Social hållbarhet

Social hållbarhet

För oss är socialt ansvar en självklarhet. Vi brinner för att skapa miljöer som alla känner sig välkomna till och kan delta i på lika villkor. Det genomsyrar alla våra projekt från stadsbyggnad, landskap, hus och inredning.

Genom att skapa miljöer där alla människor känner sig välkomna och trygga bidrar vi till en utveckling mot socialt hållbara miljöer oavsett könsidentitet, ålder, etnicitet, religion, funktionsvariation eller socio-ekonomiska förutsättningar.

Vi utgår från människan och de mänskliga behoven och vi har en rad metoder för att arbeta med mål, vision och uppföljning av de sociala hållbarhetsmålen i våra projekt.

Evidensbaserade verktyg för delaktighet och medborgardialog ger människorna på en plats möjlighet att engagera sig i projekten och bidra med insikter och erfarenheter. För att nå de sociala hållbarhetsmålen arbetar vi med dialog, processledning och brukarmedverkan. För att uppfylla barnkonventionen arbetar vi med dialogverktyg som riktar sig speciellt till barn.

Ambitionen är att alltid nå längre och bidra till en bättre värld – för alla!

Några av våra forskningsprojekt för att stärka den sociala hållbarheten:

Equalizer handlar om att skapa jämställda och inkluderande miljöer som stödjer fysisk aktivitet och lockar till rörelseglädje.

Inom WiCiD – Water in City Design är vi nyfikna på hur vatten kan ha en positiv inverkan i städer ur såväl ekologiska och ekonomiska som sociala perspektiv. Hur kan dagvatten- och skyfallslösningar även fungera som kolsänkor, bidra till ökad motståndskraft mot extremväder, tillskapa härlighetsvärden för människor och en god livsmiljö för djur och natur?