FOJAB årets BIM-kontor

FOJAB årets BIM-kontor

På Cad-Q Dagarna 2010 tilldelades FOJAB arkitekter priset ”Årets BIM-kontor” med motiveringen “För att de på kort tid infört BIM på kontoret och utbildat hela sin personal i Revit och därmed visat att de på allvar tagit sig an utmaningen kring att nya tider kräver ett förändrat och förbättrat tänkande, arbetsprocesser och erbjudanden”.

FOJAB har sedan flera år tillbaka satsat långsiktigt och metodiskt på just utbildning och utveckling av BIM både som verktyg och process och är mycket glada över erkännandet.

– Vi är väl förberedda på det systemskifte som dessa nya processer innebär och driver redan nu ett flertal stora projekt där alla medverkande arbetar enligt BIM-modellen, säger Mårten Fridberg, CAD-ansvarig på FOJAB.

BIM är själva processen att generera och förvalta information som skapas under en byggnads livscykel. BIM är alltså ingen teknik, utan ett samlingsbegrepp för hur informationen används på ett systematiskt och kvalitetssäkrat sätt. Modellen gör det lättare för alla intressenter att dela med sig och ta del av informationen vilket ger en klarare bild av projektet och gör det möjligt att fatta bättre och snabbare beslut.

Daniel Nord blir ny VD för FOJAB

Daniel Nord blir ny VD för FOJAB

Daniel Nord, som idag är vice VD för FOJAB AB, tillträder som VD för bolaget den 1 november.

Daniel Nord har arbetat på FOJAB sedan 1998, både som arkitekt och i ledande befattningar och är delägare sedan 2006. Han kommer att fortsätta arbetet med att utveckla och stärka FOJAB:s position bland landets ledande arkitektföretag.

– Med sin ledarförmåga kommer Daniel att bli en utomordentligt bra VD, säger Anders Alvemo, FOJAB:s styrelseordförande.

– Det är en stor förmån och utmaning att få möjlighet att leda FOJAB. Min ambition är att tillsammans med våra duktiga medarbetare utveckla bolaget ytterligare. Jag känner starkt för bolagets kärnvärderingar med god arkitektur, kundfokusering och ansvarstagande på humanistiska grunder som ledstjärnor, säger Daniel Nord, tillträdande VD för FOJAB och fortsätter:

– Vi ska stärka vår kärnkompetens och komplettera den med närliggande kunskapsområden. Det innebär bland annat att vi ska växa så väl organiskt som genom företagsförvärv.

Daniel Nord efterträder Björn Wigelius som tidigare i år aviserat till styrelsen att han avser att trappa ned och gå i pension. Han har varit VD sedan 1981 och under hans ledning har FOJAB utvecklats till att bli ett av södra Sveriges ledande arkitektföretag.

Koncernens ledning kommer från och med 1 november att utgöras av:
Daniel Nord VD FOJAB (moderbolaget) och FOJAB coordinator, Ulf Kadefors VD FOJAB arkitekter, Sune Nilsson VD FOJAB design, Cecilia Pering vice VD FOJAB arkitekter och Mattias Hedberg-Ek vice VD FOJAB coordinator.

FOJAB arkitekter inleder strategiskt samarbete med kinesisk partner

FOJAB arkitekter inleder strategiskt samarbete med kinesisk partner

I det parallella uppdraget om MAX IV har FOJAB arkitekter valt att gå in med kollegan Li Xinggang från CAG, China Architecture Design & Research Group, som partner. CAG, under ledning av Li Xinggang, ritade tillsammans med det schweiziska kontoret Herzog & de Meuron nationalstadion i Beijing, ”Fågelboet”.

MAX IV är en fjärde och väsentlig utbyggnad av Max-lab i en betydligt större skala än föregångarna – diametern på anläggningen är 210 meter. Strategiskt placerat på höjden intill E22 i Lunds nya stadsdel Northeast/Brunnshög blir detta en vallfartsort för forskare från hela världen.

MAX IV, nästa generations synkrotronljus anläggning, beräknas vara i drift 2014. Det för ändamålet bildade bolaget Fastighets AB ML 4 har valt ut FOJAB arkitekter med sin nya samarbetspartner, som en av fyra kvalificerade aktörer i det parallella uppdraget om utformningen. De övriga deltagarna är 3XN, Grimshaw architects/Tengboms och Snøhetta.

FOJAB arkitekters ledning har vid flera tillfällen träffat sina kinesiska kollegor, senast i våras på CAG:s kontor i Beijing, och relationen har fördjupats efterhand.
– Vi är mycket glada för att få utveckla kontakten med CAG i ett konkret projekt av den här digniteten, säger Ulf Kadefors VD på FOJAB arkitekter. Trots att vi befinner oss i olika delar av världen, har vi många beröringspunkter och ett liknande förhållningssätt till arkitekturen.

Ulf fortsätter:
– För FOJAB är detta ett led i vår strategiska affärsutveckling, och vi är övertygade om att samarbetet kommer att vara till ömsesidig nytta och glädje. Det finns hos båda kontoren erfarenhet av att hantera storskaliga, tekniskt avancerade projekt. Våra nya samarbetspartners tillför stor kompetens både tekniskt och designmässigt. I Kina å andra sidan finns ett behov av bostadsförsörjning av rejäla mått.
Där är vi långt framme och har mycket att bidra med i form av långsiktigt och kvalitativt tänkande i planeringen.

www.cadreg.cn
www.fojab.se

Attraktiv och omdebatterad citytomt blir nytt nav i Malmö

Attraktiv och omdebatterad citytomt blir nytt nav i Malmö

“Vi ritar Malmös nya huvudentré – mitt i staden!” Så beskriver Pontus Tebäck på FOJAB arkitekter projektet vid Citytunnelns Triangelstation som han och kollegorna griper sig an. Kontoret har fått uppdraget att rita den totalt 58.000 kvm stora byggnaden i kvarteret Kaninen.

Det som framåt 2013 kommer att möta resenären ovan jord är en ny platsbildning med uteserveringar framför ett köpcentrum på 12.000 kvm, 6.000 kvm kontor, 160 bostäder och 400 parkeringsplatser förlagda under mark.

Per Aage Nilsson, som svarar för gestaltningen säger:
– Det är ett stort projekt med en hög grad av komplexitet. Schaktningen påbörjas nu efter semestern, och sedan följer en intensiv period när vi slutför ritningsarbetet  parallellt med att det byggs.  Handelsdelarna bygger vidare på den naturliga rörelsen genom kvarteret, och binder samman den nya stationsplatsen i söder med Triangeln och gågatan i norr.

Det centralt belägna kvarteret Kaninen har varit föremål för debatt och skiftande planer genom åren. Allt från 70-talets planer på Musikens hus och senare Stadsbibliotek till det som faktiskt blev till på 80-talet – hotellskrapan och Triangelns köpcentrum. Med NCC som byggherre och FOJAB som arkitekt blir kvarteret nu färdigställt som en strategisk ny knutpunkt i Malmö. Presentationsbilder och fördjupad information kommer att släppas i oktober.

Lunds nation

Lunds nation

Lunds Nation köper Landsarkivet i Lund för att bygga nya studentbostäder. Projektet består av både ombyggnad och nybyggnad och omfattar ca 100 bostäder. När Landsarkivet flyttar ut 2012 kommer lokalerna byggas om till lägenheter, samtidigt som en ny byggnad byggs på gården.

– Förändringen från arkiv till studentbostäder symboliserar vår tids kunskapssamhälle: fler och fler väljer att studera och informationsflödet är så stort att arkiven inte får plats i sina gamla lokaler, säger Kjell Adamsson från FOJAB arkitekter.

FOJAB arkitekter har sedan 2002 arbetat tillsammans med Lunds Nation för att bygga fler studentbostäder. Ett tiotal platser har undersökts varav vissa fortsatt är aktuella. Universitetets rektor Per Eriksson och stadsbyggnadsdirektören Inga Hallén är båda positiva till projektet.
Inflyttning beräknas till 2014.

Länk till Sydsvenskan

Glasprisets hedersomnämnande

Glasprisets hedersomnämnande

Malmö Entré fick hedersomnämnande i Glaspriset 2010.

Ur juryns motivering:

“En ny shoppinggalleria vid infarten till Malmö har gestaltats på ett enkelt men innovativt sätt. Stående u-profilglas i längder upp till 3,9 meter och med ledade punktfästen kontrasterar mot genomsiktliga glasytor och täta partier. Byggnadens uttryck refererar till holländsk glasarkitektur och har inspirerats av Malmös ambitiösa urbana belysningsprogram. Byggnadens olika glasskikt kombinerat med en föränderlig belysning, vänder sig till förbipasserande trafikanter och berikar på ett elegant sätt en torftig trafikled.”

Kv Flickskolan

Första pris Europan 10 – Lerum

Första pris Europan 10 – Lerum

Marco Pusterla på FOJAB arkitekter i samarbete med Jesús Mateo (Zero architects) har vunnit första pris i Europan tävlingen i Lerum.

(Europan är en internationell tävling för arkitekter under 40 år).

http://www.europan.se
http://lerum-europan.blogspot.com

Vi har flyttat samman!

Vi har flyttat samman!

Ny adress: Hallenborgs Gata 1A, 211 19 Malmö.
Nytt växelnummer: +46 (0)40 – 27 98 00.

Åkarp

Åkarp

FOJAB presenterar stadsbyggnadsskiss för stationsområdet i Åkarp.

Dagens Åkarp är en ort som delas i två av järnvägen. Järnvägen och stationen är en stor tillgång men orsakar också barriäreffekter och buller. Förslaget innebär att järnvägen överdäckas vilket skapar möjligheter för Åkarp att bli en sammanhängande ort.

Länk till Skånskan

Första spadtaget för Autoropa

Första spadtaget för Autoropa

Den 19 november togs det första spadtaget till det som kommer att bli en 8200 kvm stor fullserviceanläggning för Ferrari, Maserati och Land Rover ägare, och för alla bilälskare.

Första spadtaget för Bara Multihall

Första spadtaget för Bara Multihall

Nu är första spadtaget avklarat och arbetet med multihallen i Bara kan sätta igång!

PEAB:s VD Mats Paulsson och kommunstyrelsens ordförande Gunilla Nordgren (M) satte spadarna i marken i förmiddags.

Artikel i Sydsvenskan

Artikel i Skånskan

Överdäckning E22

Överdäckning E22

Genom att brygga över motorvägen och den barriär som denna utgör skapas förutsättningar att läka samman stadens östra delar med centrala Lund. Det är mindre än 2 km från E22 in till centrum och därför ett mycket attraktivt läge för både bostäder och kontor.

Genom överdäckningen frigörs cirka 250 000 m2 exploaterbar mark. Detta utgör ett väsentligt bidrag när Lund, enligt den nya översiktsplanen, ska växa med 16 000 nya bostäder i centralorten utan att ta värdefull odlingsmark i anspråk.

Den södra halvan av det aktuella området lämpar sig för bostäder och på så sätt knyter man samman redan existerande bostadsområden. På den norra halvan skapas förutsättningar för Ideon att expandera och möta Brunnshögs verksamhetsområde. Sölvegatan, som idag dyker under motorvägen, kan förtätas och korsa den nedgrävda motorvägen utan nivåskillnader. Detta förenklar även för den spårbundna trafik som planeras på lundalänken.

Sydsvenskan: Motorväg under jord väcker många frågor

Sydsvenskan: En sannsaga i pusslet om Lunds framtid?

Entré Malmö tilldelas Årets Skyltpris

Entré Malmö tilldelas Årets Skyltpris

2009 års skyltpris tilldelas helhetskonceptet för gallerian Entré Malmös skyltning. Priset, som arrangeras av Malmö stad, delades ut på Stadsbyggandets dag som i år avhölls på Malmö Konsthall.

I motiveringen uppmärksammas bland annat att ”Skylten har givits ett enkelt men modernt uttryck i skrivstil och har också givits en tydlig placering, en skylt i varje väderstreck och har samtidigt blivit en integrerad del av byggnaden. Befriande är också att beställaren varit så konsekvent i sin kommunikationsstrategi att inte komplettera entréskylten med annan reklam” och att ”Skyltkonceptet för gallerian är smakfullt, enkelt, modernt, tydligt och passar väl in i en modern galleria”.

Skyltarna har tillverkats av Accus Ljusreklam.

Läs mer om Årets Skyltpris på Malmö stads webbplats

Dragörkajen

Dragörkajen

De parallella uppdragen för Dragörkajen är klara. Bedömningsgruppen förordar att FOJAB anlitas för att ytterligare utveckla sitt förslag i samarbete med Malmö stad och byggherrarna.

Swedbank Stadion fick Stålbyggnadspriset

Swedbank Stadion fick Stålbyggnadspriset

BERGS arkitekter och FOJAB arkitekter är en av vinnarna till det europeiska stålbyggnadspriset för Swedbank Stadion.

Stålbyggnadsinstitutet (SBI) delar vart annat år ut Stålbyggnadspriset till ett byggnadsverk där man på ett innovativt och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i den bärande konstruktionen. Juryn har beslutat att tilldela Swedbank Stadion i Malmö, Stålbyggnadspriset 2009.

Byggherre: Arenabolaget Nya Malmö Stadion
Arkitekt: Berg Arkitektkontor / FOJAB arkitekter
Stålkonstruktör: Sweco Structures / Ruukki Construction
Stålentreprenör: Ruukki Construction

I juryns motivering uppmärksammas, bland annat, den karaktäristiska stålkonstruktionen samt hur uttrycksfull och dynamisk byggnaden ter sig i omgivningen. Priset delades ut i samband med Stålbyggnadsinstitutets Temaseminarie den 7 maj.

Swedbank Stadion

Årets solcellsanläggning

Årets solcellsanläggning

SolEl-programmets pris till årets solcellsanläggning, ritad av FOJAB Arkitekter, tilldelades Akademiska Hus för anläggningen på Ekologihuset i Lund.

Den uppmärksammades för sin genomtänkta utformning och för att den visar att solceller kan användas på många olika sätt. Priset delades ut av Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger på Energitinget i Stockholm på onsdagen den 11 mars 2009.

Pottholmen och WTC i Karlskrona

Pottholmen och WTC i Karlskrona

FOJAB deltar i arbete med omvandling av Pottholmen och World Trade Center i Karlskrona.

Kommunen och byggbolaget Kärnhem har inbjudit tre arkitektkontor att skissa på Pottholmens framtida gestaltning, varav FOJAB arkitekter är ett.

Uppdraget innebär bland annat att planera för ett nytt stationsområde med resecentrum, ca 200 nya bostäder och 20 000 kvm handel och kommersiella ytor.

Planerad byggstart är 2010-11.

Stadsbildspris 2008

Stadsbildspris 2008

FOJAB arkitekter genom Greger Dahlström har belönats med Vellinge kommuns stadsbildspris 2008 för Brf Opus 2 i Ljunghusen.

Juryns motivering:
“Bebyggelsen som helhet skapar ett harmoniskt sammanhang mellan naturen och havet i norr och den bebyggda miljön i och omkring området. Byggnaderna har i sin tur genom sina fint gestaltade volymer och medvetna riktningar på ett förtjänstfullt sätt inordnats i landskapet. Genom grundläggningen på plintar, som gör att byggnaderna tycks “flyta” över de fuktiga våtmarkerna, förstärks närheten till havet ytterligare.

Materialval och färgsättning bygger på en nordisk träbyggnadstradition. Här finns träpaneler i olika riktningar och dimensioner och välstuderade detaljer som ger kontraster i formspråk och material.

Planlösningen i lägenheterna är enkel och rationell samtidigt som den ger härliga rumsupplevelser med fönster i flera väderstreck. Inredningsdetaljerna är elegant utförda.”

Medverkande: Greger Dahlström, Lena Ekenberg, Kerstin Hedvall, Lennart Johnsson.

Kv. Sofiero, Hörby

Kv. Sofiero, Hörby

Vinnande förslag i parallellt uppdrag. 40 lägenheter i centrala Hörby.

Malmö fotbollstadion

Malmö fotbollstadion

Arbete med Malmö fotbollstadion pågår och invigning är planerad till ht 2009