Vinst i tävlingen om nytt kunskaps- & kulturcentrum i Falkenberg

FOJAB står som vinnare i Falkenbergs kommuns tävling om ett nytt kunskaps- och kulturcentrum som bland annat omfattar ett nytt stadsbibliotek, ny gymnasieskola och förslag på stadsplan för hela kvarterets utveckling. Uppdraget var att utifrån givet program och kvarterets förutsättningar placera och gestalta en ny byggnad som ska bilda ett centralt nav för kunskap och kultur. Projektet kommer att vara en viktig samlingsplats för stadens invånare, såväl gamla som unga. Enligt tidplanen ska det nya kunskaps- och kulturcentrumet stå klart 2018.

I förslaget finns bibliotek med separata avdelningar för barn och vuxna, lokaler för gymnasieskolans teoretiska program, skolhälsovård, café med uteservering, en scen för happenings, musik, kultur och skapande, reception och en aula med plats för 150 åhörare. Kunskaps‐ och Kulturcentrum är gymnasieskolans gemensamma mötesplats och sammanhållande nav på campus. I förslaget för utveckling av hela kvarteret ingår även bl.a. 20.000 m² bostäder, idrottshall, parkeringshus och sist men definitivt inte minst en ny centralt belägen stadspark.

Strategisk placering

Byggnaden ligger strategiskt placerad mitt emellan Stortorget och den nya stadsparken och skapar en naturlig mötesplats för Falkenbergsborna, kommunens föreningar, kulturverksamhet och näringsliv.

– Vi ser framför oss ett kvarter som blir en självklar samlingspunkt för alla Falkenbergsbor oavsett om man är elev på gymnasiet, vill besöka biblioteket, nyttja aulan, ta en fika i caféet, bor i anslutning eller bara vill hänga i parken, säger Charlotte Kristensson, uppdragsansvarig arkitekt och studiochef för kunskapsmiljöer på FOJAB.

Juryns motivering

Juryn lyfter fram det vinnande förslagets sätt att koppla den nya byggnaden till Stortorget och stadskärnan samt en genomarbetad analys av skolans program samt en genomgående stark arkitektonisk gestaltning. Ur juryns motivering: ”Utsikt-insikt är en vacker byggnad med en stark identitet. Den träffsäkra ordningen i kvarteret och relationen till stadskärnan förstärker på ett stiligt sätt stadens struktur och svit av platser och torg. Angreppssättet kan bilda norm för fortsatt förtätning av staden. Byggnadens gestaltning och uttryck ansluter på ett nutida sätt till andra offentliga byggnader i Falkenberg. Den principiella ordningen i byggnaden inger tillit för att byggnaden ska kunna bli funktionell och användbar.”

Avgörande frågor

Tävlingsteamet från FOJAB tog tidigt ställning i några avgörande frågor som sedan utgjorde ramen för förslagets slutgiltiga utformning:

  • Att den nya byggnaden placeras nära Stortorget och har sin huvudentré tydligt annonserad mot stadskärnan.
  • Att skapa en ny stadspark genom att placera nya byggrätter i kvarterets ytterkanter.
  • Att den totala programytan för skolan kan reduceras genom att effektivisera befintlig byggnad, vilket bl.a. bidrar till lägre driftskostnader.
  • Att skapa en kontinuerlig foajé som länkar samman alla verksamheter hela vägen från huvudentrén till Falkhallen.

Gestaltningen av huvudbyggnaden består av flera sammansatta volymer som speglar dess innehåll, en formstark byggnad i tegel som har en tydlig egen karaktär samtidigt som den möter stadsteatern med respekt. Framför Kunskaps‐ och Kulturcentrums huvudentré skapas en vacker plats som kopplar byggnaden till stadskärnans befintliga torg och offentliga rum.

– Falkenbergs nya Kunskaps‐ och Kulturcentrum är en byggnad med stark karaktär och tydlig profil som tar tillvara kvalitéerna hos den befintliga bebyggelsen och är ett samtida uttalande som tillför staden en ny och inspirerande dimension. Det är en symbolbyggnad som bidrar till stadens mångfald och den sociala hållbarheten, säger Kjell Adamsson uppdragsansvarig arkitekt och studiochef för fastighetsutveckling på FOJAB.

Tävlingsförslaget kommer nu att ligga till grund för en ny detaljplan för hela kvarteret. Om arbetet går som planerat kommer kultur- & kunskapscentrum att börja byggas 2017 för att vara klart till höstterminen 2018.

Se fler bilder och läs mer om projektet