Rörelsefaktor

Rörelsefaktor

Rörelsefaktor

Rörelsefaktor är ett verktyg som hjälper till att synliggöra och integrera frågor om fysisk aktivitet i samhällsplanering och byggande. Det utgår från befintlig forskning och kunskap och tillför det som saknats. Rörelsefaktor tar ett samlat grepp om all slags rörelse och åskådliggör vilka faktorer i den byggda miljön som påverkar möjligheterna till fysisk aktivitet. Verktyget kan användas i flera skalor, från övergripande planer till utformning av en bostadsgård, eller för att analysera en befintlig miljö.

Verktyget har utvecklats sedan 2019 av FOJAB och Riksidrottsförbundet. I arbetet har kommuner från hela landet, statliga myndigheter och privata aktörer deltagit. Pilotversioner har testats efter hand fram till den nu färdiga versionen.

Rörelsefaktor är ett processtöd som lyfter upp och tydliggör frågor om fysisk aktivitet från olika perspektiv och som med fördel används att samla olika kompetenser kring. Det kan användas av olika roller i en organisation, såväl offentlig som privat. Exempelvis de som jobbar med stadsplanering, trafik, grönstruktur, idrottsanläggningar och skolor. Arbetet sker allra bäst i samverkan!

Verktyget består av arbetsblad och är utformat för att hantera alla olika typer av fysisk aktivitet i ett sammanhang: organiserad idrott, självorganiserad idrott, vardagsaktivitet och aktiva transporter. De fyra typerna av rörelse utvärderas utifrån fyra perspektiv: samverkan, ytor och stråk, närhet och funktioner. Detta är parametrar som är viktiga att bevaka för att öka möjligheterna till rörelse.

Arbetsprocessen är uppbyggt utifrån fyra steg och dokumenteras efterhand med hjälp av lättarbetade arbetsblad. Steg 1 handlar om att skapa sig en helhetsbild av nuläge och mål. Steg 2 testar rörelsefaktorn för området genom poängsättning. Steg 3 handlar om att dra slutsatser utifrån det sammanfattade resultatet. Steg 4 sammanfattar vilka åtgärder som krävs för att uppnå målbilden för området.

Genom att arbeta strukturerat med rörelse skapas också andra mervärden utöver det som är kopplat till fysisk aktivitet så som trygghet, jämställdhet och jämlikhet, barnperspektiv, socialt perspektiv, hållbara transporter, naturvärden, delaktighet och samverkan.

”Rörelsefaktor är ett sätt att aktivera människor för en god hälsa och aktivera staden för ett levande stadsliv!”

FOJAB och Riksidrottsförbundet hjälper dig gärna att testa verktyget, tag kontakt så berättar vi mer.

Läs mer och ta del av arbetsbladen här (PDF)
Rörelsefaktor – Introduktion version 2.0
Rörelsefaktor – Arbetsblad

Fakta

Projektnamn
Rörelsefaktor

Beställare
Samarbetsprojekt med Riksidrottsförbundet

Plats
Sverige

Omfattning
Metodutveckling av verktyg för att inkludera rörelse i stadsbyggnads- och byggprocesser

Status
Pågående

Kontaktperson
Emma Pihl
emma.pihl@​fojab.se
+46 701 - 66 92 25

Projektgrupp

Emma Pihl
Planeringsarkitekt FPR/MSA

Åsa Samuelsson
Arkitekt SAR/MSA, Ansvarig FOJABlab

Jonnie Nordensky
Riksidrottsförbundet