Översikts- och detaljplanering

Kommunövergripande och fördjupade översiktsplaner

Vid arbete med kommunövergripande översiktsplaner tar vi fram vision och övergripande mål för kommunens översiktliga planering, ger förslag på utvecklingsstrategier och konkreta utbyggnadsområden. Vi skissar på såväl bebyggelsestrukturer som gröna och blåa strukturer. Arbetet sker i tät dialog med kommunen och med experter inom olika sakområden. Tillsammans lägger vi grunden till en långsiktigt hållbar utveckling.

Vid arbete med fördjupade översiktsplaner utreder vi ett mindre geografiskt område; utifrån platsens befintliga kvaliteter analyserar vi framtida behov och önskemål och tar fram förslag på möjlig utveckling.

Planeringsstrategi

I tät dialog med kommunen gör vi en analys och bedömning av giltigheten av gällande översiktsplan. Vi ringar in vilka delar av översiktsplanen som eventuellt behöver revideras och ger förslag på vad kommunen ska fokusera på i fortsatt arbete med den översiktliga planeringen.

Planprogram och detaljplan

Vi upprättar formella planhandlingar till detaljplaner, inklusive planprogram. Arbetet inkluderar även skissutredningar och förslag till ny bebyggelse, stråk, platsbildningar och gröna och blåa strukturer.

Vid upprättande av planprogram arbetar vi i en iterativ process. Ofta sker det genom samverkan mellan kommunen, byggaktörer, fastighetsägare och experter inom olika sakområden. Programarbetet omfattar bland annat analys av befintliga förhållanden på aktuell plats, identifiering av knäckfrågor, skissutredningar och förslag till framtida fysiska strukturer.