Kv. Öskaret 1

Kv. Öskaret 1

Den ursprungliga bygganden på fastigheten Öskaret 1 uppfördes 1906 som administrations- och verkstadsbyggnad för Gasverket, senare Stockholm Vatten, efter ritningar av arkitekterna Ferdinand Boberg och Gustav Frumerie. Byggnaden har under årens lopp byggts om och till och var vid tidpunkten för Castellums förvärvande 2016 sliten och delvis förvanskad. FOJAB fick uppdraget att arbeta med renovering och utveckling av byggnaden till ett modernt kontorshus. Stor vikt har lagts vid att lyfta fram byggnadens ursprungliga kvaliteter och att bevara de kulturhistoriskt värdefulla delarna i huset. På fastigheten har också identifierats nya möjliga byggrätter för kontor.

Utveckla platsen
Nya volymer ska tillföras på fastigheten med visionen att skapa ett helt nytt kvarter med blandat innehåll som grupperar sig kring flera publika innergårdar, kopplade till varandra genom portiker och passager. Inspiration har hämtats från gårdsmiljöer i Berlin och Paris. Programmering av bottenvåningar och innergårdar ska bidra till att stärka kopplingen till Torsgatan och på så sätt göra den mer attraktiv. Hälsobrunnsgatan breddas med en ny trottoar och får en mer stadsmässig karaktär. Nya volymer placeras längs gatan med kontorsentréer och möjliga lokaler. Mellan de nya volymerna skapas mindre platsbildningar som fungerar som entrétorg. Från Hälsobrunnsgatan når man gårdarna via inre hissar och trappor. Helt nya kopplingar möjliggörs på så sätt mellan Hälsobrunnsgatan, innergårdarna och Torsgatan.

Kv. Öskaret ska bli en helt ny plats i Stockholm, en destination med internationell attraktionskraft!

Gestaltning
Utgångspunkten för de nya byggnadernas volymetri och gestaltning är omgivningen, ursprungsbyggnaden och platsens historia. Volymernas utbredning i plan ges av de omgivande byggnaderna och den nya sekvens av gårdsrum som skall tillskapas. Höjdsättningen utgår från Hälsobrunnsgatans nivå och att kunna erbjuda en stadsmässig och innehållsrik bottenvåning mot gatan med bra takhöjd. Hälsobrunnsgatan får då en trevåningsskala med ytterligare en indragen och omsorgsfullt bearbetad takvåning som tillsammans med de ”Bobergska tornen” skapar en karaktärsfull ensemble.

Komplexiteten i Bobergs och Frumeries gasverksbyggnad är inspirerande för gestaltningen av de nya volymerna. Byggnaden är elegant, detaljrik och representativ i administrationsdelen men mer industriell och rå i verkstadsdelen. Den gamla gasklockan i tegel som låg på fastigheten intill är också en inspirationskälla.

De nya byggnaderna är gestaltade som friliggande, sammanhållna volymer med en tredelning i form av bas, mittdel och takvåning enligt klassisk Stockholmstradition. Byggnaderna är ihopkopplade med länkbyggnader i ett plan, två våningar över gårdsnivån, vilket möjliggör ett inre kommunikationsstråk.

Ett överordnat geometriskt rutnät skapar struktur och stadga i fasaderna. Genom indragningar, livskillnader och detaljeringar ges fasaden relief. Enskilda byggnadselement som entréer, takvåning och takfot accentueras vilket skapar variation och spänning. Fasadmaterialet är tegel eller keramiska plattor med olika behandling och karaktär.

De nya byggnaderna anknyter till kulturhistorien och arkitekturen kring Kv. Öskaret och dess närområde men står som tydliga och samtida avtryck från vår tid.

Landskap
Den bärande idén är att ett sammanhängande golv kopplar ihop de olika gårdsrummen. Materialen är tidlösa naturmaterial och karaktärsfulla träd som bildar ett vackert lövtak. På bergssidan kommer planteringar att bidra med grönska, vilket tillsammans med arkadgången i öster skapar en inramande karaktär. Vid Hälsobrunnsgatan utökas trottoaren till två mindre platsbildningar som fungerar som entrétorg till de nya byggnaderna.

Mötet med kvarteret ska signalera en inbjudande välkomnande karaktär till kvarterets inre delar och funktioner. Portikerna mot Torsgatan ger fina inblickar i kvarteret som bjuder in besökare. Härifrån anas de nya volymerna och välkomnande grönskan på gårdarna i form av träd. Entréplatserna mot Hälsobrunnsgatan ges en enkel gestaltning med träd och sittmöjligheter.

Den östra och västra gården ges en sammanhängande gestaltning och ett genomgående golv i form av markmaterial i natursten.  Den östra gården kommer att möjliggöra att verksamheterna i kvarteret använder gården, antigen på den anlagda större ytan eller i anslutning till arkadgången.

Kävlinge Medborgarhus

Kävlinge Medborgarhus

Kävlinge kommuns nya ansikte utåt blir en platsunik byggnad som generöst öppnar upp och bjuder in. Här ska alla känna sig välkomna, i enlighet med kommunens slogan, och FOJAB ansvarar för såväl arkitektur som inredning.

Kävlinges nya medborgarhus kommer att ligga strategiskt placerat, alldeles intill järnvägsstationen i den nya stadsdelen Stationsstaden. Här samlas alla kommunens förvaltningar under ett och samma tak och på bottenplan kommer Kävlinges bibliotek, KKB:s Bo-butik och kommunens kundtjänst att välkomna invånarna. Medborgarhuset ska vara en inbjudande mötesplats för alla, vilket avspeglas i arkitekturen.

På bottenplan ligger det ljusa och öppna biblioteket med ytor för såväl barn och unga som vuxna. Här finns allt från sagogrotta och forskarrum till tidningshörn, och det stora glaspartiet ger besökarna fin kontakt med handelsgatan utanför. På plan fyra finns generöst tilltagna fika- och mötesytor, och en rymlig takterrass där du kan njuta av en storslagen utsikt. Här är också kommunens stora fullmäktigesal placerad – en generös och luftig sal med inbyggd flexibilitet för både små och stora möten. Lokalen kan delas i två eller öppnas helt och skapa plats för ett stort antal deltagare.

Plan två och tre består av aktivitetsbaserade arbetsplatser för kommunens anställda. Den inbjudande miljön är utformad med en gemensam lounge, och det finns många olika slags arbetsplatser och mötesrum i varierande storlek att välja mellan.

I byggnadens gestaltning har FOJAB hämtat inspiration från Kävlinges långa tradition av bruks- och symbolbyggnader. Robusta, stadiga tegelvolymer med väl genomarbetade detaljer. Medborgarhusets fasad består av rött tegel, zinkplåt och generösa glaspartier. På byggnadens långsidor är fasaden veckad, vilket ger ett intressant skuggspel, och mot handelsgatan är den uppskuren med ett lägre parti som skalar ner och släpper in ljuset.

Kävlinges nya medborgarhus kommer att certifieras med Miljöbyggnad Guld, den högsta miljöcertifieringen.

Hornsberg 10

Hornsberg 10

Hornsberg 10 är idag ett av få kvarvarande outvecklade kvarter på Västra Kungsholmen. Kvarteret består av olika historiska lager med varierande höjder och utformningar som genomgått flera omfattande om-, på-, och tillbyggnader. Användningen har historiskt varit industriändamål med bla laboratorium för Kabi. På 1980-talet uppfördes ett kontorshus på fastigheten, kallad B20.

En övergripande målsättning med projektet är att utveckla Hornsberg 10 till ett modernt sammanhängande kvarter med blandade funktioner som tillför stadsdelen nytt liv över dygnets alla timmar. Bottenvåningen skall göras publik och tillgänglig med attraktivt innehåll. Nya moderna arbetsplatser skall tillföras. Kvarteret skall bli en ny målpunkt på Kungsholmen!

Fastigheten består idag av byggnaderna, B20, B28 och B42. Enligt förslaget ersätts B28 och B42 med en ny kontorsvolym som i skala ansluter till B20. På så sätt skapas ett nytt sammanhängande stadskvarter som relaterar till nordvästra Kungsholmens nya kvartersbebyggelse och den planerade bebyggelsen vid Hornsbergskvarteren. Den nya kontorsvolymen får en publik och uppglasad bottenvåning med lokaler, butiker och restauranger som står i förbindelse med varandra genom ett inre rum från vilket man också når kontorsplanen. Entréer tillskapas från Lindhagensgatan, Lars Forssells gata och Nordenflychtsvägen. Den befintliga byggnaden, B20, öppnas upp och utvecklas med nya tillgängliga entréer och fönsterpartier samt en ny lägre volym kring personalentrén i hörnet Nordenflychtsvägen/Lars Forsells gata. Fläktrummen på taket flyttas ner i källaren vilket sänker byggnadens totalhöjd och möjliggör en ny publik takterrass.

Den nya byggnadens höjdsättning varierar och ansluter till de omgivande kvarterens höjder och till gatornas hierarki. Lindhagensgatans karaktär av Boulevard förstärks genom att kvarteret återfår sin huvudentré i detta läge. Kring entréer skapas inbjudande platser med bearbetad markbeläggning och sittmöjligheter. Längs Lars Forsells gata dras volymen in och möter Kv. Leendets fasadliv vilket skapar en mindre platsbildning med bra solläge. Medveten belysning och nya träd längs Lenngrensgatan ökar tryggheten runt kvarteret.

Utgångspunkten för gestaltningen är platsens industriella historia och fastighetens potential att kunna bli ett ståtligt stadskvarter på Kungsholmen. De nya volymerna uppförs i tegel som varieras, detaljeras och bearbetas på olika sätt. Gestaltningen bygger på tyngd, geometri, proportioner och rytm. Inspirationen kommer från den äldre industriarkitekturen som funnits på platsen, och som till viss del finns kvar, tex i Hornsbergs bryggeri. Gestaltningsidén är en konsekvent struktur i ett och samma material som tillåts variera och anpassa sig längs kvarterets olika sidor. En klassisk tredelning med dubbelhög sockelvåning innehållande butiker/lokaler, mittdel och takavslutning i form av en takvåning får den nya byggnaden att landa i stenstaden. Den nya byggnaden ansluter till B20 på ett studerat och omhändertaget sätt med syftet att lyfta hela kvarteret till en högre nivå och skapa en ny sammanhängande helhet.

Drottningen

Drottningen

Kontorshuset Drottningen utgör ett landmärke i Helsingborg och är startskottet för omvandlingen av stadsdelen Drottninghög. Parkeringshuset Drottningen frigör markyta som möjliggör förtätning av stadsdelen. FOJAB har ritat husen och även arbetat med hyresgästanpassningar, markmiljö, detaljplan, trafikfrågor samt miljö- och energifrågor.

Stadsdel i förvandling
Drottningen tillför nya arbetsplatser och nya publika lokaler, vilket injekterar nytt liv i stadsdelen. För första gången får Helsingborg en publik restaurang- och konferensvåning på hög höjd med utsikt över staden, Öresund och Kullahalvön. Genom att bygga ett nytt ljust och tryggt parkeringshus, så frigörs de tidigare mörka och otrygga ytparkeringarna och området kan förtätas. Kontorshusets markplan har stora fönsterpartier för utsikt och inblick samt publika lokaler med café och bobutik. Husens aktiva bottenvåningar bidrar till liv och rörelse och korsningen mellan Regementsvägen och Vasatorpsvägen blir en ny nod i området. Drottningen och stadsdelen Drottninghög är en del av Helsingborgs bomässa H22.

Kontor med utsikt, tryggt parkeringshus
Drottningen får kontorslokaler med behändig storlek och flexibel användning. Lokalerna har stora glaspartier och hög takhöjd, vilket ger ljusa lokaler och milsvida utsikt. Lokalerna har en lugn och sober materialpalett. Parkeringshuset ligger bekvämt i direkt anslutning till kontorshuset. Takytor som kan ses från kontorets högdel förses med sedumtak och bikupor med lokal honungsproduktion. Parkeringshuset erbjuder en god parkeringskomfort utan branta ramper och använder sig av lutande plan. Parkeringshuset är utformat för trygghet med glasade trapphus som utgör lysande lyktor både utåt och inåt. Garageinfarten har ett rullgaller med god insikt in i p-huset och ljus sprids utåt. Väggar och tak är vitmålade för att ge en ljus och trygg upplevelse samt fondväggar och belysning som ökar trivseln och leder besökaren rätt. Miljö- och energifrågor har varit mycket viktiga och kontorshuset kommer att uppfylla nivå motsvarande Miljöbyggnad Silver. Parkeringshuset kommer att ha både laddplatser för elbilar och plats för bilpool.

Sobert kontor, lekfullt parkeringshus
Drottningens kontorshus är ett slankt och stiligt höghus. Materialen i markplan är elegant slipad terrazzo i sockeln och oljad ek vid entréer som ger en varm känsla. Den vita högdelen och den svarta lågdelen kontrasterar i kulör men hänger samman med arkitektoniskt grepp, materialval och detaljering. Bröstningspaneler av aluminium accentuerar fönsteröppningarna och ger en anknytning till parkeringshusets böljande aluminiumfasader. Parkeringshuset har mer lekfulla fasader med både stora fönsterpartier, solceller och böljande vita aluminiumfasader. I markplan har fasaderna värmebehandlad furu belysta med ljusramper och skyltskåp. Skyltskåpen aktiverar gaturummet och belysningen ger en trygg kvällsmiljö. En stor grön fasad med träribbor, plantlådor och fågelholkar har klättervildvin som klättrar i lokalt återbrukade trappräcken. Den gröna fasaden är vackert mönsterbelyst på kvällen. Alla material som används, såväl invändigt som utvändigt, är slitstarka, tåliga och hållbara.

Foajén

Foajén

FOJAB har ritat kontorshuset med takpark som blir arbetsplats för 700 personer. Foajén är beläget i Södra Nyhamnen, ett område som genomgår en spännande utveckling. Miljö och hållbarhet, flexibla kontorsytor och människors välbefinnande i arbetslivet har varit i fokus vid gestaltningen.

Det är på uppdrag av Jernhusen som FOJAB har utformat Foajén. Kontorshuset är en tidig hörnsten i ambitionen att bygga en urban och hållbar stadsdel, som växer samman med Malmö Central, och utgör ett nytt levande centrum. Med sin placering strax norr om Centralen blir Foajén en ny entré till Carlsgatan och hela stationsområdet.

Foajén består av åtta våningar med totalt 7 700 m² kontorsyta samt 1 100 m² för handel och service i gatuplan. Kontorshuset ges en formstark gestaltning i tegel som tydligt uttrycker byggnadens volym och fasadrytm. I entrén möts man av ett varmt och välkomnande vardagsrum, en öppen mötesplats för alla. Här har vi arbetat mycket med kontrasterna mellan råa material och inredningens mjuka linjer och textilier. Via en generös trappa nås företagens kontorsarbetsplatser.

Kontorsytor som kan förändras över tid
Kontorsytorna är flexibla och kan skräddarsys efter hyresgästernas behov. Här finns möjlighet till enskilda kontor eller aktivitetsbaserade kontorslösningar med en variation i storlek och typer av rum.

Uppe på taket finns en gemensam takpark med strandängskaraktär i form av ett böljande landskap med träspänger, prydnadsgräs och örter. Här finns möjlighet till både promenad och att sitta ned för en stunds vila och se ut över Malmö. De översta kontoren ges varsin terrass med sittplatser i solläge.

Miljösmart byggnad
Foajén är ett miljösmart hus där välbefinnande för både människor och miljö står i fokus. På taket finns till exempel en promenadslinga kantad av 26 sorters växter och 200 m² solceller på taket som producerar 30000 kWh/år. Det räcker för att ladda elbilar och ge belysning till takpromenaden. Utöver en miljöcertifiering enligt BREEAM har byggnaden också certifierats enligt systemet The WELL Building Standard® (WELL), en ny internationell byggstandard med fokus på människors välbefinnande i arbetslivet med sju olika fokusområden; luft, vatten, kost, ljus, motion, välbefinnande och sinne. De tekniska åtgärderna för till exempel akustik, dagsljus och ventilation kompletteras med mjuka parametrar som konst, kontakt med natur, aktivitetsfrämjande design men även avstressande miljöer för att ytterligare förbättra arbetsmiljön. Ett exempel är trapphuset som har prytts med Emma Rytofts lekfulla målningar för att få fler att ta trappan.

Utmärkelse:
Sweden Green Building Award, årets BREEAM-byggnad 2020
Nominerat till Gröna Lansen 2020 – Malmö stads pris för miljömässigt hållbart och klimatsmart byggande.

Skymningen

Skymningen

På ett attraktivt och spårvagnsnära läge i Södra Brunnshög har FOJAB ritat Skymningen. Projektet består av bostäder, kontor och ett toppmodernt gym, samtliga klassificerade med Miljöbyggnad Guld.

Bostäderna är yteffektiva, välplanerade och genomgående lägenheter med möjlighet till urban odling i anslutning till lägenhetsentrén. Totalt 49 lägenheter. Ett attraktivt boende nära till mataffär, spårvagn, gym och det skånska kulturlandskapet!

Kontorsvolymen har ett vackert och resligt fondmotiv mot Solbjersvägen och trafikplatsen i norr. Här återfinns en omtanke om detaljerna och gedigna naturmaterial såsom tegel och natursten, tillsammans med innovativa tekniska lösningar.

Miljöerna är flexibla och kreativa, med närhet till den gröna atriumgården i mitten och varierande och inspirerande arbetsytor med mycket dagsljus. Tack vare spårvagnsstopp och angränsande P-hus ges utmärkta förbindelser med staden.

Oxelbergen, hus H

Oxelbergen, hus H

FOJAB har fått i uppdrag att titta på en möjlig utveckling av fastigheten Oxelbergen, hus H, i Norrköping. Byggnaden uppfördes i början av 1970-talet som huvudkontor åt Luftfartsverket.

Vi har tagit fram en skiss som innebär att entréhallen öppnas upp rejält och ges dubbel takhöjd, samtidigt som nya volymer mot gårdssidan ger den smala huskroppen ett ökat djup. Allmänna ytor har omgrupperats och kontorsytor upprustats, i syfte att utveckla byggnaden till en modern, flexibel och attraktiv kontorsmiljö.

 

Dungen

Dungen

Dungen är ett kontorshus i direkt anslutning till Hyllie station. Byggnaden är klassad enligt miljöbyggnad Guld, vilket har varit en viktig utgångspunkt för byggnadens uttryck och formspråk. Trädplanteringar inomhus knyter an till den trädgård som tidigare fanns på platsen. FOJAB har ritat och planerat såväl byggnad som inredning.

Kvarteret är utformat med sex våningar ovan mark och två nedgrävda parkeringsplan under mark. Byggnaden genomsyras av hållbara och tåliga material som ska åldras vackert. Kontorshuset Dungens gestaltning består av tre huvuddelar; Atriet, sockeln och fasaderna.

Atriet – ett varmt inre
Det upphöjda atriet är husets hjärta. Atriets ljusa och varma träkänsla välkomnar hyresgäster och besökare samt utgör byggnadens entré och naturliga mötesplats. Kvartersnamnet Dungen manifesteras av en trädplantering vid huvudentrén där man rör sig upp längs trädstammarna mot atriet och lövverket. Grönskan och träkänslan är återkommande inslag i byggnadens inre miljö. Ett generöst takljus ger dagsljus till de kontorsdelar som vänder sig in mot atriet.

Sockeln – bygger staden
Där byggnaden möter marken tåls materialen och detaljeringen att komma nära. I Dungen har sockelvåningen klätts med mörkt tegel som detaljerats med rullskift och mönstermurning. Sockeln håller samman byggnaden och ger en stadsmässig tyngd. Butikslokaler och centrumfunktioner aktiverar stadsrummet och bidrar till att göra området kring Hyllie stationstorg till en levande plats.

Fasaderna – smart geometri
Fasaderna har två olika uttryck. Mer slutet mot söder och mer öppet mot norr. Den östra fasadens karaktärsfulla veckning ger liv och komposition till byggnaden med sitt skuggspel, samtidigt som den hjälper att möta kraven för miljöbyggnad guld. Den unika geometrin stärks av tydlig materialhantering, ett omslutande material i ljus kulör och våningshöga fönsterpartier.

FOJAB har ansvarat för hela inredningsuppdraget, vilket har skett i nära samarbete med kunden. Två kontorsplan är inredda för aktivitetsbaserade arbetsplatser.

Utmärkelse:
Stadsbyggnadspriset i Malmö 2019

Göta Hovrätt och kammarrätten

Göta Hovrätt och kammarrätten

Efter ett parallellt gestaltningsuppdrag har Castellum i samarbete med Domstolsverket nu valt att gå vidare med FOJABs förslag avseende en ny domstolsbyggnad i Jönköping.

En enig jury utsåg FOJABs förslag till vinnare och lyfter fram förslagets starka arkitektoniska gestaltning och kvaliteter i stadsrummet. Ur juryns motivering:

”FOJAB presenterar en konsekvent fasadutformning med vertikala element som på ett fint sätt håller ihop de olika fasadliven – de olika volymerna – till en helhet. Byggnaden är något tillbakadragen från fastighetsgräns vilket utnyttjas för vistelseytor för allmänheten. De är belägna mot parken och Munksjön och bedöms som ett positivt tillskott till stadslivet….Fojabs förslag bedöms bäst motsvara de förväntningar vi har på en domstolsbyggnad”.

– Vi är oerhört stolta och glada över detta prestigeuppdrag. På FOJAB har vi stor erfarenhet av att arbeta med domstolsbyggnader och de speciella funktionskrav som är kopplade till den här typen av projekt. Det, i kombination med en stark formidé, har banat vägen för ett förslag av hög kvalitet, säger Kjell Adamsson, ansvarig arkitekt på FOJAB.

Den nya hovrättsbyggnaden inordnar sig i den befintliga strukturen och binder ihop bebyggelsen längs Munksjöns västra strand. Byggnadsvolymen byggs upp med olika skalor i relation till sitt sammanhang och den omgivande stadsmiljön.

Byggnaden dras tillbaka från tomtgränsen vilket skapar ytor för allmänheten att vistas och röra sig vid den nya hovrätten. Stadsrummen aktiveras också genom fördelning av flera olika entréer runt byggnaden, vilket skapar liv och rörelse.

Fasaden utformas med ljust sandfärgade vertikala och horisontella element. De vertikala elementen begränsar den direkta solinstrålningen och förstärker byggnadens gestaltning. Byggnaden har särskilt utformats med tanke på dagsljustillgång och de högt ställda miljöambitionerna. Byggnaden utformas för att uppfylla krav enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad nivå GULD.

– Utifrån en stark idé har vi arbetat fram ett projekt med hög arkitektonisk kvalitet. Den nya domstolsbyggnaden har en stark karaktär och värdighet som tar tillvara det unika läget och stadsrummet vid Munksjön, säger Stefan Johansson, arkitekt och kreativ ledare på FOJAB.

Tävlingsteamet bestod av Stefan Johansson, Mikael Pettersson, Catarina Boström, Natalie Adelhoefer, Jonas Ruthblad och Kjell Adamsson.

Torsgatan 26

Torsgatan 26

På ett av Stockholms mest centrala lägen utmed Torsgatan ligger fastigheten Öskaret 1.  Byggnaden är ritad av arkitekt Ferdinand Boberg och färdigställdes 1906 för Stockholms Vatten- och Gasverk. Castellum förvärvade fastigheten med en vision att skapa en ny mötesplats i Stockholm, att skapa ett nytt attraktivt kvarter med en blandning av verksamheter med fokus på nya moderna kontorsytor. FOJAB har ansvarat för konceptarbete, program-, system- och färdigställande av bygghandlingar samt hyresgästanpassningar. Fokus för projektet har varit att ta till vara på byggnadens fantastiska kvaliteter, lyfta fram dessa, lägga till nya delar som tillsammans skapar en ny spännande helhet.

Uppdraget har inneburit en förädling av fastigheten från ett lågt utnyttjat kontorshus, senast renoverat på 1970-talet till ett modernt högpresterande kontor med publika bottenvåningar. Kraven från lagar och regelverk har varit omfattande och till dessa har adderats höga ambitioner från fastighetsägare och hyresgäster. De nya kontorsytorna är anpassade så att de svarar upp mot tät, effektiv sittning, nya arbetssätt samt nya tekniska systemen. Då byggnaden har stora kulturhistoriska värden så väl exteriört som interiört, har detta varit en spännande och intressant process med många utmaningar och noga avvägningar för att uppfylla dessa mål.

Byggnaden är uppförd i jugendstil med fantastiskt fint bevarade detaljer av hög kvalitet i hantverk och material. Fokus har bland annat legat på att förädla och lyfta fram dessa kvaliteter och att se till dess historik och ursprung bevaras. Som stöd vid den varsamma hanteringen av huset har FOJAB och Castellum samarbetat med en antikvarisk sakkunnig från Tyréns. Projektet har inneburit många avväganden mellan bevarande och förändring, autenticitet och användbarhet har många gånger ställts mot varandra, vilket har ställt stora krav på dialog och samarbete mellan olika intressen och kompetenser.

Fastigheten innehåller lokaler som grupperar sig runt två publika innergårdar. Målsättningen har varit att kvarteret ska öppnas upp mot Torsgatan för att tillgängliggöra gårdsrummen för besökare och verksamheter och skapa attraktiva platser i denna historiskt värdefulla miljö.

Att omvandla denna relativt slutna byggnad i relation till dess kulturvärden har därför varit en utmaning och de få ändringar som gjorts, har varit noga utvalda och koncentrerats till de delar där de gör störst nytta. Projektets varsamma renovering och ombyggnad har lyft fram en bortglömd märkesbyggnad som återigen blivit ett landmärke på Torsgatan.

Total befintlig BTA uppgår till ca 17 000 m².

Lunds Tingsrätt

Lunds Tingsrätt

FOJAB har ritat en ny byggnad för tingsrätten i Lund. Uppgiften var att gestalta en ny myndighetsbyggnad med målet att skapa Sveriges modernaste domstol. Den nya tingsrätten är nästa steg i centrala Lunds framväxt strax väster om järnvägsspåren.

Aktuell tomt ligger mellan järnvägsspåren och Bjerredsparken, som sträcker sig parallellt i nordsydlig riktning, centralt i Lund. De befintliga byggnadskvarteren norr om platsen öppnar upp sig mot parken. Den nya tingsrätten inordnar sig i den strukturen, och bjuder in parkens ljus och grönska, samtidigt som parken får ett stadigt avslut mot järnvägen. En tingsrätts funktion innebär separerade flöden av människor, och därmed flera olika entréer. Dessa orienteras runt hela byggnaden, vilket skapar liv och rörelse i de omkringliggande stadsrummen. Allmänhetens ytor ligger samlade i ett utsträckt rum i två plan som öppnar sig med stora glasytor mot parken. Exteriörens kopparplåt, glas och natursten samverkar med den inre miljön där träpaneler i ask ger en varm och komfortabel upplevelse.

Mot järnvägen och den gamla innerstaden i öster reser sig huset i sin fulla höjd. Det inordnas i sammanhanget med det nya kommunhuset Kristallen och ger de stadskvaliteter som en offentlig institution i staden ska göra. I söder mot det nya resetorget sänker sig byggnaden ner till två höga våningar, som möter folklivet och samtidigt behåller sin offentliga karaktär. Här finns på taket mot sydväst en terrass för domstolens personal. Mot väster famnar en fyravåningsvolym parkrummet, i ett samspel med det intilliggande kommunhuset Kristallen. Västerfasaden öppnas upp mot det gröna parkrummet med stora glaspartier och byggnadens inre exponeras. Förhållandet mellan glas och täta partier är väl avvägt för att hantera utsikt, dagsljus och de högt ställda miljöambitionerna.

Den nya tingsrätten invigdes i augusti 2018.

Utmärkelser:
1:a pris i gestaltningstävling
Lunds kommuns stadsbyggnadspris 2018
Nominerat till Stenpriset 2018
Nominerat till Årets bygge 2019
Plåtpriset 2019

Publiceringar:
RUM, Feb/19
ArchDaily Mars/19
Tidskriften Arkitektur Mars/19

MAX IV

MAX IV

2010 valdes FOJAB arkitekter, efter parallella uppdrag, till att gestalta och projektera universitetets synkrotronljusanläggning MAX IV.

För MAX IV:s rumsliga organisation ligger fokus på forskarnas funktionella krav på anläggningen samt platsens och omgivningens egenskaper. Alla olika byggnadsdelar har således sina specifika utformningskrav med hänsyn till funktion, omfattning och livslängd. Några är skräddarsydda medan andra har generell gestaltning för att rymma ännu inte fullt definierade behov.

De underjordiska delarna byggs i kraftiga dimensioner av armerad betong och utgör en trög massa vilket begränsar fortplantningen av omgivningens vibrationer, ger temperaturstabilitet och skydd mot att oönskad strålning läcker ut till omgivningen.

Kontorsbyggnaden utformas i vita plåtkassetter med horisontellt skydd för fönster. Experimenthallen i taklanternin med borstad aluminiumyta och de övriga byggnaderna i vita betongfasader, vilket tillsammans med det böljande landskapet bidrar till att göra MAX IV-laboratoriet till ett karaktärsfullt landmärke vid Lunds norra infart.

Kontorsbyggnaden har certifierats enligt Miljöbyggnad Guld, Green Building samt den högsta nivån inom Breeam – Outstanding.

 

Skånes Arkitekturpris 2016 

Årets MiljöprisBetonggalan 2015

Vinnare MIPIM Awards Best Futura Project 2014

Läs mer om projektet här

Se filmen om MAX IV på Vimeo

Isblocket

Isblocket

I den snabbt expanderande stadsdelen Hyllie fick FOJAB uppdraget att projektera och gestalta en ny kontorsbyggnad vid stationstorget. Byggnaden är kopplad till det bakomliggande p-huset och ansluter på vartannat våningsplan. I markplan finns butikslokaler samt en passage genom kvarteret.

Husets hjärta är det generösa trapphus som med sin starka form slingrar sig upp över glasgolvet. Byggnadens fasad består av en dubbelglaskonstruktion där det yttre skiktet med hjälp av vita prickar skapar ett mönster som efterliknar sprickbildning i is. Mönstret varierar i täthet över våningsplanen och skapar en mjuk övergång mellan genomsiktliga och täta ytor i fasaden innanför.

En komposition av rostfria ramar bryter på sina ställen igenom det yttre glasskiktet och skapar andrum i en annars slät och blank fasad. I arkadgården mot torget är fasaden klädd med ribbor av oljad ek som med sin varma färgton skapar kontrast mot den i övrigt kalla fasaden upptill.

Byggnadens volym förstärker, med sina brutna fasadlinjer, karaktären av ett isblock och förhåller sig samtidigt till det bakomliggande p-husets avtrappning uppåt. I volymspelet skapas stora terrassytor med utsikt mot torget i väster, staden i norr och de skånska rapsfälten i söder.

Gängtappen

Gängtappen

Renovering av det karaktärsfulla kontorshuset Gängtappen i Malmö. Uppdraget har inneburit ett helhetsåtagande med projektering av ombyggnad och inredning.

Gängtappen byggdes 1958 som huvudkontor åt Kockums AB, och var då den byggdes Sveriges högsta kontorsbyggnad med 65 meters höjd och 15 våningar. Arkitekten var Paul Hedqvist, en av funktionalismens stora profiler. Gängtappen byggdes om i postmodernistisk anda i början på 90-talet. Då försvann tyvärr en del av de ursprungliga kvaliteterna. Byggnadens triangulära grundform, med den konkava böjen, har gett upphov till namnet. Trots att byggnaden är 60 år gammal upplevs den fortfarande som modern i sin gestaltning.

Projektet omfattade en totalrenovering av byggnaden för att skapa moderna och flexibla kontorslokaler. Fokus har lagts på att behålla de ursprungliga kvaliteterna samt bevara och återskapa originalets ljusa och varma utstrålning.

Alla våningsplan i fastigheten har renoverats varsamt. Lokalerna lämpar sig mycket väl för öppna moderna kontorsmiljöer. Formen och läget skapar ljusa lokaler och de tre skänklarna ger intressanta rumsupplevelser. I bottenvåningen finns gemensam reception, restaurang och möteslokaler. Fasaden har renoverats och återställts. Det blåtonade fasadglaset har ersatts med en milt grönblå emaljerad plåt, lik den som byggnaden hade när den uppfördes.

Hållbarhetsmålen för projektet har varit höga. Det har varit en utmaning att återskapa byggnadens gestaltning och samtidigt uppfylla dagens betydligt tuffare krav.

Byggnationen startade i juni 2015 och färdigställdes under 2016.

Utmärkelse:
Nominerat till Gröna Lansen 2017 – Malmö stads pris för miljömässigt hållbart och klimatsmart byggande.

Rådhus Skåne

Rådhus Skåne

2010 beslutade Kristianstads kommun och Region Skåne att samlokalisera sina centrala administrationer till kvarteret Kristian IV. Samma år erhöll FOJAB uppdraget av Kristianstads kommun att ansvara för programarbete och arkitektonisk utformning av byggnader, landskap och inredningar.

Ambitionen var att i största möjliga omfattning bevara kvarterets yttre i kombination med en radikal omgestaltning av dess inre. I förslaget bevarades kvarterets skala och utseende mot de omgivande gatorna, medan den inre delen byter skepnad. Programkraven omfattade moderna och effektiva kontorslokaler för 700 personer, ett stort antal möteslokaler och styrelserum, en ny sessionssal dimensionerad för 300 personer, foajéer samt en personalmatsal för nästan 300 personer.

Som karaktärsskapande byggmaterial i hela kvarteret, både exteriört och interiört, användes hållbara naturmaterial som sten, trä och koppar. Fasaderna och de invändiga pelarna är beklädda med travertin. Ljus ask förekommer som genomgående träslag på väggar, golv och i nästan all inredning.

Inredningsuppdraget inbegrep, förutom organisation och gestaltning av interiörerna, en omfattande brukarprocess. I denna deltog representanter från alla avdelningar och förvaltningar. Det moderna öppna kontoret ska medge god tillgänglighet, öppenhet och flexibilitet. Samtidigt måste kraven på avskildhet för ostört arbete beaktas.

Huset har miljöcertifierats enligt Miljöbyggnad med betyget Silver.

Utmärkelse:
Årets bygge 2015.

Triangeln

Triangeln

Vid stationen Triangeln i Malmö har FOJAB uppfört lägenheter, galleria och kontorshus. Projektet består av flera samverkande byggnader.

I gatunivå ligger en butiksgalleria i två våningar, sammankopplat med det befintliga köpcentrumet. Ytterligare fem våningar mot de omgivande gatorna utgörs av bostäder och kontor. Ur denna byggnad reser sig ett bostadshus i 19 våningar. I kvarterets inre finns ytterligare bostäder och grönskande trädgårdar i olika nivåer medan bilparkerna ligger i två plan under mark.

I Triangelgallerian skapade FOJAB ett torg för att förhöja miljön för de många pendlare som rör sig i trafiken, men också för att ge en harmonisk plats för avkoppling i en småskalig, tät och intensiv miljö. För att skapa variation och förstärka stadskänslan nås butikerna genom tre portaler i vindlande gångar i gatuplan. Torget som ligger i mitten och öppnar sig genom båda våningar bildas av lekfullt utplacerade butiksboxar.

Kontoret ligger i fyra plan placerat ovanpå gallerian, två till fem trappor upp. Huvudentrén är placerad på Rådmansgatan. Uteplatser i form av takterrasser finns både i anslutning till kontorets nedersta plan och högst upp på den indragna takvåningen. Möjlighet till skyddad cykelparkering finns på en upphöjd gård mellan nya och gamla Triangeln. Kontorets hyresgäster har en fin utsikt över S:t Johannesplan och även visuell kontakt med den grönskande innergården.

Högst uppe kröns både gathus och höghus av partier med gyllene mässingsplåt. Gårdsmiljöerna är uppbyggda på taket till gallerian, på tre olika nivåer med ett stort utbud av vistelseplatser och upplevelser. Växtmaterialets karaktär och sammansättning ger grönska och skönhet under stora delar av året och tydliggör årstidernas växlingar. Här finns avskärmade platser i skuggan av pergolans klängväxter som erbjuder sittmöjligheter via integrerade bänkar och särskilda lekytor för barn. Det finns även rymliga gräsytor och flera trädäck som erbjuder plats åt större sällskap.

Seminarierum 1345

Seminarierum 1345

FOJAB har ansvarat för seminarierum, mötesrum och iordningställande av takterrass på BMC, Biomedicinskt Center, i Lund. Resultatet har bland annat blivit en uppseendeväckande tillbyggnad samt en väl genomtänkt och avvägd inredning.

På taket till det gamla djursjukhuset balanserar elegant ett litet hus som glittrar av solens strålar. Tillbyggnaden förser BMC med centrala mötesplatser med hög standard. Stor omsorg har lagts på interiören för att tillgodose organisationens önskemål om en representativ men avslappnad miljö. Byggnadsvolymen och fasaden utformades för att tillföra innergården mer dynamik och ljus.

Till en början fanns en önskan att byggnaden skulle lysa som en lykta och en tanke var att integrera LED-belysning i fasaden. Till slut valdes istället en lösning med strukturglas och en galvad, lätt skimrande plåt bakom.

En utmaning var att få kontroll på ljudet mellan de olika rummen. Det resulterade i 5 cm tjocka specialdesignade ljudkassetter som gav 45 dB dämpning mellan mötes- och seminarierum.

Interiört har utbyggnaden karaktär av ett enda öppet rum, men med avdelade funktioner. Fasta möbler och skåp fungerar som rumsavdelare, med karmlösa glas som anslutningar mot vägg och tak. Intrycket är en sofistikerad akademisk miljö men med avslappnad atmosfär. Här finns brasa, sköna fåtöljer och terrass i soligt läge. Den trävarma interiören exponerar sig ut mot BMC:s innergård genom stora fönsteröppningar.

BRIO huvudkontor

BRIO huvudkontor

FOJAB har ritat om råvinden vid Skeppsbron på Malmö Centralstation till att bli nytt huvudkontor åt BRIO. I samarbete med Ideas AB och BRIO:s eget projektteam har FOJAB även skapat inredningen.

Fokus har lagts på att utnyttja vindens alla vinklar och vrår för att på bästa sätt skapa funktionella och lekfulla lokaler. Tegelvalven och takkonstruktionen i trä har lyfts fram mot en neutral fond i svartvitt och glas.

BRIO:s identitet har fångats upp i klara accentfärger från den grafiska profilen och deras leksaker syns överallt i lokalen i form av nischer, jättemodeller och dekaler på glas, väggar och golv.