Residenset Kristianstad

Residenset Kristianstad

Residenset Kristianstad

Residenset i Kristianstad har renoverats och anpassats för nya funktioner och hyresgäster. Huvudbyggnadernas fasader har restaurerats, huvudentrén har flyttats och nu senast har gården fått en ny gestaltning med utgångspunkt i renässansens ideal.

Kristianstad residens ritades av arkitekt Fredrik Wilhelm Scholander och uppfördes 1857–1860 som bostad åt landshövdingen och med lokaler för länsstyrelsen. Residenset byggdes sedan ut med bland annat flera våningar. Sedan 1935 är det statligt byggnadsminne.

Mattias Hedberg Ek på FOJAB utsågs 2016 av Statens fastighetsverk som husarkitekt för Kristianstad residens. Som husarkitekt och generalkonsult ansvarar Mattias för byggnadsminnets underhåll och utveckling. Arbetet med residenset innebär att stegvis renovera byggnaden – som utgör ett helt kvarter i staden – för att successivt kunna fylla huset med hyresgäster.

Fokus ligger på att bevara och ta tillvara byggnadens fantastiska kvaliteter, förädla fastigheten och samtidigt möta kraven på en modern kontorsbyggnad när det gäller exempelvis ventilation och akustik. De senaste åren har representationsvåningen omvandlats till kontorslokaler, huvudbyggnadens fasader har putsats om, huvudentrén har diskret tillgänglighetsanpassats och historiska belysningsarmaturer restaurerats.

FOJAB fick också i uppdrag att ta fram en ny gestaltning för Residensets innergård. Den tidigare utformningen härstammade troligtvis från början av 1960-talet, och förändringar och tillägg har gjorts allt eftersom. Som utgångspunkt för den nya gestaltningen har byggnaden fungerat som inspiration tillsammans med de behov som finns på gården idag. Konceptet utgår ifrån renässansens ideal där byggnad och trädgård samverkar och tar fasta på husets symmetriska formspråk och material. Innergården ska fungera som en härlig pausplats för residensets hyresgäster och inrymmer också cykelparkering och ett nytt miljöhus i renässansstil.

En större central mötesplats kantas på två sidor av symmetriska granitmurar, perennplanteringar och spegeldammar. Mötesplatsen lyfts fram med ett avvikande markmaterial och ett centralt placerat vårdträd. I övrigt utgörs markmaterialen av återanvänd smågatsten från platsen samt ett stråk med granithällar till tillgängliga entréer.

Trappa och ramp anpassas för att skapa en generösare huvudentré samt för att följa gårdens nya formspråk. Befintliga stenmurar runt den tidigare trappan bevaras och skapar en ram runt den nya stenlagda ytan framför entrén. Planteringar från 1937 års relationsritning återskapas längs fasaderna.

Materialen på gården samspelar med byggnadens fasadmaterial. Murar, block och hällar är av granit likt byggnadens sockel. Bänkarnas ljusa ekribbor talar med fasadens ljusa kulör och cykelställ, metallkantstöd, handledare, staket och möbeldetaljer målas i svartbrunt för att anknyta till husfasadens fönsterkulör.

Utmärkelse:
Årets Fasad 2020

Fakta

Projektnamn
Residenset Kristianstad

Beställare
Statens fastighetsverk

Plats
Kristianstad

Omfattning
Ombyggnad av huvudbyggnad och renovering av samtliga fasader

Status
Pågående

Kontaktperson
Mattias Hedberg Ek
mattias.hedberg-ek@​fojab.se
+46 702 - 18 43 32

Projektgrupp

Caroline Hertzman
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Vice ateljéchef

Ewa Jeppsson
Arkitekt SIR/MSA

Mattias Hedberg Ek
Arkitekt SAR/MSA, Uppdragschef

Ylva Petersson
Landskapsarkitekt