International day of light

International day of light

Idag, den 16 maj 2018 arrangerar UNESCO för första gången den Internationella Ljusdagen ”International day of light”. Runt om i världen sätts fokus på belysningens betydelse för människors liv i världen. Vi passade på att ställa några frågor till vår ljusarkitekt Viveca Rosencrantz.

Hur viktigt är ljuset i vår byggda miljö?
Arkitektur och ljus hänger intimt samman. Spelet mellan mörker och ljus synliggör rum, material och kulörer. Ljus- och ljudmiljö samverkar. Rumsuppfattning, orienteringsförmåga, trygghet, stimulans och inte minst hälsa är beroende av kvalitativt ljus. Det har fokuserats mycket på energibesparingar. Frågan om social och ekonomisk hållbarhet är precis lika viktig i det här sammanhanget. Vi behöver ta stöd i den forskning som finns, hävda långsiktighet och ta ansvar för ljusfrågan.

Varför prioriterar vi inte ljuset i byggprocessen?
Det handlar delvis om kunskapsbrist i flera påverkande och beslutande led. Kvalitetsbegreppet täcks inte in i rådande standarder, som fokuserar på luxtal, som är ett väldigt trubbigt instrument. Oberoende forskning hänger heller inte med i den snabba teknikutvecklingen på LED-sidan och det saknas fortfarande standarder på flera områden som kan fungera vägledande.

Belysningsfrågan ägs tidigt i projekteringen av elkonsulten, som ofta väljer att rita in generella lösningar fokuserade på kvantitet. I det skedet finns inte tillräcklig information om verksamhet, möblering och färgsättning. Faktorer som i hög grad är en del av kvaliteten i den färdiga ljussättningen. Det finns därför heller ingen samordning mellan allmänbelysning och miljöbelysning.

Vad kan vi som arkitekter göra?
Mycket. Först och främst beväpna oss med kunskap, egen eller andras, och lyfta och aktivt driva frågan om ljuskvalitet i tid. Dagsljushantering med solavskärmning och bländskydd behöver integreras i arkitekturen. Det är också viktigt att få med inredningsarkitekternas arbete tidigt i processen. Då finns helt andra möjligheter att få en differentierad, verksamhetsanpassad ljussättning och undvika bländande generell överbelysning. Takmonterade LED-plattor ritas in rutinmässigt idag, med pris och enkelt montage som argument. Ett belysningens miljonprogram som vi redan nu behöver hantera i form av negativa effekter hälsa och trivsel på arbetsplatser och skolor. Här kan vi ta hjälp av synergonomer och ljusdesigners.

 

För ytterligare information:
Viveca Rosencrantz
viveca.rosencrantz@fojab.se
+46 761 – 16 81 10

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

Aromalund – centrala Lund får ett nytt kvarter

Aromalund – centrala Lund får ett nytt kvarter

Vid Kung Oskars bro, ett par hundra meter norr om Lund C ritar vi två bostadskvarter och ett kontorshus åt fastighetsutvecklingsbolaget Sjöson. Kvarteren ges en stark karaktär, stor variation i uttryck och materialval av hög kvalitet.

Aromalund ska bli ett attraktivt och urbant kvarter med fokus på en hållbar livsstil och människan i centrum. Platsen där kvarteret växer fram har historiskt varit en del av norra Lunds plantager och äppelodlingar. Platsens historia tillsammans med Aromaäpplet, Skånes landskapsäpple, ligger till grund för namnet Aromalund.

Bebyggelsen utgörs av ett kontorskvarter i den södra delen och två bostadskvarter med gröna gårdar och ett gemensamt kvarterstorg. Bostadshusen består av 165 bostäder fördelat på tio olika byggnader som orienterar sig runt upphöjda gårdar. FOJABs ambition är att ge kvarteren stor variation i uttryck med fasadmaterial som består av tegel och ljus puts.

– Idén har varit att skapa en variation av utvalda karaktärer – klassisk, minimalism, jordnära och innovativ. De olika karaktärerna ska spegla allt från fasadgestaltning till planlösning. Även bostadsgårdarna kommer att hämta inspiration från de olika karaktärerna, vilket kommer att bidra till en stor variation i gårdsmiljön, säger Joachim Lundqvist, uppdragsansvarig arkitekt för bostadskvarteret.

En solitär mitt i Aromalund
Kontorskvarteret utgörs av en karaktärsbyggnad som byggs upp av flera volymer i samspel. Byggnadshöjden är varierad för att både möta de högre befintliga byggnaderna i anslutning till Kung Oskars bro samt intilliggande lägre bostäder i öster. Vid Kung Oskars väg i sydöst finns ett välkomnande entrétorg och kontorets huvudentré. Entrétorget kopplas samman med ett atrium som är den kommunikativa noden i kontorsdelen, med en promenad runt atriet som uppmuntrar till spontana och planerade möten. Kontorsvåningarna kan delas upp för olika aktörer, där utsikt och samspel med atriet är tongivande. Uppe på taket finns en takvåning där man har fri utsikt över Lund samt terrassytor och gröna tak.

Med ett intressant volymspel i olika höjder och indrag samt ett homogent fasadmaterial skapas en solitär mitt i det nya kvarteret.

Joachim Lundquist är ansvarig arkitekt för bostadskvarteret medan Kjell Adamsson är ansvarig för kontorsfastigheten. I projektgruppen ingår också arkitekterna Karin Andersson, Mattias Åström, Andreas Jentsch, Haydar Alward och Emma Carlbom, projektledare.

 

För ytterligare information:
Joachim Lundquist
joachim.lundquist@fojab.se
+46 705 – 90 24 18

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

Pratstund med Rebecca Saaby Mehlum, ansvarig för FOJAB Helsingborg

Pratstund med Rebecca Saaby Mehlum, ansvarig för FOJAB Helsingborg

Vad är på gång just nu? Här berättar Rebecca Saaby Mehlum om spännande projekt, utvecklingen i Helsingborg och hennes tankar om FOJAB Helsingborg.

Hej Rebecca! Du är ansvarig för FOJAB Helsingborg, berätta lite om ert kontor!
Vi är ett ganska litet kontor, just nu 12 personer med god lokal närvaro i Helsingborg men också med uppdrag över hela Skåne och en bit upp längs Hallandskusten. Kontoret har en idealisk blandning av personal med både äldre erfarna och yngre arkitekter och ingenjörer. Vi har en bred kompetens och jobbar med många olika typer av projekt. Med vår kompetens och hela FOJABs resurser, skapar vi ett starkt erbjudande till marknaden. Vi har funnits i fyra år och sitter på Drottninggatan, mitt i centrala Helsingborg.

Vad är på gång just nu?
Det händer mycket i Helsingborg och vi är med och utvecklar allt från bostäder till handel och kontorshus. Staden arbetar bland annat mycket med att lyfta området söder om stadsparken. Där utvecklar vi tillsammans med Jefast den tidigare gallerian Söderpunkten till en naturlig centrumpunkt för Söder. Som extra krydda på det kompletterar vi kvarteret med ett 20 våningar högt hyreshus mitt emot det nya hotellet. Nähttps://www.fojab.se/nyheter/soderpunkten-en-gyllene-byggsten-i-helsingborgs-stadsomvandlingrheten till allt som händer i H+ området är spännande och hela söderområdet är i en dynamisk utvecklingsprocess till glädje för alla helsingborgare.

Andra uppdrag i Helsingborg vi har på ritbordet är ett nytt kontorshus på Drottninghög, omvandling av Helsingborgs reningsverk för NSVA och nya bostäder i Pålsjö. På andra orter ritar vi just nu bostäder i Kävlinge och Borstahusen. I Falkenberg deltar vi i två stora projekt; det nya kultur- och utbildningscentret vid gymnasiet och ombyggnad av gallerian mitt emot kompletterad med ca 100 nya bostäder.

Vi arbetar också med djursjukvård genom ett omfattande uppdrag för Evidensia med insatser på olika platser i hela Sverige, störst just nu är en större om- och tillbyggnad på djursjukhuset i Malmö.

Berätta om ett projekt du är stolt över!
Ett roligt projekt som jag har arbetat med sedan 2014 är den nya fotbollsarenan i Kristianstad – som faktiskt hade invigning för några helger sedan! Det är ett exempel på ett väldigt bra samverkansprojekt där vi har arbetat tillsammans med Kristianstad kommun och NCC.  Vi har haft en bra dialog och en röd tråd genom hela gestaltningsprocessen och brukarna är mycket nöjda.

Hur hoppas du att kontoret ska utvecklas?
Som arkitekter kan och vill vi vara med och bidra till stadens utveckling och ta ansvar för att skapa hållbar, formstark och spännande arkitektur i regionen. FOJAB har kommit in som en stark aktör i staden. Med våra olika kompetenser och breda erfarenhet kan vi hantera små och enkla, såväl som stora och komplicerade projekt.

 

För ytterligare information:
Rebecca Saaby Mehlum
rebecca.saaby@fojab.se
+46 706 – 81 58 30

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

Omfattande stadsomvandlingsprojekt I Kopparlunden, Västerås

Omfattande stadsomvandlingsprojekt I Kopparlunden, Västerås

I Kopparlunden, ett gammalt verkstads- och industriområde alldeles intill Västerås stadskärna, är FOJAB arkitekter dubbelt delaktiga i ett omfattande stadsomvandlingsprojekt som ska bidra till nya spännande och hållbara livsmiljöer för både boende, arbetande och besökare.

Kopparlunden präglas av både stor- och småskalig industriarkitektur i tegel från slutet av 1800-talet och framåt. Miljöer som idag är slitna, spännande, vackra och fula om vartannat och som över tiden utvecklats till ett verksamhets- och handelsområde. Ett område som nu ska omvandlas till blandstad med gator, platser, bostäder, gårdar, arbetsplatser, förskolor och kultur.

Planarbetet i Kopparlunden är uppdelat på fyra olika detaljplaner, där FOJAB arkitekter har fått förtroendet att ha dubbla roller i arbetet med detaljplan Norr. Planarbetet utförs som en så kallad byggherreplan vilket innebär att FOJAB både arbetar med underlag till detaljplan och tar fram de skarpa plandokumenten. Vi arbetar dels med att ta fram skisser, idéer och stadsbyggnadsutredningar åt markägaren SveaReal och byggherrens ombud RED Management. Samtidigt är vi plankonsult, vilket innebär att vi tar fram planhandlingar i form av plankarta, planbeskrivningar och ansvarar för att beställa nödvändiga utredningar. För att hålla isär de olika rollerna har FOJAB skapat en projektstruktur där man har olika bemanning för de två delarna.

– Att både rita en stadsdel och driva planprocessen på samma gång kräver en förmåga att verkligen se helhetsperspektivet. Vi väger in intressen och hittar kreativa lösningar som alla vinner på, både markägaren och staden. Det är fantastiskt kul och ett bra sätt att möjliggöra riktigt bra och kvalitativa stadsmiljöer, säger Samuel Rizk som är handläggande planarkitekt på FOJAB.

Kopparlunden som plats utgör en tuff miljö med många stadsbyggnadsmässiga utmaningar. Framför allt handlar det om buller och farligt gods på E18 som passerar alldeles bredvid planområdet, men också om markföroreningar och hanteringen av de gamla kulturmiljöerna.

– Både fastighetsägarna och staden har önskemål om att skapa en stadsdel med tillräcklig täthet för att understödja en levande stadsmiljö. Här är utmaningen att bygga tätt och urbant men att samtidigt få in stora vistelsekvaliteter, gröna ytor, stora gårdar och rum för barnen, säger Samuel Rizk.

 

För ytterligare information:
Samuel Rizk
samuel.rizk@fojab.se
+46 766 – 77 08 21

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

Vad är en bra bostad?

Vad är en bra bostad?

Den 18:e april anordnade Stockholmskontoret sin nionde Arkitektursalong på temat ”Vad är en bra bostad?” Salongerna som hålls två gånger per år i Stockholm och Malmö, har blivit mycket uppskattade och är ett bidrag till debatten i arkitektur och stadsbyggnad.

Engagemanget hos såväl inbjudna talare som publik gick inte att ta miste på denna kväll. Diskussionen blev livlig och intressant, ledd av FOJAB arkitekters Robert Lavelid. Ola Nylander, professor i arkitektur på Chalmers, inledde samtalet och sedan följde en diskussion mellan Ola, Katarina Swedenborg, projektchef från Wallenstam och Peter Nilsson, vice VD från Viktor Hanson samt arkitekten Mats Egelius från White arkitekter.

Några av de diskussionsämnen som behandlades var:

  • Vad är en bra bostad idag i förhållande till igår?
  • Från statliga lånelägenheter till marknadens ”frihet”
  • Försvinner kvaliteter ut med badvattnet i högkonjunkturen?
  • Form, ljus, rumslighet, material, proportioner, rumshöjd och genomsikt
  • Effektivitetstal- ytor- öppna planlösningar
  • Förändring över tid

Ola Nylander som forskar om bostadens kvaliteter betonade bl.a. vikten av goda planlösningar, ljus och rumsstorlekar. Mats Egelius, skriver för tillfället en bok om hur bostadslösningarna har förändrats under hans dryga 30 år som bostadsarkitekt. Han betonade ett par av dessa förändringar. T.ex. att lägenheterna generellt har blivit mindre och med många gånger öppna samband mellan kök och vardagsrum. Katarina Swedenborg och Peter Nilsson pratade mycket om den svåra ekonomin i byggprojekt, men också om bra material och långsiktighet. Peter berättade en del om Viktor Hansons satsning på ett typhus för lägenheter som ska kunna byggas på många ställen.

Tack till alla som kom och bidrog till en intressant och trevlig kväll!

 

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

Premiär för nya Kristianstad fotbollsarena

Premiär för nya Kristianstad fotbollsarena

Solen strålade och en positiv stämning spred sig över en nästan fullsatt läktare när den nya arenan i Kristianstad invigdes helgen den 14-15 april. FOJAB arkitekter har arbetat med att utforma hela idrottsområdet, där fotbollsarenan är huvudbyggnad i projektet. Till sensommaren 2018 invigs även den nya idrottsplatsen för friidrott och nya tennisbanor.

FOJAB arkitekter fick uppdraget att arbeta med konceptarbetet för hela idrottsområdet. Dagens idrottsområde har utökats med bland annat nya fotbollsplaner, upprustad friidrottsanläggning och nya tennisbanor. Den nya fotbollsarenan, med 1200 läktarplatser, uppfyller kraven för fotboll och amerikansk fotboll på elitnivå.

Projektet är en totalentreprenad med partnering, där uppdragsgivaren Kristianstad Kommun, entreprenören NCC, brukare samt driftorganisation bidrar med sina erfarenheter och är med och utformar projektet.

– Vi är mycket glada över att medverka till denna stora satsning. För 4 år sedan ritade vi första strecket för idrottsområdet och idag är läktaren klar. Konceptskissen stämmer väl överens med resultatet och brukarna är nöjda. Det nya idrottsområdet kommer att bli en fantastisk grönskande oas för idrott och rekreation, säger arkitekt Rebecca Saaby Mehlum som är ansvarig för utformningen.

Fotbollsläktaren har utformats med en tung bas i rå betong i bottenvåningen, med tillhörande lokaler för spelare och funktionärer. Plan två och tre kontrasterar med en lätt karaktär och är avsedda för publiken. Underlaget på den nya arenan är hybridgräs, där naturgräs är förstärkt med konstgräs. Det innebär att naturgräsets spelkänsla kan kombineras med många speltimmar.

Kristianstad Arena stod klar 2010 men idrottsplatsen som helhet var gammal och sliten. Söder om arenan låg ett nergånget industriområde. När man nu rivit och inkluderar även den ytan i planen, bildas en fin koppling till Björket – ett härligt grönområde med löpslingor.

 

För ytterligare information:
Rebecca Saaby Mehlum
rebecca.saaby@fojab.se
+46 706 – 81 58 30

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

Arkitekt- och Ingenjörsstudenter på LTH skapar center för barnomsorg på ö i Tanzania

Arkitekt- och Ingenjörsstudenter på LTH skapar center för barnomsorg på ö i Tanzania

I höstas arrangerade organisationen Ingenjörer utan gränser i Lund en studenttävling om ett centrum för barnomsorg på ön Ukerewe i Victoriasjön, Tanzania. Tävlingen arrangerades i samarbete med MYM, en ideell förening som arbetar för att förbättra livet och villkoren för barn i Tanzania. Lag med studenter som läser till arkitekt och byggnadsingenjör hade möjlighet att söka.

Lagen fick i uppgift att ta fram arkitekt- och konstruktionsritningar. I byn där centret planeras saknas tillgång till el och säkra vattenkällor, vilket innebär stora utmaningar och innovativa lösningar. Studenterna har därför behövt arbeta mycket med platsens förutsättningar, byns behov, kapacitet och potential.

Tävlingen har pågått sedan oktober, och avgjordes i mars. FOJAB arkitekter är sponsorer till tävlingen och har bistått med handledning för studenterna samt ekonomiskt stöd. Anna Lavén och Elise Lindahl, arkitekter på FOJAB, har varit involverade i projektet.

Det vinnande laget kommer nu att detaljplanera ritningarna. Sedan väntar en resa till Tanzania för att arbeta med förslaget på plats tillsammans med de lokala arbetarna och organisationen MYM.

 

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

Formstark plantering inför SM-veckan i Landskrona

Formstark plantering inför SM-veckan i Landskrona

Landskrona stad är känt för sina blomstrande rondeller. Här vill man ge besökare en skönhetsupplevelse när de möter staden från infartsgatorna. Som en av värdstäderna för SM-veckan 2018, vill staden skapa en modern och nytänkande sommarblomsplantering i Kuskahusrondellen. Caroline Lindqvist och Ylva Petersson, landskapsarkitekter på FOJAB, har därför fått i uppdrag att gestalta planteringen inför SM-veckan.

Berätta lite om gestaltningen, hur tänkte ni?
Vi ville skapa en intressant och detaljrik plantering som känns modern, vilket även ligger i linje med Landskronas ambition. Planteringen har gestaltats med band av växter i olika höjder och färger som ger en levande vågrörelse när man färdas i bil runt planteringen. Blommor med vertikala spiror står i kontrast mot blommor med ett mer horisontellt växtsätt. Stommen utgörs av växter i blått och gult som flirtar med SM-veckans logo. Sommarblommor har kompletterats med prydnadsgräs som vajar i vinden och förstärker planteringens rörelse.

De befintliga askarna som står mitt i planteringen skapar ett luftigt mellanskikt som ger sikt genom rondellen och framhäver både träd och plantering. Trädstammarna föreslås även att belysas i växelvis gult och blått för att skapa en spännande effekt på kvällen.

När kan vi njuta av den blomstrande rondellen?
SM-veckan drar igång den 2 juli, så då ska planteringen vara på plats!

 

För ytterligare information:
Caroline Lindqvist
caroline.lindqvist@fojab.se
+46 724 – 02 21 66

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

FOJAB lab lanserar blogg!

FOJAB lab lanserar blogg!

FOJAB lab är kontorets plattform för experimentellt utvecklingsarbete. Här testar vi våra egna idéer på ett så konkret sätt som möjligt för att sedan ta dem vidare. Syftet är att stärka kontorets idé- och innovationskraft vilket kan leda till nya arbetssätt, ny kunskap eller nya uppdrag och projekt – allt för att utveckla vår arkitektur.

Kan vi bocka plåt längs krökta veck utan att använda dyra formverktyg? Hur utvecklar vi en metod för klimatsmart planering? Kan en övergiven industrihall full med graffitikonst bli ett urbant sportcenter? Det är några av de frågor vi ställt oss själva sedan starten 2012.

Äntligen delar vi med oss av våra idéer, tankar och funderingar i labbets egen blogg LABLOG. Tidigare har bloggen endast fungerat som ett internt verktyg. I bloggen kommunicerar vi genomförda projekt och dokumenterar pågående projekt.

 

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57

FOJAB arkitekter deltar på MIPIM

FOJAB arkitekter deltar på MIPIM

MIPIM – Europas ledande fastighets och investeringsmässa arrangeras årligen i Cannes. En viktig arena för branschen och FOJAB deltar för 8:e året i rad.

Vi ser fram emot givande seminarier, möten och diskussioner samt att knyta kontakt med aktörer i branschen.

De som åker från FOJAB är Daniel Nord, Magdalena Hedman, Kjell Adamsson, Joachim Lundqvist, Jens Larsson, Mattias Hedberg-Ek, Karin Fagerberg, Stefan Johansson.

Vi finns på plats den 13-16 mars. Kontakta oss gärna för ett möte!

Daniel Nord, arkitekt SAR/MSA, VD,
daniel.nord@fojab.se
0706 – 87 88 82

Joachim Lundqvist, arkitekt SAR/MSA, Arkitekturchef
joachim.lundquist@fojab.se
0705 – 90 24 18

Jens Larsson, arkitekt SAR/MSA, Kontorschef Stockholm
jens.larsson@fojab.se
0761 – 65 61 63

Karin Fagerberg, arkitekt SAR/MSA, Operativ chef & Kontorschef Skåne
karin.fagerberg@fojab.se
0705 – 27 46 15

Kjell Adamsson, arkitekt SAR/MSA, Affärsutvecklingschef & Vice VD
kjell.adamsson@fojab.se
0708 – 83 80 82

Magdalena Hedman, Landskapsarkitekt & Marknadskoordinator
magdalena.hedman@fojab.se
0708 – 47 05 50

Mattias Hedberg-Ek, arkitekt SAR/MSA, Uppdragschef
mattias.hedberg-ek@fojab.se
0702 – 18 43 32

Stefan Johansson, arkitekt SAR/MSA, Kreativ ledare
stefan.johansson@fojab.se
0706 – 64 23 02

FOJAB arkitekter vinner markanvisningstävling i Pålsjö tillsammans med Åstorps Byggnads AB

FOJAB arkitekter vinner markanvisningstävling i Pålsjö tillsammans med Åstorps Byggnads AB

Ett småskaligt och vackert boende med fokus på grönska och god livskvalitet. FOJAB ritar bostäder på tomten Mässhaken 1 i Pålsjö, Helsingborg, tillsammans med Åstorps Byggnads AB efter vinst i utlyst markanvisningstävling.

Planområdet är beläget mellan två vackra grönskande områden cirka tre kilometer norr om Helsingborgs stadskärna med närhet till Mariastaden, Pålsjö skog och Pålsjö kyrkogård.

Förslaget tar utgångspunkt i det grönskande området där den attraktiva utsikten och kvällsljuset i väst har varit ett fokus vid gestaltningen. Målet har varit att skapa ett småskaligt boende med bra kvaliteter som erbjuder både privata och gemensamma uteplatser.

– Vi tror på en småskalighet med god livskvalitet där de boende känner stark granntillhörighet och gemenskap, men ändå har möjlighet att dra sig tillbaka till sin privata zon. Här har vi fångat upp nyckelord i stadens livskvalitetsprogram som vi har jobbat in i vårt förslag, säger Rebecca Saaby Mehlum, ansvarig arkitekt.

Bostadshuset är ett vitputsat stenhus med totalt 12 bostadsrätter, varav 4 marklägenheter och 8 radhus i 2,5 plan. Den vita putsen skapar en lugn bas där gröna trädgårdar och träribbor får omringa byggnaden, och på så vis knyta an till de omkringliggande grönområdena. Mot gatan anläggs en gemensam trädgård för de boende, vilket skapar ett trevligt grönt bemötande vid ankomst.

– En gemensam trädgård skapar en stark granntillhörighet och en mötesplats där man kan leka och umgås. Här vill vi uppmuntra till initiativ och aktiviteter genom att arbeta med enkla element så som plats för att kunna duka långbord, eldfat, odlingslådor, gräsmatta för kubbmatch, avslutar Rebecca.

Arbetsgruppen på FOJAB består av Rebecca Saaby Mehlum, Staffan Premmert och Jennie Tyrberg.

Samtal om handelskvarter och mixed-use med Per Aage Nilsson

Samtal om handelskvarter och mixed-use med Per Aage Nilsson

Per Aage Nilsson arbetar som kompetensansvarig för området handel och mixed-use på FOJAB. Han har en lång erfarenhet av att arbeta med utveckling av handelskvarter i stadskärnor och drivs av att skapa levande och trygga kvarter som bidrar till att förlänga stadens centrala delar och skapa kvaliteter i staden. Vi passade på att ställa några frågor om utvecklingen av så kallade mixed-use kvarter.

Mixed-use är ett relativt nytt begrepp i Sverige, vad menas?

– Enkelt uttryckt avser mixed use-principen att utveckla ett stadskvarter som har en blandning av bostäder, service, kontor och handel. Genom att integrera dessa kan platsen utnyttjas på ett mer effektivt sätt och skapa kvaliteter i staden.

Vilka är fördelarna med mixed-use?

– Det finns många fördelar med att skapa ett kvarter med en mix av bostäder och verksamheter. Genom att blanda olika funktioner i ett kvarter skapas områden där folk vill vistas under dygnets alla timmar och veckans alla dagar. Det är viktigt för städers attraktivitet. Samutnyttjandet är en annan viktig aspekt. Genom att flera olika verksamheter samutnyttjar byggnaden kan vi bygga mer effektivt när det gäller gemensamma behov som parkering och logistik. De olika verksamheterna kan också dra nytta av närheten och samutnyttja rum och ytor. Ex. skolmiljöer som används under kort tid av dygnet kan användas för annan verksamhet kvällstid. Ur ett miljöperspektiv är utvecklingen av mixed-use bra. De som bor och lever i kvarteret mitt i staden har inte samma behov av bil. En ytterligare fördel är att butikerna och folkliv skapar trygghet för de boende. Fastighetsägarna ser också ett mervärde i att kunna ta hand om de boende och erbjuda dem tillgänglig service och handel mm.

Hur arbetar vi på FOJAB med mixed-use?

– FOJAB arkitekter har många genomförda mixed use-projekt där vi har sett de samutnyttjande fördelarna med många verksamheter på samma plats. Exempel på projekt är Hansa-gallerian, Mobilia i Malmö och Studenternas fotbollsarena i Uppsala. I Hansa-projektet har vi arbetat med att förädla båda kvarteren till en modern och attraktiv handelsplats mitt i centrum av Malmö. Kvarteren har en mixed-use karaktär där shopping, restauranger och caféer blandas med kontor, skolor, vårdcentral och bostäder.

I arbetet med Mobilia låg uppdraget i att omvandla Malmös äldsta köpcentrum till ett levande stadskvarter, som en del av Malmös växande innerstad. Med utgångspunkt i det stadsmässiga skapades nya gator, cykelstråk och torgytor kring de nya byggnaderna. Butiker och bostäder tillsammans med restauranger, caféer, tränings- och kulturlokaler som har andra öppettider än butikerna har bidragit till liv och rörelse både i, och till och från området nästan dygnet runt.

Arbetar du med något spännande mixed-use projekt nu?

– Ja, för tillfälle arbetar jag med Nya Studenternas fotbollsarena vid Fyrisån mitt i Uppsala. Fotbollsarenan kopplas till en kontorsbyggnad med friskvård, restaurang och lite handel, vilket gör anläggningen flexibel och ger kopplingar till staden. Kontor och fotbollens publika ytor får på detta sätt möjlighet att växa eller minska med tiden.

Torsgatan 26 – ett nytt levande kvarter mitt i Stockholm

Torsgatan 26 – ett nytt levande kvarter mitt i Stockholm

På ett av Stockholms mest centrala lägen utmed Torsgatan ligger fastigheten Sabbatsberg 24. Fastigheten har fram till mars 2016 använts som Stockholms Vattens huvudkontor. Byggnaden är ritad av arkitekt Ferdinand Boberg och färdigställdes 1906 som administrationsbyggnad åt Gasverket som sedermera övergick till Stockholm Vatten.

Castellum förvärvade fastigheten våren 2017 och ambitionen är att utveckla Torsgatan 26 till en helt ny mötesplats i Stockholm, en destination med internationell attraktionskraft i en unik miljö där historiska värden möter modern innovation.

FOJAB arkitekter har varit med i förvärvsprocessen och arbetar nu vidare med konceptarbete, program- och systemhandlingar, hyresgästskisser mm.

– Det är ett otroligt spännande projekt med hög ambitionsnivå. Byggnaden är uppförd i jugendstil med fantastiskt fint bevarade detaljer. Fokus ligger därför på att förädla och lyfta fram fastighetens kvaliteter och att se till dess historik och ursprung. Som stöd i projektet samarbetar vi med en byggnadsantikvarie, berättar Jens Larsson som är uppdragsansvarig arkitekt.

Fastigheten kommer att innehålla lokaler som grupperar sig runt flera publika innergårdar. Tanken är att kvarteret ska öppnas upp mot Torsgatan för att tillgängliggöra de nya gårdsrummen för besökare och verksamheter. Nya fantastiska platser kommer att skapas i denna historiskt värdefulla miljö.

Läs mer

Åtta nya delägare till FOJAB arkitekter

Åtta nya delägare till FOJAB arkitekter

FOJAB arkitekter fortsätter att utveckla sin verksamhet. Från och med 1 januari 2018 stärktes ägargruppen med åtta nya delägare.

Följande medarbetare är nya delägare: Andreas Jentsch, Anna Belfrage, Elise Lindahl, Eva Ocklund, Ida Stavenow, Magnus Lundström, Niklas Sonestad, Petra Jenning.

– De nya delägarna har kvalifikationer att utveckla företaget och en bred kompetens som uppskattas mycket, både internt och av kunder. Vi är mycket glada över att de nu går in som delägare, säger Daniel Nord, VD på FOJAB arkitekter.

FOJAB arkitekter är ett av landets ledande arkitektföretag med cirka 160 medarbetare och kontor i Malmö, Stockholm och Helsingborg. Vår verksamhet utgår från platsen, människan och formen där starka idéer utgör grunden för våra kreativa processer.

Andreas Jentsch, arkitekt SAR/MSA, Dipl.-Ing är utbildad vid Bauhaus Universitet i Weimar samt Chalmers i Göteborg. Andreas är vice ateljéansvarig och arbetar främst med kunskaps-och kontorsmiljöer. Bland Andreas projekt finns handels- och stadsdelscentrumet Mobilia i Malmö (stadsbyggnadspris 2014), AXIS huvudkontor i Lund samt kontorshuset Kung Oskar i Lund.

Anna Belfrage, arkitekt SAR/MSA, utbildad vid arkitektskolan LTH i Lund och ETSAM i Madrid. Anna har internationell erfarenhet och arbetar främst med fastighetsutveckling, inredning och kontorsprojekt. Några utvalda projekt är utveckling av Sperlingens backe vid Stureplan, Sanofi Pasteur MSD och Bluefish Pharmaceuticals Stockholmskontor samt Brios huvudkontor i Malmö.

Eva Ocklund, arkitekt SAR/MSA utbildad vid arkitektskolan LTH i Lund. Eva är ateljéansvarig på Stockholmskontoret och har arbetat med bostäder de senaste tio åren. Hon är ansvarig för bland annat bostadsprojektet Tegelbränneriet i Uppsala och Magnoliatomten i Sköndal.

Elise Lindahl, arkitekt SAR/MSA utbildad vid arkitektskolan LTH i Lund och arkitektur- og designhøgskolen AHO i Oslo. Elise har i sin roll som vice ateljéansvarig på FOJAB del i utvecklingen av affärsområdena Kontor och Mobilitet. Hon arbetar främst med fastighetsutveckling och omvandlingsprojekt såsom S:t Larsparken i Lund, Reimersdal i Lund samt Högvakten i Malmö.

Ida Stavenow, arkitekt SAR/MSA utbildad vid arkitektskolan LTH i Lund. Ida är vice ateljéansvarig och arbetar med bostadsfrågor på FOJAB. Ida har varit delaktig i bostadsprojekt som Torrdockan i Malmö, Arkivet i Lund, Hyllie Boulevard i Malmö samt trähusprojektet Trummens strand i Växjö.

Magnus Lundström, arkitekt SAR/MSA utbildad på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Magnus har lång erfarenhet av stadsutvecklingsprojekt både i Sverige och internationellt. Magnus har bland annat varit ansvarig för utvecklingen av den nya stadsdelen Sigtuna Stadsängar, strukturplanen för förtätningen av centrala Nacka samt den fördjupade översiktsplanen för stadsdelen Knytta i Östersund.

Niklas Sonestad, arkitekt SAR/MSA utbildad vid Kunstakademiets arkitektskole i Köpenhamn.
Niklas arbetar främst med bostads och kontorsprojekt och står bland annat bakom kontorsbyggnaden Isblocket i Hyllie, Axis huvudkontor i Lund samt trähusprojektet Trummens strand i Växjö.

Petra Jenning, arkitekt SAR/MSA är utbildad vid arkitektskolan LTH i Lund. Petra är en internationellt erkänd expert på computational design och ansvarig för FOJABcode, en utvecklingsplattform för nya metoder och modeller inom digital design på FOJAB.

Kulturcentrum i Kina – där öst möter väst

Kulturcentrum i Kina – där öst möter väst

Mitt i den myllrande staden Kunming, i södra Kina, finns en mötesplats mellan öst och väst. Här bedrivs sedan år 2000 TCG Nordica, ett skandinavisk-kinesiskt kulturcentrum med målsättning att skapa en möjlighet till upplevelser och reflektion kring livet, konsten och människan. Verksamheten har uppmärksammats både nationellt och i Skandinavien och betraktas som en förebild och förnyare av kulturlivet i Kina.

På TCG Nordica pågår konstutställningar, dans, föredrag, studiecirklar, filmkvällar, och konserter i alla genrer. En stor del av verksamheten är utbildning och kulturutbyte. Här drivs bland annat en folkhögskolekurs för svenska elever, och dansutbildningar i både kontemporär och traditionell kinesisk dans. Det sker också aktiva utbyten mellan svenska och kinesiska konstnärer både på plats i Kunming och genom besök i Skandinavien. Arbetet utgår från visionen att “stimulera till reflektion kring människans värde uttryckt i olika konstformer”. Man välkomnar alla konstformer och människor från olika sammanhang och bakgrund som vill mötas i dialog och utbyte genom kreativa uttryck. TCG Nordica har snabbt blivit ett av Kunmings främsta gallerier och en populär mötesplats för stadens invånare. TCG Nordicas tidigare General Manager Wu Yue Rong har nyligen tilldelats Kungliga Nordstjärneorden för detta arbete.

TCG Nordica står nu inför en flytt från sina befintliga lokaler. I samband med flytten har FOJAB arkitekter fått förtroendet att ta fram ett konceptförslag. I det ingår planlösning, material, ytskikt, inredning och principiella tekniska lösningar för de nya lokalerna i ett helt nyproducerat område.

Utformningen kommer att präglas av nordiska material och enkelhet och inbjuda till multianvänding av lokalerna. Alla golv, inte bara scengolvet, i de publika delarna anpassas för dans och samtliga väggar för hängning av konst. Lokalerna ska vara föränderliga och välkomnande och därigenom stimulera till återkommande besök. Lokalerna kommer också att rymma ett bageri med stort café som möter besökarna.

Målsättningen med projektet är att arkitekturen ska kunna bidra till TCG Nordicas vidare utveckling och fortsätta bygga varumärket. Arkitekturen kan bidra till att befästa deras goda rykte och positionera dem starkare på marknaden. Flytten innebär att TCG Nordicas verksamhet blir mer tillgänglig, synlig och sätts i ett större sammanhang. Det skapas exempelvis möjligheter att kunna erbjuda skandinaviska företag att ta dit sina kunder och visa utbytet mellan kinesisk och skandinavisk kultur.

”Genom arkitekturen skulle TCG Nordica kunna vidga kulturmötet och förse kinesiska och svenska företag en mötesplats i en kulturell och inspirerande miljö.”
– Viveca Rosencrantz, ansvarig arkitekt

Olika modeller för en bra stad

Olika modeller för en bra stad

För 8:e gången arrangerade Stockholmskontoret Arkitektursalongen, denna gång med temat ”Olika modeller för en bra stad”.

Sedan kontoret startade i Stockholm har arkitektursalonger arrangerats. Salongen har som mål att skapa ett forum som kan driva god arkitektur, inspirera intressenter och skapa diskussion och debatt i olika frågeställningar.

På Stockholmskontorets åttonde Arkitektursalong debatterades ”olika modeller för en bra stad”. Salongen inleddes av arkitekt Robert Lavelid som beskrev hur det moderna Paris byggdes upp under Haussmanns period på 1800-talets andra hälft. Denna evidensbaserade stadsbyggnadskonst blev sedan en inspiration till paneldiskussionen.

Lars Marcus, professor i Stadsbyggnad på Chalmers berättande om att man på högskolan också arbetar med fakta och evidens som underlag till stadsbyggandet. Detta är även fallet i Göteborgs stad, vilket framkom när stadsbyggnadsdirektör Agneta Ericson Hammer presenterade hur Göteborg arbetar med dessa frågor. Johanna Wiklander, stadsarkitekt i Linköping, betonade vikten av att arbeta med arkitektur och form också. Det blev sedan en intensiv, intressant diskussion och som alltid bjöds åhörarna in i samtalet.

Slutsatsen var att det är svårt att hitta en modell som kan gälla överallt, men att mycket fakta ändå kan utgöra basen när vi bygger städer och stadsdelar.

Ögonmottagningen först att flytta in i Helsingborgs lasaretts Östra flygel

Ögonmottagningen först att flytta in i Helsingborgs lasaretts Östra flygel

FOJAB arkitekter och BSK Arkitekter har tillsammans ansvaret för den stora omvandlingen av Helsingborgs lasaretts huvudbyggnad. Nu är första etappen färdig och den Östra flygeln börjar bli klar för inflyttning. Först att flytta in i de nya lokalerna är ögonmottagningen.

Helsingborgs lasarett byggs om för att möta framtidens krav på moderna vårdavdelningar och behandlingsmetoder. Målsättningen är att skapa en generell och flexibel struktur som ska kunna fungera för olika sorters verksamheter framöver.

Den första etappen har omfattat program-, system-, och bygghandling för de 12 000 m² som utgör Östra flygeln i lasarettets karaktäristiska korsformade byggnad. Flygeln har renoverats helt både invändigt och utvändigt, alla tekniska system har bytts ut och fasaden är ny. Ögonmottagningen/Operation på plan 15 är först med att flytta in i nya lokaler, sedan följer en planvis inflyttning av vårdavdelningar.

En viktig utgångspunkt i projektet har varit orienteringen och ljuset i lokalerna. Ögonmottagningen får en enkel och tydlig planlösning med stora glaspartier som släpper in dagsljus från alla håll. Färger och materialval är genomgående ljusa med träinslag, och genomsyrar hela flygeln. Det har skapats mer och bättre utrymmen för både personal och patienter.

– Som arkitekter kan vi göra stor skillnad för patienter och personal. De mjuka värdena är väldigt viktiga. Jag tänker då på utblickar, dagsljus, vackra färger och bra material. Den fysiska miljön ska vara både vacker och funktionell, säger Anna Hjort, uppdragsansvarig arkitekt på FOJAB arkitekter.

Nu börjar arbetet med att tömma den Norra flygeln som ska få en lika omfattande renovering och beräknas stå klar 2019. Motsvarande arbete planeras för Södra och Västra flygeln under 2019-2023.

Grand Hotel i Lunds nya verandor har invigts

Grand Hotel i Lunds nya verandor har invigts

FOJAB arkitekter fick uppdraget att ansvara för gestaltning av Grand Hotel i Lunds nya verandor. I tätt samarbete med Grands ägare är det nu byggt två nya glasverandor, en uteservering och en bakficka i anslutning till Bantorget. De nya verandor har getts en egen karaktär från huset och blir en naturlig del av det intilliggande torget.

Grand Hotel är ett av Lunds äldsta och mest klassiska hotell och har även en restaurang. Hotellet ritades av stadsarkitekten i Helsingborg Alfred Hellerström och uppfördes 1896-98. Huset och verandorna har genom åren genomgått ett flertal renoveringar.

Uppdraget har inneburit tillbyggnad av glasverandor, en bakficka och en uteservering i anslutning till Bantorget. Ambitionen har varit att ge verandorna ett modernt uttryck och funktionalitet, och på samma gång knyta an till hotellets historia och möta de höga kraven på antikvariskt bevarande. Som stöd vid den varsamma hanteringen av huset har FOJAB samarbetat med en antikvarisk sakkunnig.

– Ett hedersfullt och oerhört intressant uppdrag. Det handlar om att bevara och modernisera, utan att de historiska värdena förstörs, säger uppdragsansvarig arkitekt Mats Molén.

Verandorna har höga öppningsbara glaspartier som skapar bra kontakt med uteplatsen och torget. I den västra verandan, utanför Piratenfoajén, finns plats för en liten scen. Stora nivåskillnader i marken gav oss möjlighet att utnyttja ytan och utföra en bakficka under den västra verandan. Bakfickan kommer att servera dryck till uteserveringen. Gäster kommer att kunna sitta på väggfasta bänkar med bord nedanför de två verandorna, samt på en uteserveringsdel mot Lilla Fiskaregatan.

Verandorna är byggda med hållbara och karaktärsskapande material som åldras vackert. Sockeln i granit samverkar med fönsterpartiets kopparplåt och byggnadens fasad i sandsten. Verandorna har en egen karaktär från huset och blir en naturlig del av torget vilket skapar rörelse i de omkringliggande stadsrummen. Bantorget byggs samtidigt om för att vara en inbjudande entré till staden och bidra till en levande stadskärna.

Arbetsgruppen på FOJAB består av Mats Molén, Mikael Pettersson, Christina Sammer och Matilda Emgård.

Se fler bilder

Charlotte Kristensson talare på konferensen ”Framtidens skol- och förskolemiljöer 2017”

Charlotte Kristensson talare på konferensen ”Framtidens skol- och förskolemiljöer 2017”

Charlotte Kristensson är arkitekt och ansvarig för kunskapsmiljöer på FOJAB arkitekter. Den 18-19 oktober talar hon på konferensen ”Framtidens skol- och förskolemiljöer 2017”. Temat är strategisk planering av hållbara skol- och förskolemiljöer anpassade för moderna arbetssätt i skolan.

I Lunds kommun har man tagit fram en ny standard och program som ska gälla för samtliga nya grundskolor i kommunen. Charlotte berättar om ett gediget arbete med funktionsprogram där man bland annat har tagit fram nya beräkningsmodeller baserade på läroplanen. Hon berättar också om hur man har arbetat med deltagarprocesser för att skapa inflytande och delaktighet kring utformningen av kommunens nya grundskolor.

Läs mer om konferensen

Hovs Park – Framtidens boende för äldre i Växjö

Hovs Park – Framtidens boende för äldre i Växjö

Växjöbostäder AB arrangerade i höstas en idétävling gällande ett koncept för hur framtidens boende för äldre i Växjö ska utformas. FOJAB arkitekter har tillsammans med fastighetsbolaget APP Properties tagit fram ett unikt kvarter för målgruppen 55+.

Gestaltningen bygger på grundidén om att låta parken och den gröna miljön prägla boendet i Hovs Park. Parken skapar gemenskap för de boende och främjar ett socialt och aktivt liv i kvarteret. Gröna stråk, promenadslingor och utemiljöer interagerar väl med de skulpterade husen och omgivningen. I anslutning till parken och torget finns kvarterets gemensamma faciliteter, så som restaurang och café, gym, inom- och utomhuspool. Tillsammans med boule och tennisbanor, pensionärernas hus, vårdcentral och butiker bildas en helhet. Kvarteret kommer också att innehålla förskola vilket bidrar till ett levande kvarter.

Hovs Park har ett högt miljö- och hållbarhetstänk utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Tanken är att installera solceller samt mätare för el, varm- och kallvatten där de boende kan jämföra sin förbrukning med ett genomsnitt för området. Detta kommer ytterligare att stärka kvarterets attraktionskraft och bidra till Europas grönaste stad.  Hovs Park planeras att börja byggas under hösten 2018.

FOJAB nominerade som bästa konsult i NCSC Sweden Awards

FOJAB nominerade som bästa konsult i NCSC Sweden Awards

Vi är nominerade i kategorin årets konsult 2017 för arbetet med gestaltning och projektering av den centrala handelsplatsen Hansa i Malmö.

Nomineringen lyder:

”På tuff detaljhandelsmarknad och med historik i gamla goda handelsanor i Malmö, har man lyckats lyfta ett varuhus till nya moderna nivåer.

God planering av handelsstråk samt väl anpassad design får både nya och gamla koncept att lyckas i begränsade ytor och lokaler.

Hansa i Malmö har fått ett nytt värdigt liv tack vare omsorgsfullt arkitektarbete med från arkitektbyrån Fojab.”

I tätt samarbete med beställaren AREIM och HEA Property Partner har vi arbetat med att förädla Hansas båda kvarter till en modern och attraktiv handelsplats mitt i centrum av Malmö. Kvarteren har en mixed-use karaktär där shopping, restauranger och caféer blandas med kontor, skolor, vårdcentral och bostäder.

– ”Nu förgyller vi Hansa” var grunden till gestaltningsidén – att förgylla har verkligen genomsyrat hela projektet. Från fasaderna som snart är klara ner till arbetsplatsens guldfärgade bygghjälmar. Tack vare gott samarbete och tydliga mål har vi tillsammans med beställaren lyckats riktigt bra med projektet, säger Per-Aage Nilsson, uppdragsansvarig arkitekt.

Samtal med Lars Nilsson, ”cykelarkitekt” på FOJAB

Samtal med Lars Nilsson, ”cykelarkitekt” på FOJAB

Cykeln är ett smidigt sätt att ta sig fram på. Men den är mer än så. För många handlar cykeln lika mycket om design och estetik som funktionalitet. För många är det en livsstil. Cykelns fördelar är också många – mindre trängsel, bättre miljö, bättre folkhälsa och attraktiva stadsmiljöer. Arkitekten och cykelentusiasten Lars Nilsson började intressera sig för cyklar redan när han som 16-åring köpte sin första cykel för 535 kronor.

Lars Nilsson pratar i ett rasande tempo, det märks att han är entusiastisk. Vi passade på att ställa några frågor.

Hur kom du att intressera dig för just detta?

– En försommardag för cirka 15 år sedan fick jag idén att jag skulle börja cykla till jobbet. Jag fick ta över en gammal cykel från en kollega. Sedan fick jag ytterligare två och tänkte att jag ville göra något med dem. Jag ville sätta en personlig prägel. Då började jag att köpa delar och tillbehör på eBay – och där väcktes mitt intresse för cykeldesign.

Du har under åren byggt ett 20-tal cyklar, nästa uteslutande till kollegor och vänner. Var hittar du inspirationen?

– Ibland får jag fria händer men oftast bygger jag cyklarna efter kundernas önskemål och krav. Jag inspireras mycket av gamla modeller och idag kan du hitta massvis av inspiration på Internet. Det börjar oftast med att jag springer på en fin del – en snygg sadel eller styrstam. Sedan utgår jag från den och kommer på en idé. Hemma har jag ett stort lager med delar.

Har du nytta av din yrkesroll som arkitekt?

– Den kreativa sidan och viljan att skapa är något jag har med mig. Att plocka ihop en cykel är ett lagom stort projekt. Man kan likna det vid en byggprocess där man ”plockar ihop ett hus” fast i betydligt mindre skala.

Lars förespråkar bland annat den miljö och stadsmässiga aspekten av att cykla. Hur kan vi få fler att cykla?

– Vi måste planera staden för ett ökat cyklande. Städer som Köpenhamn och Malmö är föregångare. Köpenhamn hamnar högst på listan över världens bästa cykelstäder. Där cyklar sextio procent till jobbet, bara fjorton procent tar bilen. Genom att bygga ut cykelvägarna, se till att fotgängare förstår var de ska gå och skapa fler cykelparkeringar kan vi få ett ökat cyklande i städerna. Sen tror jag att hyrcyklar är framtiden – Malmö gör en jätteinsats.

Hur många cyklar äger du?

– Jag har åtta egna cyklar! Men jag har nära till jobbet så jag föredrar att gå. Men det fanns en tid då jag cyklade mellan kontoret i Malmö och hemmet i Lund.

FOJABcodes team är på plats!

FOJABcodes team är på plats!

FOJABcode är vår satsning på computational design för att utveckla digitala designprocesser. Ett starkt team är nu på plats med målsättning att undersöka hur den digitala utvecklingen förändrar vår roll som arkitekter, den byggda miljön och byggprocessen. Detta betyder att vi tidigt i projekten kan analysera och driva gestaltningen utifrån flera parametrar som är avgörande för våra kunders projekt.

Hej på er Petra Jenning, Jens Jacob Jul, Henrik Malm och Elin Daun från FOJABcode!

Vad arbetar ni med?

– Vi arbetar med design research och metodutveckling inom området computational design. Det innebär att vi tittar brett på designprocessen för att utforska nya möjligheter som öppnas upp med en digital attityd till arkitekturen, från första skiss till tillverkning. Vi arbetar med projekt i olika skalor för att hitta lösningar på allt från specifika problem till avancerad gestaltning. Det kan handla om hur människor rör sig, solinstrålning och energi men också materialitet och rumslighet. Vi modellerar beteenden och processer och identifierar data som kan driva en digital gestaltningsprocess.

Vilka är fördelarna med computational design inom arkitektur?

– Genom computational design kan vi hantera mer fakta i gestaltningsprocessen än tidigare. Det skapar möjligheter att hitta nya lösningar, som bättre svarar mot de behov och funktioner som krävs. Vi kan låta datorn generera lösningar där interaktion och återkoppling mellan olika funktioner och system bakas in i gestaltningsprocessen. Vi brukar säga att vi genom datorn kan få fler sinnen – vi kan förstå mer av det vi gör och skapar. När vi kopplar detta mot en digital tillverkningslogik så öppnas nya möjligheter för den byggda miljön.

Vad är målet med satsningen?

– Vi vill ta ett holistiskt grepp om vad digitalisering innebär för byggprocessens hela kedja – från design till produktion till färdigt hus – och bortom. Vi arbetar för att utveckla metoder där ett digitalt tänkande är stöd för innovation. Arkitektur tenderar att bli alltmer generell – genom att använda oss av nya digitala verktyg och datainsamling kan vi på ett resurseffektivt sätt skapa arkitektur som blir mer unik och möter den specifika situationen som varje byggnad sitter i.

Ett lyckat samarbete mellan konst och arkitektur

Ett lyckat samarbete mellan konst och arkitektur

Edvin Bylander är arkitekt på FOJAB arkitekter och har samarbetat med konstnären David Svensson sedan 2012. Tillsammans har de arbetat med bland annat konstverk till Citybanan i Stockholm, Nya Karolinska sjukhuset i Solna samt sjukhuset i Angered. Deras första projekt är Citybanans station Odenplan som invigdes i juli.

Edvin och Davids samarbete grundar sig i en gemensam förståelse för konstens relation till det arkitektoniska uttrycket. Många av Davids konstverk rör sig i det offentliga rummet och han identifierade tidigt ett behov av att hitta en arkitekt som kunde hjälpa till med ritningar och visualiseringar.

– Vi arbetar väldigt bra tillsammans och har hittat en arbetsprocess som fungerar. Edvin hjälper till att ge förståelse för rumslighet och skala, säger David Svensson.

Konstverket “Life Line” som pryder rulltrappsrummet på station Odenplan i Stockholm är ett 350 kvadratmeter stort ljusverk inspirerat av Davids son Isaks hjärtslag.

– För Citybanans station vid Odenplan har jag strävat efter att utveckla ett konstverk med en tydlig identitet och en påtaglig närvaro, detta i samklang med stationens arkitektoniska rumslighet och funktion. Verket tar sin utgångspunkt i min son Isaks puls innan födseln sommaren 2012. De lysande linjerna som visar barnets puls blir här en metafor för livet. En tågstation ser jag som en stads puls och dess liv, så det blir också en fin metafor, fortsätter David.

– Det är ett unikt konstverk och ett otroligt spännande projekt. David hade en klar idé om hur han ville utforma konstverket. Jag har sedan arbetat med att modifiera in konsten i en rumslighet, i detta fall ett 400 kvm stort bergrum, säger Edvin Bylander.

En utmaning med konstverket har varit att hantera komplexiteten och göra det byggbart. Edvin har samordnat med citybanans arkitekt, som bland annat har tillhandahållit en 3D-scanning av hela bergrummet.

– På FOJAB har vi en speciell kompetens att hantera denna typ av komplexitet. Vi arbetar med digital design och utifrån en 3D-modell av rummet gör vi det i en rumslig skala. Vi fokuserar på hur det ska realiseras och förhåller sig till arkitekturen runt omkring, säger Edvin.

David och Edvin förespråkar vikten av att integrera konsten och skapa en helhet i gestaltningen. De har en vilja att arbeta med större projekt tillsammans, där man i ett tidigt skede kan arbeta integrerat med konst och arkitektur. David framhåller också att konsten måste komma in i byggprocessen och arbetet så tidigt som möjligt. Alltför ofta kommer konstnären in i bilden först när byggnaden väl är klar. De båda är överens om konstens viktiga roll vid gestaltning av offentliga rum idag.

– Konst integrerad med arkitektur kommer vi bara att se mer av. Offentlig konst kan bidra till att skapa ny spännande arkitektur och platser man vill stanna på. Platsen ges en identitet med innehåll och betydelse, avslutar David.

Kolkajen nominerat till Sveriges arkitekters planpris 2017

Kolkajen nominerat till Sveriges arkitekters planpris 2017

Sveriges Arkitekter har nominerat Stockholms stads planarbete med Kolkajen till årets planpris. Vi är väldigt glada och stolta över att FOJAB arkitekter är involverade i projektet.

Kolkajen är en del av Stockholms storsatsning på utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden och ett av Sveriges största utvecklingsområden. Stockholm vill skapa goda förutsättningar för cyklister och fotgängare, och ambitionen är att skapa en så bilfri stadsdel som möjligt. Antal parkeringsplatser per lägenhet är lågt. Den mest hållbara och klimatsmarta stadsdelen i Sverige ska byggas.

Nomineringen i Kolkajen avser bland annat arbetet med detaljplan och gestaltningsprogram. FOJAB arkitekter arbetar för närvarande med att ta fram samtliga detaljplaner, gestaltningsprogram samt program och systemhandling för gatu- och lekmiljöer i området. FOJAB har, genom en tidigare prekvalificering och parallellt uppdrag, ingått ramavtal med Stockholms stad för det fortsatta arbetet. Karin Fagerberg är plankonsult för FOJABs räkning i projekt Kolkajen N Djurgårdsstaden.

Planpriset delas ut för att stimulera och ge spridning åt goda exempel av bra svensk samhällsplanering eller stadsbyggnad. Det instiftades 1992 av dåvarande SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, och delas sedan 2002 ut av Sveriges Arkitekter.

Vinnaren av Planpriset presenteras på Arkitekturgalan den 28 november på Cirkus i Stockholm.

MAX IV är nominerat till Stålbyggnadspriset 2017

MAX IV är nominerat till Stålbyggnadspriset 2017

MAX IV-laboratoriet i Lund är en av fem nominerade till Stålbyggnadspriset 2017. Stålbyggnadspriset delas vartannat år ut till ett byggnadsverk där man på ett innovativt, miljömässigt hållbart och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i den bärande konstruktionen.

2010 valdes FOJAB arkitekter att gestalta och projektera MAX IV för Lunds universitet med Fastighets AB ML4 som byggherre. Snøhetta arkitekter valdes till landskapsarkitekt. I projektet har man eftersträvat en symbiotisk relation mellan landskap, yttre byggnadsgestalt och inre gestalt. Den stora experimenthallens taklanternin med sin borstade aluminiumyta, kontorsbyggnadens vita plåtkassetter och horisontella solskydd för fönster, de övriga byggnadernas vita betongfasader tillsammans med det böljande landskapet har gjort MAX IV-laboratoriet till ett karaktärsfullt landmärke vid Lunds norra infart.

Stålbyggnadspriset delas ut under Stålbyggnadsdagen, torsdag den 26 oktober, på Stockholmsmässan i Stockholm. Syftet med priset är att uppmuntra till ett effektivt användande av stål i byggandet och ge upphov till nya idéer och inspirerande lösningar.

Cecilia Pering är ny ordförande för Sustainable Business Hub AB

Cecilia Pering är ny ordförande för Sustainable Business Hub AB

Cecilia Pering är sedan några månader tillbaka ny ordförande för Sustainable Business Hub AB. Nätverket verkar för att stärka konkurrenskraften för svensk miljöteknik och stimulera utvecklingen av hållbara samhällen.

Nätverket samlar över 100 medlemmar från näringsliv, offentlig sektor och akademi med tekniska lösningar såväl som ambitioner för ett mer hållbart samhälle. Sustainable Business Hub ger medlemmarna en plattform där innovation, utveckling och affärer för hållbara lösningar genomförs. Genom att koppla samman städernas utmaningar med akademin och näringslivets lösningar bidrar nätverket till att driva utvecklingen av hållbara samhällen framåt.

Cecilia är arkitekt på FOJAB arkitekter med lång erfarenhet som uppdragsansvarig för stora arkitektuppdrag. Hon har tidigare varit VD för FOJAB och är numera verksam som Senior Partner med inriktning mot strategiska ledningsfrågor.

– Jag är glad över förtroendet och ser fram emot att få ta del av det innovationsarbete som pågår i regionen. Jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter och stötta intressanta projekt inom hållbar utveckling, säger Cecilia Pering.

Vinst i parallellt uppdrag – FOJAB ritar ny byggnad för Göta Hovrätt och Kammarrätten i Jönköping

Vinst i parallellt uppdrag – FOJAB ritar ny byggnad för Göta Hovrätt och Kammarrätten i Jönköping

Efter ett parallellt gestaltningsuppdrag har Castellum i samarbete med Domstolsverket nu valt att gå vidare med FOJABs förslag avseende en ny domstolsbyggnad i Jönköping.

En enig jury utsåg FOJABs förslag till vinnare och lyfter fram förslagets starka arkitektoniska gestaltning och kvaliteter i stadsrummet.

Ur juryns motivering: ”FOJAB presenterar en konsekvent fasadutformning med vertikala element som på ett fint sätt håller ihop de olika fasadliven – de olika volymerna – till en helhet. Byggnaden är något tillbakadragen från fastighetsgräns vilket utnyttjas för vistelseytor för allmänheten. De är belägna mot parken och Munksjön och bedöms som ett positivt tillskott till stadslivet….Fojabs förslag bedöms bäst motsvara de förväntningar vi har på en domstolsbyggnad”.

– Vi är oerhört stolta och glada över detta prestigeuppdrag. På FOJAB har vi stor erfarenhet av att arbeta med domstolsbyggnader och de speciella funktionskrav som är kopplade till den här typen av projekt. Det, i kombination med en stark formidé, har banat vägen för ett förslag av hög kvalitet, säger Kjell Adamsson, ansvarig arkitekt på FOJAB.

Den nya hovrättsbyggnaden inordnar sig i den befintliga strukturen och binder ihop bebyggelsen längs Munksjöns västra strand. Byggnadsvolymen byggs upp med olika skalor i relation till sitt sammanhang och den omgivande stadsmiljön. Byggnaden dras tillbaka från tomtgränsen vilket skapar ytor för allmänheten att vistas och röra sig vid den nya hovrätten. Stadsrummen aktiveras också genom fördelning av flera olika entréer runt byggnaden, vilket skapar liv och rörelse.

Fasaden utformas med ljust sandfärgade vertikala och horisontella element. De vertikala elementen begränsar den direkta solinstrålningen och förstärker byggnadens gestaltning. Byggnaden har särskilt utformats med tanke på dagsljustillgång och de högt ställda miljöambitionerna. Byggnaden utformas för att uppfylla krav enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad nivå GULD.

– Utifrån en stark idé har vi arbetat fram ett projekt med hög arkitektonisk kvalitet. Den nya domstolsbyggnaden har en stark karaktär och värdighet som tar tillvara det unika läget och stadsrummet vid Munksjön, säger Stefan Johansson, arkitekt och kreativ ledare på FOJAB.

Tävlingsteamet bestod av Stefan Johansson, Mikael Pettersson, Catarina Boström, Natalie Adelhoefer, Jonas Ruthblad och Kjell Adamsson.