Kopparlunden

Kopparlunden

Kopparlunden

Alldeles intill Västerås stadskärna ligger Kopparlunden, ett större verksamhetsområde med en mer än hundraårig historia som är av riksintresse för kulturmiljövården. På initiativ av Västerås stad omvandlas området till blandstad och på uppdrag av fastighetsägarna arbetar FOJAB med den norra detaljplanen. Planarbetet drivs som så kallad byggaktörsdriven plan vilket innebär att FOJAB förutom att arbeta fram underlag till detaljplan även upprättar planhandlingar och samordnar utredningar.

Kopparlunden ska vara en stadsdel med en tät och blandad stadsbebyggelse, där befintliga byggnader och dess övergripande stråk och platser ska utgöra basen som fyller stadsdelen med ett livskraftigt och blandat innehåll. Den historiska industrimiljön är grunden för områdets identitet och en kvalitet som tas tillvara när området utvecklas. Befintliga byggnader anpassas till nya funktioner och ny bebyggelse läggs till utan att områdets identitet och karaktär förloras.

Området planeras med ett antal stadskvarter som delas upp i öppna och slutna kvarter för att spegla den mark som varit bebyggd eller obebyggd vid tidigare markanvändning på platsen. Aktiva bottenvåningar med butiker vänds mot huvudgatan i söder och den nya nord-sydliga gågatan, medan övriga kvarter får sin stadsmässighet genom välgestaltade entréer mot gata och hus i gatuliv runt privata gårdar. Dessutom planeras för två förskolor med generösa friytor i anslutning till gröna stråk som bidrar med ekosystemtjänster och vistelsekvaliteter till boende och verksamma i området.

Fakta

Projektnamn
Kopparlunden

Beställare
SveaReal, Riksbyggen, Peab och Balder genom RED Management

Plats
Västerås

Omfattning
100 000 m² BTA. 900 lägenheter, två förskolor, kontor, äldreboenden, verksamheter med mera

Status
Pågående

Kontaktperson
Magnus Lundström
magnus.lundstrom@​fojab.se
+46 727 - 17 31 12

Projektgrupp

Joanna Attvall
Arkitekt SAR/MSA, Kvalitets- och miljöledningsansvarig

Karin Fagerberg
Arkitekt SAR/MSA, Operativ chef

Magnus Lundström
Arkitekt SAR/MSA

Simon Kallioinen
Arkitekt MAA, Lab director