FOJAB ritar ombyggnadsprojekt för Akademiska Hus kontor i Lund

FOJAB ritar ombyggnadsprojekt för Akademiska Hus kontor i Lund

FOJAB har fått förtroendet att utforma Akademiska Hus förvaltningskontor ”Handsken” i Lund. Kontoret som ligger i en kulturhistorisk byggnad från 1918 är i behov av en ombyggnad och anpassning efter verksamhetens behov. Uppdraget innefattar ombyggnad och inredning av främst kontor och möteslokaler.

Byggnaden som är en före detta handskfabrik genomgick en omfattande om- och nybyggnad under tidigt 90-tal som FOJAB gestaltade. Nu behöver verksamheten nya lokaler.

Ombyggnaden av Akademiska Hus kontor syftar till att skapa bättre flöden i byggnaden, rusta upp byggnaden och anpassa planlösning till utvecklade arbetssätt i linje med Akademiska hus arbetsplatskoncept. Det ombyggda kontoret kommer att vara ett aktivitetsbaserat kontor och innehålla ytor som stödjer identifierade behov och skapar en miljö med olika typer av arbetsplatser.

– Det känns jättekul att få möjlighet att återigen rita ombyggnaden av Akademiska Hus förvaltningskontor i Lund. En kulturhistorisk värdefull byggnad med mycket historia och kvaliteter som behöver anpassas efter dagens moderna verksamhet och behov. Akademiska Hus har även högt uppsatta klimatmål och där vill vi bidra med vårt hållbarhetstänk, säger Daniel Nord, VD på FOJAB.

Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag som bygger och förvaltar kunskapsmiljöer för universitet och högskolor.

Johanna Raflund Tobisson om framtidens vårdmiljöer

Johanna Raflund Tobisson om framtidens vårdmiljöer

Johanna Raflund Tobisson har nyligen anställts som arkitekt och kompetensansvarig för Vård hos FOJAB och ska leda arbetat med att utveckla framtidens vårdmiljöer. Johanna kommer senast från White arkitekter där hon har arbetat med alla typer av vårdens lokaler och var även gruppchef. Hon har bland annat arbetat med fastighetsutvecklingsplanen för Malmö sjukhusområde och de senare åren med gestaltningen av NSM, Nya sjukhuset i Malmö. Vi passade på att ställa några frågor till Johanna.

Du brinner lite extra för vårdpersonalens arbetsmiljöer, på vilket sätt är det viktigt och vad tror du det får för betydelse i framtiden?
Idag arbetar vi arkitekter efter begreppet, den goda omvårdnaden, så kallat den personcentrerade vårdens behov, allt för att understödja det arbetssätt där patienten går först och ses som en person med unika behov. Patienten ska känna sig delaktig och trygg i vårdsituationen.

För att patienten ska få den goda vården, behöver personalen också ha en god arbetsmiljö där arkitektoniskt vackra, ändamålsenliga och funktionella miljöer är en självklarhet. Coronapandemin och den speciella tid vi befinner oss i, gör denna fråga extra angelägen och visar tydligt hur viktigt det är att personalen får alla tänkbara förutsättningar för att ge bra vård. Genom att skapa just detta ökar vårdens möjlighet att behålla viktig kompetens men även rekrytera de bästa medarbetarna. Att vistas i vackra och genomtänkta miljöer, växer känslan av stolthet för sin arbetsplats och ”vi”-känsla skapas. Många av de komponenter som vi arkitekter försöker implementera för att göra personalens miljöer bättre är just dagsljus, grönska, möjlighet till möten och kunskapsåterföring men framförallt att skapa en välkomnande atmosfär där personalen känner sig prioriterade! De här komponenterna kommer bli otroligt viktiga i utformningen av framtidens hållbara vårdmiljöer.

Har du några spaningar om framtidens sjukvård?
Framtidens patienter kommer i ännu större grad efterfråga snabbare och mer tillgänglig vård. Digitaliseringen spelar här en stor roll och som arkitekter måste vi fundera över hur vårdens lokaler kan understödja framtidens behov. Ökade krav på tillgänglighet, gör att vården i större utsträckning kommer att finnas där människor rör sig, till exempel i köpcentrum och stadskärnor.

Gruppen äldre kommer att vara betydligt större och fler människor kommer att leva med kroniska och vårdkrävande sjukdomar. Detta gör att vård i hemmet kommer att bli en viktig fråga framöver, inte bara för kommunerna, landstingen och politikerna utan även för oss arkitekter. Hur ska vi kunna hjälpa till på bästa sätt att skapa ett boende som understödjer ett större behov av vård på grund av en succesiv försämring av hälsan genom åldrande och multisjukdom? Ju längre en patient kan vårdas i hemmet, desto mindre belastas sjukvården.

Att utforma vårdens lokaler flexibelt är ett måste, då verksamheter ökar eller minskar i omfattning eller ofta behöver flytta runt. Däremot tror jag att det finns en gräns för hur flexibelt och generellt man bör utforma vårdens lokaler, då det genererar stora extra kostnader, som vården i sin tur får bekosta genom höga hyror. Den tekniktunga vården, så som operationsavdelningar och steriltekniska enheter har så specifika krav och behov, vilket gör det svårt att inhysa en vårdavdelning eller en mottagning i samma lokaler. Rumsmåtten, rumshöjderna och tekniken är helt enkelt inte ändamålsenlig för den nya verksamheten.

FOJAB och Trianon vinner markanvisning för kvarteret Hanna i Burlöv

FOJAB och Trianon vinner markanvisning för kvarteret Hanna i Burlöv

Tillsammans med Trianon har FOJAB utvecklat det vinnande bidraget för markansvisningstävlingen om ett nytt kvarter i Burlöv. Förslaget är ett hybridkvarter som innefattar cirka 150 bostäder, kontor, sport, träning och mobilitet. Kvarteret blir en ny spännande mötesplats där ett hållbart stadsliv står i centrum.

I december 2019 bjöd Burlövs kommun in till en markanvisningstävling för att utveckla och bebygga kvarteret Hanna intill Burlöv Centralstation. Kvarteret är en viktig pusselbit i utvecklingen av stationsområdet och närliggande Kronetorpstaden, och är tänkt att bli ett landmärke och levande mötesplats för Burlöv.

Det vinnande förslaget, Stadsbruket, blir ett hybridkvarter som plockar småstadens och storstadens bästa egenskaper. Förslaget innefattar cirka 150 nya bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter men även kontor, sport, träning och mobilitet, vilket bidrar till rörelse och stadsliv i området. Kvarterets varierade funktioner, upplåtelseformer och stadsrum kommer tydligt till uttryck i välkomnande entréer och identitetsstarka volymer. Här skapas ett kvarter där tjänster, upplevelser och gemenskap blir viktiga beståndsdelar.

– Burlövs kommun har en hög ambitionsnivå för området och vi är glada över att få vara med och skapa denna hållbara stadsdel tillsammans med Trianon. Vi har presenterat ett starkt förslag med särpräglade volymer som skapar attraktiva stadsrum och berättar om stadsdelens historia och kvarterets läge. Kvarteret Hanna ger Burlöv en tydlig identitet i regionen, säger Joachim Lundquist, arkitekturchef och ansvarig arkitekt på FOJAB.

Kv. Vélo – ett hållbart kvarter i historisk varvsmiljö

Kv. Vélo – ett hållbart kvarter i historisk varvsmiljö

Kv. Vélo har ett framträdande läge i Dockan, Malmö. En plats där spåren från varvsindustrins tid möter en urban stadsdel under framväxt. Här har FOJAB ritat ett bostadskvarter med stort fokus på den urbana kontexten, hållbarhet, tillgänglighet och ökad cykelanvändning.

Projektet har tydligt hållbarhetsfokus, vilket avspeglar sig i en tidlös arkitektur med beständiga material och väl genomarbetade detaljer. Det gamla varvsområdet präglas av material som tegel, betong, stål och glas vilket tas upp i det nya kvarteret. Fasaderna i rött tegel och reliefmurning knyter an till industriarkitekturen ger ett skiftande skuggspel. Mot parken och innergården muras fasaderna i stället med ljust tegel som förstärker upplevelsen av ljus.

En annan viktig del av hållbarhetsaspekten har varit låg energiförbrukning och möjlighet till ett mer bilfritt boende. Huset har certifierats enligt miljömärkningen Svanen, vilket garanterar att arbetet bygger på en grön filosofi med fokus på etik, kvalitet och långsiktighet. Möjligheter till ett hållbart resande har också varit en viktig förutsättning. Med generösa och lättillgängliga ljusa cykelrum i markplan är det smidigt att parkera då utrymmena nås från både innergård och gata. De boende får även tillgång till elbilar, lådcyklar drivna av förnybar el samt en bilpool.

Kvarteret rymmer 144 välplanerade bostäder i olika storlekar vilka är orienterade kring fyra trapphus. Samtliga lägenheter har balkong eller uteplatser. De indragna terrassvåningarna högst upp skapar utrymme för stora uteplatser i flera väderstreck, vilket också ger plats för t.ex. odling. I entréplanet samlas gemensamma funktioner för de boende, som genomgående entréer och uppglasade cykelrum som skapar visuell kontakt med den grönskande innergården. Innergården ramas in av tre radhus i två plan, med egna uteplatser mot innergården och parken.

– Vår utgångspunkt för kvarterets gestaltning är den industriella karaktären, den urbana kontexten och aktiveringen av entréplanet som ger kvaliteter och liv även till närmiljön. Hållbarhetsaspekterna har varit tongivande genom hela projektet, säger Emma Carlbom, uppdragsansvarig på FOJAB.

Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat?

Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat?

Regeringen tillsatte Kommittén för modernare byggregler i februari 2017 för att genomföra en total översyn av Sveriges byggregler och dess kontrollsystem, med syfte att skapa ett mer tidsenligt regelverk. Målsättningen är att de föreslagna ändringarna ska främja konkurrens och bostadsbyggande samt att regelverket ska vara förutsägbart, flexibilitet och förenklat.

Under hösten 2019 har FOJAB på uppdrag av Kommittén testat och analyserat de planerade ändringarna av regelverket för att ge Kommittén beslutsunderlag.

Slutbetänkandet (SOU 2019:68) innehåller fem huvudförslag:

• Kraven på bostäders lämplighet för sitt ändamål i högre grad preciseras i PBF i stället för i BBR (politiskt ställningstagande).
• Omfattande reformering av kap 3:2 i BBR – flexiblare planlösningar, endast en gräns vid 35m2 – funktionskrav för att skapa flexibilitet – ta bort vaga formuleringar, detaljstyrande allmänna råd och standarder – tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga är ett grundläggande krav
• Begreppet ombyggnad utgår
• Byggkravsnämnd för enhetlig tillämpning av byggreglerna
• Kontrollprocessen förenklas och förtydligas

Slutbetänkandet som har lämnats till regeringen finns i sin helhet här

Alla är välkomna att lämna remissvar på betänkandet. Dessa ska ha inkommit till Finansdepartementet senast den 15 maj 2020.
Om man vill veta mer eller vill ha en genomgång av betänkandet via Skype, går det bra att kontakta Emma Carlbom på FOJAB som varit ansvarig för uppdraget mot kommittén för modernare byggregler. Hon har lång erfarenhet av bostadsutformning och gällande regelverk. Vi hjälper även gärna till att sätta ihop ett företagsanpassat remissvar utifrån era behov.

Emma Carlbom
Projektledare Arkitektur, Byggnadsingenjör
+46 734 74 74 25
emma.carlbom@fojab.se

Kvarteret Stadsporten, Karlskrona – World Trade Center

Kvarteret Stadsporten, Karlskrona – World Trade Center

Mitt emot Karlskrona centralstation pågår bygget av World Trade Center; ett energieffektivt och flexibelt kontorskvarter i hjärtat av en framväxande stadsdel.

World Trade Center är ett kontorshus med formen av ett klassiskt stadskvarter – enkla volymer omkring en lummig gård. Fasadens komposition lånar från Karlskronas historiska gatubilder, samtidigt som ett underordnat band av låga fönster skapar ljusa och särpräglade inre rum. Ovanpå sockelvåningen som öppnar sig mot staden skapar fasadens veckade struktur ett skuggspel som påminner om stadskärnans läkter och pilastrar. Cortenstålets matta och varma toner knyter an till såväl Falu Rödfärg som lokal industrihistoria.

– Fasadmaterialet cortenstål är rustikt och robust och förankrar huset till platsen, en stadsdel som många förknippar med en historia av båtbyggande och varvsindustri. Byggnaden kommer att åldras med värdighet, säger ansvarig arkitekt Stefan Johansson.

Den nya stadsdelen Pottholmen är en länk mellan Pantarholmen och Trossö, och utgör en smal landstrimma mellan Borgmästarefjärden och Kofferdiredden. Pottholmen är i färd att transformeras från ett bangårdsområde med låg framkomlighet till ett nytt nav i Karlskrona, där World Trade Center blir en portalbyggnad. Kontorshuset planeras att stå färdigt i december 2020, och kommer då att välkomna besökare och stadsbor till en dynamisk ny stadsdel.

Sveriges största ungdomshem i Hässleholm är invigt

Sveriges största ungdomshem i Hässleholm är invigt

Människan i centrum, öppen- och slutenhet, överlappande funktioner och varierande säkerhetsklasser har varit i fokus när FOJAB har gestaltat ett nytt ungdomshem i Hässleholm. Byggnaden ansluter till den tidigare byggnadens arkitektur och materialitet i en ny tappning.

På uppdrag av Specialfastigheter och Statens Institutionsstyrelse har FOJAB gestaltat ett nytt ungdomshem i Hässleholm där Etapp 1 nu är färdigställt och invigt. Projektet har innefattat nybyggnation av fyra avdelningar samt personal – och utbildningslokaler. Det nya hemmet har plats för 40 ungdomar som behöver vård enligt LVU. Ungdomarna får här hjälp med utredning, samtal och behandling parallellt med skolundervisning.

Byggnaden rymmer en komplexitet där överlappande funktioner och varierande säkerhetsklasser med rum för både boende, skola och arbete samverkar.

– Vi har i tät dialog med både beställare och brukare arbetat fram en rumslig organisation med en varierad identitet för att skapa den bästa förutsättningen för samverkan av olika och överlappande funktioner. Hit kommer ungdomar i en särskilt utsatt situation och en omsorg om människan har varit centralt i gestaltningen. Arkitekten har ett socialt ansvar och vi arbetar alltid med människan i centrum, säger Sune Nilsson, ansvarig arkitekt på FOJAB.

Den nya byggnaden är utformad med ljust tegel och träpanel – enkla och hållbara naturmaterial som är slitstarka och åldras vackert och smälter in i omgivningen. Fasaden speglar behov av öppen- och slutenhet, där den tunga tegelmuren bryts igenom av skolans trävolymer och där lameller skyddar mot insyn men låter ljuset komma in. Gårdarna med färg och grönska skapar den nödvändiga pausen.

– Vår strävan har varit att tolka den befintliga anläggningens arkitektur och materialitet i ny tappning och samtidigt respektera materialen som den tidigare anläg­gningen utgörs av. Genom detta skapas en tydligare anknytning och anpassning till platsen med den nya hu­vudbyggnadens funktionella arkitektur, säger Sune Nilsson ansvarig arkitekt på FOJAB.

Boendeavdelningar och administration bildar den yttre mur som omgärdar skolan med två kunskapsaxlar som på vissa ställen bryter igenom muren. Kunskapsaxlarna i trä är lättare och ljusare, och mer inbjudande och öppna för ungdomar­na att gå till. En både bildlig och bokstavlig väg ut.

Projektets miljömål har varit Miljöbyggnad Guld.

Mats Molén på FOJAB tilldelas Lunds stadsbyggnadspris 2019

Mats Molén på FOJAB tilldelas Lunds stadsbyggnadspris 2019

Mats Molén, arkitekt på FOJAB har tilldelats Lunds kommuns stadsbyggnadspris för gestaltningen av Grand Hotel i Lunds nya verandor och Bantorget. Priset delades ut på Lunds Stadsbyggnadsdag den 10 mars.

Arkitekt Mats Molén har ritat Grand Hotels tillbyggnad med två nya glasverandor, en uteservering och en bakficka i anslutning till Bantorget. De nya verandorna i glas, kopparplåt och granitsockel har getts en egen karaktär från huset och blir en naturlig del av det intilliggande torget. Bantorget har samtidigt byggts om för att vara en inbjudande entré till staden och bidra till en levande stadskärna.

– Jag är väldigt glad och stolt över priset. Det har varit ett hedersfullt och oerhört intressant uppdrag med ett tydligt mål, där samspelet mellan hotellets verksamhet och torgets utveckling har varit i fokus. Projektet är resultatet av ett givande samarbete med hotellets ledning och personal och kommunens förvaltningsenheter, säger arkitekt Mats Molén, och fortsätter:

– En viktig utgångspunkt i gestaltningen är att verandorna skall uppfattas som att de enkelt kan tas bort – ett tecken på respekt för huvudbyggnaden, en sorts click on – click off effekt.

Priset delades även ut till Tekniska förvaltningen i Lunds Kommun samt Grand Hotels VD Maria Paulsson Rickle.

Juryns motivering:
”Lunds stadsbyggnadspris 2019 tilldelas Grand Hotels verandor samt ombyggnaden av Bantorget!

En av Lunds ikoniska byggnader har tillförts nya verandor som synliggör liv och rörelse på Grands bottenvåning. Arkitekten har med varsam och säker hand adderat ett modernt tillskott till hotellet, med stor respekt för byggnadens kulturhistoriska värden och med tydligt mål att berika Bantorget.

Bantorgets omdaning stärker mötet med verksamheterna kring torget. Tydliga rörelsemönster har tillskapats och inbjudande vistelseytor har lagts till. Den nya möbleringen ger god funktion och skönhetsvärden som knyter an till platsens historiska arv och fontänen utgör ett vackert blickfång som kopplar ihop platsen med övriga stadskärnan.

Ett framgångsrikt stadsbyggnadsprojekt är beroende av lyhörda beställare. Grand Hotel har på ett ambitiöst sätt medverkat till en lyckad helhet. De nya verandorna, torgserveringen, sittplatser i sockelvåningen och öppna glaspartier gör att hotellets inre sätts i samspel med torgets publika funktion.

Juryn vill särskilt lyfta fram vikten av hur inblandade parter krokat arm med målsättning att finna en gemensam gestaltning som tillför stora mervärden till staden. Här kan man njuta av vacker arkitektur, myllrande folkliv, porlande vatten och pianomusik.

Kort sagt- Arkitektur för alla sinnen!”

Om Stadsbyggnadspriset
1990 delades Stadsbyggnadspriset ut för första gången. Priset har instiftats av LKF, som en gåva till 1000-års-jubilerande Lunds kommun. Syftet med priset är “att premiera arkitekter, som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till stadsbildens utveckling i Lunds kommun. Härvid skall särskilt beaktas arkitektoniska insatser som förenar utveckling av stadsbilden, god funktion för brukare och skönhetsvärden.”

 

Läs mer om Grand Hotel

Helsingborgs tingsrätt färdigställd

Helsingborgs tingsrätt färdigställd

Verksamhetens höga krav har varit i fokus när FOJAB förenar befintligt och nytt till en enhetligt gestaltad domstol. Tillbyggnaden möter stadens ambition att koppla ihop stadsdelen söder med stadskärnan. Byggnadens placering skapar en naturlig plats i anslutning till den nya stadsgatan där entréer berikar stadslivet och ökar tryggheten.

– Projektet är ett fint exempel på hur ett nytt tillägg kan integreras, där verksamhetens krav, stadens ambitioner och genomförbarhet, har balanserats med en väl gestaltad helhet som resultat, säger Kjell Adamsson, ansvarig arkitekt på FOJAB.

Projektet är den första av två etapper att sluta kvarteret. Tegelfasader med omhändertagna detaljer ansluter till Helsingborgs tegeltradition. Sockelvåningens mönstermurning tillför en ytterligare kvalitet till upplevelsen.

Nya förhandlingssalar och en utvecklad lösning av separerade flöden tillgodoser verksamhetens behov av ökad kapacitet och funktion. Befintliga salar har uppdaterats för att möta nya krav på logistik, teknik och säkerhet.

En ny huvudentré med säkerhetskontroll leder in till allmänhetens ytor och vidare till ett inre torg som sammanlänkar befintliga och nya lokaler. Tillbyggnaden tar utgångspunkt i den befintliga byggnadens struktur med utblickar över Öresund. Tillsammans med nya genomgående materialval säkerställs upplevelsen av en enhetlig domstol.

– På FOJAB har vi stor erfarenhet av att arbeta med domstolsbyggnader och de speciella krav som är kopplade till projekt med hög komplexitet, säger Kjell Adamsson, ansvarig arkitekt på FOJAB.

FOJAB nominerad till Årets Fastighetspartner

FOJAB nominerad till Årets Fastighetspartner

FOJAB är nominerad i kategorin Årets Fastighetspartner i tävlingen Real Estate Øresund Award. Juryns motivering lyfter särskilt fram vårt arbete med computational design, ’datordriven gestaltning’.

Priset premierar företag som genom kunskap, kompetens och mod bidrar till sin uppdragsgivares framgång och resultat, vilket för oss på FOJAB är centralt i alla våra kundrelationer.

– Det känns otroligt roligt att vårt arbete med computational design uppmärksammas i detta sammanhang och nomineringen ser vi som en bekräftelse på vår kompetens och höga ambitionsnivå, säger Daniel Nord, VD på FOJAB.

Juryns motivering: ”FOJAB nomineras för att under åren byggt upp ett team kallat FOJABcode, med gedigen kunskap i gränslandet mellan matematik, programmering och arkitektur. Det har gett skärpta verktyg och ökad kompetens inom digital modellering, simulering och analys. Flera av de egenutvecklade verktygen visualiserar byggnaders och städers prestanda för att tydliggöra relationer och samband som tidigare var svåra att intuitivt förstå. I verktygslådan finns interaktiva analysverktyg som från tidiga volymskisser av byggnader uppskattar dess prestanda vad det gäller dagsljus, utsikt, energianvändning och flöden i realtid. Där finns även program för att simulera en hel stads utveckling, som ett interaktivt stöd för att välja vilka områden som bör utvecklas, bebyggas och förtätas – och i vilken takt. Till detta är FOJAB en kompetent och flitig samarbetspartner för en stor del av aktörerna i fastighetsbranschen och en framgångsrik tävlingspartner med många vinnande projekt. ”

Övriga nominerade är Datscha och Form/Design Center. Den 6:e februari koras vinnaren vid en gala på Quality Hotel View i Hyllie.

Läs gärna mer om vårt arbete inom FOJABcode här

FOJAB vinner tävling för nytt kvarter på Masthuggskajen i Göteborg

FOJAB vinner tävling för nytt kvarter på Masthuggskajen i Göteborg

FOJAB vinner arkitekttävlingen som Riksbyggen och Stena Fastigheter utlyst för 150 bostäder på Masthuggskajen i Göteborg. Förslagets fokus har varit att åstadkomma ett lekfullt och värdigt kvarter som skapar attraktiva stadsrum och tar tillvara det unika läget mellan älv och storstad.

Masthuggskajen, området mellan Järntorget, Långgatorna och Göta älv, är en del av Älvstaden och ett av Göteborgs största stadutvecklingsprojekt. Masthuggskajen ska bli en plats med kontraster och stark koppling till folklivet och kulturen kring Järntorget, Långgatorna och Linnéstaden. En plats som skapar möjligheter för människor i olika åldrar att mötas, umgås och samverka.

– Vi är oerhört stolta och glada över att få vara med och utveckla denna expansiva del av Göteborg med sex karaktärsfulla byggnader som bidrar till levande och attraktiva stadsrum, säger Joachim Lundquist, arkitekturchef och ansvarig arkitekt på FOJAB.

Det vinnande förslaget, Masthuggsskäret, blir ett lekfullt och värdigt kvarter som iscensätter mötet mellan höghusen och de publika terrasserna i Göta älv. Förslaget innefattar drygt 150 nya bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter men även butikslokaler och restauranger, vilket bidrar till rörelse och stadsliv i området. Gestaltningen är baserad på sex distinkta byggnader med trappande form, som tillsammans bildar två familjer. Kvarterets terrassering och öppningar ger fantastiska utblickar mot älven. Kvarteret har även flera olika små torg med restauranger och caféer, både mot vattnet och staden.

Innergården hämtar inspiration från skärgården och blir grön och levande. En arkad omsluter gården och bildar lugna och skyddade rum där de boende kan mötas, samtidigt som passager och portiker gör att besökare lätt kan röra sig genom kvarteret.

Fasaderna utformas med tegel och inslag av stål och smide som berättar om stadsdelens historia och kvarterets läge. Terrasser och passager får detaljer i trä som tillför värme i gestaltningen. Kompositionen blir sammantaget kärv, lekfull och varierad men kanske främst av allt robust – en långsiktigt hållbar arkitektur.

– Utifrån en stark idé har vi arbetat fram ett projekt med hög arkitektonisk kvalitet. Kvarteret har en karaktär och värdighet som tar tillvara det unika läget mellan älv och storstad. Gestaltningen berättar en tydlig historia, och förmedlar det känsliga mötet mellan höghus, kaj och bryggor, säger Stefan Johansson, arkitekt och kreativ ledare på FOJAB.

 

Läs mer om Masthuggskajen

FOJAB introducerar Rörelsefaktorn som ett nytt verktyg i stadsplaneringen

FOJAB introducerar Rörelsefaktorn som ett nytt verktyg i stadsplaneringen

FOJAB och Riksidrottsförbundet har tillsammans påbörjat arbetet med att utveckla Rörelsefaktorn – ett verktyg för att arbeta med och integrera olika sorters fysisk aktivitet i stadsmiljön och i samhällsplaneringen. I samarbete med Tankesmedjan Movium och Riksidrottsförbundet kommer FOJAB att arrangera en workshop som blir startskottet för arbetet.

Forskning och undersökningar visar att den fysiska aktiviteten bland befolkningen minskar både bland vuxna och barn. Ytor för idrott och rörelse i vidare bemärkelse är av stor vikt för att fler ska ha möjlighet att aktivera sig, och är en viktig faktor för förbättrad folkhälsa. Med rätt placering, innehåll och utformning kan dessa ytor och funktioner även bidra till det sociala livet i städerna. Det finns en stor potential i att låta idrott och rörelse spela en viktigare roll i städernas fysiska miljö.

– Den kunskap som finns inom området fysisk aktivitet, idrott och samhällsplanering fokuserar främst på antingen fysisk aktivitet i vardagen eller idrottens yt- och anläggningsbehov. Hur idrottens behov tillgodoses i planeringen och hur olika typer av fysisk aktivitet kan samspela och förstärka varandra är inte särskilt uppmärksammat. Det finns därför ett behov av ett verktyg där samtliga aspekter inkluderas, säger Emma Pihl, initiativtagare och arkitekt på FOJAB.

I samarbete med Movium och Riksidrottsförbundet kommer FOJAB att arrangera en workshop den 5 februari i Malmö där representanter från olika kommunala förvaltningar, statliga verk, idrottsrörelsen, privata aktörer samt forskare samlas för att gemensamt arbeta med frågan.

– Det är spännande att ha inlett detta arbete tillsammans med FOJAB. Ytor för olika typer av rörelse och idrott är en viktig fråga inom samhällsplanering och stadsbyggnad men idrottsrörelsen och kommunerna behöver hitta bättre former för samarbete och verktyg för att praktiskt arbeta med frågan. Med hjälp av Rörelsefaktorn kan vi få med olika typer av ytor för rörelse och idrott tidigt i planeringsfasen och hela vägen till genomförandet, säger Jonnie Nordensky på Riksidrottsförbundet.

– Rörelsefaktorn ska kunna användas i olika skalor i planering och byggande, från det översiktliga till det detaljerade. För andra frågor inom samhällsplaneringen finns det regler eller riktlinjer att förhålla sig till, ex grönytefaktor, p-norm, buller- och ljusförhållanden etc. Genom att formulera och introducera en Rörelsefaktor kan vi bättre bevaka att fysisk aktivitet får en starkare och tydligare roll i utvecklingen av städer och samhällen, säger Åsa Samuelsson, initiativtagare och arkitekt på FOJAB.

Kontorshuset Foajén i Malmö är nu färdigställt

Kontorshuset Foajén i Malmö är nu färdigställt

Foajén är beläget i Södra Nyhamnen, ett område som genomgår en spännande utveckling. På uppdrag av Jernhusen har FOJAB ritat kontorshuset med takpark som blir arbetsplats för 700 personer. Miljö och hållbarhet, flexibla kontorsytor och människors välbefinnande i arbetslivet har varit i fokus vid gestaltningen.

– Vi har haft det roliga och spännande uppdraget att gestalta Foajén, och är stolta över att få vara med och utveckla denna expansiva del av Malmö tillsammans med Jernhusen, säger Charlotte Kristensson, ansvarig arkitekt på FOJAB.

Foajén består av åtta våningar med totalt 7 700 kvm kontorsyta samt 1 100 kvm för handel och service i gatuplan. Kontorshuset ges en formstark gestaltning i tegel som tydligt uttrycker byggnadens volym och fasadrytm. I entrén möts man av ett varmt och välkomnande vardagsrum, en öppen mötesplats för alla. Här har vi arbetat mycket med kontrasterna mellan råa material och inredningens mjuka linjer och textilier. Via en generös trappa nås företagens kontorsarbetsplatser. Kontorsytorna är flexibla och kan skräddarsys efter hyresgästernas behov. Här finns möjlighet till enskilda kontor eller aktivitetsbaserade kontorslösningar med en variation i storlek och typer av rum. De olika våningsplanen, liksom de breda trapporna däremellan, innehåller öppna utrymmen som ger plats för spontana möten.

– Vi har velat skapa en kontorsbyggnad med stark identitet och karaktär med hållbarbarhetstänkande och mjuka värden i fokus. För oss är formen alltid central, därför har vi skapat en långsiktigt hållbar arkitektur – en gestaltning som står sig över tid, fortsätter Charlotte Kristensson.

Uppe på taket finns en gemensam takpark med strandängskaraktär i form av ett böljande landskap med träspänger, prydnadsgräs och örter. Här finns möjlighet till både promenad och att sitta ned för en stunds vila och se ut över Malmö. De översta kontoren ges varsin terrass med sittplatser i solläge.

Foajén är ett miljösmart hus där välbefinnande för både människor och miljö står i fokus. På taket finns till exempel en promenadslinga kantad av 26 sorters växter och 200 kvadratmeter solceller på taket som producerar 30000 kWh/år. Det räcker för att ladda elbilar och ge belysning till takpromenaden. Utöver en miljöcertifiering enligt BREEAM kommer byggnaden också certifieras enligt systemet The WELL Building Standard® (WELL), en ny internationell byggstandard med fokus på människors välbefinnande i arbetslivet med sju olika fokusområden; luft, vatten, kost, ljus, motion, välbefinnande och sinne. De tekniska åtgärderna för till exempel akustik, dagsljus och ventilation kompletteras med mjuka parametrar som konst, kontakt med natur, aktivitetsfrämjande design men även avstressande miljöer för att ytterligare förbättra arbetsmiljön. Ett exempel är trapphuset som har prytts med Emma Rytofts lekfulla målningar för att få fler att ta trappan.

 

Läs mer om Foajén

FOJAB förstärker styrelsen med Birgitta Seeman och tar in Carl Kylberg som delägare

FOJAB förstärker styrelsen med Birgitta Seeman och tar in Carl Kylberg som delägare

FOJABs vision är att skapa arkitektur för en bättre värld med målsättningen att ständigt utvecklas och förbättras. Nyligen förstärktes ledningen med en utvecklingschef och en HR–chef och nu har både en ny styrelseledamot och delägare utsetts.

Vid den senaste årsstämman valdes Birgitta Seeman, tidigare VD för Borätt och Seniorgården, in i FOJABs styrelse. Inför valet av ny ledamot identifierades ett antal kriterier. Ett väsentligt önskemål var att ha kännedom om bygg- eller konsultbranschen samt erfarenhet av att bygga företag, vilket stämmer väl med Birgitta Seemans profil.

– Jag och övriga styrelsen är övertygade om att Birgitta blir ett positivt tillskott. Hon är en utmanare och visionär som kompletterar oss, säger Ulf Pettersson, FOJABs styrelseordförande.

Ulf Pettersson betonar också att det är av stor vikt för FOJAB att Birgitta har stark förankring i Stockholmsmarknaden.

– Jag har under större delen av mitt yrkesliv samarbetat med arkitekter. Det är en spännande och kreativ yrkesgrupp och jag hoppas att jag med min erfarenhet från byggbranschen kan berika, säger Birgitta Seeman, nytillträdd styrelseledamot.

Vid FOJABs ägarmöte i början av december beslutades att ta in arkitekt Carl Kylberg som ny delägare i företaget. Han har varit anställd som kontorschef med ansvar för FOJAB i Malmö och Helsingborg sedan i september 2018.

– Under sin tid hos oss har Carl tagit ett stort ansvar. Han har ett naturligt och tryggt ledarskap och är uppskattad såväl internt som externt, säger FOJABs VD Daniel Nord.

– Medarbetarna och ledningen var inbjudande och gjorde det enkelt för mig att komma in och känna mig hemma i företaget. Nu ser jag fram emot att som delägare vara en del av den framtida utvecklingen av södra Sveriges största arkitektkontor, säger Carl Kylberg.

Daniel Nord avslutar med att uttrycka sin glädje över förstärkningarna i FOJABs ledning och styrelse och han ser med stor tillförsikt fram emot det nya året.

FOJAB ägs av 28 personer som alla är operativt delaktiga i verksamheten och styrelsen är sammansatt enligt nedan:

Ulf Pettersson, ordförande (extern)
Anna–Karin Eklund, ledamot (extern)
Birgitta Seeman, ledamot (extern)
Karin Fagerberg, ledamot
Mattias Hedberg Ek, ledamot
Daniel Nord, ledamot
Två fackligt utvalda personalrepresentanter

Ålgräset 3 i Borstahusen får Landskrona stads stadsbyggnadspris

Ålgräset 3 i Borstahusen får Landskrona stads stadsbyggnadspris

Landskrona stads stadsbyggnadsnämnd har utsett enfamiljshuset Ålgräset 3 i Norra Borstahusen till mottagare av stadsbyggnadspriset 2019. FOJAB är arkitekt för både huset och tillhörande kvarter.

Varje år utser stadsbyggnadsnämnden i Landskrona stad en byggnad som får årets stadsbyggnadspris i syfte att uppmuntra byggherrar och fastighetsägare att satsa på god arkitektur med en hög estetisk ambitionsnivå. I år har nämnden gett priset till Ålgräset 3 i Norra Borstahusen.

– Vi är stolta över priset! Arkitekturen är en modern tolkning av de traditionella skånska småhusen. Vi har arbetet mycket med den befintliga miljön för att husen ska passa in i pittoreska Borstahusen. Det är roligt att det uppmärksammas och uppskattas, säger Joachim Lundquist, ansvarig arkitekt på FOJAB. Priset delades även ut till Derome Mark och Bostad som projektutvecklare.

Stadsbyggnadsnämndens motivering:
”Norra Borstahusen och Strandbyn är en del av Landskronas nya stadsrand. Mellan den äldre bebyggelsen, naturen och havet uppstår ett intressant möte som ställer särskilda krav på utformningen. Fastigheten Ålgräset 3 är ett utmärkt exempel på hur traditionella volymer, material och färgsättning kan användas för att skapa ett naturligt sammanhang med platsen. Inspirationen från det gamla fiskesamhällets struktur, uppbyggnad och formspråk blir tydlig men i en modern tappning. Den vindskyddade innergården omsluts av häckar och komplementbyggnader arkitektoniskt väl sammankopplade med huvudbyggnaden. Omsorgen i arkitekturen och den höga kvaliteten fortsätter i gestaltningen av trädgården där både växt- och materialval ger ett väl avvägt, samlat och spännande intryck. Minutiöst genomtänkta lösningar både exteriört och interiört gör byggnaden till en ytterst god förebild för hur de ursprungliga intentionerna för stadsdelen var satta.”

 

FOJAB ritar nytt hotell i Södertälje

FOJAB ritar nytt hotell i Södertälje

Nu är det klart mellan Stadsrum Fastigheter och Winn Hotel Group om ett nytt Clarion Hotel i Södertälje. FOJAB har ritat hotellet som kommer att bli en levande mötesplats vid Marenplan med ett utåtriktat innehåll som hotell, restaurang, nöje och kultur.

Hotellets yta blir cirka 8,600 kvadratmeter och kommer att innehålla lobby & lounge, barer, restauranger, uteservering på terrass mot Marenviken, konferensavdelning, co-working, träningsanläggning och cirka 200 gästrum. Hotellet är strategiskt beläget vid slutet av shoppingstråket Storgatan, och förväntas bli en naturlig förbindelse mellan staden, Marenplan och vattnet.

– Det är ett jättespännande projekt. Tillsammans med Stadsrum Fastigheter har vi tagit fram ett starkt koncept med hög kvalitet i såväl gestaltning som materialval.  De verksamheter som vi arbetar tillsammans med främjar ett naturligt flöde till en ny mötesplats i Södertälje. Vi är övertygande om att byggnaden kan vara den pusselbit som fattas för att centrum ska kunna växa ner till vattnet, Säger Per Aage Nilsson, ansvarig arkitekt på FOJAB.

Stadsrum Fastigheters och Södertälje kommuns gemensamma vision är att skapa en levande mötesplats vid Marenplan.

Tomten har två nivåer, en högre stadsnivå och en lägre ner mot vattnet och Marenplan. På stadens nivå ligger en öppen våning med entréer till både hotell, bar, restaurang, kultur, konferens och kafé. Staden får i detta plan njuta av utsikten och en naturlig koppling via trappor ner till Marenplan där fler restauranger är placerade med fina uteserveringar i söderläge ut mot vattnet. Kulturlokalerna får en egen gestaltning i byggnaden vilket ger en visuell tydlighet i staden. De generösa Konsthallarna i kulturlokalerna kan bli Södertäljes nya vardagsrum, en trappa upp från entrén på stadens nivå, med fin utsikt över vattnet och staden. Taket på detta mellanplan får en stor terrass med möjligheter för konstutställningar utomhus.

 

Om det nya hotellet i Södertälje
Hotellrum: ca 200 st
Faciliteter: Restaurang, bar, uteservering, mötesytor, gym och konsthall.
Öppningsdatum: hösten 2023
Hotellkedja: Clarion Hotel®

 

FOJAB ritade Mässhaken – nu har de boende flyttat in

FOJAB ritade Mässhaken – nu har de boende flyttat in

Mässhaken är ett småskaligt boende med fokus på grönska och god livskvalitet som består av ett vitputsat stenhus med tolv bostadsrätter, varav fyra marklägenheter och åtta radhus i 2,5 plan. De nya bostäderna är nu färdigställda och på fredagen lämnades nycklarna över till bostadsrättsägarna.

Området är beläget cirka tre kilometer norr om Helsingborgs stadskärna med närhet till Mariastaden, Pålsjö skog och Pålsjö kyrkogård. Inbäddat i grönska men ändå nära stad och salta bad.

– Vi har velat skapa ett småskaligt boende med god livskvalitet. Vi har lagt stort fokus på utemiljön med både privata, men också gemensamma uteplatser som blir naturliga mötesplatser och främjar grannsämjan, säger Rebecca Saaby Mehlum, ansvarig arkitekt på FOJAB. Hon fortsätter:

– Utsikten, inte minst mot väster i kvällsljus, och grönskan som såklart blir mer tydlig framåt våren är några av de kvaliteter som utmärker platsen.

Fastighetsbolaget Dilum, med säte i Klippan, har uppfört och förvaltar denna fastighet. VD Christer Jonasson framhåller de ljusa bostäderna i modern tappning, som alla såldes på ritning.

– Vi har under projektets gång haft stort stöd av arkitekterna och vi är mycket nöjda med resultatet, avslutar Christer Jonasson.

För mer information om Dilum, vänligen besök www.dilum.se eller kontakta Christer Jonasson, VD, christer@dilum.se, mobil: 072-240 73 20.

 

Läs mer om Mässhaken

FOJAB förstärker ledningen med Utvecklingschef och HR-chef

FOJAB förstärker ledningen med Utvecklingschef och HR-chef

FOJAB förstärker nu organisationen ytterligare och anställer Elin Bredberg som ny HR-chef och arkitekt Anders Eriksson Modin blir Utvecklingschef.

Anders Eriksson Modin är arkitekt och partner på FOJAB. Han är även kompetensansvarig för affärsområdet kontor och mobilitet och har genomfört flera kontorsprojekt med hög komplexitet. Senast som uppdragsansvarig arkitekt för kontorshuset Dungen, som tilldelats Malmö stads stadsbyggnadspris 2019. I rollen som utvecklingschef kommer Anders att ha ett framåtblickande perspektiv och driva utvecklingen av FOJABs erbjudande mot marknaden, arbeta med interna processer samt innovations och utvecklingsprojekt.

– Vår bransch och omvärld är i ständig förändring och som arkitekter måste vi vara relevanta. Jag kommer att lägga stort fokus på att vara framåtblickande och utveckla vår verksamhet, så att vi kan fortsätta vara ett kontor i framkant och erbjuda mervärden för våra kunder och samarbetspartners. Hos oss finns erfarenheten, verktygen och kompetensen till att skapa framtidens arkitektur, säger Anders Eriksson.

Elin Bredberg har rekryterats till rollen som ny HR-chef och kommer att ingå i FOJABs ledningsgrupp. Elin har sedan 2018 arbetat som konsult åt FOJAB. I rollen som HR-chef kommer Elin att fokusera på ledarskap, hållbarhet i arbetslivet och företagskulturen.

– FOJABs vision, att skapa arkitektur för en bättre värld, tilltalar mig och jag ser fram emot att få bidra i arbetet. Jag känner mig stolt över att vara en del av FOJAB, glad för förtroendet och ödmjuk inför uppgiften. Jag ser fram emot att stödja och utveckla våra fantastiska medarbetare och bidra till hållbarhet i arbetslivet, säger Elin Bredberg.

– Vi är mycket glada över att Anders och Elin förstärker vår ledningsgrupp. Anders är en erfaren arkitekt med bred kunskap inom arkitekturens olika områden i kombination med en stor dos nyfikenhet och förståelse för vår affär. Det känns också jättebra att ha en långsiktig lösning på HR-stödet i relation till de mål vi har satt upp i affärsplan, organisation och med tanke på vår varumärkesresa, säger Daniel Nord, VD på FOJAB.

 

 

 

FOJAB föreslår 650 bostäder i gammalt stenbrott

FOJAB föreslår 650 bostäder i gammalt stenbrott

Stärnö, är en halvö sydväst om centrala Karlshamn, med bland annat strövområden och ett tidigare stenbrott. På uppdrag av Karlshamns kommun har FOJAB nu tagit fram förslag på hur området kan utvecklas.

På Stärnö fanns tidigare ett diabasbrott där sten hämtades till bland annat Empire State Building i NY. Diabasbrytningen är avslutad sedan några år tillbaka och idag finns stora synliga spår kvar av verksamheten. Platsen kännetecknas bland annat av en 25 meter hög bergsvägg, två djupa hål efter brytningen samt en storslagen utsikt över skärgården och havet. FOJAB har i sitt förslag inspirerats av den fantastiska miljön på Stärnö liksom Karlshamns historiska stadsplan.

FOJAB föreslår att området utvecklas med bostäder, gästhamn, utsikts- och badplatser och rekreation som tar tillvara på områdets karaktär, läge och utsikt. Vattendjupet ger t ex möjlighet till djuphavsdykning och bergsväggen kan användas för klättring. För att ta tillvara på närheten till havet föreslås flera bryggor och offentliga stadsrum med fina lägen vid vattnet. I förslaget finns också planer för restauranger, handel och offentlig verksamhet.

– Stärnö Sjöstad är en fantastisk plats och vi ser en enorm potential att utveckla den till glädje för framtida boende. Med sina unika kvaliteter kommer stadsdelen att kunna locka besökare och bli en ny målpunkt i Karlshamn, säger Magdalena Hedman, Marknadschef och kompetensansvarig för stadsutveckling på FOJAB.

FOJABs förslag innehåller en varierad bebyggelse för många olika målgrupper. Här ryms lägenheter med egen båtplats, radhus och husbåtar. Totalt föreslås 650 bostäder som kan byggas ut i etapper.
Stärnö Sjöstad har gestaltats utifrån platsens förutsättningar med högre, skyddande bebyggelse i 3-5 våningar mot havet i öster. Husen mot sjöarna i väster har en mer småskalig karaktär med radhus i 2-3 våningar och husbåtar med egna bryggplatser.

I Stärnö Sjöstad prioriteras gående och cyklister. Gatorna är gestaltade för att trafiken ska röra sig med låg hastighet, bland annat genom många korsande passager. För att boende ska kunna välja hållbara färdmedel föreslår FOJAB både en busslinje och en båtbuss.

När kommunen har fattat ett beslut om hur området ska utvecklas, kommer det att byggas i olika etapper, med en förhoppning att det första huset är på plats 2022-2023.

FAKTA OM FOJABs förslag ”STÄRNÖ SJÖSTAD”
Totalt antal bostäder ca 650 ST
Totalt antal lägenheter ca 575 ST
Totalt antal radhus/villor ca 75 ST

Möjliga andra funktioner:
Service, handel ca 5000 kvm BTA
Besöksnäring, hotell, kultur ca 5000 kvm BTA
Idrott, aktivitet ca 1500 kvm BTA
Förskolor, skolor Byggs ut efter behov

Trummens Strand kammade hem Växjö Träbyggnadspris

Trummens Strand kammade hem Växjö Träbyggnadspris

För att stärka kommunens träbyggnadsstrategi och manifestera Växjö som ledande inom träbyggnation delar Växjö kommun varje år ut ett Träbyggnadspris. Årets pris delades ut på torsdagskvällen i Växjö kommunhus till kvarteret Trummens Strand, även kallat Geologen.

– Trä är ett fantastiskt naturmaterial! Växjö är föregångare som strategiskt satsar på och främjar byggandet av trähus och vi är både glada och stolta över priset, säger Stefan Johansson, ansvarig arkitekt och kreativ ledare på FOJAB.

Övriga nominerade var Arkitektbolaget och forskningsprojektet ”Höga hus i trä”. Trummens Strand var också nominerat till Byggnadspriset i Växjö, som delades ut samma kväll.

Juryns motivering:
Ett typexempel på fördelarna med träbyggnation. Estetiskt tilltalande arkitektur kombinerat med miljötänk i ett paket som andas god stadsplanering och hållbarhet. Ett landmärke längst Trummens Strand som kommer att glädja både förbipasserande och boende i många år framöver.

Om Trummens Strand:
Kvarteret består av tre hus med bostadsrätter, förskola i två plan med sjöutsikt, gemensamhetslokal samt studentlägenheter med separata entréer direkt från gatan, vilket ger ett levande gatuliv.

Husen är byggda helt i trä, vilket är i linje med Växjös strategiska satsning på bygge av trähus. Byggnaderna har en stomme av massivträ, fasaderna är klädda med träpaneler och inne i lägenheterna finns synliga träkonstruktioner och snickerier. Varje lägenhet har planerats för mesta möjliga sjöutsikt.

Beställare: GBJ Bygg AB
Plats: Teleborg, Växjö
Omfattning: 22 200 m², 144 lägenheter

 

Läs mer om Trummens Strand

Trummens strand i Växjö – trähus med bästa möjliga utsikt

Trummens strand i Växjö – trähus med bästa möjliga utsikt

Kvarteret Trummens strand, även kallat Geologen, är beläget på näset mellan Trummen och Växjösjön och är byggt helt i trä. Nu är det nominerat till såväl Träbyggnadspriset som Byggnadspriset i Växjö. Båda priserna delas ut den 24 oktober. 

I linje med Växjös strategiska satsning på bygge av trähus har husen vid Trummens strand byggts helt i trä. Byggnaderna har en stomme av massivträ, fasaderna är klädda med träpaneler och inne i lägenheterna finns synliga träkonstruktioner och snickerier.

De massiva trästommarna ger miljömässiga fördelar då trä är ett både naturligt och förnyelsebart material. För de boende är en av fördelarna att massivträ har en täthet som gör att inomhustemperaturen blir stabil, ger ett sundare inomhusklimat och en bra ljudisolering.

– Trä är ett bra naturmaterial och vi har valt att tydligt lyfta fram det såväl i exteriör som interiör,
säger Stefan Johansson, ansvarig arkitekt och kreativ ledare på FOJAB.

Varje lägenhet har planerats för mesta möjliga sjöutsikt. För att åstadkomma detta har FOJABcode, ett kompetensområde inom computational design/datordriven gestaltning, utvecklat den så kallade Utsiktsmaskinen. Utsiktsmaskinen analyserar och visar på hur mycket utsikt varje lägenhet har och ger samtidigt en gradering av utsiktens kvalitet.

– Det har varit en givande process vid skapandet av Trummens strand och vi är både stolta och glada att det nu är nominerat till två fina byggnadspriser, avslutar Stefan Johansson.

Om Trummens strand:
Kvarteret består av tre hus med bostadsrätter, förskola i två plan med sjöutsikt, gemensamhetslokal samt studentlägenheter med separata entréer direkt från gatan, vilket ger ett levande gatuliv.

Beställare: GBJ Bygg AB
Plats: Teleborg, Växjö
Omfattning: 22 200 m², 144 lägenheter

Om Träbyggnadspriset i Växjö:
För att stärka kommunens träbyggnadsstrategi och manifestera Växjö som ledande inom träbyggnation delar Växjö kommun varje år ut ett Träbyggnadspris. De övriga nominerade är Arkitektbolaget och forskningsprojektet ”Höga hus i trä”.

Juryns motivering
Ett typexempel på fördelarna med träbyggnation. Estetiskt tilltalande arkitektur kombinerat med miljötänk i ett paket som andas god stadsplanering och hållbarhet. Ett landmärke längst Trummens strand som kommer att glädja både förbipasserande och boende i många år framöver.

Om Byggnadspriset i Växjö: 
Sedan 1990 delar byggnadsnämnden varje år ut ett byggnadspris för ett projekt med god arkitektur och anpassning till platsen. Övriga nominerade till 2019 års pris är Stora Vallen och ICON Växjö.

Juryns motivering (i korthet)
Ett säkert formspråk med karaktärsfulla och kreativa brutna vinklar. Geologen har starka kvaliteter i både material och form. Cederträspån i fasad, vacker detaljeringsgrad och enkelhet. Projektet skriver in sig på ett naturligt sätt i Trästaden Växjö och har dessutom en stadsmässighet i flera dimensioner som Växjö har saknat.

 

Läs mer om Trummens Strand

FOJAB kammade hem både Stadsbyggnadspriset i Malmö och Gröna Lansen

FOJAB kammade hem både Stadsbyggnadspriset i Malmö och Gröna Lansen

Under stadsbyggandets dag tilldelades Kontorshuset Dungen Stadsbyggnadspriset i Malmö samtidigt som flerbostadshusen Gjuteriet mottog Gröna Lansen. Arkitektkontoret bakom båda vinnarna är FOJAB.

Kontorshuset Dungen i Hyllie har både gestaltats och inretts av FOJAB och byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld.

– Det är med stor glädje och tacksamhet jag, mina kollegor och vår uppdragsgivare Wihlborgs tar emot detta pris, säger Anders Eriksson Modin, ansvarig arkitekt på FOJAB. Han fortsätter:

– Samtidigt vill jag passa på att gratulera mina kollegor som ligger bakom Gjuteriet. Det är ett jättefint projekt som verkligen förtjänar att uppmärksammas på detta sätt.

Dungen ägs av fastighetsbolaget Wihlborgs, och huseras till stora delar av Tullverket. Gjuteriet, som består av tre flerbostadshus, ägs av fastighetsbolaget Vita Örn.

Juryns motivering – Stadsbyggnadspriset i Malmö:
”Med hög arkitektonisk kvalitet och med omsorg om detaljerna, bidrar kontorshuset Dungen på ett föredömligt sätt till platsen Hyllie. Byggnadens hjärta, det generösa, norrvända atriet, blir kvällstid en lysande fyr i Arenagatans förlängning. Trots hyresgästens krav på säkerhet upplevs byggnaden öppen och välkomnande. Dungen erbjuder en arbetsmiljö utöver det vanliga; träbeklädda gångbroar, golv av mossa och roterande (!) träd, som tar interiör och personal till nya höjder. Med ett brett hållbarhetsfokus, från energioptimering och medvetna materialval till skyltar som kan demonteras och återanvändas, lever projektet väl upp till sitt Miljöbyggnad Guld.”

Om Stadsbyggnadspriset i Malmö
Sedan 1982 delar Malmö stad årligen ut ett stadsbyggnadspris. Avsikten är att uppmärksamma värdefulla förbättringar av Malmös stads- och livsmiljö. Bedömningen grundar sig på arkitektonisk kvalitet, hållbarhet, funktion, nytänkande, process, påverkan och betydelse för staden.

Fakta om Dungen
Plats: Kv. Gimle 1, Hyllie, Malmö
Omfattning: 15 000 kvadratmeter, bruttoarea
Beställare: Wihlborgs
Ansvarig arkitekt: Anders Eriksson Modin, FOJAB
Ansvarig inredningsarkitekt: Lisa Mannheimer, FOJAB
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Guld

Juryns motivering – Gröna Lansen:
”Med teknikintresse som röd tråd blir energieffektivitet en tävling som alla kan vinna! Husets välisolerade konstruktion i kombination med värmeåtervinning från luften ger ett mycket lågt energibehov, samtidigt som individuella val sätter den egna komforten i centrum. Här uppmuntras det hållbara resandet med gemensam pool för såväl cykel som bil och att fixa cykeln går enkelt i servicerummet. Dagvattnet tas om hand både ovan och under jord och gårdens utformning inbjuder till gröna möten mellan de boende.”

Om Malmö stads pris Gröna Lansen
Gröna Lansen har delats ut sedan 2001 och belönar ett miljömässigt hållbart byggande, som bidrar till en beständig stadsmiljö och klimatsmart livsstil. Vid bedömning tittar juryn på projektets möjligheter för en klimatsmart livsstil, nytänkande, process samt påverkan och betydelse för staden.

Fakta om Gjuteriet
Plats: Gjuteriet 23
Beställare: Vita Örn
Ansvarig arkitekt: Mattias Essner, FOJAB
Färdigställt år: 2019
Typ av projekt: Flerbostadshus med hyresrätter och butiker i bottenplan

 

Gjuteriet nominerat till Malmö stads pris Gröna Lansen

Gjuteriet nominerat till Malmö stads pris Gröna Lansen

Varje år delar Malmö stad ut priset Gröna Lansen för hållbart byggande. Gjuteriet är ett av tre nominerade projekt och bakom både gestaltning och projektering står FOJAB. 

Gjuteriet är miljösmarta hyresbostäder i Limhamns läge som ägs av fastighetsbolaget Vita Örn. Projektet består av tre byggnader kring en upphöjd gemensam innergård, som blickar ut över en park. Hållbarhetsmålen för projektet har varit höga. Som exempel på detta har låg energiförbrukning och möjlighet till ett mer bilfritt boende varit viktiga förutsättningar. Mer yta till grönområden har skapats med hjälp av bilparkering i källare och hyresgäster får fria busskort samt information om busstidtabeller.

– När, som i detta fall, hela kvarter utvecklas är det viktigt att se till helheten för människors behov. Här har inte bara boendet prioriterats utan även mobilitet i form av samutnyttjande i bil- och cykelpooler, säger Joakim Feldt, VD för fastighetsbolaget Vita Örn.

Byggnaderna är designade för minimalt behov av underhåll och att kunna åldras med behag. När tiden är inne går samtliga delar att återvinnas.

– Under hela projektets gång har vi haft ett mycket nära samarbete med vår uppdragsgivare och nu gläds vi tillsammans över uppmärksamheten och nomineringen till Gröna Lansen, avslutar Mattias Essner, uppdragsansvarig arkitekt på FOJAB.

Juryns motivering
”Med teknikintresse som röd tråd blir energieffektivitet en tävling som alla kan vinna! Husets välisolerade konstruktion i kombination med värmeåtervinning från luften ger ett mycket lågt energibehov, samtidigt som individuella val sätter den egna komforten i centrum. Här uppmuntras det hållbara resandet med gemensam pool för såväl cykel som bil och att fixa cykeln går enkelt i servicerummet. Dagvattnet tas om hand både ovan och under jord och gårdens utformning inbjuder till gröna möten mellan de boende.”

Om Malmö stads pris Gröna Lansen
Gröna Lansen har delats ut sedan 2001 och belönar ett miljömässigt hållbart byggande, som bidrar till en beständig stadsmiljö och klimatsmart livsstil. Vid bedömning tittar juryn på projektets möjligheter för en klimatsmart livsstil, nytänkande, process samt påverkan och betydelse för staden. Årets pris delas ut på Stadsbyggandets dag den 6 september.

Fakta om Gjuteriet
Plats: Gjuteriet 23
Beställare: Vita Örn
Ansvarig arkitekt: Mattias Essner, FOJAB
Färdigställt år: 2019
Typ av projekt: Flerbostadshus med hyresrätter och butiker i bottenplan

 

Läs mer om Gjuteriet

​Kontorshuset Dungen nominerat till Stadsbyggnadspriset i Malmö

​Kontorshuset Dungen nominerat till Stadsbyggnadspriset i Malmö

På fredagsmorgonen tillkännagav Malmö stad vilka byggnader som är nominerade till Stadsbyggnadspriset. Kontorshuset Dungen i Hyllie är ett av de nominerade bidragen och FOJAB har ritat och planerat såväl byggnad som inredning.

Kontorshuset Dungen ligger vid Hyllie station. Byggnaden genomsyras av hållbara och tåliga material som åldras vackert och är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld, vilket har varit en viktig utgångspunkt för kontorshusets utformning.

– Dungen är gestaltat med höga miljöambitioner som utgångspunkt. På plats upplevs det genom att byggnaden sluter sig mot söder och öppnar sig mot norr, säger Anders Eriksson Modin, ansvarig arkitekt på FOJAB.

Byggnaden har fått sitt namn från den skogsdunge som ursprungligen låg på platsen, och som har återuppstått i form av tre stora träd som välkomnar inuti byggnaden vid huvudentrén. Två mindre träd finns högre upp i atriet.

Till stora delar huseras Dungen av Tullverket och inredningen har skett i nära samarbete med kunden. Två kontorsplan är inredda för aktivitetsbaserade arbetsplatser.

– Det har visat sig att Tullverket även vill ha denna inredning som standard i sina kommande projekt, vilket såklart är ett gott betyg som vi är stolta över, säger Lisa Mannheimer, ansvarig inredningsarkitekt på FOJAB.

Dungen ägs av fastighetsbolaget Wihlborgs, vars vd Ulrika Hallengren avslutar:

– När vi bygger nya hus är det viktigt för oss att skapa både en levande stadsmiljö och en riktigt bra arbetsmiljö för dem som arbetar i husen. I Dungen har vi varit måna om att skapa en nära och varm miljö interiört som motvikt till den storskalighet som kan upplevas i området. Kvarteret är nedbrutet i form och tillför kvaliteter till platsen i alla väderstreck även exteriört.

Juryns motivering:
”Med hög arkitektonisk kvalitet och med omsorg om detaljerna, bidrar kontorshuset Dungen på ett föredömligt sätt till platsen Hyllie. Byggnadens hjärta, det generösa, norrvända atriet, blir kvällstid en lysande fyr i Arenagatans förlängning. Trots hyresgästens krav på säkerhet upplevs byggnaden öppen och välkomnande. Dungen erbjuder en arbetsmiljö utöver det vanliga; träbeklädda gångbroar, golv av mossa och roterande (!) träd, som tar interiör och personal till nya höjder. Med ett brett hållbarhetsfokus, från energioptimering och medvetna materialval till skyltar som kan demonteras och återanvändas, lever projektet väl upp till sitt Miljöbyggnad Guld.”

Om Malmö stads Stadsbyggnadspris
Sedan 1982 delar Malmö stad årligen ut ett stadsbyggnadspris. Avsikten är att uppmärksamma värdefulla förbättringar av Malmös stads- och livsmiljö. Bedömningen grundar sig på arkitektonisk kvalitet, hållbarhet, funktion, nytänkande, process, påverkan och betydelse för staden. Årets pris delas ut på Stadsbyggandets dag den 6 september.

Fakta om Dungen
Plats: Kv. Gimle 1, Hyllie, Malmö
Omfattning: 15 000 kvadratmeter, bruttoarea
Beställare: Wihlborgs
Ansvarig arkitekt: Anders Eriksson Modin, FOJAB
Ansvarig inredningsarkitekt: Lisa Mannheimer, FOJAB
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Guld

 

Läs mer om Dungen

FOJAB i forskningssamarbete om stadsutveckling

FOJAB i forskningssamarbete om stadsutveckling

Kombinationen av vetenskaplig excellens samt ett brett tvärdisciplinärt konsortium med aktörer från näringsliv, offentlig sektor och akademi övertygade Vinnova att satsa på forskningssamarbetet Chalmers Digital Twin Cities, som ett av åtta nya kompetenscentrum i Sverige.

Målet med kompetenscentret är att genom utveckling och användning av digitala tvillingar för byggnader och städer väsentligt stärka design- och planeringsprocessen av livskraftiga och hållbara städer och samhällen.

– Detta gör vi bäst genom att arbeta integrerat med avancerade digitala modeller i våra kreativa processer, där datorns kapacitet kan förstärka och förbättra oss människor, säger Petra Jenning ansvarig för FOJABcode och industriansvarig för området Arkitektur inom Digital Twin Cities.

FOJAB har under de senaste åren byggt upp ett team, kallat FOJABcode, med gedigen kunskap i gränslandet mellan matematik, programmering och arkitektur. Det har gett skärpta verktyg och ökad kompetens inom digital modellering, simulering och analys. Flera av de egenutvecklade verktygen handlar om att visualisera byggnaders och städers prestanda för att tydliggöra relationer och samband som tidigare var svåra att intuitivt förstå. I verktygslådan finns interaktiva analysverktyg som från tidiga volymskisser av byggnader uppskattar dess prestanda vad det gäller dagsljus, utsikt, energianvändning och flöden i realtid. Där finns även program för att simulera en hel stads utveckling, som ett interaktivt stöd för att välja vilka områden som bör utvecklas, bebyggas och förtätas.

Välutvecklade digitala verktyg från första skiss till produktion ger bättre beslutsunderlag, en mer flexibel process och smidigare resa från start till mål. FOJAB ser ett tydligt behov från hela branschen att tillsammans ta klivet till mer informerade digitala tvillingar över alla skalor.

– Vi ser fram emot nya transdisciplinära samarbeten för att fortsätta utvecklingen inom FOJABcode, och vi är glada att nu få dela den här resan med Chalmers, avslutar Petra Jenning.

Om Chalmers Digital Twin Cities
Ett starkt konsortium av 28 svenska och internationella partner visar på den stora innovationspotentialen i digitala tvillingar genom hela värdekedjan, som en grund för den fortsatta utvecklingen av livskraftiga, hållbara och demokratiska städer och samhällen.

Spetsforskning kommer att bedrivas inom åtta olika forskningsområden, som täcker in alla de aspekter som krävs för att utveckla digitala tvillingar i stor skala, och utnyttja de möjligheter detta ger för arkitektur, stadsbyggnad och byggande med digitalt stöd. Ett särskilt fokus ligger på kunskapsöverföringen till näringsliv och offentliga aktörer, i syfte att stärka Sveriges roll i digitaliseringen och utvecklingen av samhällsbyggnadssektorn.

Läs mer om Chalmers Digital Twin Cities

Om FOJABcode
FOJABcode arbetar med computational design, ’datordriven gestaltning’, för att undersöka hur den digitala utvecklingen kan forma staden, arkitekturen, byggprocessen och vår roll som arkitekter. Med hjälp av digitala verktyg och nya produktionsprocesser öppnar FOJABcode upp för en ny arkitektur. Den digitala utvecklingen sätter även spår i tillverkning och produktion. FOJABcode arbetar därför med gränsöverskridande samarbeten där vi tillsammans utforskar hur morgondagens digitala och automatiserade byggindustri skapar nya förutsättningar för arkitekturen. Genom nyfikenhet, spetskunskap och djupt engagemang är FOJABcode medskapare av morgondagens byggda miljö.

FOJAB i Almedalen

FOJAB i Almedalen

Som traditionen bjuder finns vi representerade under Almedalsveckan. Vi arrangerar en arkitektursalong, ett mingel och en nätverkslunch. Anmäl dig gärna i länkarna under respektive evenemang. Har du inte möjlighet att komma då, men befinner dig i Almedalen och vill boka ett möte med någon av oss? Så roligt! Kontakta vår marknadschef och Almedalsgeneral, Magdalena Hedman, så ordnar hon det!


Kom på vår salong!
FOJABs arkitektursalong i Almedalen

100 – det nya 70?
Välkommen till en framtidsspaning om stadsutveckling, boende och livsval för en åldrande befolkning.

Befolkningen blir allt äldre och om 50 år kommer 25 % av landets befolkning att vara över 65 år. De äldre blir också friskare, mer aktiva – och i vissa fall rikare. En studie som presenterades i början av året visade att 70 är det nya 50 och vi vågar påstå att 100 är det nya 70.

Vad har morgondagens 90-åringar för behov, krav och förväntningar på boende, stadsliv och rekreation? Hur möter vi deras behov i planeringen av nya städer och stadsdelar? Hur kan integration av boende för äldre ske i staden och vilka synergier kan det ge?

FOJABs Robert Lavelid, moderator, leder följande panel:

Maria Börtemark, VD Borätt och Seniorgården AB
Åsa Nordell Holmstrand, Projektutvecklare Hemsö Fastighets AB
Ingmar Skoog, centrumföreståndare från AgeCap – Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs Universitet
Stefan Bergström (C), plankommunalråd i Sundbyberg

Tid: Tisdag 2 juli kl 14-15
Plats: Tage Cervins gata 5
Anmälan: http://bit.ly/fojabalmedalen2019salong


Mingla med oss!
FOJABs mingel i Almedalen

Tid: Tisdag 2 juli kl 15-16
Plats: Tage Cervins gata 5
Anmälan: http://bit.ly/fojabalmedalen2019mingel


Luncha med oss!
FOJABs nätverkslunch i Almedalen

Vi arrangerar en nätverkslunch för kvinnor på Restaurang Rosengården. Vi fokuserar på nätverkande och samtal.

Magdalena Hedman, marknadschef FOJAB
Karin Fagerberg, operativ chef FOJAB

Tid: Onsdag 3 juli kl. 12.30.
Plats: Restaurang Rosengården, Södra Kyrkogatan 9
Anmälan: Senast 26/6 till Magdalena Hedman
OBS! Begränsat antal platser

Vi ser fram emot att ses!

FOJAB ritar allt fler bostäder för unga och studenter

FOJAB ritar allt fler bostäder för unga och studenter

Proto är det senaste i raden av flera studentbostäder som FOJAB har ritat. Tidigare har vi ritat prisbelönta Lunds Nation Landsarkivet och Helsingkrona Nation och just nu är FOJAB involverade i ytterligare två studentbostadsprojekt i staden, vilket innebär att FOJAB har ritat nära 500 studentbostäder i Lund. 

Nu har inflyttningen påbörjats i det första huset i det nya studentbostadskvarteret Proto i Lund. Proto består av tre byggnader i tre till sex våningar. Husen har stora sadeltak som rymmer ytterligare två våningar med smarta etagelägenheter. Där kan goda vänner dela boende och ändå känna sig privata. Området består av sju nya kvarter med studentbostäder, grönskande utemiljöer och stort hållbarhetsfokus.

– När vi besökte Proto i samband med inflyttningen kunde vi konstatera att det blev precis så som vi hade tänkt oss, säger Mattias Hedberg Ek, ansvarig arkitekt på FOJAB.

De nya husen har långa korridorer och fyra grundtyper av lägenheter. Två av dessa är i etage och utnyttjar den stora takvolymen maximalt. Huskropparnas vitt skilda dimensioner samt ett mönster av gröna skivor och fönster, skapar variation i gestaltningen och stor omsorg har lagts vid viktiga detaljer för att uppnå en god kvalitet som förmedlar husens stilrena och konsekventa formgivning.

Hållbara och tåliga material är nödvändiga i en miljö där många bor och rör på sig. Omflyttningen i studentbostäderna är stor och ställer stora krav på in- och utvändiga lösningar. Fasaden består av galvaniserad stålplåt och färgade fibercementskivor, material som är både tåliga och underhållsfria. Alla byggmaterial är fria från ämnen som kan vara skadliga för miljö eller hälsa, och valda för att minimera resursanvändningen. Husen är välisolerade och har återvinningssystem som gör att energianvändningen är cirka 20% lägre än gällande nybyggnadskrav. Den energi som används är till mer än 90% förnyelsebar och enligt nuvarande prognoser nås 100% till 2020.

Mattias Hedberg Ek ansvarade också för gestaltningen av Helsingkrona Nations studentbostadshus Tornet och Landsarkivet i Lund. Studentbostadshuset Tornet är tretton våningar högt och rymmer förutom lägenheter för “kompisboende” också bland annat en gemensam festvåning på plan 13 med fantastisk utsikt över Lund.

– Det är två unika projekt där Helsingkrona Nations studentbostadshus särskiljer sig med sin unika form och höjd, säger Mattias Hedberg Ek, och fortsätter:

– Landsarkivet var ett mycket spännande projekt då det rörde sig om en varsam ombyggnad av kulturhistorisk miljö samtidigt som ytterligare en huskropp lades till de gamla och därmed bidrog till flera nya studentbostäder till Lund.

Helsingkrona Nations studentbostadshus Tornet vann Lunds stadsbyggnadspris 2015 och nominerades samma år även till Sveriges Arkitekters bostadspris. 2015 nominerades Lunds Nation Landsarkivet till Skånes Arkitekturpris.

Att rita bostäder för unga och studenter är ett av FOJABs kompetensområden och den senaste tiden har arkitektfirman sett en ökad efterfrågan på denna typ av projekt. Just nu är FOJAB involverade i ytterligare två nya studentbostadsprojekt med nära 120 bostäder i Lund. Tillsammans med Landsarkivet, Helsingkrona Nation och Proto ligger FOJAB därmed bakom nästan 500 studentbostäder i staden. Även FOJABs kontor i Stockholm arbetar med bostäder för unga, eller sk ungdomsbostäder.

– Dessa projekt befinner sig ett tidigt skede, och vi återkommer gärna och berättar mer om dem vid ett senare tillfälle, säger Jens Larsson, arkitekt och kontorschef för FOJABs stockholmskontor.

Fakta om Proto
Beställare: AF Bostäder
Bostadsarea (BOA): 6 850 m2
Antal lägenheter: 185
Antal boende: 307
Lägenhetstyper: 1–3-rumslägenheter
Plats: Kämnärsvägen, Lund
Totalentreprenör: NCC
Färdigställt: 2019

Korta fakta om Lunds Nation Landsarkivet
Beställare: Lunds Nation Arkivet AB
Plats: Lund
Omfattning: Ca 120 studentbostäder
Färdigställt: 2015

Korta fakta om Helsingkrona Nation
Beställare: Helsingkrona Nation
Plats: Lund
Omfattning: Ca 69 lägenheter
Färdigställt: 2015

FOJAB tilldelades PLÅTPRISET 2019 för Lunds tingsrätt

FOJAB tilldelades PLÅTPRISET 2019 för Lunds tingsrätt

Med sin karaktäristiska kopparfasad blev Lunds tingsrätt vinnare i PLÅTPRISET 2019. Bakom skapelsen står arkitektbyrån FOJAB.

PLÅTPRISET är ett hederspris, som delas ut av PLÅT-seminariet i syfte att uppmuntra och hylla innovation och hållbart byggande, där metallernas egenskaper och uttryck tillvaratas i ett framgångsrikt arkitektoniskt utförande. Utmärkelsen delades ut på torsdagen i samband med arkitekturevenemanget PLÅT.

Fasaden på Lunds tingsrätt består av koppar, glas och sten.

– Som arkitekter är vi förtjusta i renhet och enkelhet i uttrycket. Att vi valde koppar beror dels på Lunds långa koppartradition, dels på att koppar patineras på ett vackert sätt, säger Kjell Adamsson, ansvarig arkitekt på FOJAB.

FOJAB har tidigare prisats för skapandet av Lunds tingsrätt. Bland annat mottogs Lunds stadsbyggnadspris 2018.

– Vi känner stolthet över att vårt arbete med Lunds tingsrätt ytterligare en gång uppmärksammas, avslutar Kjell Adamsson.

Juryns motivering:
PLÅTPRISET 2019 tilldelas en byggnad vars uppdrag ställer extra höga krav på funktionalitet och symbolvärde. Med få materialval i en gedigen, stilfull och tydlig arkitektur har arkitekterna lyckats förena dessa krav i en ny klassiker. Byggnadens välstrukturerade fasad har valts och brukats utifrån det långa livscykelperspektivet, på meriterna slitstarkt och vackert åldrande. Fasaden är därmed en väl synlig kvalitetsstämpel för en lyckad byggprocess, en klimatsmart byggnad och en säker verksamhet. Gestaltningen är lika monumental som värdig, varm och välkomnande. Den fångar stadens historia, men vittnar lika mycket om en hållbar framtid. För alla kommande tider – Lunds nya stolthet.

Fakta om Lunds tingsrätt
Adress: Tingsrättsplatsen 2, Lund
Arkitekt: FOJAB
Kjell Adamsson, Stefan Johansson, Mikael Pettersson, Jonas Ruthblad, Helena Brunsson, Bahador Mohammadi, Filip Loguin, Maria Listrup, Lars Nilsson, Helena Bülow-Hübe och Rebecca Wörlén
Landskapsarkitekt: FOJAB
Caroline Hjalmarsson och Caroline Lindqvist
Konstnärlig utsmyckning: Meta Issæus-Berlin
Byggherre: Specialfastigheter
Bruttoarea, kvm: 12 400
Byggnadsår: Färdigställd 2018

Om Lunds tingsrätt

 

För ytterligare information:
Kjell Adamsson
kjell.adamsson@fojab.se
+46 708 – 83 80 82

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57