Konvertering av mobilitetsanläggningar

Konvertering av mobilitetsanläggningar

Parkerings- och mobilitetshus är bra exempel på byggnader som idag används för ett specifikt ändamål men där behovet av dem mycket troligt kommer att minska över tid. FOJABlab studerade vad som skulle krävas av en ny mobilitetsanläggning idag för att den ska kunna ställas om till bostäder eller kontor i framtiden.

Hållbarhetsbegreppet har på kort tid utvidgats från att primärt handla om byggnaders miljöpåverkan vid byggnation och drift till att omfatta byggnaders och miljöers hela livscykler både när det gäller materiella, tekniska och sociala aspekter. En växande befolkning skapar ett behov av förtätning inom städerna samtidigt som resurserna är begränsade. Som en del i en hållbar utveckling på lång sikt måste vi börja återanvända både byggnadsmaterial och hela byggnader.

Under oljekrisens efterdyningar på 70-talet fick ingenjörerna Jan Dyfverman och Jan-Erik Hollander forskningsanslag från Statens forskningsråd för byggnadskonst för att utreda hur man kunde planera och konvertera parkeringshus till andra funktioner, t.ex. bostäder och kontor.

Forskningsrapporten heter ”R41:1975 Alternativanvändbara parkeringsanläggningar” och verkar aldrig ha fått någon omsättning i praktiken eller ens en stor läsekrets. Kanske var de före sin tid? Idag är frågan återigen högintressant när bilpool, delat ägande och bättre alternativ till bilen leder till minskat bilberoende. Om vi i en framtid får självkörande bilar kommer fordonsflottan minskas ytterligare och kan dessutom parkeras utanför stadens centrala delar.

Tiden är mogen att med nya glasögon titta på Dyfverman och Hollanders gamla tankar kring att bygga anläggningar som kan konverteras till bostäder och kontor när de tjänat ut sin roll som parkering. Problemen är kända: hur hanterar vi dagsljus i en djup volym, låga takhöjder, golvlutningar och nyttiga laster? Lab-projektet gick ut på att studera ett fiktivt projekt utan platsspecifik koppling där ramper och de mittre parkeringsraden demonteras för att åstadkomma ett gårdsrum och möjliggöra goda dagsljusförhållanden.

Se även Mobilitetsmaskinen och Kompetensområde parkering/mobilitet

Projektgrupp

Anders Eriksson Modin
Arkitekt SAR/MSA, Hållbarhetschef

Niklas Sonestad
Arkitekt MSA/MAA, Vice ateljéchef