Hedda Anderssongymnasiet

Hedda Anderssongymnasiet

Hedda Anderssongymnasiet

Vårt koncept för Hedda Anderssongymnasiet i Lund gick under namnet Levla. Som i att höja ribban för att ta sig till nästa nivå. Som i stadens ambition att bygga hållbart. Som i skolans vilja att utveckla pedagogiken. Och som i elevens strävan att nå sina drömmar. Som i arkitektur för framtiden.

Två nya kvarter, ett för skolan och ett för bostäder, bygger vidare på strukturen i området vilket läker platsen och tydliggör gaturummen. De två kvarteren stärker stadsmiljön med gator, trottoarer och platser där flera trafikslag kan samsas på stadens villkor. Entréer såväl till skolans olika delar som till bostadskvarteret bidrar med målpunkter och flöden som vitaliserar stadsrummen. Skolans inre gård blir en grön kvarterspark för alla, med flera öppningar som gör det möjligt att fritt röra sig in i och genom kvarteret.

Varierade rumsligheter, ljus från flera håll och siktlinjer genom skolbyggnaden bidrar till en känsla av transparens och öppenhet. Lärmiljöerna är en sekvens av rum och öppna studieytor där rummen är till för aktivitet och samtal medan de öppna miljöerna är tysta och rofulla zoner för koncentration och reflektion. Eleverna har tydliga hemvister och mindre sammanhang att känna sig trygga i.

Genom skolan löper ett gemensamt stråk i formen av en åtta, varifrån man når alla delar inomhus, aula, bibliotek och parken. Med de gemensamma ytorna lätt tillgängliga och överblickbara ges möjlighet till samarbeten, initiativ och aktiviteter över programgränserna.

Förslaget rymmer stora möjligheter att variera mängden traditionella rum kontra öppna studie- och arbetsytor beroende på det enskilda programmets behov och önskemål samt på graden av aktivitetsbaserad inlärning. Byggnadens flexibla struktur möjliggör successiv utveckling av pedagogiken samt ger goda förutsättningar för samverkan, variation i arbetssätt och optimerad lokalanvändning.