Låt livet komma till dem – planera för generationer

Låt livet komma till dem – planera för generationer

Det finns ett glapp mellan den vanliga bostaden och det institutionella äldreboendet, mellan full autonomi och behov av vård under dygnets alla timmar. Det har det senaste decenniet börjat komma fler boendeformer med olika innehåll, t ex trygghetsboende och övergångsboende. Den demografiska utvecklingen visar dock att detta är ett segment som kommer att växa. Lab-projektets mål var att ta fram en princip för framtida generationsboende i staden och identifiera nyckelaspekter för en lyckad funktionsblandning i syfte att fördjupa diskussionen kring vad som är värdeskapande vid planeringen av ett livsboende, både för individ och samhälle.

Undersökningen och skissen utgick från premissen att många vill bo kvar i sitt område så länge som möjligt och endast kan tänka sig att byta bostad om alternativet är tillräckligt attraktivt. Eftersom människor ställer höga och mer specifika krav på sitt boende idag än förr talar detta för att skapa utrymme för en större diversifiering av boendemiljöer. Även flyttkedjan gynnas om äldre kan tänka sig att flytta tidigare så att utbudet av t ex småhus ökar på marknaden.

Vi ser också en tendens att när kommuner bygger samhällsfastigheter skapas stora enheter med homogent innehåll istället för att blanda funktioner och samutnyttja valda delar. Vi menar att ur ett stadsbyggnadsperspektiv är funktionsblandning mer socialt hållbart. Det finns också en stor vinst med att skapa goda förutsättningar för olika generationer att leva nära varandra för att kunna hjälpas åt med vardagspusslet och motverka ensamhet och isolering.

Genom att bygga för alla sinnen och att föra in växtlighet och grönska som ett självklart inslag skapas en stimulerande, rogivande och läkande boendemiljö vilket ger ett friskare liv både fysiskt och psykiskt.

Ovanstående aspekter arbetades in i materialet som utgör en plattform för vidare diskussion kring boendemiljöer, samutnyttjande och stadsplanering.

Läs även om FOJABs salong på Almedalen 2019, ”100- det nya 70?”

Projektgrupp

Elise Lindahl
Arkitekt SAR/MSA, Hållbarhetsstrateg

Pia Månsson
Arkitekt SAR/MSA, Ateljéchef

Géraldine Storb