Fabriken

Fabriken

Idén till Fabriken föddes i en önskan att återskapa de kvaliteter som finns i gamla fabriksmiljöer som konverterats till kontor.

Hög takhöjd, robusta och slitstarka material, synliga installationer och stora, spröjsade glaspartier ger Fabriken både en retrokänsla samtidigt som det gör byggnaden väl rustad för förändrade behov och nya krav som kommer att ställas på attraktiva lokaler i framtiden.

 

Fasaden kännetecknas av enkelhet och det dominerande materialet är återbrukat tegel. Det är nästan som att man har plockat ner en gammal fabrik och murat upp den på nytt. Byggnaden är klimatberäknad enligt LFM30-metodiken och har certifierats enligt Miljöbyggnad.

Kontorsbyggnaden Fabriken har byggts tillsammans med Mobilitetshuset Solkvarteret.

Sankt Mikael 16

Sankt Mikael 16

Ett nytt flerbostadshus har lagts till Lunds tusenåriga stadsväv mitt i ett av de äldsta kvarteren, Sankt Mikael. Den nya byggnaden ansluter väl till jugendhuset från förra sekelskiftet på ena sidan och till tvåvåningshuset från 1860-talet på den andra, samtidigt som det nya huset har sin alldeles egna karaktär.

I kvarteret Sankt Mikael låg på medeltiden ett av Skandinaviens första dominikanerkloster. Genom århundradena och fram till 1950-talet har det funnits andra byggnader på platsen. Då revs det sista huset och ytan blev parkeringsplats. På andra sidan gatan ligger Kulturens museiområde med en vacker stenmur och tre höga träd mot gatan.

Historiken, den unika stadsmiljön och det centrala läget har inneburit högt ställda krav från kommun, myndigheter, organisationer och allmänhet rörande arkitektonisk utformning, detalj- och materialkvaliteter och anpassning till omgivningen.

Möter grannhusens volymer
Det nya huset på Stora Algatan 6 är 2440 m² BTA stort ovan jord, fördelat på sex våningsplan, och har 610 m² BTA källare och parkering under mark, fördelat på två våningsplan.

Byggnaden ansluter längs Stora Algatan på ena sidan i höjd till jugendhusets takfot och dess branta taklutning. På andra sidan möter byggnaden tvåvåningsgrannen med en smal byggnadsdel i två plan. Den senare underordnar sig grannbyggnadernas volymer samtidigt som den genom sin materialitet hävdar sig väl.

Husets material- och färgpalett ansluter i mycket till den omgivande bebyggelsen, men genom sin kombination av dessa material har byggnaden fått en alldeles egen karaktär. Fasader är huvudsakligen putsade i ljus slätputs, men har också inslag av krysshamrad granit och sandsten, koppar, samt ek i entrépartierna. Lägg därtill målade träfönster och strama smidesbalkongräcken vars runda hörn mot gatan knyter an till grannhusets mjuka jugendformer. På taken och i deras detaljering finns mer koppar samt mörk, bandtäkt plåt.

Två olika gårdsmiljöer
Projektet innehåller två olika gårdsmiljöer. På bottenvåningen ligger den större gården som rymmer gemensamma ytor för husets boende och uteplatser till tre av lägenheterna. Gården har ett bra solläge och innehåller – inspirerat av klosterhistoriken – i hög grad olika sorters kryddväxter.

Den mindre gården ligger en våning upp i mötet mellan jugendhuset och den nya byggnaden. Denna gård fungerar som ljusgård, men också som en lugn och grön oas att vila blicken på från fönstren i de fyra omgivande fasaderna. Marken täcks med skuggväxter planterade kring en korsformad gångyta – återigen med inspiration av platsens historia.

Ljusa bostäder
Bostäderna präglas av ljus och utsikt. Redan några våningar upp bjuds man på vida utblickar över Lunds taklandskap och de omgivande slätterna. Av husets totalt 19 lägenheter är 14 stora lägenheter med tre till sex rum och kök på 100–137 m². Tre av de största lägenheterna ligger högst uppe under taket med bitvis extra höga rumsvolymer. En av dessa lägenheter är därtill i två plan och har på övre planet en stor takterrass med milsvid utsikt.

Resterande fem lägenheter är yteffektiva en- och tvårumslägenheter på 32–40 m². Alla byggnadens lägenheter utom den enda enrumslägenheten har minst en egen balkong eller uteplats.

Parkering under jord
Att bilparkeringen var en utmaning i projektet stod tidigt klart. Lösningen blev en bilhiss kombinerad med ett halvautomatiskt parkeringssystem som staplar bilarna i upp till tre plan under jord. Parkering för ett sextiotal cyklar finns i bottenvåningens inre och nås via ramp från gatan.

World Trade Center Karlskrona

World Trade Center Karlskrona

Röstånga R:ekoby

Röstånga R:ekoby

FOJAB har medverkat till utformningen av en ekoby och flergenerationsboende med tillhörande detaljplan för Röstånga R:ekoby. Beställaren Röstånga Ekoby ekonomiska förening är en liten byggemenskap, som har ambitionen att uppföra en innovativ och hållbar ny ”R:ekoby”, genom kooperativt, ekologiskt och socialt byggande och samtidigt bidra till lärande, kunskapsspridning och samhällsnytta.

Begreppet ”R:ekoby” återspeglar ambitionen att återskapa (rekonstruera) byn som plats, med en stark princip av gemenskap och sammanhållning – ett konkret exempel på ekologisk och social hållbarhet i en fysisk form.

Arbetet med R:ekobyn har mynnat ut i en innovativ plan som innebär en utbyggnad av ett naturnära område med i huvudsak småskalig bostads- och verksamhetsbebyggelse, totalt 35-45 lägenheter i form av kollektivt boende under ett tak. I byn ska det också finnas möjlighet till att uppföra förskola, bedriva hantverk och kontor, odling, samt verksamhet kopplad till odling och energiproduktion som gårdsbutik, komposttillverkning, biokolproduktion, verkstad mm.

Förslaget och detaljplanen utformades inom ramen av ett Leaderprojekt som pågick under 2017-2021, och som var en samverkan mellan Röstånga Ekoby ekonomisk förening, FOJAB och Svalövs kommun. Projektet finansierades av Jordbruksverket genom Leader Nordvästra Skåne med Öresund.

Vi ser en långsiktig nytta med denna typ av projekt för att kunna främja hållbar utveckling i bred bemärkelse, genom att möjliggöra för mindre aktörer och byggemenskaper att bygga och testa kooperativt och icke-vinstdrivande byggande, finansiering och projektering. Vi tror att denna typ av projekt kan bidra till att utveckla bostadsarkitekturen och samtidigt bredda bostadsmarknaden, vilket är särskilt angeläget på landsbygden.

Kanske kan nya typer av byggorganisationer och beställare som vill främja mer kollektiva ytor, möjliggöra för ett mer resurseffektivt och billigare bygge? Att delta och stötta denna typ av okonventionella projekt är också ett sätt för oss på FOJAB att kompetensutveckla och bredda oss.

Projektet har rönt stort intresse och är mycket välförankrat i det omgivande samhället och medverkar t ex på en rikstäckande vandringsutställning ”En annan landsbygd” som visas under våren 2021 på Form/Design i Malmö.

R:ekobyn har också haft nära samarbeten med flera forsknings- och utbildningsaktörer såsom Lunds tekniska högskola och Lunds universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp och Holma folkhögskola. Ett systerprojekt ”R:energi”, drevs 2019 kring möjliga energisystem, finansierat av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Under hösten 2020 och våren 2021 deltar R:ekobyn som case i två examensarbeten på SLU och LTH.

P-huset Dockan

P-huset Dockan

P-huset Dockan är en mobilitetsanläggning i centrala Västerås, med en innovativ fasad av tredimensionella aluminiumpaneler. Fasaden består av 378 bockade plåtar som tillsammans skapar böljande vertikala linjer och ytor längs fasaden. Byggnadens placering vid Mälaren och dess glittrande vattenyta har gett inspiration till en artikulerad och unik fasadutformning, som fångar och reflekterar himmelsljuset.

Kvällstid, när parkeringshuset tänds, framträder små perforerade hål i plåtens yta som vattenstänk. Den innovativa bockningstekniken har utvecklats i prototypstadie i tätt samarbete mellan FOJAB och Plåtexpressen, delvis som en monter till Plåt16 i Göteborg. Tekniken har nu tagits vidare till applicering i full skala av FOJAB och LW Sverige AB. För att på ritbordet kunna förstå hur fasaden kommer att se ut färdigställd, och vilka former som är möjliga att bocka, har en digital modell av bock ningsprocessen tagits fram som simulerar plåtens verkliga beteende. Med hjälp av bockningtekniken kan uttrycksfulla fasader skapas med relativt enkla medel på ett resurseffektivt sätt, och bidra till ökad omsorg i den byggda miljön.

Mobilitetshuset fungerar som en mötesplats och identitetsskapare för närområden, med gym och bageri i bottenvåningen, bilpoolsbilar för samnyttjande och en hög andel parkeringsplatser med möjlighet att ladda elbilar.

Utmärkelse:
Finalist Plåtpriset 2021

Hornsberg 10

Hornsberg 10

Hornsberg 10 är idag ett av få kvarvarande outvecklade kvarter på Västra Kungsholmen. Kvarteret består av olika historiska lager med varierande höjder och utformningar som genomgått flera omfattande om-, på-, och tillbyggnader. Användningen har historiskt varit industriändamål med bla laboratorium för Kabi. På 1980-talet uppfördes ett kontorshus på fastigheten, kallad B20.

En övergripande målsättning med projektet är att utveckla Hornsberg 10 till ett modernt sammanhängande kvarter med blandade funktioner som tillför stadsdelen nytt liv över dygnets alla timmar. Bottenvåningen skall göras publik och tillgänglig med attraktivt innehåll. Nya moderna arbetsplatser skall tillföras. Kvarteret skall bli en ny målpunkt på Kungsholmen!

Fastigheten består idag av byggnaderna, B20, B28 och B42. Enligt förslaget ersätts B28 och B42 med en ny kontorsvolym som i skala ansluter till B20. På så sätt skapas ett nytt sammanhängande stadskvarter som relaterar till nordvästra Kungsholmens nya kvartersbebyggelse och den planerade bebyggelsen vid Hornsbergskvarteren. Den nya kontorsvolymen får en publik och uppglasad bottenvåning med lokaler, butiker och restauranger som står i förbindelse med varandra genom ett inre rum från vilket man också når kontorsplanen. Entréer tillskapas från Lindhagensgatan, Lars Forssells gata och Nordenflychtsvägen. Den befintliga byggnaden, B20, öppnas upp och utvecklas med nya tillgängliga entréer och fönsterpartier samt en ny lägre volym kring personalentrén i hörnet Nordenflychtsvägen/Lars Forsells gata. Fläktrummen på taket flyttas ner i källaren vilket sänker byggnadens totalhöjd och möjliggör en ny publik takterrass.

Den nya byggnadens höjdsättning varierar och ansluter till de omgivande kvarterens höjder och till gatornas hierarki. Lindhagensgatans karaktär av Boulevard förstärks genom att kvarteret återfår sin huvudentré i detta läge. Kring entréer skapas inbjudande platser med bearbetad markbeläggning och sittmöjligheter. Längs Lars Forsells gata dras volymen in och möter Kv. Leendets fasadliv vilket skapar en mindre platsbildning med bra solläge. Medveten belysning och nya träd längs Lenngrensgatan ökar tryggheten runt kvarteret.

Utgångspunkten för gestaltningen är platsens industriella historia och fastighetens potential att kunna bli ett ståtligt stadskvarter på Kungsholmen. De nya volymerna uppförs i tegel som varieras, detaljeras och bearbetas på olika sätt. Gestaltningen bygger på tyngd, geometri, proportioner och rytm. Inspirationen kommer från den äldre industriarkitekturen som funnits på platsen, och som till viss del finns kvar, tex i Hornsbergs bryggeri. Gestaltningsidén är en konsekvent struktur i ett och samma material som tillåts variera och anpassa sig längs kvarterets olika sidor. En klassisk tredelning med dubbelhög sockelvåning innehållande butiker/lokaler, mittdel och takavslutning i form av en takvåning får den nya byggnaden att landa i stenstaden. Den nya byggnaden ansluter till B20 på ett studerat och omhändertaget sätt med syftet att lyfta hela kvarteret till en högre nivå och skapa en ny sammanhängande helhet.

Axis Grenden

Axis Grenden

Axis nya kontor är beläget på Ideon-området utanför Lund, en forskningsby som just nu genomgår en spännande utveckling. På uppdrag av Axis Communication har FOJAB ritat kvarteret som blir arbetsplats för 1300 personer.  Byggnaden har en stark identitet och karaktär och är utformad efter företagets behov och önskemål. Kvarteret blir en ny spännande mötesplats där ett hållbart arbetsliv står i centrum.

Axis nya kontor i Lund består av en sammanhängande byggnad som är uppdelad i flera byggnadskroppar i varierande höjd som samspelar med varandra. Huvudentrén är placerad i kvarterets hörn som vänder sig mot Ideonområdet och innanför öppnar sig ett stort, ljust gemensamt entrétorg med plats för utställningar, möten och mingel. En generös trappa leder till Axis restaurang och vidare upp till den gemensamma, gröna innergården. Högst upp finns, som kronan på verket, en skylounge och en väl tilltagen takterrass med 360 graders utsikt över det skånska landskapet.

Utsidan av fasaden är gestaltad utifrån att klara hållbarhetskrav och ska samtidigt ge området ett nytt ansikte utåt. Fasaden består av en tung naturstensklädd bas med lätta glasfasader med vita, vinklade lameller ovanpå. Det skapar ett komplext formspråk som ger huset olika uttryck när man passerar. Gestaltningen av de samspelta husvolymerna skapar ljudbarriärer och fantastiska utemiljöer.

Väl inne i byggnaden möts besökare och anställda av ljuset, som är ett återkommande tema, samtidigt som naturliga material som kalksten och trä ger en varm och ombonad känsla. Kontoret är utformat med stor omsorg om detaljerna och ytorna är skräddarsydda efter Axis behov med både traditionella cellkontor och öppna kontorslandskap med rejält ljusinsläpp. Kontoret är utformat med ett flertal olika rumsligheter för att passa olika sorters möten och skapa förutsättningar för kreativitet och innovation – viktiga kärnvärden i Axis företagskultur.

Kvarteret ingår i stadsbyggnadskontorets målsättning att omvandla foskningsbyn Ideon Science Park i Lund till en stad med tydliga kvarter och soliga mötesplatser för alla som arbetar, forskar eller besöker Ideon.

Arbetsmiljön är gestaltad med ett hållbart arbetsliv i fokus och möjligheter till ett hållbart resande har också varit en viktig förutsättning. Varje anställd får sin egen Axis-cykel, som kan cyklas rakt ner i ett garage med dusch- och omklädningsrum, samt ett gym med glastak som förbinder gymmet med de gemensamma ytorna ovanför.

Byggnaden antar en utmaning i framtidens stad och stadsplanering där en plats utmed trafikleder nu har förvandlats till ett nytt landmärke i Lund och hem för många anställda. Placeringen av huset i en svår urban miljö med trafikleder runtomkring var en utmaning som har lösts med många takterrasser och en skyddad innergård som möjliggör möten även utanför huset.

Utmärkelse:
Lunds kommuns stadsbyggnadspris 2021
Sveriges snyggaste kontor 2020

Dokumentet

Dokumentet

Kvarteret ligger i brytpunkten mellan den täta innerstadens kvartersstruktur och den glesare institutions- och bostadsbebyggelsen, vilket har präglat kvarterets utformning. Bebyggelsen utgörs av fem huskroppar som var och en fått sin egen identitet, för att spegla sammanhanget med en stadsstruktur som uppkommit under en lång tidsperiod. Hörnet i sydväst accentueras med såväl byggnadshöjd som med publik entré och verksamhet i bottenvåningarna, medan den östra byggnadskroppen står med sin gavel mot Brunnsgatan och sträcker sig in i parken.

Byggnaderna utgörs av enkla, byggbara volymer i 3-6 våningar med utgångspunkt i den nätta tegelarkitekturen som finns i området. Varje byggnadsvolym får sin individuella utformning med tegelkulör och tegelfog, takform, balkong- och fönstersättning för att motverka repetition och istället åstadkomma tydlighet och en platsspecifik variation. De separerade byggnadskropparna ger goda möjligheter till ett etappvis genomförande.

Alla lägenheter har balkonger eller generösa terrasser i goda väderstreck, tydligt avgränsade från det publika rummet. Lägenheterna är kompakta utan att ge avkall på välproportionerade rum, goda ljusförhållanden och funktionella mått. Genom hela projektet finns en variation i såväl lägenhetsstorlekar som i varianter av en viss lägenhetstyp. Fördelarna med repetition i produktionsskedet vägs mot individuella önskemål hos hyresgästen.

Kvarteret rymmer förutom flerbostadshus även ett vård- och omsorgsboende integrerat i ett av bostadshusen, lokal för LKF samt träffpunkt för seniorer i hörnet av bottenvåningen mot staden.

Drottningen

Drottningen

Kontorshuset Drottningen utgör ett landmärke i Helsingborg och är startskottet för omvandlingen av stadsdelen Drottninghög. Parkeringshuset Drottningen frigör markyta som möjliggör förtätning av stadsdelen. FOJAB har ritat husen och även arbetat med hyresgästanpassningar, markmiljö, detaljplan, trafikfrågor samt miljö- och energifrågor.

Stadsdel i förvandling
Drottningen tillför nya arbetsplatser och nya publika lokaler, vilket injekterar nytt liv i stadsdelen. För första gången får Helsingborg en publik restaurang- och konferensvåning på hög höjd med utsikt över staden, Öresund och Kullahalvön. Genom att bygga ett nytt ljust och tryggt parkeringshus, så frigörs de tidigare mörka och otrygga ytparkeringarna och området kan förtätas. Kontorshusets markplan har stora fönsterpartier för utsikt och inblick samt publika lokaler med café och bobutik. Husens aktiva bottenvåningar bidrar till liv och rörelse och korsningen mellan Regementsvägen och Vasatorpsvägen blir en ny nod i området. Drottningen och stadsdelen Drottninghög är en del av Helsingborgs bomässa H22.

Kontor med utsikt, tryggt parkeringshus
Drottningen får kontorslokaler med behändig storlek och flexibel användning. Lokalerna har stora glaspartier och hög takhöjd, vilket ger ljusa lokaler och milsvida utsikt. Lokalerna har en lugn och sober materialpalett. Parkeringshuset ligger bekvämt i direkt anslutning till kontorshuset. Takytor som kan ses från kontorets högdel förses med sedumtak och bikupor med lokal honungsproduktion. Parkeringshuset erbjuder en god parkeringskomfort utan branta ramper och använder sig av lutande plan. Parkeringshuset är utformat för trygghet med glasade trapphus som utgör lysande lyktor både utåt och inåt. Garageinfarten har ett rullgaller med god insikt in i p-huset och ljus sprids utåt. Väggar och tak är vitmålade för att ge en ljus och trygg upplevelse samt fondväggar och belysning som ökar trivseln och leder besökaren rätt. Miljö- och energifrågor har varit mycket viktiga och kontorshuset kommer att uppfylla nivå motsvarande Miljöbyggnad Silver. Parkeringshuset kommer att ha både laddplatser för elbilar och plats för bilpool.

Sobert kontor, lekfullt parkeringshus
Drottningens kontorshus är ett slankt och stiligt höghus. Materialen i markplan är elegant slipad terrazzo i sockeln och oljad ek vid entréer som ger en varm känsla. Den vita högdelen och den svarta lågdelen kontrasterar i kulör men hänger samman med arkitektoniskt grepp, materialval och detaljering. Bröstningspaneler av aluminium accentuerar fönsteröppningarna och ger en anknytning till parkeringshusets böljande aluminiumfasader. Parkeringshuset har mer lekfulla fasader med både stora fönsterpartier, solceller och böljande vita aluminiumfasader. I markplan har fasaderna värmebehandlad furu belysta med ljusramper och skyltskåp. Skyltskåpen aktiverar gaturummet och belysningen ger en trygg kvällsmiljö. En stor grön fasad med träribbor, plantlådor och fågelholkar har klättervildvin som klättrar i lokalt återbrukade trappräcken. Den gröna fasaden är vackert mönsterbelyst på kvällen. Alla material som används, såväl invändigt som utvändigt, är slitstarka, tåliga och hållbara.

Torsgatan 26

Torsgatan 26

På ett av Stockholms mest centrala lägen utmed Torsgatan ligger fastigheten Öskaret 1.  Byggnaden är ritad av arkitekt Ferdinand Boberg och färdigställdes 1906 för Stockholms Vatten- och Gasverk. Castellum förvärvade fastigheten med en vision att skapa en ny mötesplats i Stockholm, att skapa ett nytt attraktivt kvarter med en blandning av verksamheter med fokus på nya moderna kontorsytor. FOJAB har ansvarat för konceptarbete, program-, system- och färdigställande av bygghandlingar samt hyresgästanpassningar. Fokus för projektet har varit att ta till vara på byggnadens fantastiska kvaliteter, lyfta fram dessa, lägga till nya delar som tillsammans skapar en ny spännande helhet.

Uppdraget har inneburit en förädling av fastigheten från ett lågt utnyttjat kontorshus, senast renoverat på 1970-talet till ett modernt högpresterande kontor med publika bottenvåningar. Kraven från lagar och regelverk har varit omfattande och till dessa har adderats höga ambitioner från fastighetsägare och hyresgäster. De nya kontorsytorna är anpassade så att de svarar upp mot tät, effektiv sittning, nya arbetssätt samt nya tekniska systemen. Då byggnaden har stora kulturhistoriska värden så väl exteriört som interiört, har detta varit en spännande och intressant process med många utmaningar och noga avvägningar för att uppfylla dessa mål.

Byggnaden är uppförd i jugendstil med fantastiskt fint bevarade detaljer av hög kvalitet i hantverk och material. Fokus har bland annat legat på att förädla och lyfta fram dessa kvaliteter och att se till dess historik och ursprung bevaras. Som stöd vid den varsamma hanteringen av huset har FOJAB och Castellum samarbetat med en antikvarisk sakkunnig från Tyréns. Projektet har inneburit många avväganden mellan bevarande och förändring, autenticitet och användbarhet har många gånger ställts mot varandra, vilket har ställt stora krav på dialog och samarbete mellan olika intressen och kompetenser.

Fastigheten innehåller lokaler som grupperar sig runt två publika innergårdar. Målsättningen har varit att kvarteret ska öppnas upp mot Torsgatan för att tillgängliggöra gårdsrummen för besökare och verksamheter och skapa attraktiva platser i denna historiskt värdefulla miljö.

Att omvandla denna relativt slutna byggnad i relation till dess kulturvärden har därför varit en utmaning och de få ändringar som gjorts, har varit noga utvalda och koncentrerats till de delar där de gör störst nytta. Projektets varsamma renovering och ombyggnad har lyft fram en bortglömd märkesbyggnad som återigen blivit ett landmärke på Torsgatan.

Total befintlig BTA uppgår till ca 17 000 m².

Umami

Umami

Umami Park i Hallonbergen i Sundbyberg utvecklas till en attraktiv stadsmiljö med nya offentliga rum, handel och bostäder. FOJAB har arbetat med landskapsplaneringen för hela området och har gestaltat tre punkthus i dess västra del.

Byggnaderna har fått en fri placering i terrängen och naturen tillåts komma ända inpå fasaderna. Gården ligger som en tunn skiva på marken mellan husen och ansluter varsamt till entréerna.

Det organiska har inspirerat både landskapsutformningen och den utvändiga gestaltningen av husen, vars främsta kännetecken är de rundade balkongerna med metallfronter som sveper hela vägen runt husens tegelfasader likt breda, glansiga presentband. När vi dessutom adderat ytterligare band av betong fick volymerna en riktigt lyxig inslagning.

Volymerna är enkla rätblock, men med en horisontell indelning av fasaden som en lekfull blinkning till områdets äldre bebyggelse. Balkongerna ligger omlott och över hörn i fasaden. De bidrar till den horisontella uppdelningen, men tillför dessutom en ytterligare dramatik, komplexitet och detaljering.

Punkthusen utförs i prefabricerade betongelement där betongen delvis har tillåtits vara synlig, kombinerat med tegel- och plåtpartier. Tillsammans med de organiskt formade balkongerna ger de tre fasadmaterialen husen sin karaktär. Utformningsprincipen är densamma, men vart och ett av husen har fått olika färgsättning på både tegel och plåt samt skild utbredning av betongpartier.

Samlade projekt

Samlade projekt

© FOJAB