Vårdboenden i Helsingborg

Vårdboenden i Helsingborg

Behovet av vårdboenden anpassade för människor med demenssjukdomar ökar i samhället. Vi omvandlar vårdplatser som ursprungligen byggts med somatiska besvär i åtanke, till mer demensvänliga platser. Vårt mål är att den fysiska miljön ska skapa förutsättningar för en ökad livskvalitet. 

Helsingborgs stad jobbar aktivt och innovativt för en demensvänlig miljö för stadens invånare både i den offentliga stadsmiljön och på stadens vårdboenden. FOJAB har fått i uppdrag att göra om somatiska platser på en stor del av stadens vårdboenden så att de passar bättre för boende med demenssjukdomar, i takt med att behoven av sådana platser ökat. Vi jobbar både med inomhus- och utomhusmiljön och samspelet däremellan.

På vårdboendena handlar vårt arbete om att skapa en fysisk miljö som kan stödja och underlätta orientering, självständighet och välbefinnande. Vi säkerställer en trygg och stimulerande miljö där man lätt känner igen sig, så att hyresgästerna känner frihet att röra sig både inomhus och ut i trädgården.

I trädgårdarna arbetar vi med att skapa lättillgänglig orienterbarhet och med element som stärker och stimulerar sinnena utifrån konceptet sinnenas trädgård. Det gör vi med växter som doftar och blommar hela sommaren, frukt och bär som går att smaka på och polande vatten som man kan lyssna till.

Inomhus använder vi färg och ljus för att guida till rätt plats vi rätt tillfälle. Vi skapar en lugn omgivning utan överstimulans och undviker missledande speglingar och mönster som kan upplevas skrämmande och missuppfattas av människor med kognitiv svikt.

Vi jobbar utifrån begreppet personcentrerad miljö som fokuserar på människors möjligheter, på att undanröja hinder, öka livskvaliteten, värna integriteten och understödja självständighet. Vi utgår från frågan ”vad är ditt behov?” och ledord som trygghet, hemlikhet, minnesstimulans, igenkänning och frihetskänsla.

Pottholmen

Pottholmen

På centralt läge på Pottholmen, den nya entrén till Karlskrona, ska ett stadskvarter utvecklas bestående av bostäder, omvårdnadsboende och mobilitetshus. Vi vann markanvisningstävlingen med ett förslag som är mångfacetterat både till innehåll och uttryck.

Tornkvarteret med sina bostäder, restauranger och uteserveringar blir ett blickfång och en inbjudande mötespunkt för både kvartersgemenskap och stadspuls. Ett nytt landmärke i staden. Vi har lagt stor vikt vid platsbildningar, förutsättningar för folkliv och både lugna och livliga mötesplatser.

Trädgårdshusen är ett omvårdnadsboende som sammanför framåtblickande sociala vårdlösningar med en grön och stadsmässig arkitektur. Husen möter staden med mjuka gester: en varm träfasad och ett litet grönt torgrum i söderläge. Men även kvarterets inre och taklandskapet är grönt. Utemiljön utformas för att tillgodose de boendes behov och samtidigt inspirera till rörelse och vistelse i natur. Miljön stimulerar alla sinnen, väcker nyfikenhet och inger hemkänsla.

Vid utformningen av omvårdnadsboendet fokuserar vi mycket på överblickbarhet, ljusinsläpp och orienterbarhet, vilket skapar förutsättningar för att sätta den boende i centrum samtidigt som personalens arbete underlättas.

Hamnmagasinet är ett socialt mobilitetshus som med sin faluröda fasad och arkad kopplar an till Karlskronas äldsta tradition, men rymmer ett nytt program och nya upplevelser. Fasaden ger ett varmt och hållbart uttryck med ett utropstecken: en publik bastu där svettande Karlskroniter kan blicka ut över tågen som rullar in och ut ur staden. Längs med mobilitetshusets fasad mot kollektivtrafiktorget finns en arkad med generösa verksamhetslokaler. Arkaden skapar ett regnskyddat stadsrum som bidrar till flikig stadsmässighet.

Den faluröda träfasaden silar in dagsljuset mellan spjälorna och upplevs så pass luftig att man kan blicka ut från parkeringsplanet och orientera sig i staden. I gaturummen utanför skapar den glesa träfasaden samtidigt spännande ljusspel. På taket breder en storskalig pergola med solpaneler ut sig. Energi från solpanelerna lagras i batterirum i huset och används lokalt för att minimera mängden köpt el. Ytor som inte är solpaneler blir till gröna biotoptak, som fördröjer dagvatten.

Ryktborsten

Ryktborsten

Ryktborsten är vår idé om ett högkvalitativt boende i samklang med den gröna omgivningen – en flexibel boendemiljö där man vill och kan bo livet ut.

Att flytta är för många äldre ett stort steg, och att lämna området där man känner sig hemma kan kännas extra besvärligt. Det behöver därför planeras för bostäder som passar en åldrande befolkning i alla stadsdelar.

I Ryktborsten testar vi ett nytt sätt att tänka kring det flexibla boendet. Det riktar sig inte enbart till äldre utan här kan också exempelvis barnfamiljer trivas. Det finns möjlighet att variera storleken på sin bostad över tid, så att man kan stanna kvar i samma kvarter även när livsvillkoren och omständigheterna förändras.

Här finns gemensamma utemiljöer och ytor för odling och rörelse. Miljöer som uppmuntrar till samspel och aktiviteter mellan barn och äldre i form av exempelvis en sagoplats som skapas i trädgården. Träbyggnaderna leder in mot en gemensam gårdsplats som blir en naturlig mötesplats.

Dokumentet

Dokumentet

Kvarteret ligger i brytpunkten mellan den täta innerstadens kvartersstruktur och den glesare institutions- och bostadsbebyggelsen, vilket har präglat kvarterets utformning. Bebyggelsen utgörs av fem huskroppar som var och en fått sin egen identitet, för att spegla sammanhanget med en stadsstruktur som uppkommit under en lång tidsperiod. Hörnet i sydväst accentueras med såväl byggnadshöjd som med publik entré och verksamhet i bottenvåningarna, medan den östra byggnadskroppen står med sin gavel mot Brunnsgatan och sträcker sig in i parken.

Byggnaderna utgörs av enkla, byggbara volymer i 3-6 våningar med utgångspunkt i den nätta tegelarkitekturen som finns i området. Varje byggnadsvolym får sin individuella utformning med tegelkulör och tegelfog, takform, balkong- och fönstersättning för att motverka repetition och istället åstadkomma tydlighet och en platsspecifik variation. De separerade byggnadskropparna ger goda möjligheter till ett etappvis genomförande.

Alla lägenheter har balkonger eller generösa terrasser i goda väderstreck, tydligt avgränsade från det publika rummet. Lägenheterna är kompakta utan att ge avkall på välproportionerade rum, goda ljusförhållanden och funktionella mått. Genom hela projektet finns en variation i såväl lägenhetsstorlekar som i varianter av en viss lägenhetstyp. Fördelarna med repetition i produktionsskedet vägs mot individuella önskemål hos hyresgästen.

Kvarteret rymmer förutom flerbostadshus även ett vård- och omsorgsboende integrerat i ett av bostadshusen, lokal för LKF samt träffpunkt för seniorer i hörnet av bottenvåningen mot staden.