Trikåfabriken

Trikåfabriken

I en före detta Trikåfabrik från 1901 på Möllevången i Malmö har vi tillsammans med Stena fastigheter utvecklat och byggt om hela fastigheten till nya kontorslokaler. Ombyggnaden har skett med varsam hand för att återskapa så mycket som möjligt av husets ursprungliga karaktär. Återbruk har varit centralt både när det gäller byggnaden, utemiljön och inredningen.

Armaturer, fönster, brädgolv och putsväggar har renoverats och restaurerats. Platsåterbruk har premierats, exempelvis har murväggar och -partier omhändertagits och använts för återuppbyggnad av nya innerväggar. Spillmaterial har gjorts om till utemöbler och cykelställ och detaljer som rosettventiler har blivit karaktärsstärkande detaljer i helheten.

Viktigt har varit att behålla känslan av rymd från de gamla fabrikslokalerna. All el har dolts och installationerna i taket minimerats. Här finns inga stora slingrande ventilationssystem utan ventilationen har hållits nere så långt det varit möjligt. Både för att rummen ska få ett renare uttryck med högt i tak och för att spara energi. Flexibilitet har varit ett nyckelbegrepp för att byggnaden ska få en lång livslängd, men också för att lätt kunna anpassa den för olika verksamheter idag och i framtiden.

Trikåfabriken har exteriört återställts till sitt ursprungliga utseende. 1960-talsfönster i dåligt skick har bytts ut mot nytillverkade, identiska med originalfönstren men med en diskret mellanliggande solavskärmning. Byggnaden har uppdaterats avseende moderna myndighetskrav för tillgänglighet och brand, vilket har lösts med så få nya tillägg som möjligt.

I en av de större lokalerna har vi utformat och gjort inredningen till vårt eget kontor. Layouten är anpassad efter vårt arbetssätt med färre skrivbordsplatser, möjlighet att gruppera sig på olika sätt, flera olika typer av mötesrum och stora sociala ytor. Entrérummet är kontorets hjärta, som med sin stora rymd i tre plan öppnar upp för gemensamma aktiviteter, möten, arbete, lunchrum, seminarier och fester!

Materialen är få och återkommande, där det befintliga brädgolvet är ett viktigt inslag för att ge känsla och karaktär åt lokalen. Övriga material såsom stålpartier, björkplywood, träullstak, sten, mattor och textilier är valda för att hålla länge och åldras vackert. En ny armatur är framtagen i samarbete med Ateljé Lyktan; en energibesparande variant av de industrilampor som en gång lyste upp fabriken.

Den gemensamma gården är utformad för att alla som arbetar i de olika byggnaderna ska kunna träffas enkelt och spontant. Här finns ytor som lämpar sig för olika aktiviteter eller bara häng, bland annat en gemensam takterrass, bordtennisbord och bilfria ytor för rörelse, lek och kreativa workshops.

Trikåfabriken är ett av Sveriges första ombyggnationsprojekt som klimatberäknats. För att säkerställa långsiktigt hållbar miljö- och klimatnytta har byggnaden certifierats enligt standarden Miljöbyggnad i Drift nivå Guld.

Kävlinge Medborgarhus

Kävlinge Medborgarhus

Kävlinge kommuns nya ansikte utåt blir en platsunik byggnad som generöst öppnar upp och bjuder in. Här ska alla känna sig välkomna, i enlighet med kommunens slogan, och FOJAB ansvarar för såväl arkitektur som inredning.

Kävlinges nya medborgarhus kommer att ligga strategiskt placerat, alldeles intill järnvägsstationen i den nya stadsdelen Stationsstaden. Här samlas alla kommunens förvaltningar under ett och samma tak och på bottenplan kommer Kävlinges bibliotek, KKB:s Bo-butik och kommunens kundtjänst att välkomna invånarna. Medborgarhuset ska vara en inbjudande mötesplats för alla, vilket avspeglas i arkitekturen.

På bottenplan ligger det ljusa och öppna biblioteket med ytor för såväl barn och unga som vuxna. Här finns allt från sagogrotta och forskarrum till tidningshörn, och det stora glaspartiet ger besökarna fin kontakt med handelsgatan utanför. På plan fyra finns generöst tilltagna fika- och mötesytor, och en rymlig takterrass där du kan njuta av en storslagen utsikt. Här är också kommunens stora fullmäktigesal placerad – en generös och luftig sal med inbyggd flexibilitet för både små och stora möten. Lokalen kan delas i två eller öppnas helt och skapa plats för ett stort antal deltagare.

Plan två och tre består av aktivitetsbaserade arbetsplatser för kommunens anställda. Den inbjudande miljön är utformad med en gemensam lounge, och det finns många olika slags arbetsplatser och mötesrum i varierande storlek att välja mellan.

I byggnadens gestaltning har FOJAB hämtat inspiration från Kävlinges långa tradition av bruks- och symbolbyggnader. Robusta, stadiga tegelvolymer med väl genomarbetade detaljer. Medborgarhusets fasad består av rött tegel, zinkplåt och generösa glaspartier. På byggnadens långsidor är fasaden veckad, vilket ger ett intressant skuggspel, och mot handelsgatan är den uppskuren med ett lägre parti som skalar ner och släpper in ljuset.

Kävlinges nya medborgarhus kommer att certifieras med Miljöbyggnad Guld, den högsta miljöcertifieringen.

G:a Köket, Socialhögskolan

G:a Köket, Socialhögskolan

Våren 2019 invigdes Socialhögskolans nya lokaler i Lund i ett hus som från början inhyste det gamla köket till Lunds Lasarett, därav benämningen G:a Köket.

Prioritering för Socialhögskolan var att samla studenter och personal i ett gemensamt hus. Det ursprungliga huset samt dess nya tillbyggnad innehåller hörsal, lärosalar, grupprum, öppna studieplatser, café, kontorsarbetsplatser och konferensrum i två plan. Byggnadens entré och foajé fungerar som en naturlig mötesplats från vilken man når husets övriga miljöer. Genom trappor och hål mellan bjälklagen uppåt och neråt, i både befintligt hus och nybyggnad, sammanlänkas husets våningsplan och skapar annorlunda rum och spännande miljöer.

Inredningen arbetades fram i ett nära samarbete med verksamheten och byggnadsenheten på Lunds Universitet. Det var viktigt att skapa en miljö som är hållbar över tid men också känns attraktiv och modern för studier och arbete. Husets historia och gedigna materialpalett satte grunden och utgångspunkten för val av material, möbler och textilier med kvalitet. Då den här typen av miljöer utsätts för ett hårt slitage var det viktigt att välja möbler som kan renoveras och åldras med verksamheten över lång tid. Uppdraget innehöll också en del återbruk.

Bäckaskogs slott

Bäckaskogs slott

För att vårda och bevara vårt kulturarv utser Statens fastighetsverk hus- och slottsarkitekter. Dessa är dedikerade uppgiften under en längre tidsperiod, vilket säkerställer långsiktighet och kontinuitet. Slottsarkitekt Mattias Hedberg Ek på FOJAB har genomfört flera underhålls- och renoveringsarbeten på Bäckaskogs slott och kungsgård. Arbetena är framförallt kopplade till hotellverksamheten.

Bäckaskogs slott har en lång och färgstark historia med bevarade ännu synliga delar från 1200-talet och uppfördes ursprungligen som kloster. Under 1500- och 1600-talet var slottet danskt adelsgods och under 1700-talet fungerade det som översteboställe. I mitten av 1800-talet började Kung Karl XV använda slottet och ytterligare omfattande renovering och ombyggnad genomfördes, som i huvudsak gett slottet dess nuvarande utseende. Ett av slottets huvudsakliga värden som beskrivs i vårdprogrammet är ”att tydliga avtryck finns från anläggningens olika epoker gör att Bäckaskogs slott som anläggning har stora och kulturhistoriska värden”.

På Bäckaskogs slott har flera underhålls- och renoveringsarbeten genomförts under 2017–2019, framförallt kopplat till hotellverksamheten. Ytskikts- och våtrumsrenovering har utförts i hotellvåningen i slottsfyrkantens huvudbyggnad. Hotellrum och korridorer har försetts med spegelpaneler och tidstypiska tapeter med intention att förstärka och tydliggöra slottskaraktären. Rosenstugan, som är belägen i slottets park, har totalrenoverats. Konferensutrymmena i byggnaden har fått nya mer tidstypiska ytskikt.

Inom det kommande året planeras åtgärder i park- och trädgårdsmiljöerna, bland annat plantering av träd som ska återskapa en tidigare rad av träd.

Oxelbergen, hus H

Oxelbergen, hus H

FOJAB har fått i uppdrag att titta på en möjlig utveckling av fastigheten Oxelbergen, hus H, i Norrköping. Byggnaden uppfördes i början av 1970-talet som huvudkontor åt Luftfartsverket.

Vi har tagit fram en skiss som innebär att entréhallen öppnas upp rejält och ges dubbel takhöjd, samtidigt som nya volymer mot gårdssidan ger den smala huskroppen ett ökat djup. Allmänna ytor har omgrupperats och kontorsytor upprustats, i syfte att utveckla byggnaden till en modern, flexibel och attraktiv kontorsmiljö.

 

Dungen

Dungen

Dungen är ett kontorshus i direkt anslutning till Hyllie station. Byggnaden är klassad enligt miljöbyggnad Guld, vilket har varit en viktig utgångspunkt för byggnadens uttryck och formspråk. Trädplanteringar inomhus knyter an till den trädgård som tidigare fanns på platsen. FOJAB har ritat och planerat såväl byggnad som inredning.

Kvarteret är utformat med sex våningar ovan mark och två nedgrävda parkeringsplan under mark. Byggnaden genomsyras av hållbara och tåliga material som ska åldras vackert. Kontorshuset Dungens gestaltning består av tre huvuddelar; Atriet, sockeln och fasaderna.

Atriet – ett varmt inre
Det upphöjda atriet är husets hjärta. Atriets ljusa och varma träkänsla välkomnar hyresgäster och besökare samt utgör byggnadens entré och naturliga mötesplats. Kvartersnamnet Dungen manifesteras av en trädplantering vid huvudentrén där man rör sig upp längs trädstammarna mot atriet och lövverket. Grönskan och träkänslan är återkommande inslag i byggnadens inre miljö. Ett generöst takljus ger dagsljus till de kontorsdelar som vänder sig in mot atriet.

Sockeln – bygger staden
Där byggnaden möter marken tåls materialen och detaljeringen att komma nära. I Dungen har sockelvåningen klätts med mörkt tegel som detaljerats med rullskift och mönstermurning. Sockeln håller samman byggnaden och ger en stadsmässig tyngd. Butikslokaler och centrumfunktioner aktiverar stadsrummet och bidrar till att göra området kring Hyllie stationstorg till en levande plats.

Fasaderna – smart geometri
Fasaderna har två olika uttryck. Mer slutet mot söder och mer öppet mot norr. Den östra fasadens karaktärsfulla veckning ger liv och komposition till byggnaden med sitt skuggspel, samtidigt som den hjälper att möta kraven för miljöbyggnad guld. Den unika geometrin stärks av tydlig materialhantering, ett omslutande material i ljus kulör och våningshöga fönsterpartier.

FOJAB har ansvarat för hela inredningsuppdraget, vilket har skett i nära samarbete med kunden. Två kontorsplan är inredda för aktivitetsbaserade arbetsplatser.

Utmärkelse:
Stadsbyggnadspriset i Malmö 2019

Länsförsäkringar Skåne Gängtappen

Länsförsäkringar Skåne Gängtappen

FOJAB har ansvarat för inredningen till Länsförsäkringar Skånes storkontor i Malmö. Kontoret ligger i kvarteret Gängtappen 1, en anrik byggnad i Västra Hamnen, ursprungligen uppförd som kontor för Kockums.

I tätt samarbete med beställaren hittade vi den optimala lösningen för 300 fasta arbetsplatser fördelade på fem våningsplan. Det sjätte och översta, något indragna våningsplanet med omgivande terrass används för social samvaro, matsal och möten. Gavelrummen har här lämnats öppna för att tillåta panoramavyerna att bli en del av rummens karaktär.

Kontoret har, liksom de nya kundmötesplatserna, utformats med utgångspunkt i den varumärkesanalys vi gjort för Länsförsäkringar Skåne. Värdeord som lokal förankring, närhet, trygghet, kvalitet och långsiktiga lösningar speglas i såväl planlösning som val av material och inredning. Färgsättningen utgår från de valda materialen, Skånes landskap, samt himlen, havet och taklandskapen utanför, som är så närvarande i rummen. Kopplingen mellan ute och inne är påtaglig var man än befinner sig i lokalerna.

En inledande fas med workshops för LF Skånes projektgrupp var startskottet för en brukarprocess som löpt under hela projekteringen.

Arbetsplatser och mötesrum i varierande storlek kompletteras med rum och utrymmen för spontana möten, tysta zoner och rum, projektytor och loungemiljö för informella möten eller läsarbete.

 

Länsförsäkringar Skåne

Länsförsäkringar Skåne

Länsförsäkringar Skånes nya kundmötesplatser. Uppdraget har inneburit ett helhetsåtagande med konceptutveckling och projektering av inredning och ombyggnad. Det nya konceptet, baserat på Länsförsäkringars kärnvärden, har implementerats på tre nya kundmötesplatser i Malmö City, Malmö Hyllie och Helsingborg.

Länsförsäkringar erbjuder tjänster inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Bakgrunden till satsningen var Länsförsäkringar Skånes önskan att komma närmare kunden, inte bara i digitala media utan också på fysiska mötesplatser belägna centralt och lättillgängligt. Här ska kunden ges möjlighet till kvalificerad rådgivning i en avslappnad och trygg miljö, men också få hjälp med enklare ärenden.

Kundmötesplatsernas utformning har växt fram i en process av bland annat benchmark, workshops med medarbetare och analys av varumärket. Med detta som utgångspunkt tog FOJAB fram en konceptbok. Under hela processen hade vi en kontinuerlig dialog med Länsförsäkringars ledning, marknadsavdelning och reklambyrå. Konceptboken fungerar också som vägledning i arbete med kommande kundmötesplatser och vid ändringar av befintliga.

Kundmötesplatserna har varit föremål för en genomarbetad inredningsprojektering. Lokalerna för Kundmötesplats Malmö City, vid Anna Lindhs Plats, och Kundmötesplats Helsingborg, belägen på Sundstorget, har båda också genomgått en omfattande ombyggnad.

Grand Hotel

Grand Hotel

FOJAB har ansvarat för gestaltning av Grand Hotel i Lunds nya verandor. I tätt samarbete med Grands ägare är nu två nya glasverandor byggda, liksom en uteservering och en bakficka i anslutning till Bantorget. De nya verandorna har getts en egen karaktär från huset och blir en naturlig del av det intilliggande torget.

Grand Hotel är ett av Lunds äldsta och mest klassiska hotell och har även en restaurang. Hotellet ritades av stadsarkitekten i Helsingborg, Alfred Hellerström, och uppfördes 1896-98. Huset och verandorna har genom åren genomgått ett flertal renoveringar.

Uppdraget har inneburit tillbyggnad av glasverandor, en bakficka och en uteservering i anslutning till Bantorget. Ambitionen har varit att ge verandorna ett modernt uttryck och funktionalitet, och på samma gång knyta an till hotellets historia och möta de höga kraven på antikvariskt bevarande. Som stöd vid den varsamma hanteringen av huset har FOJAB samarbetat med en antikvarisk sakkunnig.

Verandorna har höga öppningsbara glaspartier som skapar bra kontakt med uteplatsen och torget. I den västra verandan, utanför Piratenfoajén, finns plats för en liten scen. Stora nivåskillnader i marken har gett möjlighet att utnyttja ytan till en bakficka under den västra verandan. Från Bakfickan serveras dryck till uteserveringen. Sittplatser finns vid väggfasta bänkar med bord, nedanför de två verandorna, samt på en uteserveringsdel mot Lilla Fiskaregatan.

Verandorna är byggda med hållbara och karaktärsskapande material som åldras vackert. Sockeln i granit samverkar med fönsterpartiets kopparplåt och byggnadens fasad i sandsten.  Det intilliggande Bantorget har samtidigt byggts om för att vara en inbjudande entré till staden och bidra till en levande stadskärna.

Utmärkelser:
Lunds kommuns stadsbyggnadspris 2019

Isblocket

Isblocket

I den snabbt expanderande stadsdelen Hyllie fick FOJAB uppdraget att projektera och gestalta en ny kontorsbyggnad vid stationstorget. Byggnaden är kopplad till det bakomliggande p-huset och ansluter på vartannat våningsplan. I markplan finns butikslokaler samt en passage genom kvarteret.

Husets hjärta är det generösa trapphus som med sin starka form slingrar sig upp över glasgolvet. Byggnadens fasad består av en dubbelglaskonstruktion där det yttre skiktet med hjälp av vita prickar skapar ett mönster som efterliknar sprickbildning i is. Mönstret varierar i täthet över våningsplanen och skapar en mjuk övergång mellan genomsiktliga och täta ytor i fasaden innanför.

En komposition av rostfria ramar bryter på sina ställen igenom det yttre glasskiktet och skapar andrum i en annars slät och blank fasad. I arkadgården mot torget är fasaden klädd med ribbor av oljad ek som med sin varma färgton skapar kontrast mot den i övrigt kalla fasaden upptill.

Byggnadens volym förstärker, med sina brutna fasadlinjer, karaktären av ett isblock och förhåller sig samtidigt till det bakomliggande p-husets avtrappning uppåt. I volymspelet skapas stora terrassytor med utsikt mot torget i väster, staden i norr och de skånska rapsfälten i söder.

WSP kontor Helsingborg

WSP kontor Helsingborg

Vid ett omfattande ombyggnadsprojekt, från tidiga hyresgästskisser för fastighetsägaren till projektering av bygget för entreprenören, arbetade FOJAB med alla delar, inklusive inredningsuppdraget, för WSP Helsingborg.

Med fri utsikt över Öresund flyttade WSP in med sin verksamhet hösten 2016. Kontoret är beläget på plan 5 och plan 6 med en yta på ca 1800 m². Här arbetar ca 120 personer.

Styrande utgångspunkter för projektet var att bygga vidare och förstärka de fina kvalitéer som denna fastighet redan hade, men också att komplettera och utveckla fastigheten långsiktigt för att skapa en modern attraktiv arbetsplats.

Planlösningen är en mix av öppna arbetsplatslösningar i kombination med rum för olika möten och aktiviteter.

För att behålla känslan av rymd, ljus och den generösa takhöjden arbetade vi med synliga installationer avseende el och ventilation/kyla.

Med långsiktigt tänkande kring vackra naturliga material, färger och möbler, har målet varit att skapa ett hållbart kontor över tiden.

Skanska Klipporna

Skanska Klipporna

FOJAB har utformat inredningen i Skanskas nya regionkontor Klipporna i Hyllie. Uppdraget var ”att med fokus på människan, höga krav på hållbarhet och effektivt lokalutnyttjande”, gestalta en innovativ arbetsmiljö där samarbete och samverkan blir kritiska framgångsfaktorer.

Med ett genomgående grönt tänk, smarta och flexibla lösningar har en attraktiv mötesplats skapats för såväl medarbetare som besökare. En styrande utgångspunkt har varit att utforma en modern arbetsplats som möter behovet av att träffas och arbeta tillsammans utefter ledordet ”One Skanska”. Planeringen av lokalerna är baserad på ”ABW” – activity based work, där kontoret erbjuder flera arbetsmiljöer som kan anpassas efter aktivitet.

Det nya kontoret är en omsorgsfullt och hållbart utformad miljö som har sin grund i vackra, naturliga material, färger och möbler, som ger en känsla av kvalitet och tidlöshet.

Katrinetorps landeri

Katrinetorps landeri

FOJAB fick i uppdrag att renovera och bygga om stallbyggnaden till Katrinetorps herrgård, som är en rekreationsplats med konferens och utställningslokaler.

Projektet innebar en renovering och ombyggnad av den gamla stallbyggnaden från början av 1800-talet och innehåller reception för Katrinetorps herrgårdsanläggning, butik, kontor samt lokaler för konferens och utställning.

Byggnadens exteriör har antikvariskt skydd medan interiören fått en genomgripande och modern utformning. De tekniska lösningarna avseende ventilation och värme har utförs helt utan synliga installationer.

Seminarierum 1345

Seminarierum 1345

FOJAB har ansvarat för seminarierum, mötesrum och iordningställande av takterrass på BMC, Biomedicinskt Center, i Lund. Resultatet har bland annat blivit en uppseendeväckande tillbyggnad samt en väl genomtänkt och avvägd inredning.

På taket till det gamla djursjukhuset balanserar elegant ett litet hus som glittrar av solens strålar. Tillbyggnaden förser BMC med centrala mötesplatser med hög standard. Stor omsorg har lagts på interiören för att tillgodose organisationens önskemål om en representativ men avslappnad miljö. Byggnadsvolymen och fasaden utformades för att tillföra innergården mer dynamik och ljus.

Till en början fanns en önskan att byggnaden skulle lysa som en lykta och en tanke var att integrera LED-belysning i fasaden. Till slut valdes istället en lösning med strukturglas och en galvad, lätt skimrande plåt bakom.

En utmaning var att få kontroll på ljudet mellan de olika rummen. Det resulterade i 5 cm tjocka specialdesignade ljudkassetter som gav 45 dB dämpning mellan mötes- och seminarierum.

Interiört har utbyggnaden karaktär av ett enda öppet rum, men med avdelade funktioner. Fasta möbler och skåp fungerar som rumsavdelare, med karmlösa glas som anslutningar mot vägg och tak. Intrycket är en sofistikerad akademisk miljö men med avslappnad atmosfär. Här finns brasa, sköna fåtöljer och terrass i soligt läge. Den trävarma interiören exponerar sig ut mot BMC:s innergård genom stora fönsteröppningar.

BRIO huvudkontor

BRIO huvudkontor

FOJAB har ritat om råvinden vid Skeppsbron på Malmö Centralstation till att bli nytt huvudkontor åt BRIO. I samarbete med Ideas AB och BRIO:s eget projektteam har FOJAB även skapat inredningen.

Fokus har lagts på att utnyttja vindens alla vinklar och vrår för att på bästa sätt skapa funktionella och lekfulla lokaler. Tegelvalven och takkonstruktionen i trä har lyfts fram mot en neutral fond i svartvitt och glas.

BRIO:s identitet har fångats upp i klara accentfärger från den grafiska profilen och deras leksaker syns överallt i lokalen i form av nischer, jättemodeller och dekaler på glas, väggar och golv.

Venterminalen

Venterminalen

Efter ett parallellt uppdrag och ett utredningsuppdrag för området kring Skeppsbron i Landskrona, fick FOJAB 2010 uppdraget att rita en ny färjeterminal för Ventrafiken i Landskrona. Projektet omfattade primärt väntytor inom- och utomhus, biljettkontor, administration och personalutrymmen, senare även lokaler åt turistbyrån och en fristående verkstadsbyggnad.

Konceptet baserades på en idé om att resa – vilket i sin tur handlar om förväntningar och väntan. Terminalbyggnaden utgörs därför av en enkel kärna med servicefunktioner som omgärdas av olika rum för väntan och skyddade platser på kajen där resenärer vistas, inomhus och utomhus. Detta avspeglas i valet av material då byggnadskroppen kläs med robusta varmförzinkade stålskivor som fungerar i den tuffa hamnmiljön.

I de punkter där människor kommer i kontakt med byggnaden på väg till eller från ett resmål, skär vi oss in och skapar ett rum med en helt annan karaktär, med oljad ek som skapar den ombonande och välkomnande känsla som byggnadens karaktär efterfrågar.

Byggnaderna är placerade för att falla in i Landskronas tydliga stadsstruktur och gatunät samtidigt som de ska fungera som en resepaviljong på den öppna och vidsträckta Skeppsbron. Stor vikt har lagts vid att ge byggnaden framsidor och entréer åt samtliga riktningar: mot staden, bussterminalen, Skeppsbron, båtarna och havet.

Nominering:
Landskrona stads stadsbyggnadspris 2012

Lärarhögskolan Orkanen

Lärarhögskolan Orkanen

Malmö Högskola utlyste 1997 en internationell tävling om utformning av ett nytt högskoleområde, vid Beijerskajen och Hjälmarekajen i centrala Malmö.

Efter att den schweiziska arkitektbyrån Diener & Diener Architekten vunnit tävlingen utformades ett projektbolag tillsammans med FOJAB. Mellan september 2000 och mars 2003 utarbetade det gemensamma projektbolaget med namnet Diener & Diener FOJAB arkitekter programhandlingar, systemhandlingar och förfrågningsunderlag för totalentreprenad för Kv. Orkanen.

Därefter, mellan juni 2003 och oktober 2004, ansvarade FOJAB för bygghandlingarna, enskilt. Den nya lärarhögskolan invigdes i augusti 2005.

Orkanens fasad består av glas i en grön nyans som är dekorerad med ord och fraser på olika språk, med tanken att förbipasserande ska stanna upp för att betrakta och reflektera. Orden som smyckar fasaden är uppdelade i tre delar.

Den första delen är citat som är hämtade från en dikt av Hjalmar Gullberg, född i Malmö samt en sång av Timbuktu, också från Malmö. Den andra delen speglar skolans internationella anknytning, med orden ”kunskap” och ”frihet” på olika språk. Den tredje delen är ett flertal ord, till exempel ”lyssna tänka tala” och ”integritet självkänsla stolthet”.   Bokstäverna är gjorda i rostfritt stål, har placerats innanför glaset, och skiftar uttryck alltefter dygnets timmar, väder och egna rörelser.

Utmärkelse:
Malmö Stads stadsbyggnadspris 2006

© FOJAB