Rörelsefaktor

Rörelsefaktor

Rörelsefaktor

Rörelsefaktor är ett verktyg som hjälper till att synliggöra och integrera frågor om fysisk aktivitet i samhällsplanering och byggande. Verktyget syftar till att skapa en helhetsbild där alla sorters fysisk aktivitet ingår och tydliggör vilka faktorer i den byggda miljön som påverkar rörelse. Rörelsefaktor är tänkt att fungera som ett stöd i processer för att lyfta upp och tydliggöra frågor om fysisk aktivitet. Verktyget utvecklas i samverkan med Riksidrottsförbundet.

Rörelsefaktor har utvecklats sedan 2019 i en process där tidiga versioner testats efter hand tillsammans med kommuner, statliga myndigheter och privata aktörer. Arbetet har fokuserat på vilka faktorer som är viktiga att beakta för att skapa goda förutsättningar för fysisk aktivitet samt hur verktyget ska vara utformat för att vara ett stöd i design- och planprocesser. Med utgångspunkt från workshoparbetet har olika faktorer formulerats, avprövats, bytts ut och förfinats. Utgångspunkten har varit att ringa in ett hanterbart antal faktorer och därigenom lyfta fram vad som är viktigast att beakta.

För att uppnå en helhetsbild är verktyget utformat för att hanterar alla olika typer av fysisk aktivitet i ett sammanhang: organiserad idrott, självorganiserad idrott, vardagsaktivitet och aktiva transporter. Verktyget är anpassat för att användas i olika skalor, från det översiktliga till det detaljerade. För de olika skalorna ligger fokus på de frågor som är möjliga och lämpliga att ta hand om i varje skede.

Arbetsprocessen är uppbyggd med utgångspunkt från 5 steg. I det första steget identifieras vilka platser som finns eller är planerade för olika former av rörelse. I steg två sätts gemensamma mål för den aktuella platsen ur ett rörelseperspektiv. Steg tre utgör den främsta delen i verktyget – vad som kan uppnås på platsen. Systematiskt och med stöd av arbetsblad poängsätts ett antal faktorer för de fyra typerna av rörelse. För var och en av faktorerna besvaras frågeställningarna ”Vad uppnås?” och ”Vad saknas?”. De avslutande två stegen summerar områdets rörelsefaktor och konkretiserar vad som krävs för att uppnå denna.

En första version av arbetsbladen finns färdig och FOJAB och Riksidrottsförbundet erbjuder möjligheten att testa verktyget tillsammans med oss som ett pilotprojekt.

Läs mer och ta del av arbetsbladen här (PDF)
Rörelsefaktor – Introduktion och metodbeskrivning
Rörelsefaktor – Arbetsblad kommunen
Rörelsefaktor – Arbetsblad kvarteret
Rörelsefaktor – Arbetsblad stadsdelen

Fakta

Projektnamn
Rörelsefaktor

Beställare
Samarbetsprojekt med Riksidrottsförbundet

Plats
Sverige

Omfattning
Metodutveckling av verktyg för att inkludera rörelse i stadsbyggnads- och byggprocesser

Status
Pågående

Kontaktperson
Emma Pihl
emma.pihl@​fojab.se
+46 701 - 66 92 25

Projektgrupp

Emma Pihl
Planeringsarkitekt FPR/MSA

Åsa Samuelsson
Arkitekt SAR/MSA, Ansvarig FOJABlab

Jonnie Nordensky
Riksidrottsförbundet