Villan, Helsingkrona nation

Villan, Helsingkrona nation

”Vänner för livet” är ett nytt studentbostadskoncept som vi tagit fram i nära samarbete med Helsingkrona nation i Lund. Boendeformen påminner närmast om storlägenheter.

Villan på Helsingkrona nation är ett åttavåningshus med en tio-rums-lägenhet på varje plan. På den översta våningen finns en mindre variant av storlägenheten med fem rum. Varje student har eget sovrum, toalett och dusch, men delar på kök, matplats och vardagsrum. De generösa gemensamma ytorna med spektakulär takhöjd är integrerade i planlösningen på ett helt annat sätt än i den traditionella studentkorridoren. På balkonger finns odlingsutrymmen och på taket en gemensam terrass med milsvid utsikt. I bottenvåningen fungerar en restaurang som ett mjukt gränssnitt mellan studenterna och stadens övriga invånare.

I Villan finns flera fiffiga funktioner som platsbyggda möbler, infälld belysning och smart förvaring som ska ge minimalt slitage vid in- och utflytt, och som kräver mindre nyinköp för nyinflyttade studenter.

Nybyggnationen består av 65 studentbostäder, en restaurang och gemensamhetslokaler. Dessa kopplas ihop med en äldre studentbostadsbyggnad, som ritades av Sten Samuelsson på 1950-talet, som vi även passar på att fasadrenovera.

Vi har bistått Helsingkrona nation hela vägen från idé till inflyttning. Vi har tagit fram en ny detaljplan i samarbete också med Kristianstads nation, Akademiska Hus och Svenska Hus som äger grannfastigheterna. FOJAB har vidare ansvarat för projektering av förfrågningsunderlag som arkitekt och generalkonsult. Därefter har vi haft ett dubbelt uppdrag med en tydlig organisatorisk uppdelning: dels har vi varit byggherrerådgivare åt Helsingkrona nation och dels har vi projekterat bygghandlingar åt entreprenören.

NCIF – Nationellt Centrum för Idrott & Folkhälsa

NCIF – Nationellt Centrum för Idrott & Folkhälsa

Tillsammans med idrottsrörelsen vill Hemsö utveckla en ny form av idrottsanläggning i Lund. Ett nationellt centrum för idrott och folkhälsa, NCIF, som ska främja och uppmuntra till rörelse för fler genom hela livet.  NCIF ska innehålla ytor både inom- och utomhus för fysisk träning, utbildning och forskning.

Idag löper Kunskapsstråket i nordostlig riktning från Lund C förbi universitetet, LTH och Science Village och med ESS och MAX som målpunkt. Som pendang till detta etableras nu Aktivitetsstråket söderut, ett stråk med fokus på hälsa, rörelse och rekreation som löper från Bollhuset och Stadsparken, via Högevallsbadet, Arenaområdet och den nya tågstationen och ner till Källbybadet och naturreservatet utmed Höje å.

FOJAB arbetar tillsammans med Hemsö och Lunds kommun för att inom ramen för ett planprogram pröva en etablering av NCIF som en viktig målpunkt i Aktivitetsstråket, tillsammans med Källbybadet och Höjeådalen. Planprogrammet ska redovisa hus NCIF kan utformas och integreras i området med fokus på att bibehålla och stärka befintliga grönytor, odling, idrott och rekreation.  Den nya tågstationen väster om Klostergården och en ny gång- och cykeltunnel under järnvägen kommer att påverka flöden och kommunikationsstråk i området, och öka möjligheterna att skapa en ny mötesplats i Lund.

Vänersborgs Tingsrätt

Vänersborgs Tingsrätt

FOJAB ritar en ny domstolsbyggnad i Vänersborg –­ en skarpskuren volym som bearbetats i relation till sitt programinnehåll och som på samma gång relaterar till sin stadsmässiga situation.

PLATSEN
Den nya domstolen ligger i direkt anslutning till en av Vänersborgs viktigaste entréer och annonserar sig tydligt när man rör sig längs Edsvägen in mot stadskärnan. Domstolen kommer att ingå i ett sammanhang av solitära institutionsbyggnader som Gamla Lasarettet med bland annat Vänerparkens skola och Habiliteringsmottagningen samt Trons kapell.

Den nya domstolsbyggnaden bidrar till övergången mellan stadskärnans kvartersstruktur och den gröna parkmiljön. Byggnaden öppnar upp sig i tre våningar mot söder och interagerar med parken. Nya träd och planteringar stärker kopplingen ytterligare. Byggnadens entréer för verksamhetens olika behov orienteras i relation till säkerhet, funktion och flöden.

MÄNNISKAN
Genom att dra tillbaka byggnaden från fastighetsgränsen skapas ytor som möter människors behov av att vistas och röra sig vid den nya domstolsbyggnaden. Sockeln bearbetas med terrasseringar för att hantera höjdskillnader och för att öka kvaliteten i gaturummet. Vi etablerar planteringar med terrasserade sittvänliga stödmurar som också stärker orienterbarheten.

Huvudentrén markeras med ett stort träd samt glaspartier i tre våningar och den indragna volymen. En succesiv entrésekvens och en respektfull entréplats gör att man kan angöra, vistas vid och lämna byggnaden på ett värdigt sätt. Domstolens generösa väntrum finns en våning upp. Fasaden öppnas upp med stora glasytor, byggnadens inre exponeras och allmänhetens ytor samverkar med parkrummet på motsatta sidan gatan. Att allmänhetens ytor återfinns en våning ovanför gatunivå ger en distans och ett respektavstånd som skapar integritet för den känsliga situation som besökare i byggnaden kan befinna sig i.

Domstolsbyggnaden inrymmer cirka 130 arbetsplatser, 11 rättssalar varav två säkerhetssalar, säkerhetskontroll med anslutande reception, allmänhetens ytor, personalens kanslilokaler samt intransport och rum för frihetsberövade. Tingsrätten får separata entréer in till samtliga salar och separerade flöden i hela byggnaden, där även utrymningsvägarna hålls åtskilda.

FORMEN
Byggnadens formspråk är i grunden enkelt, där volymen bearbetas med några få karaktärsskapande grepp. Detta utan att tappa den tyngd och pondus som krävs för att utgöra en viktig representant för ett sunt rättsväsende.

En grön keramisk fasad definierar domstolsbyggnadens identitet och dess relation till staden, med sina gröna koppartak och grönskan i den omgivande parkmiljön. De keramiska panelerna är svagt krökta, vilket ger effektfulla skuggor på fasaden – lite som vattnets krusning på Vänern. Skönhet kombineras med hållbarhet och effektiv konstruktion.

Fasaden utformas med horisontella band som ger en tydlig redovisning av rumsvolymerna innanför. Vertikala profiler som skapar rytm i relation till bakomliggande program och mellan dessa alterneras glas och täta partier, väl avvägt för att hantera utsikt, dagsljus och de höga miljöambitionerna. Här regleras även önskad grad av insyn och sekretess. Med ett rationellt modulsystem och hög prefabriceringsgrad i fasad och stomme hanteras byggnadens sammansatta program och volymer.

Göta Hovrätt och kammarrätten

Göta Hovrätt och kammarrätten

En domstolsbyggnad med stark karaktär och värdighet som tar tillvara läget och stadsrummet vid Munksjön.

Efter ett parallellt uppdrag valde Castellum i samarbete med Domstolsverket att gå vidare med FOJABs förslag för de nya domstolsbyggnaderna i Jönköping för Göta Hovrätt och kammarrätten. En enig jury lyfte fram den starka arkitektoniska gestaltningen och kvaliteterna i stadsrummet.

FOJAB har stor erfarenhet av att arbeta med domstolsbyggnader och de speciella funktionskrav som är kopplade till den här typen av projekt. Det, i kombination med en stark formidé, har banat vägen för en domstolsbyggnad av hög kvalitet.

Den nya hovrättsbyggnaden inordnar sig i den befintliga strukturen och binder ihop bebyggelsen längs Munksjöns västra strand. Byggnadsvolymen byggs upp med olika skalor i relation till sitt sammanhang och den omgivande stadsmiljön.

Byggnaden dras tillbaka från tomtgränsen vilket skapar ytor för allmänheten att vistas och röra sig vid den nya hovrätten. Stadsrummen aktiveras också genom fördelning av flera olika entréer runt byggnaden, vilket skapar liv och rörelse.

Fasaden utformas med ljust sandfärgade vertikala och horisontella element. De vertikala elementen begränsar den direkta solinstrålningen och förstärker byggnadens gestaltning. Byggnaden har särskilt utformats med tanke på dagsljustillgång och de högt ställda miljöambitionerna. Byggnaden utformas för att uppfylla krav enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad nivå Guld.

Lunds Tingsrätt

Lunds Tingsrätt

FOJAB har ritat en ny byggnad för tingsrätten i Lund. Uppgiften var att gestalta en ny myndighetsbyggnad med målet att skapa Sveriges modernaste domstol. Den nya tingsrätten är nästa steg i centrala Lunds framväxt strax väster om järnvägsspåren.

Aktuell tomt ligger mellan järnvägsspåren och Bjerredsparken, som sträcker sig parallellt i nordsydlig riktning, centralt i Lund. De befintliga byggnadskvarteren norr om platsen öppnar upp sig mot parken. Den nya tingsrätten inordnar sig i den strukturen, och bjuder in parkens ljus och grönska, samtidigt som parken får ett stadigt avslut mot järnvägen. En tingsrätts funktion innebär separerade flöden av människor, och därmed flera olika entréer. Dessa orienteras runt hela byggnaden, vilket skapar liv och rörelse i de omkringliggande stadsrummen. Allmänhetens ytor ligger samlade i ett utsträckt rum i två plan som öppnar sig med stora glasytor mot parken. Exteriörens kopparplåt, glas och natursten samverkar med den inre miljön där träpaneler i ask ger en varm och komfortabel upplevelse.

Mot järnvägen och den gamla innerstaden i öster reser sig huset i sin fulla höjd. Det inordnas i sammanhanget med det nya kommunhuset Kristallen och ger de stadskvaliteter som en offentlig institution i staden ska göra. I söder mot det nya resetorget sänker sig byggnaden ner till två höga våningar, som möter folklivet och samtidigt behåller sin offentliga karaktär. Här finns på taket mot sydväst en terrass för domstolens personal. Mot väster famnar en fyravåningsvolym parkrummet, i ett samspel med det intilliggande kommunhuset Kristallen. Västerfasaden öppnas upp mot det gröna parkrummet med stora glaspartier och byggnadens inre exponeras. Förhållandet mellan glas och täta partier är väl avvägt för att hantera utsikt, dagsljus och de högt ställda miljöambitionerna.

Den nya tingsrätten invigdes i augusti 2018.

Utmärkelser:
1:a pris i gestaltningstävling
Lunds kommuns stadsbyggnadspris 2018
Nominerat till Stenpriset 2018
Nominerat till Årets bygge 2019
Plåtpriset 2019

Publiceringar:
RUM, Feb/19
ArchDaily Mars/19
Tidskriften Arkitektur Mars/19

Triangeln

Triangeln

Från stor markparkering och ödslig baksida till kollektivtrafikhub med myllrande stadsliv i kulturhistorisk omgivning. FOJAB har uppfört ett helt nytt stadskvarter i centrala Malmö med 190 lägenheter, 200 arbetsplatser och kommersiella verksamheter i bottenvåningarna.

I gatunivå ligger en butiksgalleria i två våningar, sammankopplat med det befintliga köpcentrumet. Ytterligare fem våningar mot de omgivande gatorna utgörs av bostäder och kontor. Ur denna byggnad reser sig ett bostadshus i 19 våningar. I kvarterets inre finns ytterligare bostäder och grönskande trädgårdar i olika nivåer medan bilparkerna ligger i två plan under mark.

I Triangelgallerian skapade FOJAB ett torg för att förhöja miljön för de många pendlare som rör sig i trafiken, men också för att ge en harmonisk plats för avkoppling i en småskalig, tät och intensiv miljö. För att skapa variation och förstärka stadskänslan nås butikerna genom tre portaler i vindlande gångar i gatuplan. Torget som ligger i mitten och öppnar sig genom båda våningar bildas av lekfullt utplacerade butiksboxar.

Kontoret ligger i fyra plan placerat ovanpå gallerian, två till fem trappor upp. Huvudentrén är placerad på Rådmansgatan. Uteplatser i form av takterrasser finns både i anslutning till kontorets nedersta plan och högst upp på den indragna takvåningen. Möjlighet till skyddad cykelparkering finns på en upphöjd gård mellan nya och gamla Triangeln. Kontorets hyresgäster har en fin utsikt över S:t Johannesplan och även visuell kontakt med den grönskande innergården.

Högst uppe kröns både gathus och höghus av partier med gyllene mässingsplåt. Gårdsmiljöerna är uppbyggda på taket till gallerian, på tre olika nivåer med ett stort utbud av vistelseplatser och upplevelser. Växtmaterialets karaktär och sammansättning ger grönska och skönhet under stora delar av året och tydliggör årstidernas växlingar. Här finns avskärmade platser i skuggan av pergolans klängväxter som erbjuder sittmöjligheter via integrerade bänkar och särskilda lekytor för barn. Det finns även rymliga gräsytor och flera trädäck som erbjuder plats åt större sällskap.

High Court

High Court

I uppdrag att restaurera och bygga om den tidigare Hovrätten har FOJAB, som generalkonsult, bistått fastighetsägaren med arkitektrådgivning.

Syftet har varit att omvandla lokalerna från den tidigare Hovrätten, från trist och sliten offentlig miljö till attraktiv, välfungerande och exklusiv kontors- och evenemangsanläggning.

Uppdraget har omfattat rådgivning i förbindelse med projektutveckling, projektering samt projekteringsledning, byggplatsledning och kontrollansvar.

Fullriggaren

Fullriggaren

I Malmös nya stadsdel Fullriggaren har FOJAB ritat ett parkeringshus med butikslokal i bottenvåningen.

P-huset har en tydlig miljöprofil som innefattar solcellsfasad, elbilsparkeringar och en bilpool som de boende i området har gratis medlemskap till de första åren.

Husets fasader består av inspända metallnät, perforerade plåtar, samt en betongvägg med klätterväxter och gula fågelholkar – något som bidrar till områdets grönska och biologiska mångfald.