Information om behandling av personuppgifter – Kontaktpersoner kunder

Med anledning av att din arbetsgivare (”Kunden”) ingått ett avtal om köp av tjänster från FOJAB Arkitekter AB (”FOJAB”) och i samband med det lämnat över dina kontaktuppgifter till FOJAB kommer FOJAB att behandla personuppgifter om dig och är därmed personuppgiftsansvarig för uppgifterna.

Vi kommer att behandla personuppgifter om dig för att kunna komma i kontakt med Kunden och i övrigt uppfylla våra åtaganden enligt avtalet med Kunden. Vi kommer vidare att behandla dina personuppgifter för att göra utskick av marknadsföringsmaterial, inbjudningar till event o.dyl. riktat till Kunden. Vi baserar denna behandling på en intresseavvägning där vår bedömning är att vårt berättigade intresse att utföra den aktuella behandlingen av personuppgifter väger tyngre än dina eventuella intressen av att behandlingen inte sker.

De personuppgifter som behandlas är kontaktuppgifter såsom namn, email adress och telefonnummer. Uppgifterna behandlas av relevanta individer inom vår sälj- och marknadsorganisation men även till den del våra kontakter rör fakturering eller dylikt av individer nom vår finansavdelning. Du kan kontakta personuppgifter@fojab.se vid eventuella frågor kring behandlingen.

Personuppgifter som kan förekomma i e-postmeddelanden, web-trafik, sparade dokument m.m. kommer med nödvändighet att behandlas automatiskt i våra IT-system.

Vi kommer att spara dina personuppgifter under tiden som du fungerar som kontaktperson för Kunden gentemot oss.

Du har rätt att av FOJAB begära tillgång till personuppgifter som finns sparade om dig och att få dessa rättade om de är felaktiga. Under vissa förutsättningar kan du begära att personuppgifter raderas, att behandlingen av personuppgifterna begränsas och du har under vissa förutsättningar rätt att invända mot behandling. Vissa uppgifter kan du i vissa fall begära ska överföras i maskinläsbart skick till annan personuppgiftsansvarig.

Om du upplever att vi inte behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt kan du vända dig med klagomål till Datainspektionen.