Bunkeflostrand

Bunkeflostrand

Bunkeflostrand

Gottorp ligger i Malmöstadsdelen Bunkeflostrand och är den sista länken i ett långt stråk som löper genom Malmö, som knyter samman staden genom både bebyggelse och natur. Detaljplanen för Gottorp innehåller grönskande bostadskvarter, en park med stora naturvärden och ett nytt stadsdelscentrum.

Området kring Gottorps gård ligger på gränsen mellan tätort och åkermark. FOJAB har varit delaktig i stadsutvecklingen redan från det att målen sattes för områdets utveckling och gestaltning, via planprogram till de färdiga detaljplanerna.

Idén för stadsutvecklingen i området är att det ska vara tryggt och möjliggöra för ett enkelt vardagsliv med närhet till både vardagsservice, kollektivtrafik och rekreation. Bebyggelsen ska vara blandad, med både flerbostadshus och småhus och erbjuda en stor variation för många olika målgrupper. Området blir rikt på variation och kontraster med platser som uppmuntrar lek och rörelse. Det fina läget intill Ekostråket tas tillvara och hela Gottorpsområdet präglas av ett hållbarhetstänk.

Ett nytt centrum byggs kring ett stadsdelstorg, som blir en naturlig mötesplats inte bara för de boende i området utan för hela Bunkeflostrand. Ett konstverk som lockar till lek och interaktion föreslås på torget, gärna med vatten i någon form. Många av idéerna för platsens innehåll och utformning kommer från ett dialogarbete med boende i Bunkeflostrand.

Kvarteren kring centrum byggs i tegel och med sadeltak och har en tydlig småstadskaraktär. Kvarteren längre ut från centrum hämtar i sin tur inspiration från trädgårdsstaden med tydliga entrésidor och grönska, gärna med häckar i tomtgränserna för ett lummigt intryck.

Ett finmaskigt gatunät med bra koppling till grönskan i och kring området håller samman bebyggelsen och knyter an till omgivningarna. Stråken bidrar till att befolka och aktivera området.

Söder om bostadskvarteren anläggs en park som angränsar till Ekostråket, grönområdet som sträcker sig från Pildammsparken i centrum till Bunkeflo strandängar vid Öresund. Själva Ekostråket bildar i Gottorp ett cirka 14 hektar stort natur- och rekreationsområde, där öppna gräsmarker växlar med trädbevuxna skogsmiljöer.

Fakta

Projektnamn
Bunkeflostrand

Beställare
Skanska

Plats
Malmö

Omfattning
65 hektar, ca 500 bostäder

Status
Godkänt planprogram och två antagna detaljplaner, gestaltningsprogram

Kontaktperson
Magdalena Hedman
magdalena.hedman@​fojab.se
+46 708 - 47 05 50

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt
Magdalena Hedman
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadschef, Ansvarig Stadsutveckling

Bitr. uppdragsansvarig arkitekt
Åsa Samuelsson
Arkitekt SAR/MSA, Ansvarig FOJABlab

Klara Stigner
Arkitekt SAR/MSA

Emma Carlbom
Projektledare Arkitektur, Byggnadsingenjör

Sofia Fors
Landskapsarkitekt MSA

David Ottosson
Arkitekt MSA

Caroline Hertzman
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Vice ateljéchef