Våra tjänster

Våra tjänster

För oss på FOJAB är ekologisk hållbarhet en självklarhet. Miljövänliga material och klimatanpassat, energieffektivt byggande ger attraktiva miljöer som håller över tid.

Vårt arbetssätt genererar också stora fördelar i drift- och förvaltningsskedet – långsiktig ekonomisk hållbarhet som skapar trygghet och stärker våra uppdragsgivare och deras varumärken. Idag och imorgon.

Låg energianvändning
FOJAB har specialistkompetens när det gäller utformning av byggnader för låg energianvändning. Vi är specialiserade på uppdrag inom energisamordning, energi- och inneklimatberäkningar, certifiering enligt t ex Miljöbyggnad och Svanen, samt dagsljusberäkningar.

Specialister inom Miljöcertifiering
FOJAB har stor vana av att arbeta i projekt där det ställs krav på miljöcertifiering och vi är medlemmar i Sweden Green Building Council. Bland våra medarbetare finns specialister inom miljöcertifiering, energieffektivitet och dagsljus, och vi har bred kompetens inom energi- och miljöfrågor.

Vi har även certifierade miljöbyggnadssamordnare och expertkompetens inom flera miljöcertifieringssystem, till exempel Miljöbyggnad, BREEAM, City Lab Action, Svanen och FEBY passivhus. FOJAB utför regelbundet energiberäkningar och byggvarubedömningar samt -dokumentation för våra uppdragsgivare.

Miljö- och klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv
Livscykelanalys är nyckeln till långsiktigt hållbara byggnader. FOJAB genomför flera forskningsprojekt kring beräkning av livscykelanalys i tidiga skeden. I vårt nätverk finns flera specialister inom livscykelanalys och ekosystemtjänster.

Några av de tjänster vi erbjuder:

 • FOJABgreen
 • Energisamordning
 • Energi- och inneklimatberäkningar
 • Dagsljusberäkningar, t ex dagsljusfaktor (interiört) och Vertical Sky Component (bedömning exteriört, på byggnads- eller detaljplansnivå, särskilt för tidiga skeden)
 • Beräkning av solinstrålning och soltimmar på tak och gårdsmiljöer
 • Solvärmelast
 • Miljöbyggnadssamordning/certifiering enligt Miljöbyggnad
 • Miljöriktiga val och dokumentation av byggvaror
 • LCC-analyser av energieffektiviserande åtgärder
 • LCA-analyser via underkonsulter och samarbete med IVL
 • Cirkulär ekonomi och återbruk
 • Klimatneutrala byggmaterial
 • C2C (Cradle-to-Cradle), tillgänglighet och jämlikhet
 • Sociala konsekvensbedömningar och barnkonsekvensanalyser
 • Process- och projektledning
 • Workshops, brukardialoger och dialogprocesser
 • Koncept- och affärsutveckling inom hållbar stadsutveckling, med social innovation kopplat till samhällsbyggande

Hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet – från stadsbyggnad till inredning.