Sigtuna Stadsängar

Sigtuna Stadsängar

Sigtuna Stadsängar

FOJAB utvecklar en ny stadsdel med upp till 1 000 bostäder inom Sigtuna tätort. Arbetet består av underlag till detaljplan och uppföljning till genomförandeskede.

Sigtuna Stadsängar är ett tillägg till Sveriges äldsta stad, vilket har satt sin prägel på den nya stadsdelens gestaltning. Stadsdelen ges en unik karaktär som minner om den skala och rumsliga rikedom som återfinns i gamla Sigtuna. Stadsdelen planeras också med högt ställda ekologiska och sociala hållbarhetsmål.

Även om planeringen av den nya stadsdelen sker på tidigare obebyggd mark tar projektet sin utgångspunkt i Sigtunas historiska bebyggelsestrukturer och platsens kvaliteter. En stadsmiljö skapas som är unik och platsspecifik. Den nya stadsdelens struktur utgår ifrån den skala, karaktär och fastighetsindelning vi kan se i det historiska Sigtuna och omtolkar den för dagens krav och önskemål. Rumslig upplevelse samt stadsrummens skala och variation har varit teman som bearbetats kontinuerligt i processen. Samtidigt som struktur, skala och stadsrum minner om det historiska Sigtuna eftersträvas inte en pastisch. Stadsdelen ska fungera och vara utformad enligt dagens krav och arkitekturen föreslås bli samtida, gärna framåtblickande. Ambitionen är att skapa en hållbar stad.

En rad hållbara lösningar inryms i stadsdelen, exempelvis öppen dagvattenhantering på stadsdelsnivå med ”rain gardens” i gatumiljö. Ett unikt eget närvärmesystem planeras med bland annat 1000 kvadratmeter solfångare där 80 % av värme och varmvatten kommer från solenergi. Både lokala och globala projekt för social hållbarhet ryms inom utvecklingen av stadsdelen och vid markanvisningen av de olika kvarteren.

Fakta

Projektnamn
Sigtuna Stadsängar

Beställare
Sigtuna Stadsängar Exploaterings AB, bestående av Bonava och Sigtunahem

Plats
Sigtuna

Status
Pågående

Kontaktperson
Magnus Lundström
magnus.lundstrom@​fojab.se
+46 727 - 17 31 12

Projektgrupp

Magnus Lundström
Arkitekt SAR/MSA

Simon Kallioinen
Arkitekt MAA, Lab director