Vänersborgs Tingsrätt

Vänersborgs Tingsrätt

Vänersborgs Tingsrätt

FOJAB ritar en ny domstolsbyggnad i Vänersborg –­ en skarpskuren volym som bearbetats i relation till sitt programinnehåll och som på samma gång relaterar till sin stadsmässiga situation.

PLATSEN
Den nya domstolen ligger i direkt anslutning till en av Vänersborgs viktigaste entréer och annonserar sig tydligt när man rör sig längs Edsvägen in mot stadskärnan. Domstolen kommer att ingå i ett sammanhang av solitära institutionsbyggnader som Gamla Lasarettet med bland annat Vänerparkens skola och Habiliteringsmottagningen samt Trons kapell.

Den nya domstolsbyggnaden bidrar till övergången mellan stadskärnans kvartersstruktur och den gröna parkmiljön. Byggnaden öppnar upp sig i tre våningar mot söder och interagerar med parken. Nya träd och planteringar stärker kopplingen ytterligare. Byggnadens entréer för verksamhetens olika behov orienteras i relation till säkerhet, funktion och flöden.

MÄNNISKAN
Genom att dra tillbaka byggnaden från fastighetsgränsen skapas ytor som möter människors behov av att vistas och röra sig vid den nya domstolsbyggnaden. Sockeln bearbetas med terrasseringar för att hantera höjdskillnader och för att öka kvaliteten i gaturummet. Vi etablerar planteringar med terrasserade sittvänliga stödmurar som också stärker orienterbarheten.

Huvudentrén markeras med ett stort träd samt glaspartier i tre våningar och den indragna volymen. En succesiv entrésekvens och en respektfull entréplats gör att man kan angöra, vistas vid och lämna byggnaden på ett värdigt sätt. Domstolens generösa väntrum finns en våning upp. Fasaden öppnas upp med stora glasytor, byggnadens inre exponeras och allmänhetens ytor samverkar med parkrummet på motsatta sidan gatan. Att allmänhetens ytor återfinns en våning ovanför gatunivå ger en distans och ett respektavstånd som skapar integritet för den känsliga situation som besökare i byggnaden kan befinna sig i.

Domstolsbyggnaden inrymmer cirka 130 arbetsplatser, 11 rättssalar varav två säkerhetssalar, säkerhetskontroll med anslutande reception, allmänhetens ytor, personalens kanslilokaler samt intransport och rum för frihetsberövade. Tingsrätten får separata entréer in till samtliga salar och separerade flöden i hela byggnaden, där även utrymningsvägarna hålls åtskilda.

FORMEN
Byggnadens formspråk är i grunden enkelt, där volymen bearbetas med några få karaktärsskapande grepp. Detta utan att tappa den tyngd och pondus som krävs för att utgöra en viktig representant för ett sunt rättsväsende.

En grön keramisk fasad definierar domstolsbyggnadens identitet och dess relation till staden, med sina gröna koppartak och grönskan i den omgivande parkmiljön. De keramiska panelerna är svagt krökta, vilket ger effektfulla skuggor på fasaden – lite som vattnets krusning på Vänern. Skönhet kombineras med hållbarhet och effektiv konstruktion.

Fasaden utformas med horisontella band som ger en tydlig redovisning av rumsvolymerna innanför. Vertikala profiler som skapar rytm i relation till bakomliggande program och mellan dessa alterneras glas och täta partier, väl avvägt för att hantera utsikt, dagsljus och de höga miljöambitionerna. Här regleras även önskad grad av insyn och sekretess. Med ett rationellt modulsystem och hög prefabriceringsgrad i fasad och stomme hanteras byggnadens sammansatta program och volymer.

Fakta

Projektnamn
Vänersborgs Tingsrätt

Beställare
Hemsö

Plats
Vänersborg

Omfattning
7700 m² BTA

Status
Pågående

Kontaktperson
Kjell Adamsson
kjell.adamsson@​fojab.se
+46 708 - 83 80 82

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt
Kjell Adamsson
Arkitekt SAR/MSA, Affärsutvecklingschef, vVD

Handläggande arkitekt
Jonas Ruthblad
Arkitekt SAR/MSA, Ateljéchef

Maria Listrup
Arkitekt SAR/MSA

Alvaro Itarte
Arkitekt SAR/MSA

Stefan Johansson
Arkitekt MSA, Kreativ ledare

Josephine Philipsen
Landskapsarkitekt

Filip Loguin Hjärne
Arkitekt MSA/MAA