhet har och också ger en slags gradering av utsiktens kvalitet. Varje lägenhet har planerats för mesta möjliga sjöutsikt och lägenheternas utformning har påverkats av Utsiktsmaskinens resultat.

Kvarteret består av tre hus med bostadsrätts-lägenheter, boarea från 76 till 170 kvadratmeter, en förskola i två plan med sjöutsikt, gemensamhetslokal samt studentlägenheter med separata entréer direkt från gatan, vilket ger ett levande gatuliv.

Utmärkelser:
Växjö kommuns Träbyggnadspris 2019
Nominerat till Byggnadspriset i Växjö 2019
Nominerat till SAJK:s arkitekturpris 2019

Läs mer om Utsiktsmaskinen

Nya Hovås

Nya Hovås

Vinnande förslag i parallellt uppdrag. FOJAB arbetar vidare med att rita 250 hyresrätter på Uggleberget i Nya Hovås, Göteborg. Bebyggelsen består av ett flertal punkthus och lamellhus fritt stående i en skogsbacke och orienterade kring en höjd. Utgångspunkt för projektet har varit att låta naturen råda i området.

Ambitionen har varit att skapa ett unikt boende med en stark karaktär, där de byggda miljöerna samspelar med naturen. En plats som liksom naturen ger uttryck för såväl oregelbundenhet som harmoni. Tre hustyper har tagits fram, samtliga variationer på punkthus och lamellhus. Oregelbundenhet och harmoni har varit ledord vid utformningen av husen, som samspelar fint med skogen.

En genomgående tanke är att man kan röra sig utmed ytterväggen och hela tiden ha kontakt med skogen. Byggnadsvolymernas uppdelning och lägenheternas inbördes förskjutning medför att alla bostäder har utblickar åt minst två väderstreck, ibland fyra. Balkongernas fria placering i fasad ger ökat ljus in i de olika lägenheterna.

Uteplatser finns för alla bostadshus, i olika storlekar och för olika väderstreck. Samtliga hus har gemensam takterrass med ett eget växthus, en del av villans kvaliteter överfört till flerbostadshuset. Detta är något som kan vara unikt för området och en samlande punkt för hyresgästerna.

Byggnaderna kläs med spetsklippt skiffer som för tankarna till kottarnas mönster. Tre olika typer av skiffer har använts för en diskret variation; svart, grönsvart och grön. Färg- och materialval följer platsens natur. De material som används är i huvudsak skiffer, vädergrånad träpanel, plåt och smide i mässingston.

Husens taklandskap är yvigt. På taket står tre små hus, varav ett är de boendes gemensamma. Taket är en plats att vistas på, här är utsikten vid och här finns en terrass och ett växthus där man kan mötas. Färgsättningen på mark- och växtmaterial följer platsens natur, olika toner av grönt, grått, purpur och ockra.

 

Helsingkrona Nation

Helsingkrona Nation

Nytt studentbostadshus i 13 våningar åt Helsingkrona Nation. I huset ryms 69 lägenheter för sk ”kompisboende”. Varje lägenhet rymmer två separata sovrum och ett gemensamt kök och vardagsrum. På plan 13 finns en gemensam festvåning med fantastisk utsikt över Lund. I bottenplan ryms, utöver bostäder, ett kollektivt studierum och en salladsbar.

Målsättningen med projektet var att skapa nya studentbostäder åt Helsingkrona nation, som sedan 50-talet har ca 200 studenter boende i sitt befintliga studentbostadshus. Nationen bedriver också omfattande social verksamhet, vilket även skulle rymmas i det nya huset. Byggnadens läge mitt i LTH-parken strävar efter att skapa en mer uttalad campuskänsla med både boende och institutioner i området.

Huset, som byggdes av Peab, blev klart för inflyttning i augusti 2015. Alla lägenheter är idag uthyrda till studenter.

Utmärkelse:
Lunds kommuns stadsbyggnadspris 2015

Triangeln

Triangeln

Från stor markparkering och ödslig baksida till kollektivtrafikhub med myllrande stadsliv i kulturhistorisk omgivning. FOJAB har uppfört ett helt nytt stadskvarter i centrala Malmö med 190 lägenheter, 200 arbetsplatser och kommersiella verksamheter i bottenvåningarna.

I gatunivå ligger en butiksgalleria i två våningar, sammankopplat med det befintliga köpcentrumet. Ytterligare fem våningar mot de omgivande gatorna utgörs av bostäder och kontor. Ur denna byggnad reser sig ett bostadshus i 19 våningar. I kvarterets inre finns ytterligare bostäder och grönskande trädgårdar i olika nivåer medan bilparkerna ligger i två plan under mark.

I Triangelgallerian skapade FOJAB ett torg för att förhöja miljön för de många pendlare som rör sig i trafiken, men också för att ge en harmonisk plats för avkoppling i en småskalig, tät och intensiv miljö. För att skapa variation och förstärka stadskänslan nås butikerna genom tre portaler i vindlande gångar i gatuplan. Torget som ligger i mitten och öppnar sig genom båda våningar bildas av lekfullt utplacerade butiksboxar.

Kontoret ligger i fyra plan placerat ovanpå gallerian, två till fem trappor upp. Huvudentrén är placerad på Rådmansgatan. Uteplatser i form av takterrasser finns både i anslutning till kontorets nedersta plan och högst upp på den indragna takvåningen. Möjlighet till skyddad cykelparkering finns på en upphöjd gård mellan nya och gamla Triangeln. Kontorets hyresgäster har en fin utsikt över S:t Johannesplan och även visuell kontakt med den grönskande innergården.

Högst uppe kröns både gathus och höghus av partier med gyllene mässingsplåt. Gårdsmiljöerna är uppbyggda på taket till gallerian, på tre olika nivåer med ett stort utbud av vistelseplatser och upplevelser. Växtmaterialets karaktär och sammansättning ger grönska och skönhet under stora delar av året och tydliggör årstidernas växlingar. Här finns avskärmade platser i skuggan av pergolans klängväxter som erbjuder sittmöjligheter via integrerade bänkar och särskilda lekytor för barn. Det finns även rymliga gräsytor och flera trädäck som erbjuder plats åt större sällskap.

Lunds Nation Landsarkivet

Lunds Nation Landsarkivet

Som generalkonsult har FOJAB ansvarat för byggandet av nya studentbostäder i kvarteret Arkivet i Lund. Projektet innebar en varsam ombyggnad av kulturhistorisk miljö samtidigt som ytterligare en ny huskropp lades till de gamla.

FOJAB ansvarade för hela uppdraget i egenskap av generalkonsult och totalrådgivare, där omfattningen sträckte sig från att arbeta med ändring av gällande lokalplan till projektering, byggledning och överlämnande av färdig byggnad.

Projekteringsarbetet har krävt stort kunnande i både historiska och moderna byggtekniker. De äldsta byggnaderna är från 1903, med en tillbyggnad 1971, som omvandlats till studentbostäder. För att klara av det stora slitaget från studenter ställs också stora krav på att välja robusta material och underhållsekonomiska lösningar.

FOJAB utformade också utomhusytorna kring studentbostäderna, i samklang med den befintliga miljön. Ytorna som riktar sig ut mot omgivande gaturum har bevarats så långt som möjligt medan den inre fruktträdgården fått en ny utformning inspirerad av sitt tidigare utseende.

Principen för arkivets trädgård har varit att förändra så lite som möjligt ut mot Dalbyvägen och Arkivgatan. Befintliga träd och gjutjärnsstaket har bevarats och kompletterats med klippta bokhäckar där det funnits behov av att dölja cykelparkeringar. På samma har så mycket som möjligt av gårdens karaktär och dess grönskande fruktträdgård bevarats.

Innergården fyller en viktig funktion i att samla studentaktiviteterna i de fyra byggnaderna. Den tidigare uteplatsen i nordvästra hörnet har bevarats och i söder har det skapats en ny, upphöjd terrass som ansluter till den samlingslokal i två plan som ligger i hus D. Tvärs över gården har en slingrande gång anlagts, som gör det möjligt att röra sig i det gröna rummet.

Nominering:
Region Skånes Arkitekturpris 2015

Strand Lomma

Strand Lomma

Ett av Öresundregionens mest exklusiva bostadsrättsprojekt. Unikt läge med fri havsutsikt nära Lomma hamn och Lomma centrum, men ändå avskilt och naturnära tack vare Strandfureskogen.

Nybyggnad av bostäder vid strandkanten i Lomma. Lägenheterna tar avstamp i villans kvaliteter med möjligheten att röra sig längs med sin bostad utomhus via stora balkonger och terasser. Öppna kök och vardagsrum placeras med maximal utsikt mot havet och sovrumsavdelningar förläggs i ett mer avskilt läge. Husen är upplyfta på pelare för att ge utblickar mot hav och skog.