Vänersborgs Tingsrätt

Vänersborgs Tingsrätt

FOJAB ritar en ny domstolsbyggnad i Vänersborg –­ en skarpskuren volym som bearbetats i relation till sitt programinnehåll och som på samma gång relaterar till sin stadsmässiga situation.

PLATSEN
Den nya domstolen ligger i direkt anslutning till en av Vänersborgs viktigaste entréer och annonserar sig tydligt när man rör sig längs Edsvägen in mot stadskärnan. Domstolen kommer att ingå i ett sammanhang av solitära institutionsbyggnader som Gamla Lasarettet med bland annat Vänerparkens skola och Habiliteringsmottagningen samt Trons kapell.

Den nya domstolsbyggnaden bidrar till övergången mellan stadskärnans kvartersstruktur och den gröna parkmiljön. Byggnaden öppnar upp sig i tre våningar mot söder och interagerar med parken. Nya träd och planteringar stärker kopplingen ytterligare. Byggnadens entréer för verksamhetens olika behov orienteras i relation till säkerhet, funktion och flöden.

MÄNNISKAN
Genom att dra tillbaka byggnaden från fastighetsgränsen skapas ytor som möter människors behov av att vistas och röra sig vid den nya domstolsbyggnaden. Sockeln bearbetas med terrasseringar för att hantera höjdskillnader och för att öka kvaliteten i gaturummet. Vi etablerar planteringar med terrasserade sittvänliga stödmurar som också stärker orienterbarheten.

Huvudentrén markeras med ett stort träd samt glaspartier i tre våningar och den indragna volymen. En succesiv entrésekvens och en respektfull entréplats gör att man kan angöra, vistas vid och lämna byggnaden på ett värdigt sätt. Domstolens generösa väntrum finns en våning upp. Fasaden öppnas upp med stora glasytor, byggnadens inre exponeras och allmänhetens ytor samverkar med parkrummet på motsatta sidan gatan. Att allmänhetens ytor återfinns en våning ovanför gatunivå ger en distans och ett respektavstånd som skapar integritet för den känsliga situation som besökare i byggnaden kan befinna sig i.

Domstolsbyggnaden inrymmer cirka 130 arbetsplatser, 11 rättssalar varav två säkerhetssalar, säkerhetskontroll med anslutande reception, allmänhetens ytor, personalens kanslilokaler samt intransport och rum för frihetsberövade. Tingsrätten får separata entréer in till samtliga salar och separerade flöden i hela byggnaden, där även utrymningsvägarna hålls åtskilda.

FORMEN
Byggnadens formspråk är i grunden enkelt, där volymen bearbetas med några få karaktärsskapande grepp. Detta utan att tappa den tyngd och pondus som krävs för att utgöra en viktig representant för ett sunt rättsväsende.

En grön keramisk fasad definierar domstolsbyggnadens identitet och dess relation till staden, med sina gröna koppartak och grönskan i den omgivande parkmiljön. De keramiska panelerna är svagt krökta, vilket ger effektfulla skuggor på fasaden – lite som vattnets krusning på Vänern. Skönhet kombineras med hållbarhet och effektiv konstruktion.

Fasaden utformas med horisontella band som ger en tydlig redovisning av rumsvolymerna innanför. Vertikala profiler som skapar rytm i relation till bakomliggande program och mellan dessa alterneras glas och täta partier, väl avvägt för att hantera utsikt, dagsljus och de höga miljöambitionerna. Här regleras även önskad grad av insyn och sekretess. Med ett rationellt modulsystem och hög prefabriceringsgrad i fasad och stomme hanteras byggnadens sammansatta program och volymer.

Mörrums skola

Mörrums skola

Mörrums skola är en grundskola för årskurs F–6 med 630 elever. Skolan är placerad mitt i Mörrum och är en viktig mötesplats för närsamhället. Projektet har haft stort fokus på dialog med politiker, tjänstemän, pedagoger och elever. Tidigt i projektet togs en projektvision fram som har väglett projektet genom hela processen. I den betonades vikten av att barnperspektivet skulle genomsyra utformandet av den fysiska miljön.

Skolhus
Genom att samla verksamheten i mindre sammankopplade tvåvåningsvolymer samspelar skolhuset med den befintliga småskaliga bebyggelsen i Mörrum och plötsligt omvandlas den stora byggnadsvolymen till barnens skala. Fasaderna är i sinusprofilerad plåt som anspelar på den klassiska faluröda stugan i Blekinge. Framför skolhuset finns ett generöst och välkomnande entrédäck med flera utvändiga entréer både till första och andra våningen. Det finns en närhet mellan ute och inne och projektets motto har varit: När du öppnar dörren är du framme!

Invändigt har skolhuset en upplevelserik lärmiljö som består av en palett av olika stora rum och olika sorters rum. Det finns en variation i rumsvolym som både skapar trygga hörn och sociala mikroplatser. Målsättningen har varit en nolltolerans mot korridorer – allt ska vara lärmiljö. I skolhuset finns det sju hemvister där skola och fritidshemsverksamheten kan samutnyttja samtliga ytor. På andra våningen, med fantastisk utsikt, är verkstäderna för slöjd och bild, musikrum, bibliotek och matsal samlade. Skolan är skofri och stor vikt har lagts vid att skapa väl fungerande flöden mellan inne och ute och mellan hemvisterna och de gemensamma ytorna, utan onödigt spring genom skolans lugnare delar.

Idrottshall
Vid sidan om skolhuset byggs en fullstor, delbar idrottshall som ska kunna samutnyttjas kvällar och helger av kultur och fritidsförvaltningen och kommunens idrottsföreningar. Idrottshallen har samma utformning som skolhuset och en välkomnande huvudentré ut mot Mörrum.

Skolgård
Skolgården är utformad efter barnens önskemål. Under en hel termin arbetade eleverna fram tankar och idéer kring ”Framtidens drömskolgård”. Alla idéer presenterades med teckningar, filmer och fysiska modeller som sedan utgjorde underlag för utformningen av skolgården.

Barndialog
Enligt Barnkonventionen har barn rätt att få tycka till i frågor som rör dem och få sina åsikter beaktade. Hösten 2022 gjorde vi en gåtur med eleverna i Mörrum för att höra hur de upplever sin nya skola. Vi ville höra barnens syn på vad som funkar och inte funkar, om de har förslag på förbättringar, hur de upplever och använder olika delar av sin skola. All denna feedback kommer hjälpa oss att säkerställa vad vi har gjort rätt och förstå vad vi kan göra bättre nästa gång. Ett annat mål med gåturen var att öka barnens intresse för arkitektur och skapa positiva känslor kring hur man kan använda sitt inflytande.

Trikåfabriken

Trikåfabriken

I en före detta Trikåfabrik från 1901 på Möllevången i Malmö har vi tillsammans med Stena fastigheter utvecklat och byggt om hela fastigheten till nya kontorslokaler. Ombyggnaden har skett med varsam hand för att återskapa så mycket som möjligt av husets ursprungliga karaktär. Återbruk har varit centralt både när det gäller byggnaden, utemiljön och inredningen.

Armaturer, fönster, brädgolv och putsväggar har renoverats och restaurerats. Platsåterbruk har premierats, exempelvis har murväggar och -partier omhändertagits och använts för återuppbyggnad av nya innerväggar. Spillmaterial har gjorts om till utemöbler och cykelställ och detaljer som rosettventiler har blivit karaktärsstärkande detaljer i helheten.

Viktigt har varit att behålla känslan av rymd från de gamla fabrikslokalerna. All el har dolts och installationerna i taket minimerats. Här finns inga stora slingrande ventilationssystem utan ventilationen har hållits nere så långt det varit möjligt. Både för att rummen ska få ett renare uttryck med högt i tak och för att spara energi. Flexibilitet har varit ett nyckelbegrepp för att byggnaden ska få en lång livslängd, men också för att lätt kunna anpassa den för olika verksamheter idag och i framtiden.

Trikåfabriken har exteriört återställts till sitt ursprungliga utseende. 1960-talsfönster i dåligt skick har bytts ut mot nytillverkade, identiska med originalfönstren men med en diskret mellanliggande solavskärmning. Byggnaden har uppdaterats avseende moderna myndighetskrav för tillgänglighet och brand, vilket har lösts med så få nya tillägg som möjligt.

I en av de större lokalerna har vi utformat och gjort inredningen till vårt eget kontor. Layouten är anpassad efter vårt arbetssätt med färre skrivbordsplatser, möjlighet att gruppera sig på olika sätt, flera olika typer av mötesrum och stora sociala ytor. Entrérummet är kontorets hjärta, som med sin stora rymd i tre plan öppnar upp för gemensamma aktiviteter, möten, arbete, lunchrum, seminarier och fester!

Materialen är få och återkommande, där det befintliga brädgolvet är ett viktigt inslag för att ge känsla och karaktär åt lokalen. Övriga material såsom stålpartier, björkplywood, träullstak, sten, mattor och textilier är valda för att hålla länge och åldras vackert. En ny armatur är framtagen i samarbete med Ateljé Lyktan; en energibesparande variant av de industrilampor som en gång lyste upp fabriken.

Den gemensamma gården är utformad för att alla som arbetar i de olika byggnaderna ska kunna träffas enkelt och spontant. Här finns ytor som lämpar sig för olika aktiviteter eller bara häng, bland annat en gemensam takterrass, bordtennisbord och bilfria ytor för rörelse, lek och kreativa workshops.

Trikåfabriken är ett av Sveriges första ombyggnationsprojekt som klimatberäknats. För att säkerställa långsiktigt hållbar miljö- och klimatnytta har byggnaden certifierats enligt standarden Miljöbyggnad i Drift nivå Guld.

Gränden

Gränden

Offerkällan är ett omtyckt miljonprogramsområde i norra Lund med lägenheter i tvåvåningslängor ritade av Sten Samuelsson. FOJAB har på uppdrag av Lunds kommunala fastighetsbolag, LKF, utvecklat Offerkällan med åtta nya huskroppar som fått namnet Gränden.

Viktigt har varit att ta vara på de fina kvaliteterna i området och samtidigt förbättra det som inte funkar lika bra. Med välavvägd placering, stark form och hög kvalitet i material och detaljering har de nya husen blivit ett lyft för hela området.

På klassiskt sextiotalsmanér sänktes bilvägen genom Offerkällan ner i ett dike. Trafiken hölls separerad från de boende, men det innebar samtidigt att området effektivt delades i två. För att läka samman de båda delarna har sex av de nya husen placerats längs den tidigare nedsänkta vägen. Det som tidigare var ett ödsligt asfaltdike med garageinfarter för bilar har med hjälp av fler och olika slags entréer, fönster och portiker blivit en trygg och trevlig stadsgata för fotgängare och flera olika trafikslag.

Den nya bebyggelsen är högre än den befintliga, men knyter an till de lägre husen genom en tvåvåningsarm i ena änden av gatan. Radhus i bottenplan ger fina mikromiljöer och en ökad variation av boendekvaliteter. Portiker tvärs genom husen skapar nya siktlinjer, ökar genomsiktligheten och öppnar upp området.

Husen är byggda i gedigna genuina material som kommer att åldras vackert och hålla länge. Detaljeringen är genomgående hög, exempelvis med rullskift på kallmurarna som gör att inga plåtavtäckningar behövs. Den höga kvaliteten både syns och känns, det här är hus som tål att gå nära.

Utsågs till Allmännyttans bästa nybyggnadsprojekt 2023

Finalist till CBAs bostadspris 2023

Förskola Hofs Park

Förskola Hofs Park

Hofs park förskola i Växjö är en formglad, lustfylld och lekfull liten pärla. Helt unik i sitt uttryck och med starkt barnfokus.

Miljöerna är rika på upplevelser, även för de mindre barnen. Fasaden med sina stora holkar går delvis att klättra på, och inomhus finns loft och kojor att leka i. Samtidigt är förskolan en trygg plats och arbetsvänlig miljö med bra ljus och ytor som är lätta att hålla uppsikt över.

Förskolan med fem avdelningar är byggd i massivträ, vilket ger en varm, ombonad och äkta känsla med skön ljudmiljö. Detaljeringsgraden är hög med fina materialmöten.

Förskolan utgör en del av ett större utvecklingsområde som även innehåller trygghetsboende och bostäder. Husen ligger som en krans runt en gemensam park. FOJAB ansvarar för utformningen av både byggnader och landskap som ett resultat av en markanvisningstävling.

Fabriken

Fabriken

Idén till Fabriken föddes i en önskan att återskapa de kvaliteter som finns i gamla fabriksmiljöer som konverterats till kontor.

Hög takhöjd, robusta och slitstarka material, synliga installationer och stora, spröjsade glaspartier ger Fabriken både en retrokänsla samtidigt som det gör byggnaden väl rustad för förändrade behov och nya krav som kommer att ställas på attraktiva lokaler i framtiden.

 

Fasaden kännetecknas av enkelhet och det dominerande materialet är återbrukat tegel. Det är nästan som att man har plockat ner en gammal fabrik och murat upp den på nytt. Byggnaden är klimatberäknad enligt LFM30-metodiken och har certifierats enligt Miljöbyggnad.

Kontorsbyggnaden Fabriken har byggts tillsammans med Mobilitetshuset Solkvarteret.

World Trade Center Karlskrona

World Trade Center Karlskrona

Mobilitetshus Solkvarteret

Mobilitetshus Solkvarteret

Kintsugi är det japanska ordet för traditionen att laga trasig keramik med guld så att sprickan bidrar till att göra det sönderslagna vackrare

I mobilitetshuset Solkvarteret har vi låtit smycka de horisontella sprickorna mellan parkeringsplanen med ett sirligt raster av metall. Ytan mellan rastret är klädd med en buteljgrön fasad med aktiva solceller som gör att byggnaden under stora delar av året är självförsörjande på energi. I bottenvåningen finns en större lokal, cykelparkering med omklädning och dusch samt en utlämningscentral för e-handel och matkassar. Mobilitetshuset är sammanbyggd med kontorshuset Fabriken.

Solkvarteret har tilldelats utmärkelsen Skåne Solar Award 2022.

Axis Grenden

Axis Grenden

Axis nya kontor är beläget på Ideon-området utanför Lund, en forskningsby som just nu genomgår en spännande utveckling. På uppdrag av Axis Communication har FOJAB ritat kvarteret som blir arbetsplats för 1300 personer.  Byggnaden har en stark identitet och karaktär och är utformad efter företagets behov och önskemål. Kvarteret blir en ny spännande mötesplats där ett hållbart arbetsliv står i centrum.

Axis nya kontor i Lund består av en sammanhängande byggnad som är uppdelad i flera byggnadskroppar i varierande höjd som samspelar med varandra. Huvudentrén är placerad i kvarterets hörn som vänder sig mot Ideonområdet och innanför öppnar sig ett stort, ljust gemensamt entrétorg med plats för utställningar, möten och mingel. En generös trappa leder till Axis restaurang och vidare upp till den gemensamma, gröna innergården. Högst upp finns, som kronan på verket, en skylounge och en väl tilltagen takterrass med 360 graders utsikt över det skånska landskapet.

Utsidan av fasaden är gestaltad utifrån att klara hållbarhetskrav och ska samtidigt ge området ett nytt ansikte utåt. Fasaden består av en tung naturstensklädd bas med lätta glasfasader med vita, vinklade lameller ovanpå. Det skapar ett komplext formspråk som ger huset olika uttryck när man passerar. Gestaltningen av de samspelta husvolymerna skapar ljudbarriärer och fantastiska utemiljöer.

Väl inne i byggnaden möts besökare och anställda av ljuset, som är ett återkommande tema, samtidigt som naturliga material som kalksten och trä ger en varm och ombonad känsla. Kontoret är utformat med stor omsorg om detaljerna och ytorna är skräddarsydda efter Axis behov med både traditionella cellkontor och öppna kontorslandskap med rejält ljusinsläpp. Kontoret är utformat med ett flertal olika rumsligheter för att passa olika sorters möten och skapa förutsättningar för kreativitet och innovation – viktiga kärnvärden i Axis företagskultur.

Kvarteret ingår i stadsbyggnadskontorets målsättning att omvandla foskningsbyn Ideon Science Park i Lund till en stad med tydliga kvarter och soliga mötesplatser för alla som arbetar, forskar eller besöker Ideon.

Arbetsmiljön är gestaltad med ett hållbart arbetsliv i fokus och möjligheter till ett hållbart resande har också varit en viktig förutsättning. Varje anställd får sin egen Axis-cykel, som kan cyklas rakt ner i ett garage med dusch- och omklädningsrum, samt ett gym med glastak som förbinder gymmet med de gemensamma ytorna ovanför.

Byggnaden antar en utmaning i framtidens stad och stadsplanering där en plats utmed trafikleder nu har förvandlats till ett nytt landmärke i Lund och hem för många anställda. Placeringen av huset i en svår urban miljö med trafikleder runtomkring var en utmaning som har lösts med många takterrasser och en skyddad innergård som möjliggör möten även utanför huset.

Utmärkelse:
Lunds kommuns stadsbyggnadspris 2021
Sveriges snyggaste kontor 2020

Dokumentet

Dokumentet

Kvarteret ligger i brytpunkten mellan den täta innerstadens kvartersstruktur och den glesare institutions- och bostadsbebyggelsen, vilket har präglat kvarterets utformning. Bebyggelsen utgörs av fem huskroppar som var och en fått sin egen identitet, för att spegla sammanhanget med en stadsstruktur som uppkommit under en lång tidsperiod. Hörnet i sydväst accentueras med såväl byggnadshöjd som med publik entré och verksamhet i bottenvåningarna, medan den östra byggnadskroppen står med sin gavel mot Brunnsgatan och sträcker sig in i parken.

Byggnaderna utgörs av enkla, byggbara volymer i 3-6 våningar med utgångspunkt i den nätta tegelarkitekturen som finns i området. Varje byggnadsvolym får sin individuella utformning med tegelkulör och tegelfog, takform, balkong- och fönstersättning för att motverka repetition och istället åstadkomma tydlighet och en platsspecifik variation. De separerade byggnadskropparna ger goda möjligheter till ett etappvis genomförande.

Alla lägenheter har balkonger eller generösa terrasser i goda väderstreck, tydligt avgränsade från det publika rummet. Lägenheterna är kompakta utan att ge avkall på välproportionerade rum, goda ljusförhållanden och funktionella mått. Genom hela projektet finns en variation i såväl lägenhetsstorlekar som i varianter av en viss lägenhetstyp. Fördelarna med repetition i produktionsskedet vägs mot individuella önskemål hos hyresgästen.

Kvarteret rymmer förutom flerbostadshus även ett vård- och omsorgsboende integrerat i ett av bostadshusen, lokal för LKF samt träffpunkt för seniorer i hörnet av bottenvåningen mot staden.

Docks

Docks

I inloppet till hamnen byggs Docks, Malmös nya landmärke. Två slanka byggnadskroppar som från vissa vinklar tycks smälta samman. Inglasade balkonger svävar över dockan likt kontrollhytterna på de kranar som en gång syntes på Kockumsvarvet.

Det karaktäristiska för Docks är de två avsmalnande tornen som i form och höjd relaterar till sin omgivning. I öster mot hamnbassängen är byggnaden som högst, 26 våningar. Mot Dockplatsen och gästhamnen trappas den ner till 18 våningar, för att landa i en bas i 5 våningar som ansluter till kringliggande byggnader och Isbergs gata.

I och med den nya byggnaden sluts Dockplatsen mot öster, och det bildas ett skyddat rum där Docks veckade och trappade form dämpar vindarna från havet. Tornen vinklar sig för att möta olika stadsrum, och markerar samtidigt kvarterets östra och västra port.

I markplan finns publika utrymmen för service, butiker och restauranger. Ett atrium som nås från alla kommersiella lokaler blir byggnadens hjärta och samlingspunkt. Den övre delen rymmer träklädda gallerier som leder till bostäder, gästlägenheter och gemensamhetsrum.

Huskropparna kläs med balkonger som får en vädertålig och robust fasad av varmgalvaniserade plåt. Galvanisering ger en kristallin beläggning som skyddar metallen under samtidigt som den ger subtila skiftningar i ton och glans. Plåtens skarvar spelar med balkongkanternas rytm och på de norra fasaderna veckas plåten likt saltkristaller. Uttrycket är skarpt, nyanserat och förankrat i platsens historia.

Det blir totalt 157 bostäder i huset och på basens tak anläggs en trädgård med terrasser som är gemensamma för de boende. I sydvästläge skapas en solhylla med mycket lä och ett grönskande strandlandskap. Sittytor, vindlande stråk och träbryggor flätar samman terrasserna.

Yttre och inre skiljer sig markant åt i Docks. Innanför den kyliga plåtfasaden möts boende och besökare av varma ljussättningar och trä. Även här går associationen till sjöfart och de många fartyg som en gång byggdes på Kockumsvarvet, vars metallskrov dolde ombonade träkajutor.

Fler projekt

Fler projekt