Equalizer

Equalizer

Equalizer

Equalizer är ett Vinnovafinansierat forskningsprojekt inom utlysningen normkritisk innovation. Det är ett samarbetsprojekt där teori kombineras med metodutveckling och praktisk tillämpning i full skala för att skapa jämställda och inkluderande miljöer som stödjer fysisk aktivitet och lockar till rörelseglädje. I projektet har arkitekter, forskare, kommuner och barn och ungdomar deltagit tillsammans. Delaktighet och medskapande är centralt i Equalizer. Målet är att skapa verktyg för att störa platsbundna normer och att utifrån detta skapa fysiska förändringar för att underlätta för fler grupper och individer att ta plats och aktivera sig i det offentliga rummet.

Forskning visar att fysisk aktivitet minskar, särskilt bland ungdomar och allra mest bland flickor i tonåren. Många av de platser som planeras för fysisk aktivitet i det offentliga rummet används av begränsade målgrupper. Inom projektet Equalizer undersöker vi tillsammans med barn och ungdomar hur vi kan vända denna negativa rörelsetrend genom att undersöka och ifrågasätta normer. Det handlar om att skapa en ökad delaktighet, bättre folkhälsa och en jämlik och jämställd tillgång till rummen i staden.

Equalizer steg 1 genomfördes 2016-2018 i samarbete med Malmö stad. Målet med projektet var att undersöka offentliga platser för spontanidrott och hur de kan omformas för att ge upphov till ett mer jämställt och inkluderande användande. Mot bakgrund av detta utvecklades metoder och verktyg för att analysera och omvandla platser för fysisk aktivitet.

Equalizer steg 2 genomfördes 2018-2020 i samarbete med Lunds kommun där metoder och verktyg vidareutvecklades och testades i ett nytt sammanhang: på en ny geografisk plats och i skolgårdsmiljö. Tillsammans med elever på två skolor i Lund har vi identifierat hinder, hittat kreativa lösningar i form av aktiviteter och diskuterat ämnen som normer, gemenskap och utanförskap. Aktiviteterna testas nu i full skala med prototyper på skolgårdarna. Det kan handla om redskap som twistar till en vanlig aktivitet för att locka nya användare, aktiviteter som utmanar och premierar nya sätt att röra sig, eller på vägen-aktiviteter när rasterna känns korta. Aktiviteter som utmanar normer om hur skolgårdar och platser för fysisk aktivitet ska användas och av vem.

Inom projektet har en Equalizer-modell utvecklats där vi stegvis identifierar hinder, hittar kreativa lösningar och testar prototyper. Målet är att genom tillägg och stödjande åtgärder förändra beteenden och normalisera ett nytt synsätt kring hur och av vem platser kan användas.

Projektet har resulterat i

  • Metoder för att kritiskt undersöka vilka normer eller föreställningar som styr hur och av vem platser används
  • Konkreta slutsatser om viktiga aspekter för att skapa inkluderande platser
  • Omvandling av platser med hjälp av prototyper som exemplifierar hur befintliga platser med enkla men verkningsfulla medel kan omvandlas så de blir mer inkluderande och de som är underrepresenterade idag känner sig mer bekväma att ta plats.

Läs mer om Equalizer i forskningstidskriften Leisure Studies.

Fakta

Projektnamn
Equalizer

Beställare
Vinnovafinansierat samarbetsprojekt

Plats
Malmö och Lund

Omfattning
Forsknings- och innovationsprojekt, metodutveckling och genomförande av fullskaletest

Kontaktperson
Emma Pihl
emma.pihl@​fojab.se
+46 701 - 66 92 25

Projektgrupp

Emma Pihl
Planeringsarkitekt FPR/MSA

Åsa Samuelsson
Arkitekt SAR/MSA, Ansvarig FOJABlab

Karin Book
Fil Dr Kulturgeografi Malmö universitet

Elisabeth Högdahl
Fil Dr Etnologi Lunds universitet

Daniel Zachrisson
Fotograf