Residenset Kristianstad

Residenset Kristianstad

Mattias Hedberg Ek på FOJAB utsågs 2016 av Statens fastighetsverk som husarkitekt åt Kristianstad residens. Som husarkitekt och generalkonsult ansvarar Mattias för byggnadsminnets underhåll och utveckling. Residenset har under de senaste åren renoverats och anpassats för nya funktioner och hyresgäster. Huvudbyggnadernas fasader har restaurerats och huvudentrén har flyttats.

Residenset i Kristianstad ritades av arkitekt Fredrik Wilhelm Scholander och uppfördes 1857-1860. Vid den tiden var byggnaden residens för landshövdingen samt lokaler för länsstyrelsen. Det byggdes sedan ut med bland annat flera våningar. Residenset är ett statligt byggnadsminne sedan 1935.

Husarkitektens arbete på Residenset i Kristianstad har främst fokuserats på att omställa residensets inre, tillgänglighetsanpassning samt att restaurera huvudbyggnadens fasader. Fokus för projektet har varit att bevara och ta till vara på byggnadens fantastiska kvaliteter, förädla av fastigheten och samtidigt möta kraven på en modern kontorsbyggnad.  Representationsvåningen har omvandlats till kontorslokaler med alla tänkbara funktioner som uppfyller dagens krav, exempelvis när det kommer till ventilation och god akustik.

Arbetet med fasaden har omfattat en komplett omputsning av alla ytor på alla fasader samt utvändig målning av fönster och gjutjärnsdetaljer. Därtill har huvudentrén tillgänglighetsanpassats med en ny lift som diskret har passats in i den äldre gestalten med som i praktiken inneburit att hela huvudentrén flyttats ut från fasad ca 2 meter. I samband med detta har även historiska belysningsarmaturer restaurerats och åter satts i funktionsdugligt skick. Som underkonsult och expert på historiska fasader har Mattias Andreasson upprättat arbetsbeskrivningar för putsade fasader och för entrétrappan har vi samarbetet med Ole Drachmann.

Gamla hus och byggnader kräver duktiga projektörer och tätt samarbete har därför varit helt avgörande. FOJAB har ansvarat för helheten och samordnat de kompetenser som behövs. Till exempel specialister inom brand, VVS, belysning, färgsättning, miljö, plåt och måleri.

Utmärkelse:
Årets Fasad 2020

Bäckaskogs slott

Bäckaskogs slott

För att vårda och bevara vårt kulturarv utser Statens fastighetsverk hus- och slottsarkitekter. Dessa är dedikerade uppgiften under en längre tidsperiod, vilket säkerställer långsiktighet och kontinuitet. Slottsarkitekt Mattias Hedberg Ek på FOJAB har genomfört flera underhålls- och renoveringsarbeten på Bäckaskogs slott och kungsgård. Arbetena är framförallt kopplade till hotellverksamheten.

Bäckaskogs slott har en lång och färgstark historia med bevarade ännu synliga delar från 1200-talet och uppfördes ursprungligen som kloster. Under 1500- och 1600-talet var slottet danskt adelsgods och under 1700-talet fungerade det som översteboställe. I mitten av 1800-talet började Kung Karl XV använda slottet och ytterligare omfattande renovering och ombyggnad genomfördes, som i huvudsak gett slottet dess nuvarande utseende. Ett av slottets huvudsakliga värden som beskrivs i vårdprogrammet är ”att tydliga avtryck finns från anläggningens olika epoker gör att Bäckaskogs slott som anläggning har stora och kulturhistoriska värden”.

På Bäckaskogs slott har flera underhålls- och renoveringsarbeten genomförts under 2017–2019, framförallt kopplat till hotellverksamheten. Ytskikts- och våtrumsrenovering har utförts i hotellvåningen i slottsfyrkantens huvudbyggnad. Hotellrum och korridorer har försetts med spegelpaneler och tidstypiska tapeter med intention att förstärka och tydliggöra slottskaraktären. Rosenstugan, som är belägen i slottets park, har totalrenoverats. Konferensutrymmena i byggnaden har fått nya mer tidstypiska ytskikt.

Inom det kommande året planeras åtgärder i park- och trädgårdsmiljöerna, bland annat plantering av träd som ska återskapa en tidigare rad av träd.

Grand Hotel

Grand Hotel

FOJAB har ansvarat för gestaltning av Grand Hotel i Lunds nya verandor. I tätt samarbete med Grands ägare är nu två nya glasverandor byggda, liksom en uteservering och en bakficka i anslutning till Bantorget. De nya verandorna har getts en egen karaktär från huset och blir en naturlig del av det intilliggande torget.

Grand Hotel är ett av Lunds äldsta och mest klassiska hotell och har även en restaurang. Hotellet ritades av stadsarkitekten i Helsingborg, Alfred Hellerström, och uppfördes 1896-98. Huset och verandorna har genom åren genomgått ett flertal renoveringar.

Uppdraget har inneburit tillbyggnad av glasverandor, en bakficka och en uteservering i anslutning till Bantorget. Ambitionen har varit att ge verandorna ett modernt uttryck och funktionalitet, och på samma gång knyta an till hotellets historia och möta de höga kraven på antikvariskt bevarande. Som stöd vid den varsamma hanteringen av huset har FOJAB samarbetat med en antikvarisk sakkunnig.

Verandorna har höga öppningsbara glaspartier som skapar bra kontakt med uteplatsen och torget. I den västra verandan, utanför Piratenfoajén, finns plats för en liten scen. Stora nivåskillnader i marken har gett möjlighet att utnyttja ytan till en bakficka under den västra verandan. Från Bakfickan serveras dryck till uteserveringen. Sittplatser finns vid väggfasta bänkar med bord, nedanför de två verandorna, samt på en uteserveringsdel mot Lilla Fiskaregatan.

Verandorna är byggda med hållbara och karaktärsskapande material som åldras vackert. Sockeln i granit samverkar med fönsterpartiets kopparplåt och byggnadens fasad i sandsten.  Det intilliggande Bantorget har samtidigt byggts om för att vara en inbjudande entré till staden och bidra till en levande stadskärna.

Utmärkelser:
Lunds kommuns stadsbyggnadspris 2019

Rådhus Skåne

Rådhus Skåne

2010 beslutade Kristianstads kommun och Region Skåne att samlokalisera sina centrala administrationer till kvarteret Kristian IV. Samma år erhöll FOJAB uppdraget av Kristianstads kommun att ansvara för programarbete och arkitektonisk utformning av byggnader, landskap och inredningar.

Ambitionen var att i största möjliga omfattning bevara kvarterets yttre i kombination med en radikal omgestaltning av dess inre. I förslaget bevarades kvarterets skala och utseende mot de omgivande gatorna, medan den inre delen byter skepnad. Programkraven omfattade moderna och effektiva kontorslokaler för 700 personer, ett stort antal möteslokaler och styrelserum, en ny sessionssal dimensionerad för 300 personer, foajéer samt en personalmatsal för nästan 300 personer.

Som karaktärsskapande byggmaterial i hela kvarteret, både exteriört och interiört, användes hållbara naturmaterial som sten, trä och koppar. Fasaderna och de invändiga pelarna är beklädda med travertin. Ljus ask förekommer som genomgående träslag på väggar, golv och i nästan all inredning.

Inredningsuppdraget inbegrep, förutom organisation och gestaltning av interiörerna, en omfattande brukarprocess. I denna deltog representanter från alla avdelningar och förvaltningar. Det moderna öppna kontoret ska medge god tillgänglighet, öppenhet och flexibilitet. Samtidigt måste kraven på avskildhet för ostört arbete beaktas.

Huset har miljöcertifierats enligt Miljöbyggnad med betyget Silver.

Utmärkelse:
Årets bygge 2015.

Lunds Nation Landsarkivet

Lunds Nation Landsarkivet

Som generalkonsult har FOJAB ansvarat för byggandet av nya studentbostäder i kvarteret Arkivet i Lund. Projektet innebar en varsam ombyggnad av kulturhistorisk miljö samtidigt som ytterligare en ny huskropp lades till de gamla.

FOJAB ansvarade för hela uppdraget i egenskap av generalkonsult och totalrådgivare, där omfattningen sträckte sig från att arbeta med ändring av gällande lokalplan till projektering, byggledning och överlämnande av färdig byggnad.

Projekteringsarbetet har krävt stort kunnande i både historiska och moderna byggtekniker. De äldsta byggnaderna är från 1903, med en tillbyggnad 1971, som omvandlats till studentbostäder. För att klara av det stora slitaget från studenter ställs också stora krav på att välja robusta material och underhållsekonomiska lösningar.

FOJAB utformade också utomhusytorna kring studentbostäderna, i samklang med den befintliga miljön. Ytorna som riktar sig ut mot omgivande gaturum har bevarats så långt som möjligt medan den inre fruktträdgården fått en ny utformning inspirerad av sitt tidigare utseende.

Principen för arkivets trädgård har varit att förändra så lite som möjligt ut mot Dalbyvägen och Arkivgatan. Befintliga träd och gjutjärnsstaket har bevarats och kompletterats med klippta bokhäckar där det funnits behov av att dölja cykelparkeringar. På samma har så mycket som möjligt av gårdens karaktär och dess grönskande fruktträdgård bevarats.

Innergården fyller en viktig funktion i att samla studentaktiviteterna i de fyra byggnaderna. Den tidigare uteplatsen i nordvästra hörnet har bevarats och i söder har det skapats en ny, upphöjd terrass som ansluter till den samlingslokal i två plan som ligger i hus D. Tvärs över gården har en slingrande gång anlagts, som gör det möjligt att röra sig i det gröna rummet.

Nominering:
Region Skånes Arkitekturpris 2015

Katrinetorps stall

Katrinetorps stall

FOJAB fick i uppdrag att renovera och bygga om stallbyggnaden till Katrinetorps herrgård, som är en rekreationsplats med konferens och utställningslokaler.

Projektet innebar en renovering och ombyggnad av den gamla stallbyggnaden från början av 1800-talet och innehåller reception för Katrinetorps herrgårdsanläggning, butik, kontor samt lokaler för konferens och utställning.

Byggnadens exteriör har antikvariskt skydd medan interiören fått en genomgripande och modern utformning. De tekniska lösningarna avseende ventilation och värme har utförs helt utan synliga installationer