Skiss och gestaltning

Koncept och idéskiss

Med känsla för platsen och människorna som ska vistas där arbetar vi i tidiga skeden med koncept och idéskiss för utveckling av större områden eller enskilda fastigheter. Vår ambition är att på så sätt skapa en stadig grund för varje projekt och att koncept och idéskiss ska genomsyra arbetet med projektet från början till slut.

Skissutredning och strukturskiss

Med skissen som ett utredande verktyg undersöker vi befintliga kvaliteter på den plats vi arbetar, och möjliga utvecklingsscenarion. Vi arbetar evidensbaserat och forskningsnära med stor förståelse för uppdragens komplexitet.

Vi utvecklar strukturer som håller över tid och med hög grad av genomförbarhet. Vi rör oss i olika skalor och hanterar komplexa sammanhang, alltid med nyfikenhet och lyhördhet.

Gestaltningsförslag

Gestaltningen är central i vårt arbete, den genomsyrar allt vi gör. Vår samlade kompetens gör att vi kan ta fram gestaltningsförslag för såväl bebyggelse som för platser och stråk. Detta kan exempelvis sammanställas i gestaltningsprogram och bli en del av en detaljplanehandling.

Arkitekturprogram

Vid arbete med arkitekturprogram tar vi utgångspunkt i befintliga arkitektoniska kvaliteter och hur dessa kan utvecklas, samt önskade framtida arkitektoniska kvaliteter. Vi kopplar arbetet till vår tids utmaningar och skapar miljöer som främjar delaktighet, trygghet, rörelse och gemenskap.