Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden

Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden

Som ett av tre arkitektkontor i parallella uppdrag 2014 tog FOJAB fram ett stadsbyggnadsförslag för Kolkajen – Hjorthagens vattenfront i Norra Djurgårdsstaden. I upphandlingen ingick också ramavtal för gestaltning av offentliga miljöer i Norra Djurgårdsstaden samt arbete med formella detaljplaner.

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms och norra Europas största stadsutvecklingsområden. Området ska, på ett hållbart och resurseffektivt sätt, inrymma ca 35 000 arbetsplatser och ca 12 000 nya bostäder med tillhörande service och infrastruktur. Den aktuella etappen, Kolkajen – Ropsten, ligger mellan Hjorthagsberget och Lilla Värtan, intill bron över till Lidingö. I sydväst ligger Ropstens tunnelbanestation.

Området är idag industrimark. Inom området finns det kulturhistoriskt värdefulla Vattengasverket och en värmepumpsanläggning för energiproduktion som ska bevaras.

De parallella uppdragen utredde hur Hjorthagens framtida entré och vattenfront kan gestaltas med fokus på de offentliga stadsrummen och parkerna. Utgångspunkt var såväl övergripande målsättningar vad gäller transporter, energi, kretslopp, byggnader, grönska, livsstilar och verksamheter, som platsens särskilda karaktär och förutsättningar. Målet är en tät och blandad stadsdel med stark identitet och höga stadsbyggnadskvaliteter. Alla kommer inte att ha råd att bo här, men alla kommer att kunna vistas här och ta del av sociala livet och närheten till vattnet.

Arbetet inleddes med det parallella uppdraget och FOJAB tilldelades också ett ramavtal med Exploteringskontoret i Stockholms stad för arbetet med Norra Djurgårdstaden. Arbetet innefattade bland annat att ta fram detaljplan, gestaltningsprogram samt program-, och systemhandling för gatu- och lekmiljöer i området. Gaturummen är viktiga länkande stråk i den nya stadsdelen och ska utformas med dagvatten, grönska och vistelsekvaliteter i fokus. På strandkanten utformar vi en stor lekpark med naturkaraktär där lummiga träd och böljande träkonstruktioner skapar en stimulerande lekmiljö.

 

Kvarteret Lilla torg

Kvarteret Lilla torg

Kvarteret Lilla torg ligger i centrala Vellinge, granne med Stortorget. Torget och dess omkringliggande byggnader genomgick en centrumutveckling 2016 för att skapa ett attraktivt och levande centrum, en mötesplats året om och en större flexibilitet och funktionalitet.

Den nya utformningen möjliggör ett öppet och flexibelt torg som erbjuder torghandel, lek- och sittmöjligheter till vardags. Till fest och evenemang finns det plats för t.ex. scen och tält. Trottoarer och stråk av granithällar breder ut sig runt byggnaderna och leder in till torget, samtidigt som de skapar en tillgänglighet runt och genom hela kvarteret. Granithällarna ger en tydlig ram runt torgets vistelseytor som utgörs av smågatsten, stenmjöl och band av granithällar.

Sju plataner, placerade i ett glest rutnät, ger en struktur och grön karaktär till torget medan markytan hålls öppen och flexibel. I samband med trädens placeringar finns fasta installationer såsom befintligt konstverk och nya lekskulpturer. Stora parasoll är placerade i platanernas rutnät och möjliggör för såväl torghandel som sittplatser i skugga samtidigt som de bidrar till en flexibilitet och skapande av intimitet och rumslighet på torget.

Belysningen bidrar till torgets intima känsla genom att hänga på linor, likt glödlampor över torgytan, och skapar ett tydligt inre rum. Gångstråken längs med fasaderna lyses upp av spotlights som är placerade på masterna till den linspända belysningen. Möblering i form av cafébord och stolar flyttas runt efter torgbesökarnas önskemål. Den lantliga känslan från Söderslätt tillsammans med en tysk ”biergarten” har varit en inspiration för gestaltningen och atmosfären för torget.

Byggnaderna som omger torget har också genomgått en stor ombyggnad. Volymerna från det befintliga centrumet från 70-talet har förenklats och renodlats för att föra tankarna till skånsk byggnadskultur. Sadeltaksmotivet har förstärkts genom ett mindre takutsprång och en ny material- och färgsättning. Teglet är vitslammat och övriga väggar är vitmålade med enhetliga, grå fönsterpartier genom hela projektet.

Tillägg i form av frontespiser har gett möjlighet till offentlig verksamhet även på plan 2 och fungerar som markörer till passagerna från väster och söder in till Lilla torg.

Arenatorget och Slutspelsparken

Arenatorget och Slutspelsparken

FOJAB har gestaltat och tagit fram en designmanual för Arenatorget och Slutspelsparken, i anslutning till nya Klostergårdens IP i Lund. Arbetet har även omfattat projektering för park, torg och entréplatser.

Visionen har varit en ungdomlig plats med aktivitetsbaserad utformning och spännande, men samtidigt, robusta ytor. Distinkta gröna kullar förlänger den vall som omger idrottsplatsen och skapar en dramatisk rumslighet genom att bölja upp och ner i vallens förlängning. De gröna kullarna styr rörelsestråk och vyer, vilket stimulerar aktivitet och lek samtidigt som de kan skapa avskildhet och ro.

Utrustning och material hämtar inspiration från de olika aktiviteterna som sker i området. Bland annat finns en kulle utformad som en fotboll och stora hockeypuckar som sittelement samt handbollsmål, gungställningar och cykelställ. Belysningen är inspirerad av arenans strålkastare och markytorna av mönster och linjer i olika former. Gemensam nämnare är den svart-vita grafiken med inslag av rött i utrustningsdetaljer. Sammanlagt skapar dessa element en dynamisk helhet – en idrottsplats som är tillgänglig för alla.

Klagshamns Ridanläggning

Klagshamns Ridanläggning

Klagshamns udde ligger ca 10 km söder om Malmö och skjuter ut en bra bit i Öresund. Det bildas i söder långgrunda sandstränder utmärkta att rida på. Här har under lång tid Klagshamns Ryttarsällskap varit inhysta in en nedlagd betongfabrik. När Malmö Stad planerade för ny ridanläggning var det naturligt att bygga på samma plats som betongfabriken med närheten till sandstränder och ridvägar längs havet. Kommunen valde också att göra den rivna betongfabriken till ruinpark.

Placeringen av byggnaderna är parallellt med ruinerna ifrån betongfabriken. De två huvudbyggnaderna, stall, och ridhus har markanta sammanhållande takytor som överbryggar olika funktioner i anläggningen. Byggnaderna är förskjutna så att olika platsbildningar uppstår i samspel med ruinerna, entrégårdsplan, driftsgårdsplan, ridbaneplan etc. Husens placering ger också fina utblickar mot det närliggande Öresund. Hagar finns öster om ruinparken.

Byggnaderna har en karaktär av öppna skalbyggnader med tydliga avgränsade utrymmen (hus i hus) beroende på temperatur‐ och funktionskrav. Verksamheten med hästar innebär att rörelser ut och in i byggnader känns naturlig och utan skarp gräns mellan ute och inne.

Material i tak och väggar är enkla och direkt kopplad till funktion och byggnadsfysik. Betongelement närmast mark i sockel och vägg som står emot påfrestningar ifrån maskiner/hästar/snö/regn/vind etc. Vägg och tak är limträkonstruktioner i form av pelare och balkar som tydligt speglar husens bärande konstruktion. Perforerad plåt i fasad ger flera samverkande effekter – naturlig ventilation, dagsljus, utblickar – inblickar, ljudabsorption. Dessutom kostnadseffektivt. Framförallt innebär perforerad plåt att fuktbalansen säkerställs genom naturlig luftväxling. Robusta byggnadsmaterial som betong, limträ, tegel står emot krafter i den tuffa miljön som husen befinner sig i och kommer att slitas/åldras på ett naturligt och vackert sätt.

På platsen fanns tidigare tegelbyggnader vars tegel är återvunnet i delar av stall och ridhus. Mark/golvbeläggningen utgörs förutom av grusplaner också av träkubb, betong och betongplattor som både finns ute och inne vilket ytterligare förstärker det upplösta mötet mellan utomhus och inomhus.

Nominering:
Region Skånes arkitekturpris 2018

Sveavägen 44

Sveavägen 44

Drygt 3 000 kvadratmeter fjällnatur mitt i centrala Stockholm. FOJAB har anlagt en vild naturpark på Sveavägen 44 i Stockholm, som senare kompletterades med en takpaviljong.

Sedan taklandskapet öppnade har mängder med människor vandrat runt på spänger och bryggor, minglat och hängt i baren. På sommarkvällarna är köerna långa, på dagtid och resten av året kan de 3000 personer som jobbar i kontorshuset ta med sig lunchmackan upp och njuta av utsikten.

Den befintliga uteserveringen har kompletterats med en paviljongbyggnad i trä och glas som rymmer ca 60 sittande gäster. Takpaviljongen är en integrerad del av anläggningen med stomme i trä, skjutbara glaspartier i massivträ och ett lätt, svävande tak. Paviljongen står i landskapet kringbyggd av bryggorna så att golvet fortsätter in, med en utskjutande pergola som förstärker lättheten. Med sina150 kvadratmeter rymmer den ett riktigt bra mingel alternativt 50-60 sittande gäster plus bar och beredningskök. Fler nya toaletter byggdes också, tillgängliga för alla som vistas på terrassen.

Idén var från början att taket skulle vara publikt och generöst. En i sig ovanlig tanke att en privat fastighet görs till en offentlig plats under en del av dagen.

Nominering:
Sienapriset 2015

Triangeln

Triangeln

Vid stationen Triangeln i Malmö har FOJAB uppfört lägenheter, galleria och kontorshus. Projektet består av flera samverkande byggnader.

I gatunivå ligger en butiksgalleria i två våningar, sammankopplat med det befintliga köpcentrumet. Ytterligare fem våningar mot de omgivande gatorna utgörs av bostäder och kontor. Ur denna byggnad reser sig ett bostadshus i 19 våningar. I kvarterets inre finns ytterligare bostäder och grönskande trädgårdar i olika nivåer medan bilparkerna ligger i två plan under mark.

I Triangelgallerian skapade FOJAB ett torg för att förhöja miljön för de många pendlare som rör sig i trafiken, men också för att ge en harmonisk plats för avkoppling i en småskalig, tät och intensiv miljö. För att skapa variation och förstärka stadskänslan nås butikerna genom tre portaler i vindlande gångar i gatuplan. Torget som ligger i mitten och öppnar sig genom båda våningar bildas av lekfullt utplacerade butiksboxar.

Kontoret ligger i fyra plan placerat ovanpå gallerian, två till fem trappor upp. Huvudentrén är placerad på Rådmansgatan. Uteplatser i form av takterrasser finns både i anslutning till kontorets nedersta plan och högst upp på den indragna takvåningen. Möjlighet till skyddad cykelparkering finns på en upphöjd gård mellan nya och gamla Triangeln. Kontorets hyresgäster har en fin utsikt över S:t Johannesplan och även visuell kontakt med den grönskande innergården.

Högst uppe kröns både gathus och höghus av partier med gyllene mässingsplåt. Gårdsmiljöerna är uppbyggda på taket till gallerian, på tre olika nivåer med ett stort utbud av vistelseplatser och upplevelser. Växtmaterialets karaktär och sammansättning ger grönska och skönhet under stora delar av året och tydliggör årstidernas växlingar. Här finns avskärmade platser i skuggan av pergolans klängväxter som erbjuder sittmöjligheter via integrerade bänkar och särskilda lekytor för barn. Det finns även rymliga gräsytor och flera trädäck som erbjuder plats åt större sällskap.

Lunds Nation Landsarkivet

Lunds Nation Landsarkivet

Som generalkonsult har FOJAB ansvarat för byggandet av nya studentbostäder i kvarteret Arkivet i Lund. Projektet innebar en varsam ombyggnad av kulturhistorisk miljö samtidigt som ytterligare en ny huskropp lades till de gamla.

FOJAB ansvarade för hela uppdraget i egenskap av generalkonsult och totalrådgivare, där omfattningen sträckte sig från att arbeta med ändring av gällande lokalplan till projektering, byggledning och överlämnande av färdig byggnad.

Projekteringsarbetet har krävt stort kunnande i både historiska och moderna byggtekniker. De äldsta byggnaderna är från 1903, med en tillbyggnad 1971, som omvandlats till studentbostäder. För att klara av det stora slitaget från studenter ställs också stora krav på att välja robusta material och underhållsekonomiska lösningar.

FOJAB utformade också utomhusytorna kring studentbostäderna, i samklang med den befintliga miljön. Ytorna som riktar sig ut mot omgivande gaturum har bevarats så långt som möjligt medan den inre fruktträdgården fått en ny utformning inspirerad av sitt tidigare utseende.

Principen för arkivets trädgård har varit att förändra så lite som möjligt ut mot Dalbyvägen och Arkivgatan. Befintliga träd och gjutjärnsstaket har bevarats och kompletterats med klippta bokhäckar där det funnits behov av att dölja cykelparkeringar. På samma har så mycket som möjligt av gårdens karaktär och dess grönskande fruktträdgård bevarats.

Innergården fyller en viktig funktion i att samla studentaktiviteterna i de fyra byggnaderna. Den tidigare uteplatsen i nordvästra hörnet har bevarats och i söder har det skapats en ny, upphöjd terrass som ansluter till den samlingslokal i två plan som ligger i hus D. Tvärs över gården har en slingrande gång anlagts, som gör det möjligt att röra sig i det gröna rummet.

Nominering:
Region Skånes Arkitekturpris 2015

© FOJAB