Motala lasarett

Motala lasarett

I vårt ramavtal med Region Östergötland ingår uppdrag främst på Motala lasarett. Uppdragen innefattar en stor variation av ombyggnadsprojekt i alla skeden samt utredningar och skisser.

I dagsläget pågår följande projekt:

 • Ombyggnadsprojekt för Motala lasaretts akutmottagning och dess entré. Projektet innefattade Programhandling, Systemhandling och Bygghandling.
 • Samlokalisering av MT/IT där de båda verksamheterna ska samutnyttja sina lokaler och se över sina flöden och samband. Projektet innefattar just nu en pågående Programhandling.
 • Ombyggnadsprojekt för den palliativa vårdavdelningen som ska få nya lokaler på Plan 11. Projektet innefattar omfattande verksamhetsdialog då vården som ges är annorlunda än för resten av lasarettet då patienterna på den palliativa vårdavdelningen får vård i livets slutskede vilket ställer helt andra krav på kulörer, belysning, övernattningsmöjligheter för anhöriga samt hur personalen arbetar för patienten och involvering av de anhöriga. Projektet innefattar i dagsläget inlämnad Programhandling och Systemhandling. Bygghandlingsprojekteringen startar mars 2023.
 • Utredning av Fleximat-system för samtliga avdelningskök gjordes för att utreda om Motala lasarett hade möjlighet i den byggda strukturen att ändra sitt nuvarande matsystem till Fleximat vilket innebär större tillredningskök, sittytor och glasdiskar med portionsmat.
 • Visionsarbete för att övergripande se över Motala lasaretts framtida behov, nuvarande flöden och samband startar under våren 2023.
 • Flera pågående teknikupprustningsprojekt projekteras just nu och innefattar bland annat byte av ventilation för operation, tilläggsisolering och teknikupprustning för el och stammar på samtliga plan på Motala lasarett.

Kalmar Onkologi

Kalmar Onkologi

Antalet personer som lever med cancer i Sverige kommer att fördubblas fram till år 2030. Det ställer krav på cancervården, som behöver utöka sin kapacitet, effektivitet och kvalitet. FOJAB har ritat ny- och ombyggnaden av onkologiska enheten på Länssjukhuset i Kalmar, för att hjälpa Region Kalmar Län att möta dessa utmaningar.

Förbättrad cancervård
Den onkologiska verksamheten i Region Kalmar Län består av tre enheter. Två av dem, onkologisk dagvård och strålbehandlingen, ligger på Länssjukhuset i Kalmar. Verksamheten i Kalmar utökas med ett helt nytt hus och en om- och tillbyggnad av ett befintligt hus. Det innebär bland annat att:

 • Sjukhusets två strålbehandlingsbunkrar utökas med ytterligare två, så att antalet behandlingar kan öka, samt att en av fyra bunkrar kan tas ur drift i längre perioder för underhållsarbete eller installation av ny utrustning.
 • En avdelning byggs för en för Region Kalmar helt ny typ av undersökning: PET-CT (datortomografi med hjälp av radioaktiva isotoper som kontrastvätska).
 • Den onkologiska dagvården utökas med fler undersökningsrum, behandlingsrum, expeditioner med mera.
 • Patienter och besökare får en ny välkomnande huvudentré, större väntrum, bättre vårdmiljö samt ökad tillgänglighet.
 • Personalen får bättre omklädningsrum, fler kontorsarbetsplatser och mötesrum, fler och större personalrum samt en ljus och rymlig miljö med bättre samband inom och till andra verksamheter.

Grönt vårdcampus
Regionen förutsåg tidigt de framtida ökande vårdbehoven och reserverade redan på 1930-talet ett stort markområde utanför Kalmar centrum för det nya Länssjukhuset. Med tiden har området bebyggts och blivit ett campus, mer som ett paviljongsjukhus än ett centralblock.

Genom flera av sjukhusbyggnaderna löper ett centralt kommunikationsstråk i flera plan, med utsikt mot en serie gröna rum mellan husen. Den nya byggnaden ansluter till stråket och vi tillför och bygger om fyra gårdar. Dessa ger både patienter, besökare och personal gröna utblickar och nya vistelseytor utomhus. Gestaltningen av två av innergårdarna bygger på en kraftfull trollskogskaraktär med träd, mossa, ormbunkar och stora stenblock.

Den nya huvudentrén utgör en tydlig målpunkt som synliggör verksamheten utåt. Även tillfart och angöring till de nya husen förbättras och blir mer trafiksäker, framför allt för oskyddade trafikanter.

Den nya byggnaden är uppdelad i tydliga volymer som synliggör de olika funktionerna. Till fasaderna används återbrukat tegel, som hämtas lokalt från sjukhusområdet. De nya tegelfasaderna harmoniserar med de befintliga byggnadernas röda tegel, som dominerar i området. Ena fasaden förses med ett stort konstverk. Invändigt blir det en lugn miljö med kalkstensgolv, milda fondväggar och accenter av ask och ek. Även invändigt kommer det att finnas nya konstverk.

Komplicerat infill-projekt
Läget mitt på sjukhusområdet, på en trång tomt mellan befintliga byggnader, gör projektet ytterst komplext med logistiskt komplicerade anslutningar för stomme och installationer in i fem kringliggande hus. Den tekniktunga verksamheten och i synnerhet strålbehandlingen kräver speciella lösningar. Strålningsbunkrarna har mer än 1,5 meter tjocka väggar och tak av järnmalmsbetong samt strålskyddsdörrar som vardera väger över 24 ton. För PET-CT-verksamheten skapas en helt egen avdelning med speciell logistik och ytterligare en typ av strålskyddsbehov.

Husen ritas med en flexibilitet i bland annat stomme och installationer, så att verksamheten kan ändras eller ny medicinsk utrustning användas i framtiden. Det nya huset planeras att byggas enligt kraven för Miljöbyggnad Silver.