Mobilitetshuset Hyllieäng

Mobilitetshuset Hyllieäng

Mobilitetshuset Hyllieäng med sin fasad av begagnade glasskivor, överblivna plåtar från värmeväxlare och skärskelett från tillverkningsindustrin flyttar gränserna för återbruk. 

Hyllieäng ingår som pilot i Vinnova-projektet CC Build (Centrum för Cirkulärt Byggande) som referensprojekt för att visa på möjligheterna med att återanvända och återbruka material.

Fasadens består av paneler av återbrukat glas från Lärarhögskolans byggnad Orkanen i Malmö samt rostfria plåtar med laserskurna mönster. Plåtarna är skrotavfall från tillverkningsindustrin. Glaset och plåtarna monteras i fält enligt fyra olika kompositioner. Murgröna klättrar från markplanteringar upp på fasaden.

I gatuplanet möter byggnaden närområdet med en arkad av pelare i betong. Innanför arkaden böljar sig en vägg fram som skapar små platser och ett intimare gaturum. Här finns en lokal för verksamheter och utrymme för mikromobilitetslösningar med rum för verkstad och uthyrning av cyklar. Byggnaden kröns av en solcellsanläggning som genererar närproducerad el.

De böljande ytterväggarna i markplan kläs med corten och en fjällpanel av återbrukade plåtar, som är spillmaterial vid produktionen av plattvärmeväxlare.

Den 2 400 kvadratmeter stora fasaden ska gå att demontera och materialet användas ännu en gång när mobilitetshuset en gång har tjänat ut. Därför hålls alla material så rena och råa som möjligt. Också infästningssystemet går enkelt att plocka ner igen.

Läs mer om arbetet med Hyllieäng

Finalist till Malmö stadsbyggnadspris

Pottholmen

Pottholmen

På centralt läge på Pottholmen, den nya entrén till Karlskrona, ska ett stadskvarter utvecklas bestående av bostäder, omvårdnadsboende och mobilitetshus. Vi vann markanvisningstävlingen med ett förslag som är mångfacetterat både till innehåll och uttryck.

Tornkvarteret med sina bostäder, restauranger och uteserveringar blir ett blickfång och en inbjudande mötespunkt för både kvartersgemenskap och stadspuls. Ett nytt landmärke i staden. Vi har lagt stor vikt vid platsbildningar, förutsättningar för folkliv och både lugna och livliga mötesplatser.

Trädgårdshusen är ett omvårdnadsboende som sammanför framåtblickande sociala vårdlösningar med en grön och stadsmässig arkitektur. Husen möter staden med mjuka gester: en varm träfasad och ett litet grönt torgrum i söderläge. Men även kvarterets inre och taklandskapet är grönt. Utemiljön utformas för att tillgodose de boendes behov och samtidigt inspirera till rörelse och vistelse i natur. Miljön stimulerar alla sinnen, väcker nyfikenhet och inger hemkänsla.

Vid utformningen av omvårdnadsboendet fokuserar vi mycket på överblickbarhet, ljusinsläpp och orienterbarhet, vilket skapar förutsättningar för att sätta den boende i centrum samtidigt som personalens arbete underlättas.

Hamnmagasinet är ett socialt mobilitetshus som med sin faluröda fasad och arkad kopplar an till Karlskronas äldsta tradition, men rymmer ett nytt program och nya upplevelser. Fasaden ger ett varmt och hållbart uttryck med ett utropstecken: en publik bastu där svettande Karlskroniter kan blicka ut över tågen som rullar in och ut ur staden. Längs med mobilitetshusets fasad mot kollektivtrafiktorget finns en arkad med generösa verksamhetslokaler. Arkaden skapar ett regnskyddat stadsrum som bidrar till flikig stadsmässighet.

Den faluröda träfasaden silar in dagsljuset mellan spjälorna och upplevs så pass luftig att man kan blicka ut från parkeringsplanet och orientera sig i staden. I gaturummen utanför skapar den glesa träfasaden samtidigt spännande ljusspel. På taket breder en storskalig pergola med solpaneler ut sig. Energi från solpanelerna lagras i batterirum i huset och används lokalt för att minimera mängden köpt el. Ytor som inte är solpaneler blir till gröna biotoptak, som fördröjer dagvatten.

Mobilitetshus Solkvarteret

Mobilitetshus Solkvarteret

Kintsugi är det japanska ordet för traditionen att laga trasig keramik med guld så att sprickan bidrar till att göra det sönderslagna vackrare

I mobilitetshuset Solkvarteret har vi låtit smycka de horisontella sprickorna mellan parkeringsplanen med ett sirligt raster av metall. Ytan mellan rastret är klädd med en buteljgrön fasad med aktiva solceller som gör att byggnaden under stora delar av året är självförsörjande på energi. I bottenvåningen finns en större lokal, cykelparkering med omklädning och dusch samt en utlämningscentral för e-handel och matkassar. Mobilitetshuset är sammanbyggd med kontorshuset Fabriken.

Solkvarteret har tilldelats utmärkelsen Skåne Solar Award 2022.

P-huset Dockan

P-huset Dockan

P-huset Dockan är en mobilitetsanläggning i centrala Västerås, med en innovativ fasad av tredimensionella aluminiumpaneler. Fasaden består av 378 bockade plåtar som tillsammans skapar böljande vertikala linjer och ytor längs fasaden. Byggnadens placering vid Mälaren och dess glittrande vattenyta har gett inspiration till en artikulerad och unik fasadutformning, som fångar och reflekterar himmelsljuset.

Kvällstid, när parkeringshuset tänds, framträder små perforerade hål i plåtens yta som vattenstänk. Den innovativa bockningstekniken har utvecklats i prototypstadie i tätt samarbete mellan FOJAB och Plåtexpressen, delvis som en monter till Plåt16 i Göteborg. Tekniken har nu tagits vidare till applicering i full skala av FOJAB och LW Sverige AB. För att på ritbordet kunna förstå hur fasaden kommer att se ut färdigställd, och vilka former som är möjliga att bocka, har en digital modell av bock ningsprocessen tagits fram som simulerar plåtens verkliga beteende. Med hjälp av bockningtekniken kan uttrycksfulla fasader skapas med relativt enkla medel på ett resurseffektivt sätt, och bidra till ökad omsorg i den byggda miljön.

Mobilitetshuset fungerar som en mötesplats och identitetsskapare för närområden, med gym och bageri i bottenvåningen, bilpoolsbilar för samnyttjande och en hög andel parkeringsplatser med möjlighet att ladda elbilar.

Utmärkelse:
Finalist Plåtpriset 2021

Däcket

Däcket

Däcket är en parkeringsanläggning med sex våningar ovan mark och en nedgrävd del. Samtliga plan är sluttande och det finns goda möjligheter till laddning av el- och hybridfordon. Vid gestaltningen har stor hänsyn tagits till tryggheten, vilket avspeglar sig genom belysning och glasade ytor i bland annat hissarna. Infart och trapphus är placerade utifrån trafiksäkerhet och komfort.

Byggnadens fasader består av enkla och robusta material som tål tidens tand. Fasadens trä kommer långsamt att gråna och smälta samman med husets platsgjutna betong. Parkeringsplanens fasader är klädda med rombiskt bärverk som bär upp limträ och sträckmetall och som får byggnaden att ändra karaktär mellan dag och kväll.

Mot grannfastigheten utgörs fasaden av betong med matrisgjutet mönster. Fasadens uppbyggnad är inspirerad av segelduksstruktur och knyter an till platsens kontakt med vattnet och småbåtshamnen.

Bottenvåningen är planerad att husera andra funktioner än parkering, som till exempel den befintliga livsmedelsbutiken, som bidrar till en levande stadsmiljö.

P-huset Hyllie

P-huset Hyllie

Parkeringsanläggningen ligger nära Hyllie Station och underlättar därför för vidare färd med tåg eller buss.

Här finns 1 400 bilplatser fördelade på nio plan och cykelparkering med 1 000 cykelplatser i två plan. P-huset är bemannat och har service, verkstad, duschar och lounge i direkt anslutning till nedgången till tågspåren. I markplan finns lokaler för bland annat biltvätt och däckhotell samt en övervakningscentral för P Malmö.

Fasaden består av drygt 3600 justerbara ”glasvingar”, som kan ställas i olika mönster. Mot öster är glasen av diamantglas (järnfritt glas) och har ett keramiskt dubbelsidigt tryck med pixellerade höstlöv. Mot norr är glasen på utsidan matt vita och på insidan blankt svarta. Glasen har ett kvadratiskt format för att på bästa sätt kunna skapa en pixellerad bild genom att ställa skivorna i olika vinklar och få nyansskillnader i varje pixel.

Bakom glasfasaderna finns ett utfallsskydd av stående sträckmetall som även hjälper till med avbländning från bilarnas strålkastare för intilliggande byggnader. Mot söder finns en växtvägg med klätterväxter.

P-huset Hyllie invigdes i samband med att Citytunneln i Malmö öppnade 2010.

Fullriggaren

Fullriggaren

I Malmös nya stadsdel Fullriggaren har FOJAB ritat ett parkeringshus med butikslokal i bottenvåningen.

P-huset har en tydlig miljöprofil som innefattar solcellsfasad, elbilsparkeringar och en bilpool som de boende i området har gratis medlemskap till de första åren.

Husets fasader består av inspända metallnät, perforerade plåtar, samt en betongvägg med klätterväxter och gula fågelholkar – något som bidrar till områdets grönska och biologiska mångfald.