Verktyg för hållbar stadsutveckling

Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys

Med kunskap inom social hållbarhet och med särskilt fokus på barns och ungas plats i den fysiska planeringen tar vi fram sociala konsekvensbeskrivningar och barnkonsekvensbeskrivningar. Analyserna blir ett viktigt redskap i arbetet med såväl översiktsplaner som detaljplaner.

3-30-300-analys

3-30-300-principen definierar en nivå på stadsgrönska som bidrar till att skapa hälsofrämjande urbana livsmiljöer. Vi har utvecklat ett verktyg som utgår från principen, och kan nu redan på planeringsstadiet få en uppfattning om avstånd till grönområden, prognosticerad krontäckningsgrad i ett område och mängden grönska som kan ses från varje fönster i de tilltänkta byggnaderna.

Treeable

Hur mycket kan mängden grönska öka i våra städer? Treeable är ett digitalt verktyg som vi utvecklat för att identifiera mark som lämpar sig för trädplantering i befintlig stadsmiljö, och som skapar förståelse för vilka faktorer som hindrar respektive gynnar grönska. Verktyget tar hänsyn till ledningsstrukturer under mark, nuvarande markanvändning och skyddsavstånd till byggnader, gator och ledningar.

VIS

VIS är ett evidensbaserat verktyg som underlättar beslut kring blå lösningar och maximerar dagvatten och skyfall som resurs i stadsplaneringen. VIS synliggör sociala, ekologiska, ekonomiska och klimatrelaterade mervärden och underlättar samsyn kring målbild och vägval – med ett, förhoppningsvis, bättre slutresultat!

Ortsanalys

Vid arbete med ortsanalys undersöker vi platsens styrkor och svagheter och ger förslag på möjlig utveckling. Både fysiska och sociala värden vägs in i arbetet.

Tomtscanning

Vi har metoder och verktyg för att undersöka utvecklingspotentialen i större områden eller enskilda fastigheter. Vår analys kan ligga till grund för såväl markförvärv som utveckling av ett befintligt fastighetsbestånd.

Rörelsefaktor

Tillsammans med Riksidrottsförbundet har vi utvecklat ett verktyg som hjälper till att synliggöra och integrera frågor om fysisk aktivitet i samhällsplanering och byggande. Syftet är att identifiera viktiga faktorer för fysisk aktivitet i samhällsplaneringen, att underlätta systematiskt arbete med och integrering av olika former av rörelse och att främja dialog och samverkan mellan olika roller i planeringen.

Mer om Rörelsefaktor

Equalizer

Equalizer handlar om att skapa jämställda och inkluderande miljöer som stödjer fysisk aktivitet och lockar till rörelseglädje. Delaktighet och medskapande är centralt i Equalizer. Målet är att skapa verktyg för att störa platsbundna normer och att utifrån detta skapa fysiska förändringar för att underlätta för fler grupper och individer att ta plats och aktivera sig i det offentliga rummet.

Mer om Equalizer