LKFs huvudkontor

LKFs huvudkontor

En tydlig identitet och uttalad miljöprofil präglar Lunds kommunala fastighetsbolags nya huvudkontor. Här har skapats innovativa arbetsplatser för LKFs personal och attraktiva bostäder i en expansiv kontext där både människa och miljö står i fokus.

LKFs nya huvudkontor ligger i utvecklingsområdet Brunnshög, en stadsdel som siktar på att bli världens främsta forsknings- och innovationsmiljö och som är ett föredöme för hållbart stadsbyggande. I framtiden räknar man med att 40 000 människor från hela världen ska arbeta och leva här.

FOJAB har varit med från inledande detaljplanearbete till avslutande projektering och har också utformat planlösningen och inredningen till LKFs eget kontor. Fastigheten är klassificerad Miljöbyggnad Guld och rymmer, förutom kontor, även 49 hyresrätter och ett gym.

Byggnaden består av en sammanhängande tegelvolym som sveper runt en upphöjd, uppglasad atriumgård med grönska som visuellt tecknar sig genom byggandens fasader ut mot gatan. Med ett lekfullt volymspel i symbios med gedigna material och genomarbetade tegeldetaljer skapas ett värdigt avslut på kvarteret ut mot den trafikerade Solbjersvägen i norr. På avstånd skapar byggnaden en tydlig siluett.

Svåra förutsättningar i form av exempelvis stora höjdskillnader, buller, högt ställda miljökrav, bygglogistik och flytt av befintlig kontorsverksamhet har resulterat i en högst platsanpassad byggnad med ovanliga och aktivitetsfrämjande lösningar. Både kontor och bostäder har tekniskt innovativa lösningar, bland annat ett nyutvecklat ventilationssystem i fasaden samt kreativa inne- och utemiljöer.

Kontoret innehåller miljöer av flera slag, de är flexibla och utformade för att inspirera och stödja ett modernt och kreativt arbetssätt. Material, kulörer och belysning är valda för att hålla lång tid och skapa en trivsam arbetsmiljö som tål förändring. Tre viktiga parametrar definierar grundtankarna i konceptet som tagits fram för den invändiga miljön: LKF 75 år, aktivitetsbaserad arbetsplats samt återbruk.

LKF 75 år: Utgångspunkten är LKFs långa verksamhet där utformningen av den lösa inredningen följer en tidslinje som sträcker sig från 1945 till 2020. Möblerna i konceptet ska representera de olika årtionden som passerat, men ska också visa på ett modernt och attraktivt kontor för både medarbetare och besökare.

Aktivitetsbaserad arbetsplats: Utformning och inredning har skräddarsytts för LKFs verksamhet. Olika typer av möbler och miljöer stödjer olika typer av arbetsuppgifter. Balansen mellan de olika funktionerna, såsom traditionella arbetsplatser i öppen lösning och rum för avskilt arbete, öppna mötesplatser och mötesrum med mera är väl avvägd.

Återbruk och hållbarhet: LKF hade ett tydligt mål att den lösa inredningen skulle vara återbrukad i så stor utsträckning som möjligt och har anskaffats enligt LOU för återbrukade möbler. Genom att referera till tidslinjen över LKFs 75 år i Lund kunde vi säkerställa att kvalitet och hållbarhet i material samt beständighet i utformning och design skulle ingå i det slutliga resultatet.

Västra Hagastaden

Västra Hagastaden

Bostadskvarteret i Västra Hagastaden är ett elegant storstadskvarter för livsbejakande och aktiva seniorer.

Kvarteret är det sista i utbyggnaden av Västra Hagastaden i Stockholm och vårt bidrag i ett parallellt uppdrag. Förslaget valdes inte ut och är således inte del av det fortsatta arbetet med detaljplanen.

Gestaltningskonceptet bygger på en geometrisk ordning som förenar den klassiska stenstadens tydliga tredelning med Hagastadens vertikala tema. Fasaderna utförs av tegel och terrazzo med reliefer och delningar som ger elegans och vackra proportioner. Teglet tillåts variera volymvis, och skapar tillsammans med terazzon en sammanhållen helhet. Takavslutningen utförs som mansardvåning med ståtliga frontespiser.

Storstadsarkitekturen är en modern tolkning av platsens historia. Här låg tidigare Norra station och referenserna till det gamla stationsområdet är flera. Bostadsentréerna har utformats som portiker och själva entréhallen kan om man vill upplevas som en vänthall. Entrémotivet är en blinkning till Grönstedska palatsets tågport i Östra Hagastaden, där tågen rullade in fullastade med vin för tappning. Berättelsen om platsen finns även i detaljer som balkongräcken och handtag som föreslås utformas med subtila bågmotiv.

Möjligheterna för möten och stadsliv är många. Kvarteret har tre takterrasser med olika teman: kontemplation, odla och röra sig. Små indrag mellan byggnadsvolymerna skapar variation och en flikighet mot gatan med små mikroplatser och möjlighet till sittplatser i glaspartiernas nischer.

Gränden

Gränden

Offerkällan är ett omtyckt miljonprogramsområde i norra Lund med lägenheter i tvåvåningslängor ritade av Sten Samuelsson. FOJAB har på uppdrag av Lunds kommunala fastighetsbolag, LKF, utvecklat Offerkällan med åtta nya huskroppar som fått namnet Gränden.

Viktigt har varit att ta vara på de fina kvaliteterna i området och samtidigt förbättra det som inte funkar lika bra. Med välavvägd placering, stark form och hög kvalitet i material och detaljering har de nya husen blivit ett lyft för hela området.

På klassiskt sextiotalsmanér sänktes bilvägen genom Offerkällan ner i ett dike. Trafiken hölls separerad från de boende, men det innebar samtidigt att området effektivt delades i två. För att läka samman de båda delarna har sex av de nya husen placerats längs den tidigare nedsänkta vägen. Det som tidigare var ett ödsligt asfaltdike med garageinfarter för bilar har med hjälp av fler och olika slags entréer, fönster och portiker blivit en trygg och trevlig stadsgata för fotgängare och flera olika trafikslag.

Den nya bebyggelsen är högre än den befintliga, men knyter an till de lägre husen genom en tvåvåningsarm i ena änden av gatan. Radhus i bottenplan ger fina mikromiljöer och en ökad variation av boendekvaliteter. Portiker tvärs genom husen skapar nya siktlinjer, ökar genomsiktligheten och öppnar upp området.

Husen är byggda i gedigna genuina material som kommer att åldras vackert och hålla länge. Detaljeringen är genomgående hög, exempelvis med rullskift på kallmurarna som gör att inga plåtavtäckningar behövs. Den höga kvaliteten både syns och känns, det här är hus som tål att gå nära.

Barkarbystaden, kvarter 3

Barkarbystaden, kvarter 3

I hjärtat av Barkarbystaden uppförs ett formstarkt stadskvarter med inspiration från pampiga storstadsmiljöer och från de kvarlämnade resterna av flygverksamheten som funnits på platsen.

Barkarbystaden växer fram som en ny regional stadskärna i huvudstadsområdet. Kvarter 3 ligger precis vid den nya tunnelbanestationen och bildar front mot det centrala Sveatorget. Kvarteret är uppdelat på elva trapphus med publika lokaler i bottenplan. Lägenheterna är effektivt planerade med möblerbarhet, utblickar och stora balkonger som ledord.

Gestaltningskonceptet bygger på tre olika karaktärer som tillsammans skapar en variationsrik men sammanhållen helhet. Gemensamt för hela kvarteret är en vertikal delning trapphusvis och en horisontell delning i form av sockel, kropp och krön. Kvarteret varierar i höjd och manifesteras med tre ”torn” som understryker de två rundade hörnen respektive det centrala läget vid torget.

Mot torget och huvudgatan får byggnaden en storstadskaraktär med tydlig struktur och relief. Representativa fasader och indragna balkonger ger en behaglig rytm som bidrar till stadens liv och rörelse. I den höga sockelvåningen finns butikslokaler och kring bostadsentréerna märks influenserna från Barkarby flygfält i form av hangarformade valv. Formen återkommer i krönet, men valven är då upp-och-ner-vända.

Kvarterets andra halva har småstadens karaktär med klassiska fasader i mustiga färger. Här är detaljeringen enklare med varierad grovlek på putsen samt bearbetning i sockelvåning, kring entréer, fönster och krön.

FOJABs förslag valdes ut efter parallella uppdrag.

Periskopet

Periskopet

Längs Lidingös södra kaj, i det tidigare AGA-området, har bostadsområdet Dalénum vuxit fram. Dalénum är vattennära stadskvarter – 20 minuter från Stockholms city.

Området var länge basen för Lidingös näringsliv och den gamla AGA-fabriken i området är ett industrihistoriskt minnesmärke. Den nya stadsdelen Dalénum ska präglas av ett hälsotänk och utvecklas utifrån grunderna trygghet, säkerhet, aktivitet och vila. I en av de sista utbyggnadsetapperna har vi ritat ett Svanenmärkt kvarter åt JM.

Området har en utpräglat stadsmässig karaktär med en klassisk kvartersstruktur där gränsen mellan offentligt och privat är tydlig. I kvarteret Periskopet landar en del av huset med entréer direkt på gatan och övriga entréer nås via en portik och en torgliknande gård. Det ger ett mer upplöst förhållande mellan gata och gård som bidrar till liv, rörelse och möten mellan människor.

Bebyggelsen i kvarteret består av tre trapphus med bostäder i fem respektive nio våningar. De tre delarna har olika förutsättningar vilket avspeglas i gestaltningen, men de hålls samman och samverkar som en ensemble med en enhetlig materialitet i mörkt tegel. Ett av husen får högre våningshöjd i bottenplan och en fönstersättning med spröjsade glaspartier som påminner om den historiska industriarkitekturen.

Fastigheten angränsar direkt till de befintliga industribyggnaderna, där bilparkering för projektet är placerad. Detta medger att endast en mindre del av fastigheten och bebyggelsen behöver underbyggas med källare.

Sankt Mikael 16

Sankt Mikael 16

Ett nytt flerbostadshus har lagts till Lunds tusenåriga stadsväv mitt i ett av de äldsta kvarteren, Sankt Mikael. Den nya byggnaden ansluter väl till jugendhuset från förra sekelskiftet på ena sidan och till tvåvåningshuset från 1860-talet på den andra, samtidigt som det nya huset har sin alldeles egna karaktär.

I kvarteret Sankt Mikael låg på medeltiden ett av Skandinaviens första dominikanerkloster. Genom århundradena och fram till 1950-talet har det funnits andra byggnader på platsen. Då revs det sista huset och ytan blev parkeringsplats. På andra sidan gatan ligger Kulturens museiområde med en vacker stenmur och tre höga träd mot gatan.

Historiken, den unika stadsmiljön och det centrala läget har inneburit högt ställda krav från kommun, myndigheter, organisationer och allmänhet rörande arkitektonisk utformning, detalj- och materialkvaliteter och anpassning till omgivningen.

Möter grannhusens volymer
Det nya huset på Stora Algatan 6 är 2440 m² BTA stort ovan jord, fördelat på sex våningsplan, och har 610 m² BTA källare och parkering under mark, fördelat på två våningsplan.

Byggnaden ansluter längs Stora Algatan på ena sidan i höjd till jugendhusets takfot och dess branta taklutning. På andra sidan möter byggnaden tvåvåningsgrannen med en smal byggnadsdel i två plan. Den senare underordnar sig grannbyggnadernas volymer samtidigt som den genom sin materialitet hävdar sig väl.

Husets material- och färgpalett ansluter i mycket till den omgivande bebyggelsen, men genom sin kombination av dessa material har byggnaden fått en alldeles egen karaktär. Fasader är huvudsakligen putsade i ljus slätputs, men har också inslag av krysshamrad granit och sandsten, koppar, samt ek i entrépartierna. Lägg därtill målade träfönster och strama smidesbalkongräcken vars runda hörn mot gatan knyter an till grannhusets mjuka jugendformer. På taken och i deras detaljering finns mer koppar samt mörk, bandtäkt plåt.

Två olika gårdsmiljöer
Projektet innehåller två olika gårdsmiljöer. På bottenvåningen ligger den större gården som rymmer gemensamma ytor för husets boende och uteplatser till tre av lägenheterna. Gården har ett bra solläge och innehåller – inspirerat av klosterhistoriken – i hög grad olika sorters kryddväxter.

Den mindre gården ligger en våning upp i mötet mellan jugendhuset och den nya byggnaden. Denna gård fungerar som ljusgård, men också som en lugn och grön oas att vila blicken på från fönstren i de fyra omgivande fasaderna. Marken täcks med skuggväxter planterade kring en korsformad gångyta – återigen med inspiration av platsens historia.

Ljusa bostäder
Bostäderna präglas av ljus och utsikt. Redan några våningar upp bjuds man på vida utblickar över Lunds taklandskap och de omgivande slätterna. Av husets totalt 19 lägenheter är 14 stora lägenheter med tre till sex rum och kök på 100–137 m². Tre av de största lägenheterna ligger högst uppe under taket med bitvis extra höga rumsvolymer. En av dessa lägenheter är därtill i två plan och har på övre planet en stor takterrass med milsvid utsikt.

Resterande fem lägenheter är yteffektiva en- och tvårumslägenheter på 32–40 m². Alla byggnadens lägenheter utom den enda enrumslägenheten har minst en egen balkong eller uteplats.

Parkering under jord
Att bilparkeringen var en utmaning i projektet stod tidigt klart. Lösningen blev en bilhiss kombinerad med ett halvautomatiskt parkeringssystem som staplar bilarna i upp till tre plan under jord. Parkering för ett sextiotal cyklar finns i bottenvåningens inre och nås via ramp från gatan.

Godsfinkan 3

Godsfinkan 3

Godsfinkan 3 är ett av de första kvarteren som byggs i Nyhamnen, Malmös nästa stora stadsomvandlingsprojekt. Ett bostadshus med två torn blir det första mötet med staden för den som anländer med tåg norrifrån.

Objektet avser nybyggnad av 189 lägenheter, garage i två våningar och utemiljö inom kvarter Godsfinkan 3 i Malmö. I bottenplan finns sju lokaler för exempelvis kafé, butiker, restauranger eller kontor. Projektets ambition är att ta tillvara de unika kvaliteterna på platsen – närheten till såväl stad som hamn, Bangårdsterrassen och Carlsgatans boulevard och den fria utsikten över både Malmö och Öresund.

Kvarteret är uppbyggt av tre huskroppar med två torn på sexton respektive nitton våningar och med en sjuvåningsvolym däremellan. Varje del har var sin entré och trapphus. De två första våningarna består av lokaler mot Carlsgatan, cykelparkering, teknik och förråd samt bilparkering med mera. Parkeringen nås via en stickgata omedelbart väster om kvarteret.

Det U-formade kvarteret får sin södervända bostadsgård på plan 3, ovanpå parkerings- och teknikytor, med entréer till respektive trapphus. Den sista delen av bostadsgården mellan bangården och huskropparna kallas ibland för Bangårdsterrassen och är tänkt som en publik yta inom MKBs kvartersmark. Här finns även två mindre lokaler för publik verksamhet.

 

En målsättning har varit att skapa ett bostäder som kännetecknas av funktion, skönhet och hemkänsla samtidigt som de är yteffektiva med låga drifts- och förvaltningskostnader.

De tre huskropparna är utformade som en helhet men med individuell detaljering. Stor omsorg har lagts vid detaljer och materialmöten för att skapa en långsiktigt vacker miljö.

Det ljust grå teglet, murat med reliefverkan kring muröppningar, i kombination med spröjsräcken ger byggnaden ett klassiskt välproportionerat uttryck. Entréerna är utformade med robusta och karaktärsfulla material och ger med sin höga rumshöjd ett värdigt bemötande. Lägenheterna är välplanerade och utformade för att på bästa sätt ta vara på utsikten.

Murklan

Murklan

FOJAB har ritat ett nytt kvarter med bostäder i trädgårdsstaden Silverdal, norr om Stockholm. Där ryms 52 hyreslägenheter. Tillsammans med Skanska Hyresbostäder har FOJAB utformat ett småskaligt kvarter med en grönskande innergård och närhet till natur och strövområden längs Edsviken.

Kvarteret består av 2,5-våningshus runt den kringbyggda gård som är kvarterets kärna. Lägenheterna på de övre våningarna är etagelägenheter medan marklägenheterna är i ett plan. På gården skapas en skyddad och intim miljö där trädgårdsgröna spaljéer bidrar till en känsla av omsorg och liv. Kvarterets utsida utgörs av strama tegelfasader. In mot den grönskande gården finns en mer händelserik miljö. Dit orienteras bostädernas entréer. Där finns också uteplatser, entrébalkonger, trappor och förrådsbyggnader.

De två våningar höga bullerskärmarna som hjälper till att skydda gården, bygger vidare på trädgårdens tematik. Bullerskärmarna är byggda i grönmålat trä med glasade delar. De är klädda med spaljéer som ger möjlighet för växtlighet att klättra men bidrar också utan växtlighet till en känsla av omsorg och trivsel.

Ägare och förvaltare kommer vara HEBA Fastighets AB som tar över kvarteret vid inflyttningen hösten 2020.

Dokumentet

Dokumentet

Kvarteret ligger i brytpunkten mellan den täta innerstadens kvartersstruktur och den glesare institutions- och bostadsbebyggelsen, vilket har präglat kvarterets utformning. Bebyggelsen utgörs av fem huskroppar som var och en fått sin egen identitet, för att spegla sammanhanget med en stadsstruktur som uppkommit under en lång tidsperiod. Hörnet i sydväst accentueras med såväl byggnadshöjd som med publik entré och verksamhet i bottenvåningarna, medan den östra byggnadskroppen står med sin gavel mot Brunnsgatan och sträcker sig in i parken.

Byggnaderna utgörs av enkla, byggbara volymer i 3-6 våningar med utgångspunkt i den nätta tegelarkitekturen som finns i området. Varje byggnadsvolym får sin individuella utformning med tegelkulör och tegelfog, takform, balkong- och fönstersättning för att motverka repetition och istället åstadkomma tydlighet och en platsspecifik variation. De separerade byggnadskropparna ger goda möjligheter till ett etappvis genomförande.

Alla lägenheter har balkonger eller generösa terrasser i goda väderstreck, tydligt avgränsade från det publika rummet. Lägenheterna är kompakta utan att ge avkall på välproportionerade rum, goda ljusförhållanden och funktionella mått. Genom hela projektet finns en variation i såväl lägenhetsstorlekar som i varianter av en viss lägenhetstyp. Fördelarna med repetition i produktionsskedet vägs mot individuella önskemål hos hyresgästen.

Kvarteret rymmer förutom flerbostadshus även ett vård- och omsorgsboende integrerat i ett av bostadshusen, lokal för LKF samt träffpunkt för seniorer i hörnet av bottenvåningen mot staden.

Masthuggskajen

Masthuggskajen

Masthuggsskäret är ett bostadskvarter strax norr om Järntorget, vid Masthuggskajens yttersta spets. Masthuggskajen – en tidigare sluten hamnmiljö – är i färd att transformeras – och Järntorgets roll som Göteborgs kreativa hjärta kommer att befästas. Genom en ny halvö i Göta Älv erbjuds dessutom Linnéstaden till sist en direktkontakt med älven, och staden får ett nytt kajstråk. Ytterst på denna halvö står två bostadskvarter, varav den östra är Masthuggskäret.

Sex distinkta volymer bildar Masthuggskäret. Bebyggelsens trappande form skapar en stark gestalt mot älven och går Masthuggskajens nya skyskrapor till mötes. Närmast älven bildas inom kvarteret ett fristående hamnpalats, vars släpp från den övriga byggnaden skapar spännande stadsrymder, ett torg mot vallgraven och exceptionella lokaler för restaurang- och caféverksamhet. Kvarteret består av två fastigheter, och rymmer både bostadsrätter och hyresrätter – genomgående paradvåningar såväl som väldisponerade ettor.  Masthuggsskäret iscensätter mötet mellan stad och älv, och blir en självklar del av södra älvstrandens nya stadsbild.

Masthuggsskäret ligger i Göteborgs historiska utkant, på en punkt där besökare tidigare mötte tullar och befästningar. Från kvarterets takterrasser skymtas fortfarande Göteborgs sista bevarade bastion. Strax intill halvön låg förut Göteborgs järnvåg, och inåt vallgraven anlände skutor med byggmaterial till Röda Bryggan – döpt efter sanden och de röda tegelstenar som staplades där i väntan på att muras. Platsens rika materialhistoria får färga kvarteret, och smidesdetaljer kombineras med rött tegel och tegel i skiftande toner av strå och sand. Kajens stengolv spiller in i kvarteret i varierade mönster och utföranden.

Kvarterets tvärsnitt är en stiliserad skärgårdsklippa. Då halvön byggs ut i älven blir det lätt att skapa ytor under marknivå – och gården kan komma att rymma generösa rum för publika eller kvartersgemensamma funktioner. I markplan omgärdas gården av en arkad – ett skyddat rum som länkar bostäder med tvättlounge, cykelrum och kvarterets andra gemensamma funktioner.

Masthuggsskäret är ett kärleksbrev till Göteborg. På platser där det blåser och regnar blir intima stadsrum särskilt viktiga, och Masthuggsskäret skapar flera. Masthuggsskäret är ett stadsmässigt generöst kvarter, i en ny knutpunkt mellan älv, stad och hamn.

Proto

Proto

FOJAB har utvecklat och projekterat ett nytt kvarter med studentlägenheter på Kämnärsrätten i Lund. Området består av sju nya kvarter med studentbostäder, grönskande utemiljöer och stort hållbarhetsfokus. De gamla studentbostäderna i två plan revs för att ge plats åt nya hus för fler studenter.

De nya husen har ett gemensamt grundupplägg, med långa korridorer och fyra grundtyper av lägenheter. Två av dessa är i etage och utnyttjar den stora takvolymen maximalt. Huskropparnas vitt skilda dimensioner samt ett mönster av gröna skivor och fönster, skapar variation i gestaltningen. Viktiga detaljer har studerats med stor omsorg för att uppnå en god kvalitet som förmedlar husens stilrena och konsekventa formgivning.

Hållbara och tåliga material är nödvändiga i en miljö där många kommer att bo och röra på sig. Omflyttningen i studentbostäderna är stor och ställer stora krav på in- och utvändiga lösningar. Fasaden består av galvaniserad stålplåt och färgade fibercementskivor, material som är både tåliga och underhållsfria. Plåten måste galvaniseras på en fabrik, så att alla skivor kapas, förborras och behandlas innan de levereras till byggarbetsplatsen. En viktig aspekt av FOJABs arbete har därför varit att hitta en bra balans mellan variation, hantering och prefabricering.

Alla byggmaterial är fria från ämnen som kan vara skadliga för miljö eller hälsa, och valda för att minimera resursanvändningen. Husen är välisolerade och har återvinningssystem som gör att energianvändningen är cirka 20% lägre än gällande nybyggnadskrav. Den energi som används är till mer än 90% förnyelsebar och enligt nuvarande prognoser nås 100% till 2020.

Rosendal

Rosendal

Vinnande förslag i markanvisningstävling. Nytt bostadskvarter i stadsdelen Rosendal i Uppsala.

Vi har tagit fram ett förslag som möter Uppsala kommuns höga ambitionsnivå och vision för området där social och ekologisk hållbarhet står i fokus. En utgångspunkt har varit att skapa livskvalitet utan direkt tillgång till egen bil i garage under huset.

Gestaltningsidén utgår ifrån ett varierat kvarter med urbana tegelfasader mot gatorna och en mer artikulerad träarkitektur med gavlar och sadeltak mot det centrala parkstråket. Projektet har tydliga stadskvaliteter samtidigt som det gröna i omgivningen verkligen vävs in i kvarteret. En mångfald av mobilitetsfunktioner samlas i bottenvåningen kring en central lobby som utgör mötesplats och huvudentré för hela kvarteret.

Skymningen

Skymningen

På ett attraktivt och spårvagnsnära läge i Södra Brunnshög har FOJAB ritat Skymningen. Projektet består av bostäder, kontor och ett toppmodernt gym, samtliga klassificerade med Miljöbyggnad Guld.

Bostäderna är yteffektiva, välplanerade och genomgående lägenheter med möjlighet till urban odling i anslutning till lägenhetsentrén. Totalt 49 lägenheter. Ett attraktivt boende nära till mataffär, spårvagn, gym och det skånska kulturlandskapet!

Kontorsvolymen har ett vackert och resligt fondmotiv mot Solbjersvägen och trafikplatsen i norr. Här återfinns en omtanke om detaljerna och gedigna naturmaterial såsom tegel och natursten, tillsammans med innovativa tekniska lösningar.

Miljöerna är flexibla och kreativa, med närhet till den gröna atriumgården i mitten och varierande och inspirerande arbetsytor med mycket dagsljus. Tack vare spårvagnsstopp och angränsande P-hus ges utmärkta förbindelser med staden.

Sigtuna 17 & 18

Sigtuna 17 & 18

I området Sigtuna Stadsängar har FOJAB och Fler Bostäder AB erhållit markanvisning för att inom två kvarter uppföra ca 85 bostäder. Höga hållbarhetsmål har varit tongivande för projektidén vilket rimmar väl med Sigtuna stadsängars målsättning – att vara Sveriges mest hållbara stadsdel.

Gestaltningsidén tar sin utgångspunkt i den idylliska stadskär­nan i Sigtuna med dess kvalitéer vad gäller kvartersstruktur, ma­terialitet och skala. Blandningen inom kvarteret får sin form genom olika typologier; radhuset, flerbostadshuset och villan, staplade på varandra. Bostäder i bottenvåningen öppnar upp mot gatan med multifunktionella rum. Grönska växer upp på fasaderna som vänder sig mot gården. I kvarteret har man direkt kontakt med staden och gemensamma platser för att umgås, kopplat till natur och grönskande gårdar.

Två byggnader i fyra till fem våningar som vart och ett utgör en bostadsrättsförening delar på en gemensam gård. Lägenheter i markplan får entréer direkt mot gatan. Över gatuplan ligger yteffektiva bostäder med ett till tre rum och högst upp ett fåtal entresolbostäder med villakaraktär.

 

Gjuteriet

Gjuteriet

Gjuteriet i Limhamns sjöstad består av tre byggnader grupperade kring en upphöjd, gemensam innergård som vänder sig mot den intilliggande parken. Kvarteret rymmer 84 miljösmarta hyreslägenheter, en butikslokal och restaurang i bottenplan. Den högsta delen i kvarteret utgörs av en byggnad i tio våningar med utsikt över Öresund och bron. Övriga delar består av fyra våningar.

Exteriört präglas den högre byggnaden av vitmålade betongelement med delar i mönstergjuten omålad betong. De blandade lägenhetsstorlekarna, balkongerna och volymhanteringen av det översta planet och taket ger byggnaden ett expressivt uttryck. Varmförzinkade balkongräcken och entréomfattningar samt vertikala ekribbor i del av bottenvåning kompletterar övriga materialval. Av de två lägre byggnaderna har den ena, med sin råa betongsockel, vita betongelement och vitmålat tegel, ett liknande uttryck som den högre. Den andra av de lägre byggnaderna är uppförd i rött tegel och knyter an till omgivande äldre och nytillkommen bebyggelse.

Lägenheterna har öppna planlösningar med kök och förvaring integrerat i väggpartierna. En generös takhöjd om 2,7 m och stora fönsterpartier ger ljusa och rymliga rum. Högst upp i 10-våningsbyggnaden finns en lägenhet med en stor takterrass som har utsikt över hela Malmö. Lägenheterna har råa omålade betongtak, tvåstavs ekparkett med ultramatt lack samt vitkaklade badrum med svarta tak.

Hållbarhetsmålen för projektet har varit höga och ett helhetsgrepp har tagits kring hållbarhetsaspekterna där även hyresgästerna är en integrerad del. Husets välisolerade konstruktion i kombination med värmeåtervinning från luft ger ett mycket lågt energibehov.

Mobilitetsåtgärder som ger möjlighet till ett hållbart resande har varit en viktig förutsättning. I huset finns tillgång till bil- och cykelpool och busskort ingår i hyran. Den kompakta bilparkeringen i två plan sker i källaren med plattformshiss, vilket ger mer yta över för en grön och inbjudande gårdsmiljö, där även dagvattnet tas omhand.

Utmärkelse:
Malmö stads pris Gröna Lansen 2019

Umami

Umami

Umami Park i Hallonbergen i Sundbyberg utvecklas till en attraktiv stadsmiljö med nya offentliga rum, handel och bostäder. FOJAB har arbetat med landskapsplaneringen för hela området och har gestaltat tre punkthus i dess västra del.

Byggnaderna har fått en fri placering i terrängen och naturen tillåts komma ända inpå fasaderna. Gården ligger som en tunn skiva på marken mellan husen och ansluter varsamt till entréerna.

Det organiska har inspirerat både landskapsutformningen och den utvändiga gestaltningen av husen, vars främsta kännetecken är de rundade balkongerna med metallfronter som sveper hela vägen runt husens tegelfasader likt breda, glansiga presentband. När vi dessutom adderat ytterligare band av betong fick volymerna en riktigt lyxig inslagning.

Volymerna är enkla rätblock, men med en horisontell indelning av fasaden som en lekfull blinkning till områdets äldre bebyggelse. Balkongerna ligger omlott och över hörn i fasaden. De bidrar till den horisontella uppdelningen, men tillför dessutom en ytterligare dramatik, komplexitet och detaljering.

Punkthusen utförs i prefabricerade betongelement där betongen delvis har tillåtits vara synlig, kombinerat med tegel- och plåtpartier. Tillsammans med de organiskt formade balkongerna ger de tre fasadmaterialen husen sin karaktär. Utformningsprincipen är densamma, men vart och ett av husen har fått olika färgsättning på både tegel och plåt samt skild utbredning av betongpartier.

Mässhaken

Mässhaken

FOJAB har ritat bostäder på tomten Mässhaken 1 i Pålsjö, Helsingborg. Ett småskaligt och vackert boende med fokus på grönska och god livskvalitet.

Planområdet är beläget mellan två vackra grönskande områden cirka tre kilometer norr om Helsingborgs stadskärna med närhet till Mariastaden, Pålsjö skog och Pålsjö kyrkogård. Projektet har tagit utgångspunkt i det grönskande området där den attraktiva utsikten och kvällsljuset i väst har varit ett fokus vid gestaltningen.

Målet har varit att skapa ett småskaligt boende med bra kvaliteter som erbjuder både privata och gemensamma uteplatser. Bostadshuset är ett vitputsat stenhus med totalt tolv bostadsrätter, varav fyra marklägenheter och åtta radhus i 2,5 plan. Den vita putsen skapar en lugn bas där gröna trädgårdar och träribbor får omringa byggnaden, och på så vis knyta an till de omkringliggande grönområdena.

Mot gatan har anlagts en gemensam trädgård för de boende, vilket skapar ett trevligt grönt bemötande vid ankomst. Den gemensamma trädgården skapar också en stark granntillhörighet och en mötesplats för lek och umgänge.

Vinst i markanvisningstävling

Hornsberg

Hornsberg

Vinst i parallellt uppdrag. Nytt bostadskvarter med cirka 200 lägenheter. Fokus för uppdraget låg på koncept, karaktär och gestaltning. Kvarteret blir första fjärdedelen i en tät kvartersstruktur med ett grönskande torg av Pariskaraktär i mitten. Tomten, idag plats för SL:s bussgarage, gränsar utåt till Kristinebergs IP och, på andra sidan Nordenflychtsvägen, storskaliga byggnader av industrikaraktär.

Förslaget tar avstamp i dynamiken mellan den traditionella stadsstrukturen, med sin starka rumslighet, och omgivningarnas variation i karaktär och historia. Kvarteret är omgivet av befintliga byggnader på en sida, park på en sida och ny bebyggelse på två sidor. Det läggs en ny bit i stadspusslet, som både kopplar till sitt sammanhang och upplevs som en egen helhet – olika men lika. Vi är angelägna om att maximera boendekvalitén. Solinstrålning och utsikten över park och vatten tas till vara. Innergården utformas som en grönskande oas som kontrasterar mot det stadsmässiga ”Paristorget”.

Planarbetet sätter igång under Q1 2016. FOJABs förslag ligger nu till grund för det fortsatta arbetet där kvarteret delas upp i två delar, och FOJAB och AIX arkitekter tar hand om var sin del.

Tegelbränneriet Bäcklösa

Tegelbränneriet Bäcklösa

FOJAB fick i oktober 2016 i uppdrag att från färdig detaljplan ta fram ett förslag till yteffektiva bostäder i BRF-form för Bonava. Bonava sökte maximering av byggnation samtidigt som en trevlig boendemiljö var ett krav och bra parkeringslösningar behövdes. En bra balans behövde utmejslas. Fastigheten kunde disponeras väldigt fritt och styrdes framförallt av våningsantalet som skulle vara 3 resp 4 våningar.

Tomten är placerad i bästa läge, längst ut i sydväst i ett nytt område på Uppsalaslätten, 3 km från centrum, nära Rosendal, SLU, Ulleråker och med befintlig handel i Gottsunda. Gator omgärdar kvarteret och i norr och i öster bildas ett gaturum med grannkvarteret. I söder finns idag ingen planerad bebyggelse utan bara fri sikt mot sol och slätt. I väster gränsar kvarteret mot en dagvattenpark och en bit bort, skogen.

Via en start med en workshop utkristalliserades ett antal nyckelparametrar som kom att styra projektet framgent. Olika boendeformer var en viktig sådan, till exempel boende i markplan med egen entré. Naturmaterial en annan och ett bra boende för människor med hund, häst, hund och naturintresse en tredje. Vi valde att disponera kvarteret så att byggnationen med två lätt knäckta lameller bildar rygg och ett slutet gaturum mot öster och gatan och grannfastigheten mittemot. Mot väster öppnar vi upp mot eftermiddagssol och dagvattenpark genom fyra punkthus som tillåter ljus komma in på gården och som möjliggör utsikt från lamellhusen. Lägenheterna skulle vara relativt små. Minitvåor var efterfrågade. I markplan i ”radhusen” finns 3:or och 4:or och på vindarna större lägenheter med loft. En utmaning var just de blandade boendestrukturerna där en genomgående struktur i markplan skulle kombineras med 6-spännare med många enkelsidiga lägenheter.

Alla bostadsbyggnaderna förses med både tegelfasad och träfasad. Lamellerna får tegel mot gatan och på halva gavlarna mot öster och väster, i en rödbrun ton hämtad från det tegel man tillsammans med en fältugn hittade i leran på plats, inför byggnation. Man brände alltså tegel på denna plats för flera hundra år sedan. Mot gården har lamellerna en lätt gråpigmenterad träfasad av Thermowood. Detta trä återkommer i punkthusen och i paviljongerna på gården. De fyra punkthusen har på samma sätt en halva i tegel och en i trä och alla punkthus får varsin tegelkulör i en grå/beige/brun skala. Mot gatan är de egna entréerna med sina uteplatser muromgärdade och försedda med marktegel i samma kulör som husen, så att en enhet mur-mark-hus bildas och fronten mot gatan förstärks. På gårdssidan är vegetation och formspråk vildare och lätt upphöjda träbryggor bildar gårdsyta för gemensamma aktiviteter i närhet till kvarterets keramikverkstad, cykelverkstad och orangeri.

Projektet är nu inne i en bygghandlingsfas där försäljning startat och byggnation beräknas starta i april-maj 2018.

Varvet

Varvet

Bostadskvarter i Dockan, Malmö. En stadig byggnad som står upp mot det stora gaturummet och knyter an till den historiska varvsmiljön.

Projektet består av ett bostadskvarter med totalt 133 lägenheter fördelat på sex våningar. Byggnaden ges en stark form och bildar ett helt kvarter med en sluten innergård. Gatan aktiveras med lokaler, entréer och bostäder.

Gestaltningsidén tar sin utgångspunkt i platsen och dess unika läge precis vid entrén in till Dockan. Byggnaden knyter också an arkitektoniskt till områdets historia. Fasaderna i mörkt rödbrunt tegel ges en stram repetitiv fönstersättning. Entrépartier och fönster får en varm ton som påminner om mässing. Den översta våningen är indragen och har en takterrass runt hela kvarteret. Bottenvåningen muras med relief som skapar skuggverkan och extra detaljering.

Gården står i kontrast till utsidans stramhet. Här kommer väggar, fönster och balkongräcken vara vita. Gården är helt sluten och erbjuder ett tyst, vindstilla rum med prunkande grönska, och platser för lek, umgänge och gemensamma måltider.

Stora Sköndal

Stora Sköndal

Gestaltningsförslag för ett flerbostadshus i Sköndal, strax söder om Stockholm. Förslaget blir första etappen i en utbyggnad av ett område strax söder om Sköndals centrum. Byggnaden innehåller hyresrätter, LSS-boende samt kontorslokaler för Stiftelsen Stora Sköndal, som är nuvarande markägare. Detaljplanen ställs ut på granskning Q2-17.

Byggnadens tre delar som trappar sig upp längs Thorsten Levenstams Väg, får varsin utformning. Material och fönsteromfattning skiljer sig åt, men där gemensamma teman som vertikalitet, fönstertyper, entrépartier och ett brant sadeltak, kommer igen och håller ihop. Takfoten görs liten och nätt så att gavelmotivet mot torget förstärks. Mot torget föreslås även en entrébyggnad till kontoret, som utförs i en våning med asymmetriskt sadeltak och väggar i opakt fasadglas/ transparent glas.

Den norra lamelldelen förses med ett ljust varmgrått tegel och har fönsteromfattningar i samma tegel i stående förband eller puts i lätt kontrasterande kulör. Franska balkonger, balkonger mot gatan, på kortsidan och mot gård förses med pinnräcken. Mittbyggnaden har en metallfasad av plåtkassetter i guld/bronsmetallic med fönsteromfattningar i något kontrasterande kulör i samma material. Balkonger mot gatan har en front av perforerad plåt, fasad, franska balkonger och balkonger mot gården har glasräcken. Den södra delen har ett ljust gråbrunt tegel med fönsteromfattningar och visuellt ihopkopplande inslag i betong. Balkongräcken mot gatan är i betong och glas, och mot gården i glas. Franska balkonger med glasräcke. Taket i falsad plåt i tre grå nyanser, förstärker indelningen i tre volymer.

Trummens Strand

Trummens Strand

Stadskvarter på näset mellan Trummen och Växjösjön med mesta möjliga sjöutsikt.

I linje med Växjös satsning på trähus har husen byggts helt i trä och närvaron av trä är påtaglig. Byggnaderna har en stomme av massivträ, fasaderna är klädda med träpaneler och inne i lägenheterna finns synliga träkonstruktioner och snickerier.

Kvarteret består av tre hus, där fronten har generösa balkonger, vända direkt mot vattnet. Husen är byggda kring en gemensam gård med gott om utrymmen för att leka och umgås. Bostäderna är skapade för det moderna, urbana sättet att leva, och varje lägenhet har både ett arbetsrum och stora sällskapsytor, som ger förutsättningar för bra balans mellan arbete och familjeliv.

Att husen har en stomme av massivt trä ger många fördelar både för miljön och för boende. För miljön är den tydligaste fördelen att massivträ är ett helt naturligt och förnyelsebart material. För de boende är en av fördelarna att massivträ har en täthet som gör att inomhustemperaturen blir stabil, vilket ger ett sundare inomhusklimat och en bra ljudisolering.

För att maximera sjöutsikten från lägenheterna har FOJAB utvecklat den så kallade Utsiktsmaskinen, som visar på hur mycket utsikt varje lägenhet har och också ger en slags gradering av utsiktens kvalitet. Varje lägenhet har planerats för mesta möjliga sjöutsikt och lägenheternas utformning har påverkats av Utsiktsmaskinens resultat.

Kvarteret består av tre hus med bostadsrätts-lägenheter, boarea från 76 till 170 kvadratmeter, en förskola i två plan med sjöutsikt, gemensamhetslokal samt studentlägenheter med separata entréer direkt från gatan, vilket ger ett levande gatuliv.

Utmärkelser:
Växjö kommuns Träbyggnadspris 2019
Nominerat till Byggnadspriset i Växjö 2019
Nominerat till SAJK:s arkitekturpris 2019

Läs mer om Utsiktsmaskinen

Aromalund

Aromalund

Aromalund blir ett attraktivt och urbant kvarter mitt i Lund med fokus på en hållbar livsstil och människan i centrum. Platsen där kvarteret växer fram har historiskt varit en del av norra Lunds plantager och äppelodlingar.

Bebyggelsen utgörs av ett bostadskvarter runt en grön gård och ett gemensamt kvarterstorg invid. Bostadshusen består av 84 lägenheter fördelat på fem olika byggnader med varsin egen identitet. Idén är att skapa en variation av utvalda karaktärer – familjär funktion, stilfull samvaro, klassisk komposition och kreativt koncept. De olika karaktärerna speglar helheten, från fasadgestaltning till planlösning. Även bostadsgårdarna ges en utformning utifrån de olika karaktärerna, vilket bidrar till en stor variation i gårdsmiljön.

Nya Hovås

Nya Hovås

Vinnande förslag i parallellt uppdrag. FOJAB arbetar vidare med att rita 250 hyresrätter på Uggleberget i Nya Hovås, Göteborg. Bebyggelsen består av ett flertal punkthus och lamellhus fritt stående i en skogsbacke och orienterade kring en höjd. Utgångspunkt för projektet har varit att låta naturen råda i området.

Ambitionen har varit att skapa ett unikt boende med en stark karaktär, där de byggda miljöerna samspelar med naturen. En plats som liksom naturen ger uttryck för såväl oregelbundenhet som harmoni. Tre hustyper har tagits fram, samtliga variationer på punkthus och lamellhus. Oregelbundenhet och harmoni har varit ledord vid utformningen av husen, som samspelar fint med skogen.

En genomgående tanke är att man kan röra sig utmed ytterväggen och hela tiden ha kontakt med skogen. Byggnadsvolymernas uppdelning och lägenheternas inbördes förskjutning medför att alla bostäder har utblickar åt minst två väderstreck, ibland fyra. Balkongernas fria placering i fasad ger ökat ljus in i de olika lägenheterna.

Uteplatser finns för alla bostadshus, i olika storlekar och för olika väderstreck. Samtliga hus har gemensam takterrass med ett eget växthus, en del av villans kvaliteter överfört till flerbostadshuset. Detta är något som kan vara unikt för området och en samlande punkt för hyresgästerna.

Byggnaderna kläs med spetsklippt skiffer som för tankarna till kottarnas mönster. Tre olika typer av skiffer har använts för en diskret variation; svart, grönsvart och grön. Färg- och materialval följer platsens natur. De material som används är i huvudsak skiffer, vädergrånad träpanel, plåt och smide i mässingston.

Husens taklandskap är yvigt. På taket står tre små hus, varav ett är de boendes gemensamma. Taket är en plats att vistas på, här är utsikten vid och här finns en terrass och ett växthus där man kan mötas. Färgsättningen på mark- och växtmaterial följer platsens natur, olika toner av grönt, grått, purpur och ockra.

 

Södra Värtan

Södra Värtan

Vinnande förslag i parallellt uppdrag. Del av ett nytt bostadskvarter i stadsdelen Södra Värtan. En stor utmaning i projektet har varit att få ihop Stockholms stads intentioner om en strikt, geometriserad, och ordnad arkitektur med byggherrens idé om ett bostadshus som de boende på ett eller annat sätt får påverka med konst.

Gestaltningsidén utgår ifrån ett yttre geometrisk grid med en bakomliggande 900 mm djup loggia. Den starka moduliseringen gör att stadsmässighet och god proportionering kan säkerställas utåt samtidigt som loggian kan hantera påverkan av konst, varierande fönsterbröstningar, buller, sol, vind mm. Balkonger tillåts också att i varierad grad skjuta ut genom den yttre fasaden så att lägenheterna då får 1400 mm djupa balkonger. Fastigheten delas upp i 4 lika delar med varsitt trapphus. Varje husdel behandlas olika för att skapa variation inom det överordnade geometriska temat.

Planarbetet startade i oktober 2016.

Helsingkrona Nation

Helsingkrona Nation

Nytt studentbostadshus i 13 våningar åt Helsingkrona Nation. I huset ryms 69 lägenheter för sk ”kompisboende”. Varje lägenhet rymmer två separata sovrum och ett gemensamt kök och vardagsrum. På plan 13 finns en gemensam festvåning med fantastisk utsikt över Lund. I bottenplan ryms, utöver bostäder, ett kollektivt studierum och en salladsbar.

Målsättningen med projektet var att skapa nya studentbostäder åt Helsingkrona nation, som sedan 50-talet har ca 200 studenter boende i sitt befintliga studentbostadshus. Nationen bedriver också omfattande social verksamhet, vilket även skulle rymmas i det nya huset. Byggnadens läge mitt i LTH-parken strävar efter att skapa en mer uttalad campuskänsla med både boende och institutioner i området.

Huset, som byggdes av Peab, blev klart för inflyttning i augusti 2015. Alla lägenheter är idag uthyrda till studenter.

Utmärkelse:
Lunds kommuns stadsbyggnadspris 2015

Sofieberg

Sofieberg

FOJAB har utvecklat bostäder och förskola på nytt läge precis vid Tunaparken i Lund. Projektet omfattar ca 125 bostäder, förskola och en mindre lokal i direkt anslutning parken.

Läget ger fantastiska förutsättningar för förskolan att bedriva sin verksamhet i direkt anslutning till Tunaparken, samtidigt som bostäderna har tillgång till terrasser i västerläge. Dessutom ligger LTH, Lunds Tekniska Högskola, och universitetet precis intill, vilket gör läget extra attraktivt för unga och studenter.

De ca 125 lägenheterna består huvudsakligen av mindre bostäder, där en del blockhyrs av Lunds Universitet, som också har etablerat ett litet kontor inom byggnaden.

 

Seaside Höllviken

Seaside Höllviken

FOJAB fick i uppdrag att gestalta nya boenden mellan havet och bykärnan i Höllviken i syfte att integrera kusten med centrum.

Projekt Seaside utgörs av två hus med lokaler på bottenplan som å ena sidan vetter mot byn och å andra sidan mot havet i väster. Mellan de båda huskropparna finns en avskild gårdsmiljö med pool. Husen är byggda i tre plan. Lägenheterna i markplanet har uteplatser, plan två har väl tilltagna balkonger, medan penthouselägenheterna har generösa takterrasser.

Exteriören präglas av ljus puts med varma kontraster i form av träskivor och låga murar som ger inramning till huskropparna. Därtill finns två kompletterande byggnader med förråd och dimensionerade bilplatser för alla lägenheter under tak, för att ge en sammanhållen och funktionell helhet.

© FOJAB