Spontansökan / Open application

Vi söker alltid kreativa och nyfikna kollegor. Vill du vara med och skapa hållbar arkitektur som kan älskas länge? Vill du vara en del av ett starkt team som värderar verkshöjd och att kunna färdigställa dina idéer? Skicka in din spontanansökan till oss. 

Här finns möjligheterna
Medverkande, handläggande eller uppdragsansvarig arkitekt, ingenjör, landskapsarkitekt. Bostäder, kontor, mobilitet, stadsutveckling eller samhällsfastigheter. Tillgänglighet, hållbarhet, miljö, BIM, visualisering, projekteringsledning. Möjligheterna är många, med det gemensamma att de finns här hos oss. Tillsammans med mycket mer.

Vem är du?
Är du nyfiken på oss, är vi nyfiken på dig. Lägg in din spontanansökan med portfolio och CV så hör vi av oss. Ange tydligt vilken roll/ område du ser din framtid inom, samt vilket av våra tre kontor du gärna ser din placering på.

FOJAB, mitt i kreativa Malmö
Att ha sitt huvudkontor i Malmö har sina fördelar. Här hittar vi kreativitet, puls och mod i kombination med excellent yrkeskunskap som vi behöver för att lyckas. Vi håller till ett sprillans nytt och inspirerande kontor i en ombyggd trikåfabrik mitt på Möllan.

FOJAB, mitt i sundets pärla, Helsingborg
Helsingborg är inte en av Sveriges största städer, men en av de vackraste och mer levande, om vi på FOJAB får tycka till. I hjärtat av staden har vi vårt kontor med ett väletablerat team. Härifrån är vi med och utformar nordvästskåne och Hallandsregionen. Välkommen till kontoret med horisonten i hjärtat!

FOJAB, en naturlig del av Stockholm
FOJAB flyttade in i Stockholm 2013 och vi har nu funnit vår plats. Med kontor på Sankt Eriksgatan har vi ett bra utgångsläge för vår fortsatta tillväxt. Vi har en hög ambitionsnivå och bred kompetens på arbetsplatsen. Den kan också bli din.

FOJAB, vårt nya kontor i dynamiska Göteborg
Nu finns vi även i Göteborg, en stad i stark utveckling och rik på historia. Vi är glada över att kunna utveckla vår kompetens och kreativitet i denna inspirerande stad och ser fram emot att få bidra med hållbara byggnader och miljöer. Välkommen till vårt senaste kontorstillskott!

Om oss
FOJAB är partnerägt och har kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg och Göteborg. Vi är en samling människor med varierande kompetenser, erfarenheter och personligheter och vi strävar mot att fånga upp perspektiv, begåvning och erfarenhet hos alla individer. I en kreativ process skapar och utvecklar vi med nyfikenhet, stolthet och personlighet arkitektur i form av stadsmiljöer, byggnader, landskap och inredning.

We are always looking for creative and curious colleagues. Do you want to join us in creating sustainable architecture that will be beloved for generations to come? Do you want to be a part of a strong team that values quality and the ability to execute your ideas? Send us your application.

We have the opportunities
Architects, senior architects, project architects, engineers, landscape architects. Housing, commercial development, mobility, urban design, public buildings. Accessibility, sustainability, environment, BIM, visualization, project management. The opportunities are many and they are here with us. Together we can create so much more.

Who are you?
If you are curious about us, then we are curious about you. Upload your application with your portfolio and CV and we’ll get back to you. Write clearly which role/area of expertise you see in your future and which office location you are applying to.

FOJAB, In the heart of creative Malmö
Having our headquarters in Malmö has its advantages. Here you’ll find creativity, energy, and courage in combination with the outstanding professional skills that are needed to succeed. We are located in a brand new and inspiring office in a converted knitwear factory in the heart of Malmö’s Möllevång neighborhood.

FOJAB, In the heart of Helsingborg, “The Pearl of Öresund”
Helsingborg isn’t one of Sweden’s largest cities. It is, however, one of the most beautiful and most lively in our opinion. Our office, with its well-established team, is located right in the center of the city. From here, we create the future of northwestern Scania and the Halland region. Welcome to the office with the horizon at heart!

FOJAB, A natural part of Stockholm
FOJAB expanded to Stockholm in 2013 and we have now established our place here. Our office on Sankt Eriksgatan is the perfect jumping off point for our future growth. At this office, we have a high level of ambition in addition to broad experience. Our office can also be your office.

FOJAB, our new office in dynamic Gothenburg
We are now also present in Gothenburg, a city undergoing strong development and rich in history. We are excited to expand our expertise and creativity in this inspiring city and look forward to contributing with sustainable buildings and environments. Welcome to our latest office addition!

About us
FOJAB is partner-owned and has offices in Stockholm, Malmö, Helsingborg and Gothenburg. We are a group of people with diverse skills, experiences, and personalities and we strive to capture point-of-view, talent, and experience in all individuals. In our creative process, we design and develop with curiosity, pride, and personality, architecture in the form of urban environments, buildings, landscape, and interior design.