Röstånga R:ekoby

Röstånga R:ekoby

FOJAB har medverkat till utformningen av en ekoby och flergenerationsboende med tillhörande detaljplan för Röstånga R:ekoby. Beställaren Röstånga Ekoby ekonomiska förening är en liten byggemenskap, som har ambitionen att uppföra en innovativ och hållbar ny ”R:ekoby”, genom kooperativt, ekologiskt och socialt byggande och samtidigt bidra till lärande, kunskapsspridning och samhällsnytta.

Begreppet ”R:ekoby” återspeglar ambitionen att återskapa (rekonstruera) byn som plats, med en stark princip av gemenskap och sammanhållning – ett konkret exempel på ekologisk och social hållbarhet i en fysisk form.

Arbetet med R:ekobyn har mynnat ut i en innovativ plan som innebär en utbyggnad av ett naturnära område med i huvudsak småskalig bostads- och verksamhetsbebyggelse, totalt 35-45 lägenheter i form av kollektivt boende under ett tak. I byn ska det också finnas möjlighet till att uppföra förskola, bedriva hantverk och kontor, odling, samt verksamhet kopplad till odling och energiproduktion som gårdsbutik, komposttillverkning, biokolproduktion, verkstad mm.

Förslaget och detaljplanen utformades inom ramen av ett Leaderprojekt som pågick under 2017-2021, och som var en samverkan mellan Röstånga Ekoby ekonomisk förening, FOJAB och Svalövs kommun. Projektet finansierades av Jordbruksverket genom Leader Nordvästra Skåne med Öresund.

Vi ser en långsiktig nytta med denna typ av projekt för att kunna främja hållbar utveckling i bred bemärkelse, genom att möjliggöra för mindre aktörer och byggemenskaper att bygga och testa kooperativt och icke-vinstdrivande byggande, finansiering och projektering. Vi tror att denna typ av projekt kan bidra till att utveckla bostadsarkitekturen och samtidigt bredda bostadsmarknaden, vilket är särskilt angeläget på landsbygden.

Kanske kan nya typer av byggorganisationer och beställare som vill främja mer kollektiva ytor, möjliggöra för ett mer resurseffektivt och billigare bygge? Att delta och stötta denna typ av okonventionella projekt är också ett sätt för oss på FOJAB att kompetensutveckla och bredda oss.

Projektet har rönt stort intresse och är mycket välförankrat i det omgivande samhället och medverkar t ex på en rikstäckande vandringsutställning ”En annan landsbygd” som visas under våren 2021 på Form/Design i Malmö.

R:ekobyn har också haft nära samarbeten med flera forsknings- och utbildningsaktörer såsom Lunds tekniska högskola och Lunds universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp och Holma folkhögskola. Ett systerprojekt ”R:energi”, drevs 2019 kring möjliga energisystem, finansierat av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Under hösten 2020 och våren 2021 deltar R:ekobyn som case i två examensarbeten på SLU och LTH.

Kv. Öskaret 1

Kv. Öskaret 1

Den ursprungliga bygganden på fastigheten Öskaret 1 uppfördes 1906 som administrations- och verkstadsbyggnad för Gasverket, senare Stockholm Vatten, efter ritningar av arkitekterna Ferdinand Boberg och Gustav Frumerie. Byggnaden har under årens lopp byggts om och till och var vid tidpunkten för Castellums förvärvande 2016 sliten och delvis förvanskad. FOJAB fick uppdraget att arbeta med renovering och utveckling av byggnaden till ett modernt kontorshus. Stor vikt har lagts vid att lyfta fram byggnadens ursprungliga kvaliteter och att bevara de kulturhistoriskt värdefulla delarna i huset. På fastigheten har också identifierats nya möjliga byggrätter för kontor.

Utveckla platsen
Nya volymer ska tillföras på fastigheten med visionen att skapa ett helt nytt kvarter med blandat innehåll som grupperar sig kring flera publika innergårdar, kopplade till varandra genom portiker och passager. Inspiration har hämtats från gårdsmiljöer i Berlin och Paris. Programmering av bottenvåningar och innergårdar ska bidra till att stärka kopplingen till Torsgatan och på så sätt göra den mer attraktiv. Hälsobrunnsgatan breddas med en ny trottoar och får en mer stadsmässig karaktär. Nya volymer placeras längs gatan med kontorsentréer och möjliga lokaler. Mellan de nya volymerna skapas mindre platsbildningar som fungerar som entrétorg. Från Hälsobrunnsgatan når man gårdarna via inre hissar och trappor. Helt nya kopplingar möjliggörs på så sätt mellan Hälsobrunnsgatan, innergårdarna och Torsgatan.

Kv. Öskaret ska bli en helt ny plats i Stockholm, en destination med internationell attraktionskraft!

Gestaltning
Utgångspunkten för de nya byggnadernas volymetri och gestaltning är omgivningen, ursprungsbyggnaden och platsens historia. Volymernas utbredning i plan ges av de omgivande byggnaderna och den nya sekvens av gårdsrum som skall tillskapas. Höjdsättningen utgår från Hälsobrunnsgatans nivå och att kunna erbjuda en stadsmässig och innehållsrik bottenvåning mot gatan med bra takhöjd. Hälsobrunnsgatan får då en trevåningsskala med ytterligare en indragen och omsorgsfullt bearbetad takvåning som tillsammans med de ”Bobergska tornen” skapar en karaktärsfull ensemble.

Komplexiteten i Bobergs och Frumeries gasverksbyggnad är inspirerande för gestaltningen av de nya volymerna. Byggnaden är elegant, detaljrik och representativ i administrationsdelen men mer industriell och rå i verkstadsdelen. Den gamla gasklockan i tegel som låg på fastigheten intill är också en inspirationskälla.

De nya byggnaderna är gestaltade som friliggande, sammanhållna volymer med en tredelning i form av bas, mittdel och takvåning enligt klassisk Stockholmstradition. Byggnaderna är ihopkopplade med länkbyggnader i ett plan, två våningar över gårdsnivån, vilket möjliggör ett inre kommunikationsstråk.

Ett överordnat geometriskt rutnät skapar struktur och stadga i fasaderna. Genom indragningar, livskillnader och detaljeringar ges fasaden relief. Enskilda byggnadselement som entréer, takvåning och takfot accentueras vilket skapar variation och spänning. Fasadmaterialet är tegel eller keramiska plattor med olika behandling och karaktär.

De nya byggnaderna anknyter till kulturhistorien och arkitekturen kring Kv. Öskaret och dess närområde men står som tydliga och samtida avtryck från vår tid.

Landskap
Den bärande idén är att ett sammanhängande golv kopplar ihop de olika gårdsrummen. Materialen är tidlösa naturmaterial och karaktärsfulla träd som bildar ett vackert lövtak. På bergssidan kommer planteringar att bidra med grönska, vilket tillsammans med arkadgången i öster skapar en inramande karaktär. Vid Hälsobrunnsgatan utökas trottoaren till två mindre platsbildningar som fungerar som entrétorg till de nya byggnaderna.

Mötet med kvarteret ska signalera en inbjudande välkomnande karaktär till kvarterets inre delar och funktioner. Portikerna mot Torsgatan ger fina inblickar i kvarteret som bjuder in besökare. Härifrån anas de nya volymerna och välkomnande grönskan på gårdarna i form av träd. Entréplatserna mot Hälsobrunnsgatan ges en enkel gestaltning med träd och sittmöjligheter.

Den östra och västra gården ges en sammanhängande gestaltning och ett genomgående golv i form av markmaterial i natursten.  Den östra gården kommer att möjliggöra att verksamheterna i kvarteret använder gården, antigen på den anlagda större ytan eller i anslutning till arkadgången.

P-huset Dockan

P-huset Dockan

P-huset Dockan är en mobilitetsanläggning i centrala Västerås, med en innovativ fasad av tredimensionella aluminiumpaneler. Fasaden består av 378 bockade plåtar som tillsammans skapar böljande vertikala linjer och ytor längs fasaden. Byggnadens placering vid Mälaren och dess glittrande vattenyta har gett inspiration till en artikulerad och unik fasadutformning, som fångar och reflekterar himmelsljuset.

Kvällstid, när parkeringshuset tänds, framträder små perforerade hål i plåtens yta som vattenstänk. Den innovativa bockningstekniken har utvecklats i prototypstadie i tätt samarbete mellan FOJAB och Plåtexpressen, delvis som en monter till Plåt16 i Göteborg. Tekniken har nu tagits vidare till applicering i full skala av FOJAB och LW Sverige AB. För att på ritbordet kunna förstå hur fasaden kommer att se ut färdigställd, och vilka former som är möjliga att bocka, har en digital modell av bock ningsprocessen tagits fram som simulerar plåtens verkliga beteende. Med hjälp av bockningtekniken kan uttrycksfulla fasader skapas med relativt enkla medel på ett resurseffektivt sätt, och bidra till ökad omsorg i den byggda miljön.

Mobilitetshuset fungerar som en mötesplats och identitetsskapare för närområden, med gym och bageri i bottenvåningen, bilpoolsbilar för samnyttjande och en hög andel parkeringsplatser med möjlighet att ladda elbilar.

Utmärkelse:
Finalist Plåtpriset 2021

Hornsberg 10

Hornsberg 10

Hornsberg 10 är idag ett av få kvarvarande outvecklade kvarter på Västra Kungsholmen. Kvarteret består av olika historiska lager med varierande höjder och utformningar som genomgått flera omfattande om-, på-, och tillbyggnader. Användningen har historiskt varit industriändamål med bla laboratorium för Kabi. På 1980-talet uppfördes ett kontorshus på fastigheten, kallad B20.

En övergripande målsättning med projektet är att utveckla Hornsberg 10 till ett modernt sammanhängande kvarter med blandade funktioner som tillför stadsdelen nytt liv över dygnets alla timmar. Bottenvåningen skall göras publik och tillgänglig med attraktivt innehåll. Nya moderna arbetsplatser skall tillföras. Kvarteret skall bli en ny målpunkt på Kungsholmen!

Fastigheten består idag av byggnaderna, B20, B28 och B42. Enligt förslaget ersätts B28 och B42 med en ny kontorsvolym som i skala ansluter till B20. På så sätt skapas ett nytt sammanhängande stadskvarter som relaterar till nordvästra Kungsholmens nya kvartersbebyggelse och den planerade bebyggelsen vid Hornsbergskvarteren. Den nya kontorsvolymen får en publik och uppglasad bottenvåning med lokaler, butiker och restauranger som står i förbindelse med varandra genom ett inre rum från vilket man också når kontorsplanen. Entréer tillskapas från Lindhagensgatan, Lars Forssells gata och Nordenflychtsvägen. Den befintliga byggnaden, B20, öppnas upp och utvecklas med nya tillgängliga entréer och fönsterpartier samt en ny lägre volym kring personalentrén i hörnet Nordenflychtsvägen/Lars Forsells gata. Fläktrummen på taket flyttas ner i källaren vilket sänker byggnadens totalhöjd och möjliggör en ny publik takterrass.

Den nya byggnadens höjdsättning varierar och ansluter till de omgivande kvarterens höjder och till gatornas hierarki. Lindhagensgatans karaktär av Boulevard förstärks genom att kvarteret återfår sin huvudentré i detta läge. Kring entréer skapas inbjudande platser med bearbetad markbeläggning och sittmöjligheter. Längs Lars Forsells gata dras volymen in och möter Kv. Leendets fasadliv vilket skapar en mindre platsbildning med bra solläge. Medveten belysning och nya träd längs Lenngrensgatan ökar tryggheten runt kvarteret.

Utgångspunkten för gestaltningen är platsens industriella historia och fastighetens potential att kunna bli ett ståtligt stadskvarter på Kungsholmen. De nya volymerna uppförs i tegel som varieras, detaljeras och bearbetas på olika sätt. Gestaltningen bygger på tyngd, geometri, proportioner och rytm. Inspirationen kommer från den äldre industriarkitekturen som funnits på platsen, och som till viss del finns kvar, tex i Hornsbergs bryggeri. Gestaltningsidén är en konsekvent struktur i ett och samma material som tillåts variera och anpassa sig längs kvarterets olika sidor. En klassisk tredelning med dubbelhög sockelvåning innehållande butiker/lokaler, mittdel och takavslutning i form av en takvåning får den nya byggnaden att landa i stenstaden. Den nya byggnaden ansluter till B20 på ett studerat och omhändertaget sätt med syftet att lyfta hela kvarteret till en högre nivå och skapa en ny sammanhängande helhet.

Axis Grenden

Axis Grenden

Axis nya kontor är beläget på Ideon-området utanför Lund, en forskningsby som just nu genomgår en spännande utveckling. På uppdrag av Axis Communication har FOJAB ritat kvarteret som blir arbetsplats för 1300 personer.  Byggnaden har en stark identitet och karaktär och är utformad efter företagets behov och önskemål. Kvarteret blir en ny spännande mötesplats där ett hållbart arbetsliv står i centrum.

Axis nya kontor i Lund består av en sammanhängande byggnad som är uppdelad i flera byggnadskroppar i varierande höjd som samspelar med varandra. Huvudentrén är placerad i kvarterets hörn som vänder sig mot Ideonområdet och innanför öppnar sig ett stort, ljust gemensamt entrétorg med plats för utställningar, möten och mingel. En generös trappa leder till Axis restaurang och vidare upp till den gemensamma, gröna innergården. Högst upp finns, som kronan på verket, en skylounge och en väl tilltagen takterrass med 360 graders utsikt över det skånska landskapet.

Utsidan av fasaden är gestaltad utifrån att klara hållbarhetskrav och ska samtidigt ge området ett nytt ansikte utåt. Fasaden består av en tung naturstensklädd bas med lätta glasfasader med vita, vinklade lameller ovanpå. Det skapar ett komplext formspråk som ger huset olika uttryck när man passerar. Gestaltningen av de samspelta husvolymerna skapar ljudbarriärer och fantastiska utemiljöer.

Väl inne i byggnaden möts besökare och anställda av ljuset, som är ett återkommande tema, samtidigt som naturliga material som kalksten och trä ger en varm och ombonad känsla. Kontoret är utformat med stor omsorg om detaljerna och ytorna är skräddarsydda efter Axis behov med både traditionella cellkontor och öppna kontorslandskap med rejält ljusinsläpp. Kontoret är utformat med ett flertal olika rumsligheter för att passa olika sorters möten och skapa förutsättningar för kreativitet och innovation – viktiga kärnvärden i Axis företagskultur.

Kvarteret ingår i stadsbyggnadskontorets målsättning att omvandla foskningsbyn Ideon Science Park i Lund till en stad med tydliga kvarter och soliga mötesplatser för alla som arbetar, forskar eller besöker Ideon.

Arbetsmiljön är gestaltad med ett hållbart arbetsliv i fokus och möjligheter till ett hållbart resande har också varit en viktig förutsättning. Varje anställd får sin egen Axis-cykel, som kan cyklas rakt ner i ett garage med dusch- och omklädningsrum, samt ett gym med glastak som förbinder gymmet med de gemensamma ytorna ovanför.

Byggnaden antar en utmaning i framtidens stad och stadsplanering där en plats utmed trafikleder nu har förvandlats till ett nytt landmärke i Lund och hem för många anställda. Placeringen av huset i en svår urban miljö med trafikleder runtomkring var en utmaning som har lösts med många takterrasser och en skyddad innergård som möjliggör möten även utanför huset.

Utmärkelse:
Lunds kommuns stadsbyggnadspris 2021
Sveriges snyggaste kontor 2020

Dokumentet

Dokumentet

Kvarteret ligger i brytpunkten mellan den täta innerstadens kvartersstruktur och den glesare institutions- och bostadsbebyggelsen, vilket har präglat kvarterets utformning. Bebyggelsen utgörs av fem huskroppar som var och en fått sin egen identitet, för att spegla sammanhanget med en stadsstruktur som uppkommit under en lång tidsperiod. Hörnet i sydväst accentueras med såväl byggnadshöjd som med publik entré och verksamhet i bottenvåningarna, medan den östra byggnadskroppen står med sin gavel mot Brunnsgatan och sträcker sig in i parken.

Byggnaderna utgörs av enkla, byggbara volymer i 3-6 våningar med utgångspunkt i den nätta tegelarkitekturen som finns i området. Varje byggnadsvolym får sin individuella utformning med tegelkulör och tegelfog, takform, balkong- och fönstersättning för att motverka repetition och istället åstadkomma tydlighet och en platsspecifik variation. De separerade byggnadskropparna ger goda möjligheter till ett etappvis genomförande.

Alla lägenheter har balkonger eller generösa terrasser i goda väderstreck, tydligt avgränsade från det publika rummet. Lägenheterna är kompakta utan att ge avkall på välproportionerade rum, goda ljusförhållanden och funktionella mått. Genom hela projektet finns en variation i såväl lägenhetsstorlekar som i varianter av en viss lägenhetstyp. Fördelarna med repetition i produktionsskedet vägs mot individuella önskemål hos hyresgästen.

Kvarteret rymmer förutom flerbostadshus även ett vård- och omsorgsboende integrerat i ett av bostadshusen, lokal för LKF samt träffpunkt för seniorer i hörnet av bottenvåningen mot staden.

Foajén

Foajén

FOJAB har ritat kontorshuset med takpark som blir arbetsplats för 700 personer. Foajén är beläget i Södra Nyhamnen, ett område som genomgår en spännande utveckling. Miljö och hållbarhet, flexibla kontorsytor och människors välbefinnande i arbetslivet har varit i fokus vid gestaltningen.

Det är på uppdrag av Jernhusen som FOJAB har utformat Foajén. Kontorshuset är en tidig hörnsten i ambitionen att bygga en urban och hållbar stadsdel, som växer samman med Malmö Central, och utgör ett nytt levande centrum. Med sin placering strax norr om Centralen blir Foajén en ny entré till Carlsgatan och hela stationsområdet.

Foajén består av åtta våningar med totalt 7 700 m² kontorsyta samt 1 100 m² för handel och service i gatuplan. Kontorshuset ges en formstark gestaltning i tegel som tydligt uttrycker byggnadens volym och fasadrytm. I entrén möts man av ett varmt och välkomnande vardagsrum, en öppen mötesplats för alla. Här har vi arbetat mycket med kontrasterna mellan råa material och inredningens mjuka linjer och textilier. Via en generös trappa nås företagens kontorsarbetsplatser.

Kontorsytor som kan förändras över tid
Kontorsytorna är flexibla och kan skräddarsys efter hyresgästernas behov. Här finns möjlighet till enskilda kontor eller aktivitetsbaserade kontorslösningar med en variation i storlek och typer av rum.

Uppe på taket finns en gemensam takpark med strandängskaraktär i form av ett böljande landskap med träspänger, prydnadsgräs och örter. Här finns möjlighet till både promenad och att sitta ned för en stunds vila och se ut över Malmö. De översta kontoren ges varsin terrass med sittplatser i solläge.

Miljösmart byggnad
Foajén är ett miljösmart hus där välbefinnande för både människor och miljö står i fokus. På taket finns till exempel en promenadslinga kantad av 26 sorters växter och 200 m² solceller på taket som producerar 30000 kWh/år. Det räcker för att ladda elbilar och ge belysning till takpromenaden. Utöver en miljöcertifiering enligt BREEAM har byggnaden också certifierats enligt systemet The WELL Building Standard® (WELL), en ny internationell byggstandard med fokus på människors välbefinnande i arbetslivet med sju olika fokusområden; luft, vatten, kost, ljus, motion, välbefinnande och sinne. De tekniska åtgärderna för till exempel akustik, dagsljus och ventilation kompletteras med mjuka parametrar som konst, kontakt med natur, aktivitetsfrämjande design men även avstressande miljöer för att ytterligare förbättra arbetsmiljön. Ett exempel är trapphuset som har prytts med Emma Rytofts lekfulla målningar för att få fler att ta trappan.

Utmärkelse:
Sweden Green Building Award, årets BREEAM-byggnad 2020
Nominerat till Gröna Lansen 2020 – Malmö stads pris för miljömässigt hållbart och klimatsmart byggande.

Dungen

Dungen

Dungen är ett kontorshus i direkt anslutning till Hyllie station. Byggnaden är klassad enligt miljöbyggnad Guld, vilket har varit en viktig utgångspunkt för byggnadens uttryck och formspråk. Trädplanteringar inomhus knyter an till den trädgård som tidigare fanns på platsen. FOJAB har ritat och planerat såväl byggnad som inredning.

Kvarteret är utformat med sex våningar ovan mark och två nedgrävda parkeringsplan under mark. Byggnaden genomsyras av hållbara och tåliga material som ska åldras vackert. Kontorshuset Dungens gestaltning består av tre huvuddelar; Atriet, sockeln och fasaderna.

Atriet – ett varmt inre
Det upphöjda atriet är husets hjärta. Atriets ljusa och varma träkänsla välkomnar hyresgäster och besökare samt utgör byggnadens entré och naturliga mötesplats. Kvartersnamnet Dungen manifesteras av en trädplantering vid huvudentrén där man rör sig upp längs trädstammarna mot atriet och lövverket. Grönskan och träkänslan är återkommande inslag i byggnadens inre miljö. Ett generöst takljus ger dagsljus till de kontorsdelar som vänder sig in mot atriet.

Sockeln – bygger staden
Där byggnaden möter marken tåls materialen och detaljeringen att komma nära. I Dungen har sockelvåningen klätts med mörkt tegel som detaljerats med rullskift och mönstermurning. Sockeln håller samman byggnaden och ger en stadsmässig tyngd. Butikslokaler och centrumfunktioner aktiverar stadsrummet och bidrar till att göra området kring Hyllie stationstorg till en levande plats.

Fasaderna – smart geometri
Fasaderna har två olika uttryck. Mer slutet mot söder och mer öppet mot norr. Den östra fasadens karaktärsfulla veckning ger liv och komposition till byggnaden med sitt skuggspel, samtidigt som den hjälper att möta kraven för miljöbyggnad guld. Den unika geometrin stärks av tydlig materialhantering, ett omslutande material i ljus kulör och våningshöga fönsterpartier.

FOJAB har ansvarat för hela inredningsuppdraget, vilket har skett i nära samarbete med kunden. Två kontorsplan är inredda för aktivitetsbaserade arbetsplatser.

Utmärkelse:
Stadsbyggnadspriset i Malmö 2019

Kunskaps- och Kulturcentrum Argus

Kunskaps- och Kulturcentrum Argus

Falkenbergs nya kunskaps- och kulturcentrum är strategiskt placerat mitt emellan Stortorget och den nya Stadsparken och skapar en naturlig mötesplats. Tillsammans med Folkets Hus och Stadsteatern bildar Kunskaps- och Kulturcentrum ett starkt kulturkluster som kopplar samman den befintliga stadskärnan med staden norrut. Närområdets attraktivitet ökar och byggnaden blir startskottet för den fortsatta utvecklingen av kvarteret Krispeln.

Falkenbergs Kunskaps- och Kulturcentrum består av två byggnader, dels det nybyggda kulturhuset Argus och dels det om- och tillbyggda Falkenbergs gymnasieskola hus 3. Argus har en stark karaktär och tydlig profil som tar tillvara kvalitéerna hos den befintliga bebyggelsen och tillför staden en ny och inspirerande dimension. Det är en symbolbyggnad som bidrar till stadens mångfald och den sociala hållbarheten. Argus kommer också att certifieras för Miljöbyggnad Silver. Gymnasieskolan är en mer lågmäld och tillbakadragen byggnad, men utstrålar ändå elegans med små uttrycksmedel.
Mot staden och Stortorget är skalan lägre och bjuder in omgivande stadsbebyggelse.

Mot stadsparken är uttrycket mer storskaligt. Argus fasader i ljusgult tegel samspelar med den befintliga fasaden på Folkets Hus. Gymnasieskolans fasader av vit puts och terrazzo samspelar med både Argus och Falkhallen. Argus består av flera olika volymer och de enskilda volymerna får sin unika karaktär genom att använda olika murningstekniker, som ger ett vackert skuggspel över fasaderna. Gymnasieskolan har en svagt veckad fasad, som är vinklad mot stadens centrum och som tillsammans med större fönster ger bättre inblick och utsikt i byggnadens gemensamhetsutrymmen. Huvudentrén till Argus och byggnadens tre viktigaste utblickar markeras med stora mässingsomfattade fönsterpartier som blir byggnadens utropstecken.

I Argus välkomnande huvudentré mot Stortorget finns barnbibliotekets skyltfönster och ett café med uteservering. Innanför entrédörrarna möter en foajé i två plan med reception och infocenter, utställningsytor, aula och mindre ensemblesalar som kan användas för föreläsningar och föreställningar. Direkt innanför foajén sträcker sig biblioteket över två våningar runt en stor och öppen ljusgård med en stor interntrappa och sittgradäng för föreläsningar, samt en barnavdelning med en sagogrotta. Biblioteket har vita väggar, slipade betonggolv, träundertak och ett stort fönsterparti som blir en vacker tavla med årstidernas växlingar i Stadsparken.

Gymnasieskolan hus 3 är en del av ett campus och inrymmer både de teoretiska gymnasieprogrammen och vuxenutbildningen. Byggnadens två entréer från Holgersgatan respektive Stadsparken leder direkt in till elevcaféet och den tre våningar höga sociala mötesplatsen. På varje våningsplan finns två stora lärmiljöer på var sin sida av den centrala mötesplatsen. En lärmiljö innehåller ett helt gymnasieprogram och är komplett med flera klassrum, grupprum, öppna studieytor runt atrier och lärarrum. Om- och tillbyggnaden innebär att den gamla mörka korridorskolan nu istället blir en ljus, luftig och pedagogisk lärmiljö, samtidigt som elevantalet kan växa. En gångbro förbinder gymnasieskolan med Argus och medger passage in i Stadsparken även när husen är stängda.

Argus är gymnasieskolans gemensamma mötesplats och sammanhållande nav på campus med ett antal befintliga och ombyggda skolhus samt med goda förutsättningar för expansion.

Utmärkelse:
Sveriges Arkitekter Hallands Pris 2020

Göta Hovrätt och kammarrätten

Göta Hovrätt och kammarrätten

Efter ett parallellt gestaltningsuppdrag har Castellum i samarbete med Domstolsverket nu valt att gå vidare med FOJABs förslag avseende en ny domstolsbyggnad i Jönköping.

En enig jury utsåg FOJABs förslag till vinnare och lyfter fram förslagets starka arkitektoniska gestaltning och kvaliteter i stadsrummet. Ur juryns motivering:

”FOJAB presenterar en konsekvent fasadutformning med vertikala element som på ett fint sätt håller ihop de olika fasadliven – de olika volymerna – till en helhet. Byggnaden är något tillbakadragen från fastighetsgräns vilket utnyttjas för vistelseytor för allmänheten. De är belägna mot parken och Munksjön och bedöms som ett positivt tillskott till stadslivet….Fojabs förslag bedöms bäst motsvara de förväntningar vi har på en domstolsbyggnad”.

– Vi är oerhört stolta och glada över detta prestigeuppdrag. På FOJAB har vi stor erfarenhet av att arbeta med domstolsbyggnader och de speciella funktionskrav som är kopplade till den här typen av projekt. Det, i kombination med en stark formidé, har banat vägen för ett förslag av hög kvalitet, säger Kjell Adamsson, ansvarig arkitekt på FOJAB.

Den nya hovrättsbyggnaden inordnar sig i den befintliga strukturen och binder ihop bebyggelsen längs Munksjöns västra strand. Byggnadsvolymen byggs upp med olika skalor i relation till sitt sammanhang och den omgivande stadsmiljön.

Byggnaden dras tillbaka från tomtgränsen vilket skapar ytor för allmänheten att vistas och röra sig vid den nya hovrätten. Stadsrummen aktiveras också genom fördelning av flera olika entréer runt byggnaden, vilket skapar liv och rörelse.

Fasaden utformas med ljust sandfärgade vertikala och horisontella element. De vertikala elementen begränsar den direkta solinstrålningen och förstärker byggnadens gestaltning. Byggnaden har särskilt utformats med tanke på dagsljustillgång och de högt ställda miljöambitionerna. Byggnaden utformas för att uppfylla krav enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad nivå GULD.

– Utifrån en stark idé har vi arbetat fram ett projekt med hög arkitektonisk kvalitet. Den nya domstolsbyggnaden har en stark karaktär och värdighet som tar tillvara det unika läget och stadsrummet vid Munksjön, säger Stefan Johansson, arkitekt och kreativ ledare på FOJAB.

Tävlingsteamet bestod av Stefan Johansson, Mikael Pettersson, Catarina Boström, Natalie Adelhoefer, Jonas Ruthblad och Kjell Adamsson.

Grand Hotel

Grand Hotel

FOJAB har ansvarat för gestaltning av Grand Hotel i Lunds nya verandor. I tätt samarbete med Grands ägare är nu två nya glasverandor byggda, liksom en uteservering och en bakficka i anslutning till Bantorget. De nya verandorna har getts en egen karaktär från huset och blir en naturlig del av det intilliggande torget.

Grand Hotel är ett av Lunds äldsta och mest klassiska hotell och har även en restaurang. Hotellet ritades av stadsarkitekten i Helsingborg, Alfred Hellerström, och uppfördes 1896-98. Huset och verandorna har genom åren genomgått ett flertal renoveringar.

Uppdraget har inneburit tillbyggnad av glasverandor, en bakficka och en uteservering i anslutning till Bantorget. Ambitionen har varit att ge verandorna ett modernt uttryck och funktionalitet, och på samma gång knyta an till hotellets historia och möta de höga kraven på antikvariskt bevarande. Som stöd vid den varsamma hanteringen av huset har FOJAB samarbetat med en antikvarisk sakkunnig.

Verandorna har höga öppningsbara glaspartier som skapar bra kontakt med uteplatsen och torget. I den västra verandan, utanför Piratenfoajén, finns plats för en liten scen. Stora nivåskillnader i marken har gett möjlighet att utnyttja ytan till en bakficka under den västra verandan. Från Bakfickan serveras dryck till uteserveringen. Sittplatser finns vid väggfasta bänkar med bord, nedanför de två verandorna, samt på en uteserveringsdel mot Lilla Fiskaregatan.

Verandorna är byggda med hållbara och karaktärsskapande material som åldras vackert. Sockeln i granit samverkar med fönsterpartiets kopparplåt och byggnadens fasad i sandsten.  Det intilliggande Bantorget har samtidigt byggts om för att vara en inbjudande entré till staden och bidra till en levande stadskärna.

Utmärkelser:
Lunds kommuns stadsbyggnadspris 2019

Samlade projekt

Samlade projekt