Kronprinsen

Kronprinsen

Kronprinsens höghus är den första färdigställda delen i en ombyggnation av hela stadskvarteret. Innergården ska återtas som rekreationsområde för de boende och få en uppgradering i växtlighet, belysning samt sociala ytor för alla åldrar, från förskolebarn till pensionärer. Kronprinsen omfattar drygt 750 lägenheter från ett till sex rum och kök. Variationen i lägenhetsstorlek ger goda förutsättningar för en blandning av olika boendekonstellationer.

Kronprinsen från 1964 är ett av Malmös högsta hus och viktigaste landmärken. Byggnadens karakteristiska fasad har få motsvarigheter när det gäller samtida arkitektur i Sverige. Den består av nära två miljoner mosaikplattor i skiftande nyanser med en gradvis övergång från mörkt till ljust. Fönstersättningen utgår från ett nästan kvadratiskt mått förutom i några enstaka fall där de byts mot fönsterband för att bryta det monotona rutnätet i den prefabricerade fasaden.

Inspirationen hämtade byggherre Hugo Åberg från Palazzo Pirelli i Milano, vars fasad av glasmosaik som upplevdes skimrande. FOJAB har nu renoverat den slitna fasaden. Med hjälp av en ny metod har vi kunnat återskapa unika arkitektoniska värden och förlänga byggnadens livslängd så att den kan glädja Malmöborna i ytterligare femtio år.

Utgångspunkten för renoveringen var att behålla byggnadens karaktär, effektivisera mönstersättningen av 1,9 miljoner klinkerplattor och minimera störningarna under byggtiden för hyresgästerna. Tillsammans med samverkansentreprenören NCC och Fasadglas som tillverkade fasadelementen utvecklade FOJAB ett system för att montera en helt ny fasad, inklusive fönster, utanpå den gamla. Först när den nya fasaden var på plats togs de gamla fönstren ner.

Nytt klinker har tagits fram i samarbete med IFÖ, som genom sitt arkiv varit behjälpliga med ursprungsrecept på kulörer, glasering och utförande. I ursprungsfasaden fanns vissa synliga skarvar i mönstersättningen, men på den nya fasaden har klinkerarkens utformning och placering optimerats med hjälp av en specialskriven algoritm och en helt sömlös blå gradient skapats från bas till topp. Smygar, fönsterbleck och fasadkrön är gjorda av strängpressade aluminiumprofiler, som utformas så att språng som annars skapar skuggverkan på fasad minimeras.

De översta våningarna har konverterats till bostäder vilket ställer nya krav kring fönstersättningen. Ytterligare ett fönsterband ovanför det befintliga utgör en horisontell markering på byggnadens avslut uppåt.

En av de viktigaste hållbarhetsuppgifterna som fastighetsägare, byggbransch och staden har framför sig är att ta vara på byggnader från 1950-, 1960- och 1970-talen. Det går inte att förlita sig på nybyggnationer i en snabbt växande stad, det är varken ekonomiskt, socialt eller klimatmässigt hållbart. Med Kronprinsen gick vi på den svåraste utmaningen direkt. Vi visar att det med fördel går att renovera våra gamla byggnader, även om de är slitna och utmaningarna komplexa, och förädla dem för en ny tid.

P-huset Dockan

P-huset Dockan

P-huset Dockan är en mobilitetsanläggning i centrala Västerås, med en innovativ fasad av tredimensionella aluminiumpaneler. Fasaden består av 378 bockade plåtar som tillsammans skapar böljande vertikala linjer och ytor längs fasaden. Byggnadens placering vid Mälaren och dess glittrande vattenyta har gett inspiration till en artikulerad och unik fasadutformning, som fångar och reflekterar himmelsljuset.

Kvällstid, när parkeringshuset tänds, framträder små perforerade hål i plåtens yta som vattenstänk. Den innovativa bockningstekniken har utvecklats i prototypstadie i tätt samarbete mellan FOJAB och Plåtexpressen, delvis som en monter till Plåt16 i Göteborg. Tekniken har nu tagits vidare till applicering i full skala av FOJAB och LW Sverige AB. För att på ritbordet kunna förstå hur fasaden kommer att se ut färdigställd, och vilka former som är möjliga att bocka, har en digital modell av bock ningsprocessen tagits fram som simulerar plåtens verkliga beteende. Med hjälp av bockningtekniken kan uttrycksfulla fasader skapas med relativt enkla medel på ett resurseffektivt sätt, och bidra till ökad omsorg i den byggda miljön.

Mobilitetshuset fungerar som en mötesplats och identitetsskapare för närområden, med gym och bageri i bottenvåningen, bilpoolsbilar för samnyttjande och en hög andel parkeringsplatser med möjlighet att ladda elbilar.

Utmärkelse:
Finalist Plåtpriset 2021

Studenternas och Södra Åstråket

Studenternas och Södra Åstråket

Studenternas i Uppsala är en mytomspunnen plats, historiskt hemmaarena för Sirius och värd för SM-final i bandy. Området ligger fantastiskt fint längs Fyrisån och platsen är etablerad i staden. Här har FOJAB ritat fotbollsarenan, nya delar av bandyarenan, två nya torg – tillsammans har det blivit en helt ny mötesplats i centrala Uppsala.

Studenternas ingår i arbetet med att utveckla det södra åstråket. Målet är att skapa ett attraktivare, mer välbesökt och tryggare arenaområde samtidigt som arenan får tillgång till mer service. Studenternas centrala läge gör att det är viktigt att integrera området i staden och få karaktären av en mötesplats året om.

Idén har varit att bejaka de öppna värdena i den omgivande parken och därmed bli en naturlig del av Uppsala. Målet är ett aktivt arenaområde som aldrig är stängt. Ett arenaområde med stark attraktionskraft som kan användas i vardagen och bara stängs av delvis under matchdag. Här finns förutom matcharenan med plats för upp till 10 500 åskådare vid allsvenska matcher även café/restaurang, gym, butiker, hälsovård, konferensverksamhet och kontorslokaler. Konstgräsplanen gör det möjligt att använda arenan mer frekvent, detta utnyttjas och idag används arenan som hemmaarena för tre elitlag (Sirius, IK Uppsala och Dalkurd) både för match och träning.

Fotbollsarenan kopplas till en kontorsbyggnad som gör anläggningen flexibel. Huvudläktaren integreras i den högre kontorsvolymen som är placerad längs Sjukhusvägen på arenans västra sida. Denna sammankoppling ger en naturlig uppdelning mellan fotbollens varma och kalla publika ytor. Fotbollens VIP-lokaler är placerade i huvudläktarens varma ytor med egen terrass på övre läktaren och med utsikt över innerplanen. Lokaler som ligger i bottenvåningen mot entrétorget vid Sjukhusvägen och arenatorget mot parken, är utåtriktade för att skapa attraktiva miljöer runt arenan.

Arenarummet är tätt och omslutande för att uppnå närheten till innerplan för en bättre fotbollsupplevelse från läktarna. Foajéerna på norra och västra sidan är placerade så att publiken aldrig missar kontakten med fotbollen på innerplan. De har placerats i nivå med entrétorget mot Sjukhusvägen för att foajéytan även ska kunna fungera som en mötesplats i vardagen.

På den östra sidan mot ån hålls byggnadshöjderna lägre för en mänskligare skala mot parkstråket. Arenatorget är en öppen samlingsplats som fungerar för stora folkmängder vid match och för olika aktiviteter till vardags. Arenatorget utgör länken till Stadsträdgården och blir en del av parken och platserna längs åstråket. Arenan är mer stadsmässig i sitt materialval mot Sjukhusvägen där fasader, markbehandling och huvudläktare är byggda i bearbetad betong med glasfasader. De lägre läktarna med tak som ligger mer i parkmiljö är byggda i trä som passar bättre i denna lugnare miljö. Kiosker, toaletter och restaurangfasader har fått en högtryckslaminatskiva i träkulör som fasadmaterial, dessa volymer blir synliga och håller ihop anläggningens identitet.

Det har varit viktigt att bevara och förstärka parkkvaliteten i anslutning till den nya fotbollsarenan. Genom att låta parken och dess karaktär spilla över på den lite mer urbana miljön vid fotbollsarenan breddas parkstråket och ger en mer generös grönskande miljö runt arenan. Platserna mellan byggnaderna förstärks också genom att gestaltas för olika aktiviteter så att dessa kan ingå i parkstråket på ett naturligt sätt.

Helsingborgs Lasarett

Helsingborgs Lasarett

FOJAB och BSK Arkitekter har tillsammans ansvaret för den stora omvandlingen av Helsingborgs Lasaretts huvudbyggnad. Med start 2014 och dryga 10 år framåt sker en total ombyggnad till ett beräknat värde av 4,5 miljarder.

Uppdragets första etapp omfattar projektering av program-, system-, och bygghandling för de cirka 12 000 m² som utgör östra flygeln i lasarettets karaktäristiska korsformade byggnad.

I och med ombyggnaderna ska lasarettet kunna möta framtidens krav på moderna vårdavdelningar och behandlingsmetoder. Ombyggnaden innebär också att alla tekniska system byts ut och att all interiör rivs ut – förutom pelare, trappor och hissar.

Med en samtidigt pågående verksamhet ställs höga krav på god logistik och välfungerande flöden genom hela processen och blir således en utmaning för alla inblandade parter.

Klagshamns Ridanläggning

Klagshamns Ridanläggning

Klagshamns udde ligger ca 10 km söder om Malmö och skjuter ut en bra bit i Öresund. Det bildas i söder långgrunda sandstränder utmärkta att rida på. Här har under lång tid Klagshamns Ryttarsällskap varit inhysta in en nedlagd betongfabrik. När Malmö Stad planerade för ny ridanläggning var det naturligt att bygga på samma plats som betongfabriken med närheten till sandstränder och ridvägar längs havet. Kommunen valde också att göra den rivna betongfabriken till ruinpark.

Placeringen av byggnaderna är parallellt med ruinerna ifrån betongfabriken. De två huvudbyggnaderna, stall, och ridhus har markanta sammanhållande takytor som överbryggar olika funktioner i anläggningen. Byggnaderna är förskjutna så att olika platsbildningar uppstår i samspel med ruinerna, entrégårdsplan, driftsgårdsplan, ridbaneplan etc. Husens placering ger också fina utblickar mot det närliggande Öresund. Hagar finns öster om ruinparken.

Byggnaderna har en karaktär av öppna skalbyggnader med tydliga avgränsade utrymmen (hus i hus) beroende på temperatur‐ och funktionskrav. Verksamheten med hästar innebär att rörelser ut och in i byggnader känns naturlig och utan skarp gräns mellan ute och inne.

Material i tak och väggar är enkla och direkt kopplad till funktion och byggnadsfysik. Betongelement närmast mark i sockel och vägg som står emot påfrestningar ifrån maskiner/hästar/snö/regn/vind etc. Vägg och tak är limträkonstruktioner i form av pelare och balkar som tydligt speglar husens bärande konstruktion. Perforerad plåt i fasad ger flera samverkande effekter – naturlig ventilation, dagsljus, utblickar – inblickar, ljudabsorption. Dessutom kostnadseffektivt. Framförallt innebär perforerad plåt att fuktbalansen säkerställs genom naturlig luftväxling. Robusta byggnadsmaterial som betong, limträ, tegel står emot krafter i den tuffa miljön som husen befinner sig i och kommer att slitas/åldras på ett naturligt och vackert sätt.

På platsen fanns tidigare tegelbyggnader vars tegel är återvunnet i delar av stall och ridhus. Mark/golvbeläggningen utgörs förutom av grusplaner också av träkubb, betong och betongplattor som både finns ute och inne vilket ytterligare förstärker det upplösta mötet mellan utomhus och inomhus.

Nominering:
Region Skånes arkitekturpris 2018

Idrottsområde Söder Kristianstad

Idrottsområde Söder Kristianstad

FOJAB har utformat ett funktionellt och attraktivt idrottsområde i anslutning till Kristianstad Arena. Projektet var en totalentreprenad med partnering, där uppdragsgivaren, entreprenören, brukare samt driftorganisation bidrog med sina erfarenheter och var med och utformade projektet.

FOJAB har gjort konceptarbetet för hela området. Idrottsområdet utökades med bland annat nya fotbollsplaner, upprustad friidrottsanläggning och nya tennisbanor. Den nya fotbollsarenan, med 1200 läktarplatser, uppfyller kraven för fotboll och amerikansk fotboll på elitnivå. Dessutom skapades kiosker, VIP-restaurang och omklädning.

Fotbollsläktaren är huvudbyggnad i projektet. Den har en tung bas i rå betong i bottenvåningen, med tillhörande lokaler för spelare och funktionärer. Plan två och tre kontrasterar med en lätt karaktär och är avsedda för publiken.

Kristianstad Arena stod klar 2010 men idrottsplatsen som helhet var gammal och sliten. Söder om arenan låg ett nergånget industriområde. När man rivit och inkluderat även den ytan i planen, bildades en fin koppling till Björket – ett härligt grönområde med löpslingor.

Arbetet påbörjades under hösten 2016 och stod klart 2018.

Hansacompagniet

Hansacompagniet

FOJAB har ansvarat för gestaltning och projektering i omvandlingen av den centrala handelsplatsen Hansa i Malmö. I tätt samarbete med beställaren har vi förgyllt handelsdelarna och det gamla NK-huset har åter blivit en stark mötesplats i centrum. Kvarteren har fått fler entréer och uppfräschade fasader för kontor, skola, bostäder, vårdcentral, service, parkering och ca 20 000 m² handel.

Det stora varuhuset mellan Stora Nygatan och Södra promenaden i Malmö öppnade 1963, men då som NK. Under 90-talet bytte varuhuset namn till Hansacompagniet.

Kv. Stadt Hamburg, Hansagallerian, var till stora delar redan ombyggt med flera nya aktörer och en helt ny gestaltning. Kvarteret har förändrats med fler butiksentréer och stora fasadförändringar för att öppna upp för ett mer aktivt stadsliv kring husen. På detta sätt blir promenaden från Gustav Adolfs torg mer spännande och upplevelserik.

Kv. Lybeck, Hansavaruhuset, förändrades i grunden för att gå tillbaka till att bli ett mer öppet varuhus av NK:s karaktär. Det övre planet innehåller främst butiker för kläder och mode, medan markplanet innehåller bland annat restauranger och butiker för kosmetik, accessoarer, böcker, skor med nya butiksentréer som öppnar upp bottenvåningen mot stadens gator.

Stora förändringar med ny gestaltning skedde även i den nedre våningen, bland annat med ett saluhallsformat, ett nytt restaurangtorg och butik med matlagningsanknytning. Konceptet förändrade öppettiderna i kvarteret, med mer folkliv på kvällarna som staden behöver. Arbetet innebar också bland annat ny fasad och ombyggt garage. Projektet inleddes 2014 och handelsplatsen var ombyggd och klar för invigning hösten 2017.

Kvarteren innehåller mycket mer än bara handelsytorna. Här finns kontor, bostäder, skola och vårdcentral. Många av dessa verksamhetsytor har projekterats och byggts om parallellt med handelsplatsens ombyggnad. Målsättningen har varit en bättre helhet och en möjlighet för alla verksamheter i kvarteren att utvecklas i och med den omfattande ombyggnaden.

 

Grand Hotel

Grand Hotel

FOJAB har ansvarat för gestaltning av Grand Hotel i Lunds nya verandor. I tätt samarbete med Grands ägare är nu två nya glasverandor byggda, liksom en uteservering och en bakficka i anslutning till Bantorget. De nya verandorna har getts en egen karaktär från huset och blir en naturlig del av det intilliggande torget.

Grand Hotel är ett av Lunds äldsta och mest klassiska hotell och har även en restaurang. Hotellet ritades av stadsarkitekten i Helsingborg, Alfred Hellerström, och uppfördes 1896-98. Huset och verandorna har genom åren genomgått ett flertal renoveringar.

Uppdraget har inneburit tillbyggnad av glasverandor, en bakficka och en uteservering i anslutning till Bantorget. Ambitionen har varit att ge verandorna ett modernt uttryck och funktionalitet, och på samma gång knyta an till hotellets historia och möta de höga kraven på antikvariskt bevarande. Som stöd vid den varsamma hanteringen av huset har FOJAB samarbetat med en antikvarisk sakkunnig.

Verandorna har höga öppningsbara glaspartier som skapar bra kontakt med uteplatsen och torget. I den västra verandan, utanför Piratenfoajén, finns plats för en liten scen. Stora nivåskillnader i marken har gett möjlighet att utnyttja ytan till en bakficka under den västra verandan. Från Bakfickan serveras dryck till uteserveringen. Sittplatser finns vid väggfasta bänkar med bord, nedanför de två verandorna, samt på en uteserveringsdel mot Lilla Fiskaregatan.

Verandorna är byggda med hållbara och karaktärsskapande material som åldras vackert. Sockeln i granit samverkar med fönsterpartiets kopparplåt och byggnadens fasad i sandsten.  Det intilliggande Bantorget har samtidigt byggts om för att vara en inbjudande entré till staden och bidra till en levande stadskärna.

Utmärkelser:
Lunds kommuns stadsbyggnadspris 2019

Isblocket

Isblocket

I den snabbt expanderande stadsdelen Hyllie fick FOJAB uppdraget att projektera och gestalta en ny kontorsbyggnad vid stationstorget. Byggnaden är kopplad till det bakomliggande p-huset och ansluter på vartannat våningsplan. I markplan finns butikslokaler samt en passage genom kvarteret.

Husets hjärta är det generösa trapphus som med sin starka form slingrar sig upp över glasgolvet. Byggnadens fasad består av en dubbelglaskonstruktion där det yttre skiktet med hjälp av vita prickar skapar ett mönster som efterliknar sprickbildning i is. Mönstret varierar i täthet över våningsplanen och skapar en mjuk övergång mellan genomsiktliga och täta ytor i fasaden innanför.

En komposition av rostfria ramar bryter på sina ställen igenom det yttre glasskiktet och skapar andrum i en annars slät och blank fasad. I arkadgården mot torget är fasaden klädd med ribbor av oljad ek som med sin varma färgton skapar kontrast mot den i övrigt kalla fasaden upptill.

Byggnadens volym förstärker, med sina brutna fasadlinjer, karaktären av ett isblock och förhåller sig samtidigt till det bakomliggande p-husets avtrappning uppåt. I volymspelet skapas stora terrassytor med utsikt mot torget i väster, staden i norr och de skånska rapsfälten i söder.

Triangeln

Triangeln

Vid stationen Triangeln i Malmö har FOJAB uppfört lägenheter, galleria och kontorshus. Projektet består av flera samverkande byggnader.

I gatunivå ligger en butiksgalleria i två våningar, sammankopplat med det befintliga köpcentrumet. Ytterligare fem våningar mot de omgivande gatorna utgörs av bostäder och kontor. Ur denna byggnad reser sig ett bostadshus i 19 våningar. I kvarterets inre finns ytterligare bostäder och grönskande trädgårdar i olika nivåer medan bilparkerna ligger i två plan under mark.

I Triangelgallerian skapade FOJAB ett torg för att förhöja miljön för de många pendlare som rör sig i trafiken, men också för att ge en harmonisk plats för avkoppling i en småskalig, tät och intensiv miljö. För att skapa variation och förstärka stadskänslan nås butikerna genom tre portaler i vindlande gångar i gatuplan. Torget som ligger i mitten och öppnar sig genom båda våningar bildas av lekfullt utplacerade butiksboxar.

Kontoret ligger i fyra plan placerat ovanpå gallerian, två till fem trappor upp. Huvudentrén är placerad på Rådmansgatan. Uteplatser i form av takterrasser finns både i anslutning till kontorets nedersta plan och högst upp på den indragna takvåningen. Möjlighet till skyddad cykelparkering finns på en upphöjd gård mellan nya och gamla Triangeln. Kontorets hyresgäster har en fin utsikt över S:t Johannesplan och även visuell kontakt med den grönskande innergården.

Högst uppe kröns både gathus och höghus av partier med gyllene mässingsplåt. Gårdsmiljöerna är uppbyggda på taket till gallerian, på tre olika nivåer med ett stort utbud av vistelseplatser och upplevelser. Växtmaterialets karaktär och sammansättning ger grönska och skönhet under stora delar av året och tydliggör årstidernas växlingar. Här finns avskärmade platser i skuggan av pergolans klängväxter som erbjuder sittmöjligheter via integrerade bänkar och särskilda lekytor för barn. Det finns även rymliga gräsytor och flera trädäck som erbjuder plats åt större sällskap.

Venterminalen

Venterminalen

Efter ett parallellt uppdrag och ett utredningsuppdrag för området kring Skeppsbron i Landskrona, fick FOJAB 2010 uppdraget att rita en ny färjeterminal för Ventrafiken i Landskrona. Projektet omfattade primärt väntytor inom- och utomhus, biljettkontor, administration och personalutrymmen, senare även lokaler åt turistbyrån och en fristående verkstadsbyggnad.

Konceptet baserades på en idé om att resa – vilket i sin tur handlar om förväntningar och väntan. Terminalbyggnaden utgörs därför av en enkel kärna med servicefunktioner som omgärdas av olika rum för väntan och skyddade platser på kajen där resenärer vistas, inomhus och utomhus. Detta avspeglas i valet av material då byggnadskroppen kläs med robusta varmförzinkade stålskivor som fungerar i den tuffa hamnmiljön.

I de punkter där människor kommer i kontakt med byggnaden på väg till eller från ett resmål, skär vi oss in och skapar ett rum med en helt annan karaktär, med oljad ek som skapar den ombonande och välkomnande känsla som byggnadens karaktär efterfrågar.

Byggnaderna är placerade för att falla in i Landskronas tydliga stadsstruktur och gatunät samtidigt som de ska fungera som en resepaviljong på den öppna och vidsträckta Skeppsbron. Stor vikt har lagts vid att ge byggnaden framsidor och entréer åt samtliga riktningar: mot staden, bussterminalen, Skeppsbron, båtarna och havet.

Nominering:
Landskrona stads stadsbyggnadspris 2012

Stadion

Stadion

FOJAB, i samarbete med Berg Arkitektkontor, kammade hem det vinnande förslaget för uppförandet av Malmö FF:s nya fotbollsarena Swedbank Stadion, senare kallad Stadion.

Arenan i siffror:
Stadion är 27 meter hög, 150 meter bred och 215 meter lång. Spelplanen är 105 meter lång och 68 meter bred. Arenan rymmer 21 000 sittplatser alternativt 18 000 sittplatser + 6000 ståplatser, samt 144 pressplatser. Alla läktarsidor består av två etage, utom norra läktaren som har ett ståplatsetage. På kortsidorna finns två storbildsskärmar à 50 m² och på markplan finns en löpbana på 200 meter.

Förutom souvenirbutiker, kiosker, restauranger, kontor och konferenslokaler rymmer arenan 55 loger och 2000 klubbstolar. Restaurangen ”1910” på norra läktaren är med sin kapacitet på 2000 gäster en av Sveriges största.

2450 m² i innandömet kan hyras ut till Utbildningsförvaltningen inom Malmö Stad. Totalt 420 elever från olika idrottsklasser har sin utbildning i delar av dessa lokaler, bland dessa återfinns MFF:s fotbollsakademi.