Pottholmen

Pottholmen

Pottholmen

På centralt läge på Pottholmen, den nya entrén till Karlskrona, ska ett stadskvarter utvecklas bestående av bostäder, omvårdnadsboende och mobilitetshus. Vi vann markanvisningstävlingen med ett förslag som är mångfacetterat både till innehåll och uttryck.

Tornkvarteret med sina bostäder, restauranger och uteserveringar blir ett blickfång och en inbjudande mötespunkt för både kvartersgemenskap och stadspuls. Ett nytt landmärke i staden. Vi har lagt stor vikt vid platsbildningar, förutsättningar för folkliv och både lugna och livliga mötesplatser.

Trädgårdshusen är ett omvårdnadsboende som sammanför framåtblickande sociala vårdlösningar med en grön och stadsmässig arkitektur. Husen möter staden med mjuka gester: en varm träfasad och ett litet grönt torgrum i söderläge. Men även kvarterets inre och taklandskapet är grönt. Utemiljön utformas för att tillgodose de boendes behov och samtidigt inspirera till rörelse och vistelse i natur. Miljön stimulerar alla sinnen, väcker nyfikenhet och inger hemkänsla.

Vid utformningen av omvårdnadsboendet fokuserar vi mycket på överblickbarhet, ljusinsläpp och orienterbarhet, vilket skapar förutsättningar för att sätta den boende i centrum samtidigt som personalens arbete underlättas.

Hamnmagasinet är ett socialt mobilitetshus som med sin faluröda fasad och arkad kopplar an till Karlskronas äldsta tradition, men rymmer ett nytt program och nya upplevelser. Fasaden ger ett varmt och hållbart uttryck med ett utropstecken: en publik bastu där svettande Karlskroniter kan blicka ut över tågen som rullar in och ut ur staden. Längs med mobilitetshusets fasad mot kollektivtrafiktorget finns en arkad med generösa verksamhetslokaler. Arkaden skapar ett regnskyddat stadsrum som bidrar till flikig stadsmässighet.

Den faluröda träfasaden silar in dagsljuset mellan spjälorna och upplevs så pass luftig att man kan blicka ut från parkeringsplanet och orientera sig i staden. I gaturummen utanför skapar den glesa träfasaden samtidigt spännande ljusspel. På taket breder en storskalig pergola med solpaneler ut sig. Energi från solpanelerna lagras i batterirum i huset och används lokalt för att minimera mängden köpt el. Ytor som inte är solpaneler blir till gröna biotoptak, som fördröjer dagvatten.

Fakta

Projektnamn
Pottholmen

Beställare
Odalen och Riksbyggen

Plats
Karlskrona

Omfattning
Omvårdnadsboende, ca 6000 m² BTA. Mobilitetshus, ca 11 000 m² BTA.

Status
Vinst i markanvisningstävling

Kontaktperson
Johanna Tobisson
johanna.tobisson@​fojab.se
+46 724 - 02 26 35

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt omvårdnadsboende
Johanna Tobisson
Arkitekt SAR/MSA, Ateljéchef

Uppdragsansvarig arkitekt mobilitetshus
Erik Sandberg
Arkitekt SAR/MSA

Uppdragsansvarig landskapsarkitekt
Caroline Hertzman
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Vice ateljéchef

Emelie Landström
Arkitekt

Emilie Östberg
Landskapsarkitekt LAR/MSA

Katrin Johansson
Arkitekt MSA

Maria Listrup
Arkitekt SAR/MSA

Rebecca Saaby Mehlum
Arkitekt SAR/MSA, Kontorschef Helsingborg

Sara Mårtensson
Byggnadsingenjör

Viveka Nordh Premmert
Byggnadsingenjör