Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden

Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden

Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden

FOJAB har tagit fram ett stadsbyggnadskoncept för Hjorthagens vattenfront i Norra Djurgårdsstaden. Som ett av tre arkitektkontor i ett parallellt uppdrag arbetade vi med ett stadsbyggnadsförslag för Kolkajen. I upphandlingen ingick också ramavtal för gestaltning av stadsstruktur och offentliga miljöer i Norra Djurgårdsstaden.

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms och norra Europas största stadsutvecklingsområden där omfattande bebyggelse och anläggningar planeras tillkomma under de närmaste 20 åren. Området ska, på ett hållbart och resurseffektivt sätt, inrymma ca 35 000 arbetsplatser och ca 12 000 nya bostäder med tillhörande service och infrastruktur. Den aktuella etappen, Kolkajen-Tjärkajen-Ropsten, ligger mellan Hjorthagsberget och Lilla Värtan, intill bron över till Lidingö. I dagsläget är det industrimark och en hamn, som använts för energiproduktion. Inom området finns det kulturhistoriskt värdefulla Vattengasverket som ska bevaras liksom Tjärfabriken och den gamla Kolkajen. I sydväst ligger Ropstens tunnelbanestation.

De parallella uppdragen ska utreda och visa hur Hjorthagens framtida entré och vattenfront kan gestaltas med fokus på de offentliga stadsrummen och parkerna. Utgångspunkt är såväl övergripande målsättningar vad gäller transporter, energi, kretslopp, byggnader, grönska, livsstilar och verksamheter, som platsens särskilda karaktär och förutsättningar.

Målet är en tät och blandad stadsdel med stark identitet och hög stadsbyggnadskvalitet. Alla kommer inte att ha råd att bo här, men alla kommer att kunna vistas här och ta del av sociala livet och närheten till vattnet.

Kolkajen är en del av Stockholms storsatsning på utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden och ett av Sveriges största utvecklingsområden. Stockholm vill skapa goda förutsättningar för cyklister och fotgängare, och ambitionen är att skapa en så bilfri stadsdel som möjligt. Antal parkeringsplatser per lägenhet är lågt. Den mest hållbara och klimatsmarta stadsdelen i Sverige ska byggas.

Arbetet inleddes med det parallella uppdraget och FOJAB tilldelades också ett ramavtal med Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad för arbetet med Norra Djurgårdstaden. Arbetet innefattade bland annat att ta fram samtliga detaljplaner, gestaltningsprogram samt program-, system- och bygghandling för gatu- och lekmiljöer i området.

Från det parallella uppdraget valdes FOJAB för att gestalta delar av de offentliga rummen såsom vistelsegator, gränder och en lekplats längs med Husarviken. Gaturummen är viktiga länkande stråk i den nya stadsdelen och ska utformas med dagvatten, grönska och vistelsekvaliteter i fokus. På strandkanten utformar vi en stor lekpark med naturkaraktär där lummiga träd och böljande träkonstruktioner skapar en stimulerande lekmiljö.

 

Fakta

Projektnamn
Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden

Beställare
Stockholms stad

Plats
Stockholm

Omfattning
Parallellt uppdrag, Gestaltningsprogram, Detaljplaner

Status
Pågående

Kontaktperson
Magdalena Hedman
magdalena.hedman@​fojab.se
+46 708 - 47 05 50

Projektgrupp

Magdalena Hedman
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadschef, Ansvarig Stadsutveckling

Karin Fagerberg
Arkitekt SAR/MSA, Operativ chef, tf Kontorschef Stockholm

Caroline Hjalmarsson
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Vice ateljéchef

Sofia Fors
Landskapsarkitekt MSA